Zákon omerty

    Slovenská vláda uskutočňuje nákladom stá miliónov korún aproximáciu práva. Aproximácia je cudzie slovo a po slovensky znamená približovanie sa. Vyvstáva otázka, ku ktorému právu robí slovenská vláda toto približovanie. Mnohí si myslia, že ide o približovanie k rímskemu právu, no nie , nie je to celkom tak, nie celkom k rímskemu, ale trocha južnejšie, k sicílskemu právu. Základnou zvláštnosťou sicílskeho práva je, že písané zákony sa nerešpektujú vôbec, alebo len veľmi málo. O to viac sa dodržujú nepísané zákony. Z nich najvýznačnejší je zákon omerty ( zákon mlčania). Kto tento zákon na Sicílii nejakým spôsobom poruší, ten zvyčajne dlho nežije. V tomto článku chcem vážených čitateľov informovať, ako blízko sa už priblížila VÚB a.s. k sicílskemu právu. Písané zákony Slovenskej republiky, ako sú napr.  zákon o prešetrovaní sťažností, daňové zákony, alebo hoc aj Ústava Slovenskej republiky, pre nich neznamenajú buď vôbec nič, alebo len veľmi málo. Zato na originálne naskenovaných dokumentoch dokážem, ako VÚB a.s. prísne dodržuje zákon omerty.

Vážení čitatelia, uvidíte, čo ste ešte nevideli!

    Na úvod: v predchádzajúcej časti ste sa mohli dozvedieť, že som si dovolil zažalovať VÚB o náhradu ušlého zisku a spor som vyhral, aj keď záležitosť ešte nie je celkom ukončená. Okrem toho, mi bola spôsobená ešte „skutočná škoda“ (právnický výraz). Ide o penále a zadržaný tovar, o ktorý som prišiel tým, že VÚB a.s. porušila zákonnú povinnosť vyplývajúcu z Obchodného zákonníka. Celková suma k dnešnému dňu presahuje 1.000.000.- Sk.

    Pod tlačidlom „Nepriateľ vlády“ sú zverejnené desiatky dokumentov, v ktorých vyzývam banku na osobné jednanie. Nechcel som ďalší súdny proces ani zverejňovanie, pretože to vyčerpáva obe strany a okrem toho je to veľmi drahá zábava. Dlho som z VÚB  dostával len slabomyseľné odpovede, až sa mi nakoniec podaril malý zázrak: 20.06.2001 vedúca právneho oddelenia JUDr.Hurtíková konečne milostivo súhlasila so stretnutím. Plný nadeje sme s mojím právnym zástupcom odcestovali do Bratislavy.

    Tam sme sa dočkali doslova šoku. Myslel som, že sa mi sníva, keď môj právny zástupca musel vysvetľovať vedúcej právneho oddelenia a ďalším dvom právničkám niektoré základné časti Obchodného zákonníka. Na konci stretnutia jedna z právničiek prehlásila, že aj tak nerozumie ničomu práve tak, ako na začiatku jednania.

    09.07.2001 môj právny zástupca informuje prezidenta VÚB o osobnom jednaní s vedúcou právneho odboru VÚB JUDr.Hurtíkovou, kde mu oznamuje, že právny odbor má k celej veci laxný prístup. „Z jednania nebol vyhotovený záznam, pracovníčky právneho odboru vec nemali naštudovanú a samotná vedúca právneho odboru tvrdila, že v podstate na danom jednaní nemá žiadne právomoci." Ďalej informuje prezidenta VÚB, že vedúca právneho odboru nepozná náš právny poriadok. "V záujme toho, aby ste vec objektívne posúdili, doporučujem Vám obrátiť sa na nezávislého odborníka v oblasti práva, ktorý vám vec dostatočne objasní z hľadiska právneho.“

Vážení čitatelia!

