Porušovanie zákonov vo VÚB pri prešetrovaní sťažností.

    V tomto článku názorne na originálnych dokladoch dokazujem klientom VÚB, že podávať reklamácie a sťažnosti je úplne zbytočné.  VÚB nedokáže skontrolovať ani MF SR ani Národná banka Slovenska. Banka je bez vonkajšej kontroly, je to úplne bezprízorná banka, v ktorej klienti nemajú žiadne práva. Už riešenie mojej sťažnosti Ing. Lešom mnohé dokazuje.

    Vážení klienti, pozor! Pred podaním akejkoľvek sťažnosti alebo reklamácie  vyberte svoje peniaze z účtu a zrušte účet! Na príkladoch Vám dokážem, že reklamovať a sťažovať sa vo VÚB nemá žiaden zmysel. Pod zámienkou "úhrady nákladov spojených s prešetrovaním reklamácie" VÚB rabuje konta klientov! Zákon č. 152/1998 Z.z. nepozná výraz "reklamácia", pozná len  "sťažnosť". Pretože neexistujú reklamácie, nemôžu existovať ani poplatky  za reklamácie. Vyvádzať akékoľvek opatrenia voči sťažovateľovi  ten istý zákon priamo zakazuje. "Zrážanie" týchto poplatkov z účtu klienta je úplne nezákonné a slúži na :

a /umlčanie klienta,

b / v súvislosti s nemožnosťou dosiahnuť pomocou sťažnosti nápravu, vytváranie duševných depresii u klienta, ktorý má takto "pochopiť", že sťažovanie sa je nezmysel,

c/ ďalšie okrádanie klienta,

    Vo vlastnom záujme sa presvečte v najbližšej pobočke VÚB, že v Cenníku služieb banka predstavuje "poplatky za reklamáciu" ako produkt. Čiže ak poukážete na ich lajdácku prácu, zaplatíte ako za produkt. Ak najprv zrušíte účet a potom sa sťažujete, nezaplatíte nič, pretože neexistuje zákonný prostriedok, aby VÚB od Vás vymohla "poplatok". Ak však máte peniaze na účte, VÚB pokladá Vaše peniaze za svoje a robí si s nimi čo  chce, bez ohľadu na Váš  názor. Z cenníku služieb môžete dokonca vyčítať, že "poplatky za reklamáciu" sa dokonca zväčšujú. Ak som sa sťažoval do troch mesiacoch, že peniaze nedošli, "zrazili" mi 18.11.1997 z účtu 100,-SK. Ak by som nechcel veriť ani potom a sťažoval by som sa, "zrazili" by mi už desať násobok, čiže 1000,- SK,  Ak by som ani po roku nechcel uveriť, že peniaze nedošli a sťažoval by som sa  "zrazili" by mi už dvadsať násobok, čiže 2000,- SK. Pretože som zrušil účet, mám "výhodu", môžem sa sťažovať úplne zadarmo. Sťažnosti síce VÚB vždy  zamietne ako neopodstatnené, alebo mi pošle nejakú slabomyseľnosť, no aspoň nemusím platiť.

    Okrádanie klientov /"zrážanie" z účtu/ si môže VÚB dovoliť len preto, lebo porušuje daňové zákony. Bližšie o tom v časti "Porušovanie daňových zákonov vo VÚB".

27.01.2000 som zaslal sťažnosť prezidentovi VÚB Ing. Vaškovičovi, v ktorej som mu položil  otázky: Hovorili pravdu pracovníčky VÚB a.s pred sudkyňou, keď vypovedali, že VÚB mala na doručenie peňazí do banky Prikarpattja neobmedzene dlhý čas /čiže večnosť?/ A hovorili pravdu pracovníčky VÚB a.s. , keď vypovedali, že VÚB nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytovanie služieb? Čo je pre VÚB záväzné vo vzťahu ku klientovi, vlastné Obchodné podmienky VÚB a.s. alebo JPPI? Od pána Szalaya som dostal chytrú odpoveď, že VÚB a.s. je so mnou v súdnom spore a preto nebude odpovedať.  Vidno, že nielen Ing. Lešo je vo VÚB geniálny, takí sú tam mnohí.

04.11.1998 – Sťažujem sa na MF SR, že VÚB porušuje zákony.

25.11.1998 – MF SR odpovedá, že mu neprináleží vstupovať do zmluvných vzťahov podnikateľských subjektov. Odpoveď je čudná, VÚB spadá do pôsobnosti MF SR a ja som nechcel, aby ministerstvo vstupovalo do zmluvných vzťahov, sťažoval som si na porušovanie zákonov!

27.01.2000 – Tú istú sťažnosť posielam na vedomie aj Kontrolnému oddeleniu Národnej banky Slovenska.

01.02.2000  NBS mi odpovedá, že nie je príslušná riešiť moju sťažnosť /hoci zo zákona jej vyplýva dozor nad bankami !/. Sťažnosť postúpili na VÚB. Ide o porušenie zákona, pretože teraz sťažnosť má prešetrovať organizácia, na ktorú bola sťažnosť podaná. Čiže VÚB má skontrolovať sama seba.

01.02.2000  NBS mi dáva ďalším listom na  vedomie, že sťažnosť naozaj zaslala do VÚB na prešetrenie. Komédia začína.

09.02.2000  Ing. Szalay mi zasiela chytrú odpoveď: Vzhľadom na to, že sme v súdnom spore, nepokladá za potrebné odpovedať. Komédia pokračuje, záhada JPPI a pravdivosti výpovedí svedkýň VÚB pred súdom neodhalená.

