Geniálne prešetrenie sťažnosti Ing. Lešom , riaditeľom pobočky Košice-Centrum.

    Odpoveď riaditeľa pobočky Košice - Centrum, Bačíková 2, Ing. Leša zo dňa 6.11.1997.

    Už dátum je klamstvom. List bol odoslaný až 10.11.1997. Ako mi povedali pracovníčky kontrolného oddelenia, odpoveď je už síce napísaná, ale pán riaditeľ nechce, aby  som sa s ňou oboznámil tak skoro, lebo dlhé vybavovanie má na klienta urobiť dojem, že pán riaditeľ niečo prešetruje.

    V odpovedi Ing. Lešo tvrdí, že som bol pracovníčkami VÚB upozornený na rizikovosť zasielania peňazí na Ukrajinu. No ani pri tri a pol ročnom súdnom procese túto skutočnosť právni zástupcovia VÚB a svedkovia  nevedeli preukázať. V banke sa totiž nič nerobí ústne a takáto závažná skutočnosť, ktorá by v zmysle platných zákonov  umožňovala banke  vyviniť sa, by sa určite urobila písomne.

    Poučenie pre klientov:  Ak Vaše peniaze dôjdu do požadovanej banky,  zaplatíte za vykonané služby a vec je v poriadku.  Ak nedôjdu, zaplatíte tiež s tým, že pracovníci VÚB začnú unisono tvrdiť, že ste boli na riziko upozornený a teda celú vinu nesiete Vy.

    Okrem toho, peniaze som požadoval zaslať prostredníctvom Deutsche Bank vo Frankfurte nad Meinom, kde má banka Prikarpattja  otvorený účet  č. 947-33 56. Pripísaním peňazí na tento účet  by  si vlastne VÚB splnila svoju povinnosť. Reči o rizikovosti ukrajinských bánk  sú táraniny Ing. Leša. Aval Bank  v Kyjeve na moje telefonické zavolanie reagovala okamžite, podľa pani Čerkajovej je Avalbank schopný nesprávne smerovanú platbu vyriešiť v priebehu niekoľkých minút, požadovala iba, aby niekto vo VÚB zdvihol slúchadlo, čo sa za 10 dní  nestalo. Okrem riaditeľa nikto vo VÚB nemá právo viesť telefonické rozhovory  zo zahraničím a riaditeľ ma nikdy neprijal. Riziko tu teda nepredstavujú ukrajinské banky, ale jedine VÚB! Tvrdenia o odbornosti pracovníčok VÚB sú jednoducho výsmechom klienta.

    Ďalej Ing. Lešo tvrdí, že "Vami predložený  zoznam korešpondenčných bánk sme nemohli použiť". Dobrý človek len nepíše prečo. Užasnutým čitateľom košického Večera z 22.01.1998 to vysvetľuje takto: "Údajný zoznam korešpondenčných bánk predložený pánom Tomkom bol pre túto transakciu absolútne nepoužiteľný. V ňom uvedené bankové cesty   boli určené pre Nemecko, Poľsko, Česko a ďalšie krajiny. V žiadnom prípade v ňom nebola zmienka o Slovensku. V zmysle uvedeného aj jeho tvrdenie, že stanovil bankovú cestu pre transakciu s vyžitím Deutsche bank, je minimálne nekorektné".

    K tomu toľko:  Po tejto neúspešnej transakcii som si otvoril účet v ČSOB a na podobné (pri  každej platbe treba požiadať o práve aktuálny zoznam) zoznamy korešpondenčných  bank som asi v desiatich platbách poslal tomu istému ukrajinskému partnerovi do tej istej banky asi 25 000,-USD a 200,- DM. Tri kópie platobných príkazov s potvrdením ukrajinskej banky o čase doručenia som predložil Okresnému súdu Košice I a nachádzajú sa v súdnom spise.

    Okrem toho odporúčam čitateľovi tejto stránky si kliknúť na letáčiky VÚB z júna 1996 a z júna 2000, kde Deutsche Bank  vo Frankfurte nad  Meinom je uvedená ako korešpondenčná banka VÚB.  Čiže riaditeľ banky  Ing. Lešo klame nielen klienta banky,  ale aj celú čitateľskú verejnosť košického Večera. A keďže som na to upozornil vedenie banky  v Bratislave, robí to s vedomím vedenia banky!!!

K banke, v ktorej riaditeľ drzo klame, predsa nemôže existovať žiadna dôvera!

Ale to ešte nie je všetko!

    Okrem  ďalších nezmyslov typu "pracovníčky  promptne reagovali", sa Ing. Lešo rozhodol, že obratom ruky  vybaví nielen moju sťažnosť z 31.10.1997,  ale aj žiadosť o prešetrenie platby z 29.10.1997, hoci na to nebol kompetentný. Podľa vyjadrenia zástupcov banky,  platbu do Chase Manhattan Bank nasmerovali pracovníci ústredia VÚB v Bratislave. V zmysle vyhl. 150/1958 Zb. mi bolo povinné na reklamáciu odpovedať Kontrolné oddelenie VÚB a nie Ing. Lešo. Nemôže predsa nižší orgán kontrolovať vyšší. No zákony Ing.Leša veľmi nezaujímajú a reklamáciu rieši takto: "Skutočnosť, že napriek tomu platba nebola realizovaná podľa Vašich dispozícii nedokážeme  jednoznačne identifikovať".