    Nebudete veriť svojim očiam, ale následne sa môžete presvedčiť, že VÚB a.s., ktorá zamestnáva možno stovku právnikov, veľmi dobre platených, sa obrátila na komerčnú právničku. Konečne pochopili, že „špinavé triky VÚB na súdoch“ nemôžu viesť k výhre žiadneho súdneho sporu. Banke môžu priniesť len obrovské škody a hanbu. Je to zároveň aj nesmierna reklama pre môjho právneho zástupcu - JUDr.Radoslava Staška, na ktorého nestačí zhruba stovka veľmi dobre platených právnikov VÚB a.s. a musia si nájsť právneho odborníka. Pokladám to za neslýchaný škandál, ktorý o úrovni VÚB a.s. vypovedá viac, ako hocičo iné. Lenže , ako sa neskôr ukázalo, prezident pri výbere "odborníka na právo" nemal šťastnú ruku.

    30.07.2001 JUDr.D.Šulejová , komerčná právnička oznamuje, že k mimo súdnej dohode dôjsť nemôže a že vec treba ponechať súdu. 

    22.08.2001 môj právnik vyjadril potešenie, že "VÚB zverila spor do rúk profesionálneho právnika". Zároveň ju upozornil na moju webovú stránku.  To ešte môj právnik nevedel, o akého profesionálneho odborníka sa jedná. O jej skoršom podaní nemal ani tušenia. 

    20.07.2001 JUDr.Šulejová zosmolila návrh na vydanie predbežného opatrenia, v ktorom žiada, aby odporca 1/ Dušan Tomko a odporca 2/ JUDr.Staško sa zdržali nasledovného: "nepublikovať články, nezasielať listy tretím osobám, zriadiť internetovú stránku, neposkytovať a nezverejňovať podklady redaktorom televízie, novinárom a tretím osobám, ktoré spochybňujú činnosť navrhovateľa a zástupcov štatutárneho orgánu a zamestnancov". Nešťastnica asi chcela povedať, že ja a môj právnik "spochybňujeme činnosť navrhovateľa... atď." a nie redaktori novín a televízie. Redaktori novín a televízie ako aj tretie osoby sú v tom úplne nevinne!

Vážení čitatelia!

    Z tohoto je úplne jasné, že pre VÚB a.s. a JUDr.Šulejovú písané zákony neznamenajú vonkoncom nič, alebo len veľmi málo. Dobrá žena zjavne nemá ani tušenia, že existuje aj niečo také, ako Ústava Slovenskej republiky. Hľa, takto vyzerá sicílske právo.

    14.08.2001 JUDr.Šulejová dokonca podanie rozširuje a žiada: "...zdržať sa šírenia informácií prostredníctvom internetu ...".

    Aby tieto podania mali patričnú „váhu“, tvrdí, že poškodzujeme záujmy Slovenskej vlády. Zmysel tohoto tvrdenia je pravdepodobne taký: Príslušná sudkyňa sa má zľaknúť - keďže ide o záujmy vlády - a vydať požadované rozhodnutie.

    16.08.2001 Okresný súd Košice 2 návrh zamieta. Sudkyňa sa viditeľne nezľakla. Čiže takto si prezident VÚB a.s. Ing.Vaškovič predstavuje dodržiavanie písaných zákonov. Nemajú pre neho žiadnu váhu. No o to viac dodržuje nepísaný zákon omerty. Do dnešného dňa nemám žiadnu odpoveď napr. aj na túto webovú stránku. Nie je mi jasné, či pracovníčky VÚB vypovedali pred Okresným súdom v Košiciach pravdu, čo je pre VÚB záväzné vo vzťahu ku klientovi - vlastné obchodné podmienky a či slabomyseľné Jednotné pravidlá pre inkasa, a pod.