07.03.2000   Svojou troškou do mlyna chce prispieť aj JUDr. Kasar.  Aj keď sme i naďalej v súdnom spore, predsa len pokladá za potrebné mi „odpovedať“. Informuje ma o všetkom možnom, odvoláva sa na slávnu odpoveď Ing. Leša zo 06.11.1997! Komédia úspešne pokračuje, záhada JPPI a pravdivosti svedkýň  Čornákovej a Ing. Žilinskej pred súdom zatiaľ neodhalená.

10.03.2000  Komédia graduje. NBS prejavuje starostlivosť a pýta sa JUDr. Kasara, či ma oboznámil s výsledkom „šetrenia“!  O JPPI a pravdivosti výpovedí svedkýň VÚB pred súdom ani slova!

15.03.2000 – Komédia končí fantastickým úspechom.  JUDr. Kasar  posiela do NBS list, v ktorom dokazuje, že klientovi zaslali  „odpoveď“ na jeho sťažnosť.  Je to veľká sranda, tajomstvo JPPI a pravdivosti výpovedí svedkýň neodhalené! Najväčšie  bankové tajomstvo najbezprízornejšej banky na Slovensku!

19.12.2000 – Zasielam opäť sťažnosť na MF SR. Upozorňujem ministerku na porušovanie zákonov vo VÚB, ktorá patrí pod jej ministerstvo a na používanie JPPI.

19.12.2000   Tú istú sťažnosť dávam na vedomie aj NBS, ktorá zo zákona má kontrolovať banky.

05.01.2001  NBS mi oznamuje, že moju sťažnosť opäť zaslali na prešetrenie do VÚB. Tá sa má skontrolovať sama. Cirkus začína!  O JPPI a pravdivosti  výpovedí  svedkýň  VÚB pred súdom ani slovo!

15.01.2001  MF SR mi oznamuje, že som vyhral súdny spor s VÚB /tak predsa len sú informovaný!/, a že sa mám  obrátiť na iný súd. Zábava je to náramná, o JPPI a pravdivosti výpovedí svedkýň VÚB pred súdom ani slovko! Predsa len nie sú až tak informovaní!

23.01.2001 – MF SR mi oznamuje, že moju sťažnosť postúpilo VÚB, ktorá sa má opäť sama skontrolovať. Cirkus pokračuje, o JPPI a pravdivosti výpovedí svedkýň VÚB pred súdom ani slovko! Bože, kto odhalí toto nesmierne bankové tajomstvo?

02. 03.2001 – VÚB oznamuje MF SR, že som vyhral súdny spor  a po doručení právoplatného rozsudku vykoná nadväzné procesné úkony. Vážení klienti VÚB, všimnite si dojemnú spoluprácu byrokratov z VÚB, MF SR a NBS.  O JPPI a pravdivosti výpovedí svedkýň VÚB pred súdom ani slovko! To už hej!

02.03.2001 – Cirkus vrcholí! VÚB mi oznamuje, že dostalo sťažnosť, ktorú som zaslal na MF SR. Moje podanie uzatvorí akceptovaním právoplatného rozhodnutia súdnych orgánov. Ďalšia lož. Lož je vôbec najčastejším spôsobom komunikácie VÚB s klientom. Po doručení právoplatného rozsudku podáva VÚB dovolanie na najvyšší súd.  O JPPI a pravdivosti výpovede svedkýň VÚB pred súdom ani slovo!

Vážení klienti VÚB!

    Mohol by som pokračovať v ukážke, pretože sťažnosti som poslal oveľa viac, no myslím si, že aj toto postačuje. Podal som Vám jasné dôkazy, že pravdy  vo VÚB sa klient nedovolá. Neexistuje nejaký vonkajší hodnoverný orgán, /ako napr. Slovenská obchodná inšpekcia, či Národný kontrolný úrad/ ktorý by mohol VÚB skontrolovať. Ak by takýto orgán uznal, že moja sťažnosť je oprávnená, malo by to nesmierny právny význam aj pred súdom. VÚB by nemohla donekonečna ťahať súdne spory, pretože ak by klient predložil takýto doklad na súde, VÚB by prehrala súdny spor už pri prvom pojednávaní.

    Ak nejaká bunka žije bez kontroly, jej vývoj sa zákonite začne vyvíjať smerom k rakovine, ak nejaká organizácia existuje bez kontroly, jej vývoj zákonite začne smerovať k zločinu. Toto by  si mal pamätať každý klient VÚB! Banka nemôže otvorene priznať, že používa nejaké čudné JPPI, pretože tým by vlastne priznala, že svojich klientov podvádza a to dokonca v masovom merítku. Ak by sa klienti o tomto škandále dozvedeli, mohlo by to spôsobiť paniku, začnú masovo vyberať svoje vklady a banke hrozí krach. Nemôže ani pripustiť, že právni zástupcovia VÚB ako aj svedkyne Čornáková a Ing. Žilinská klamali na súde s vedomím vedenia VÚB. Takýto škandál by mohol mať pre VÚB tak isto nedozerné  následky. V tejto súvislosti sa vynárajú neodbytné otázky:

    Urobili to pracovníčky VÚB dobrovoľne? Ťažko tomu uveriť, že by riskovali väzenie za trestný čin krivej výpovede. Boli k tomu prinútené? Kým, zamestnávateľom? Išlo o organizovanú skupinu ? Je VÚB zločinnou organizáciu? Dnes ešte niet na to odpovede, možno bude po zverejnení tejto webovej stránky.