Najväčšie nebezpečenstvo, ktoré hrozí majiteľom účtu vo VÚB.

    Na jednom z pojednávaní predložili zástupcovia VÚB "dokument" s názvom "Jednotné pravidla pre inkasa", ďalej len "JPPI" z r. 1997. Drvivá väčšina klientov a dokonca aj zamestnancov VÚB o existencii týchto "slávnych" JPPI nemá ani len tušenie! Zdá sa, že ide o najväčšie bankové tajomstvo VÚB! Klient pri podpise zmluvy o zriadení bežného účtu vo VÚB a.s. dostane ihneď aj Obchodné podmienky VÚB a.s., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou  Zmluvy o bežnom účte.  V Obchodných podmienkach ihneď v prvom odseku  sú uvedené právne normy, o ktoré sa VÚB pri svojej činnosti údajne opiera. Sú tu uvedené Obchodný zákonník, Občiansky  zákonník a ešte mnohé iné, len o JPPI ani slovko. A práve tie môžu byť pre jeho účet smrteľné.

    Stačí len porovnať. Aj laik okamžite zisti, že JPPI protirečia platným zákonom SR, ale aj vlastným  Obchodným podmienkam VÚB a.s. !!!

Obchodné podmienky VÚB a.s. z 01.01.1997

Jednotné pravidla pre inkasa z r. 1997

Strana 8, článok X, odsek 2: Strana 13, článok 11, odsek a:
VÚB a.s. zodpovedá za škody, ktoré boli zavinené  bankou nesprávnym smerovaním úhrady, resp.  inkasa  do inej banky. Banky, využívajúce služby inej banky alebo iných bánk za účelom splnenia inštrukcii príkazcu robia tak na účet  a riziko príkazcu
 

odsek b:

 

Banky nepreberajú žiadne ručenie ani zodpovednosť za to, že príkazy, ktoré odovzdávajú nie sú zrealizované, aj keď samotné prevzali iniciatívu pri výbere inej banky.

Strana 8, článok IX, odsek 2:            Strana 14, článok 14, odsek a:
Maximálna lehota pri úhradových operáciách sú 3 pracovné dni od času odpísania sumy z účtu banky platiteľa v prospech účtu banky prijímateľa a pri inkasách 5 pracovných dní.         

Banky nepreberajú žiadne ručenie ani zodpovednosť za následky spôsobené oneskorením alebo stratou  pri prenose akejkoľvek správy, listu alebo dokladu, ani za zdržanie, skomolenie alebo inú chybu, ktorá vznikne pri prenose akýchkoľvek telekomunikačných správ.

    Právni zástupcovia a svedkyne VÚB a.s. vypovedali pred súdom práve na základe JPPI,  čím doslova šokovali sudkyňu Okresného súdu. Na otázku, aký čas mala VÚB pri hladkej platbe swiftom na doručenie peňazí do zahraničnej banky Prikarpattja, odpovedala pracovníčka VÚB, že doba na doručenie nie je časovo obmedzená, inými slovami môže ísť večne !!!  Sudkyňa si zrejme myslela, že odpoveď prepočula a otázku mechanicky  zopakovala. Keď dostala znovu tú istú odpoveď , začala si pracovníčku pozorne prezerať, zrejme uvažovala, či je právne spôsobila vypovedať pred súdom. Tak vypovedali všetci.  Tak isto tvrdili, že VÚB nenesie žiadnu zodpovednosť, za poskytovanú službu.

    No nielen to. 23.05.2000 podali právne zástupkyne proti rozsudku Okresného súdu Košice I zmätočný odpor, v ktorom sa odvolávajú práve na nezmyselné JPPI28.03.2001 znovu podávajú dovolanie na Najvyšší súd a opäť sa odvolávajú na "slávne" JPPI. Varovanie pre klientov VÚB: Pozor! Banka sa neriadi zákonnými normami uvedenými vo vlastných Obchodných podmienkach VÚB a.s. Tie sú tam uvedené len na oklamanie klientov. V skutočnosti sa riadi čudnými  Jednotnými pravidlami pre inkasa, ktoré Vás zbavujú všetkých práv a stavajú Vás vo vzťahu k banke do bezprávneho postavenia! Presvečte sa vo vlastnom záujme, že už článok 11.  JPPI má šialený názov "Zbavenie sa zodpovednosti za činy inštruovanej strany". VÚB sa vo vzťahu ku klientom zbavila zodpovednosti a je teda úplne nezodpovedná.  Vyvoďte z toho rázne  opatrenia , pokiaľ Vám neostanú len oči pre plač. Je vo Vašom vlastnom záujme, aby Ste čo najskôr vybrali svoje peniaze z účtu a zrušili účet. Slávne JPPI sa vo VÚB nenachádzajú na nástenkách, podobne ako iné závažne dokumenty, zákazníci pri podpisovaní zmlúv a platobných príkazov nie sú o nich informovaní, dokonca o nich nič nevie ani väčšina zamestnancov banky! Ak by ľudia boli informovaní o "skvelých" podmienkach v JPPI, zmluvu za týchto okolnosti by s VÚB podpísali len mentálne retardovaní jedinci.

    Ak VÚB nedokáže doručiť Vaše peniaze do banky príjemcu, podľa JPPI nenesie zodpovednosť a nemožno ju žalovať o náhradu vzniknutej škody. No ani banku príjemcu, či korešpondenčnú banku klient nemôže žalovať, pretože nie s týmito bankami v právnom vzťahu. Čiže zbohom peniaze.