    09.07.2001 môj právny zástupca zaslal list p. L. Benassimu, generálnemu riaditeľovi IntesaBci - bankovej inštitúcii z Talianska, ktorá odkúpila majoritný podiel akcií VÚB a.s. - aspoň podľa informácií zverejnených v médiách. Z listu jasne vyplýva, že môj právnik navrhuje opäť mimo súdnu dohodu, aby sa zabránilo dlhodobému súdnemu sporu. Tento dlhodobý spor by priniesol obom stranám ťažké finančné straty. Okrem toho môj právny zástupca uvádza, že nechceme tento spor medializovať, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie obchodného mena VÚB,a.s., ale aj samotnej IntesaBci, i napriek tomu, že ide len o zverejnenie pravdivých skutočností podložených dôkazmi. Moje obchodné meno banka už dostatočne zničila. Na tento list neprišla žiadna odpoveď. Omerta.

    10.08.2001 upozorňujem prezidenta VÚB a zároveň aj geniálneho Ing.Leša (riaditeľa pobočky Košice – vidiek) na otvorenie tejto webovej stránky. Žiadna odpoveď. Omerta.

    10.08.2001 - v ten istý deň informujem o otvorení internetovej stránky Lina Benassiho z IntesaBci - majoritného vlastníka akcií VÚB. Žiadna odpoveď. Omerta.

    21.08.2001 informujem ministerku financií, že som otvoril webovú stránku. Položil som jej tri otázky:

1. Prečo musia iné podnikateľské subjekty vystavovať daňové doklady, keď VÚB ich nevystavuje? ( Držíte nad nimi ochrannú ruku, pani ministerka?)

2. Je možné, aby VÚB mala dokonca vnútorný predpis, v ktorom dokonca zakazuje vydávať daňové dokumenty?

3. Je štátu prostredníctvom Vášho ministerstva jedno, o koľko peňazí prišiel a ešte príde štát umelým predlžovaním sporu?“

Žiadna odpoveď. Omerta.

Vážení čitatelia!

    Keby si z vás niekto rýchlo nevedel spomenúť, kto to je Brigita Schmognerová, pripomínam, že to je tá nesmierna krásavica, ktorá zo štátnych peňazí nechala vyhodiť 1.800.000.- Sk za slabomyseľný komiks o daniach. Naproti tomu moje informácie o porušovaní daňových zákonov vo VÚB ju vonkoncom nezaujímajú a nudia.

    21.06.2001 môj právny zástupca žiada Daňové riaditeľstvo v Banskej Bystrici o vyjadrenie sa k zákonnosti „daňových“ dokumentov vydávaných VÚB. Žiadna odpoveď. Omerta.

    16.7.2001 zasiela právny zástupca ten istý text (z 21.06.2001) faxom Daňovému riaditeľstvu v Banskej Bystrici a žiada o zaujatie stanoviska. Žiadna odpoveď. Omerta.

    22.08.2001 posielam mail Daňovému riaditeľstvu v Banskej Bystrici, v ktorom urgujem odpoveď. Žiadna odpoveď. Omerta.

Vážení čitatelia!

    Všimnite si, ako daňový úrad je nečinný v prípade veľkých žralokov, a ako je brutálny pri vyberaní daní u malých podnikateľov. Ak podnikateľ predloží účet na jedno pero v cene 6.-Sk bez pečiatky, daňová kontrola mu to nemilosrdne vyhodí von. Ak zmrzlinár pri malej zmrzline nevydá bloček, môže dosť údajne pokutu až 100.000.- Sk. To je, čo?!

    22.08.2001 zasielam meily 21 najväčším slovenským bankám. Upozorňujem ich, že VÚB porušuje daňové a iné zákony, čo vedie k tomu, že občania radšej riskujú svoje vklady v rôznych pochybných nebankových inštitúciách. Žiadna odpoveď. Omerta.

    Pretože už som vyčerpal všetky možnosti a som s nervami úplne na konci, rozhodol som sa, že ak do 10.9.2001 nedostanem od uvedených osôb a inštitúcií rozumnú odpoveď na moje otázky, týmto dňom postavím sa pred vchod do škandálnej VÚB a.s. na Bačíkovej 2 v Košiciach s transparentom, a takto budem upozorňovať verejnosť na sicílske právo. V prípade, že ani toto nepomôže, som rozhodnutý zahájiť hladovku.