    Pán riaditeľ ešte uvádza:  "S prihliadnutím k tomu, že ste dňa 5.11.1997 požiadal o výplatu finančných prostriedkov slúžiacich k realizácii tejto platby, považujem z našej strany túto neuskutočnenú transakciu za vybavenú"

    O niečo ďalej robí uzáver: "Na základe doteraz uvedeného považujem  preto Vašu sťažnosť za  n e o p o d s t a t n e n ú "

    Z uvedených citácií vyplýva, že tým, že som "odborníkov" banky  nenechal  zabávať sa  s mojimi peniazmi na môj účet, a dovolil som si svoje peniaze vziať späť,  považuje to pán riaditeľ za dostatočný dôvod na to, aby vec považoval za vybavenú.  Nechať peniaze vo VÚB už nemalo žiaden zmysel po tom, čo moji partneri zrušili zmluvy.

    V košickom Večeri z 21.01.1998 redaktor použil vetu: "Aj keď platba nebola realizovaná podľa dispozícii pána Tomku, považujem sťažnosť za neopodstatnenú".

    Na čo v nasledujúci deň  - 22.01.1998 Ing. Lešo drzo odpovedá: "Zároveň musím konštatovať, že citovaná veta z mojej odpovede na sťažnosť pána Tomku sa  v predmetnom liste nenachádza a je vykonštruovaná".

Slovo  n e o p o d s t a t n e n ú  je zvýraznené a je možno ho priradiť k hociktorej vete!

    Čiže takto sa vybavujú reklamácie a sťažnosti vo VÚB! Peniaze síce nedošli, ale sťažnosť je neopodstatnená.

    V priebehu súdneho konania však vyšiel najavo neuveriteľný škandál: Právni zástupcovia VÚB predložili s rehotom nejaký dokument v anglickom jazyku. Keď sa ich sudkyňa nechápavo opýtala, čo dokument obsahuje, išli sa popukať od smiechu tvrdiac, že mu nerozumejú (Angličtina je medzinárodným jazykom bankárov). Samozrejme konanie muselo byť odročené, keď však sudkyňa dostala preklad zjavne nemohla uveriť svojim očiam – 31.10.1997 mal Ing. Lešo na stole list z Aval Banky, kde mu oznamujú, že konečný príjemca /teda môj obchodný partner/ nemá u nich otvorený účet.  Z toho listu mu muselo byť teda jasné, že platba bola chybne smerovaná, a že VÚB nesie zodpovednosť v zmysle vlastných Obchodných  podmienok VÚB a.s.. Súčasne mal na stole aj moju sťažnosť z toho istého dňa, /31.10.1997/ kde mu oznamujem, že peniaze nebudú nikdy doručené, nakoľko medzi  Aval Bankou v Kyjeve a bankou Prikarpattja v Ivanofrankivsku nie je uzatvorená valutová zmluva.

    Geniálny pán riaditeľ nechal teda poležať 10 dní oba dokumenty a potom s "čistým svedomím" mi za toto geniálne "šetrenie sťažnosti" zrazila  VÚB 100,-SK dňa 18.11.1997. To už hej! Okrem toho mi 04.11.1997 VÚB zrazila  z môjho účtu 30,- USD ako "výlohy zahraničnej banky". Keďže VÚB nevydáva daňové dokumenty , dodnes nemám tušenia o akú banku išlo!  Aby  bolo všetko dokonalé 21.10.1997 mi VÚB  zrazila  z môjho účtu 1.275,- SK t.j. 37,50 - USD za túto "skvelú" finančnú operáciu, ktorá sa nikdy neuskutočnila.

    V odpovedi mi oznamuje to, čo som mu ja oznámil v mojej sťažnosti  31.10.1997 a zároveň zatajuje predo mnou,že už má dôkaz, že platba bola smerovaná chybne.

Vážení klienti, pozor!

    Pretože VÚB zásadne  nevydáva daňové dokumenty, čo je hrubým porušovaním daňových zákonov,  umožňuje jej to rabovať klientské účty ! Bližšie o tom v časti  "Porušovanie daňových zákonov vo VÚB!"

    06.11.1997 /v skutočnosti až 10.11.1997!/ mi Ing. Lešo vo svojej "slávnej" odpovedi píše: "Skutočnosť, že napriek tomu platba  nebola realizovaná podľa Vašich dispozícii nedokážeme jednoznačne identifikovať. Predpokladám však, že jej nerealizácia bola spôsobená zrušením bankového spojenia medzi Aval Bank a bankou Prikarpatii /teda geniálny Ing.Lešo mi oznamuje 10.11.1997 to, čo som mu ja oznámil už 31.10.1997 vo svojej sťažnosti!!!/ o čom sme ale neboli informovaní, napriek tomu, že taký postup je postupom zaužívaným, resp. obvyklým. Jednoznačné potvrdenie tejto domnienky  je možné len na základe Vášho požiadania a na Vaše náklady".

    Ťažko nájsť na túto sprostosť Ing. Leša nejaké vhodné slova. Pátra za moje peniaze, kam zašantročila škandálna VÚB moje peniaze tak, že nechá poležať 10 dní  dokumenty  /VÚB mi vyúčtuje za túto námahu 100,- SK/ a je ochotný týmto spôsobom pátrať donekonečna, no "na základe Vášho požiadania a na Vaše náklady." Tak, genialita spočíva v jednoduchosti! 

    No tento škandál nebol jediným, o ktorý sa pričinili  právni zástupcovia a svedkovia VÚB v súdnej sieni.