Verejná žaloba proti VÚB a.s.

JUDr. Radoslav Staško, Madridská 1, 040 13 Košice

Košice, 26.09.2002  

Okresný súd Bratislava 2

Bratislava

Vec: Žaloba o vydanie daňových dokladov a o vydanie bezdôvodného obohatenia

Žalobca: Dušan Tomko - súkromný podnikateľ,
bytom Petzvalova 59, 040 11 Košice
obchodný názov: Dušan Tomko
miesto podnikania: Košice, Petzvalova 59
IČO: 17 247 501
DRČ: 520919090/969 
Zast.: JUDr. Radoslav Staško, Madridská 1, Košice
Žalovaný:  VÚB a.s. Bratislava
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
IČO: 31 320 155

    Žalobca je súkromným podnikateľom, podnikajúcom v oblasti sprostredkovania obchodu, veľkoobchodu a maloobchodu. 
Dôkaz: živnostenský list 15.07.1993
    Dňa 20.10.1997 žalobca so žalovaným v zmysle § 708 a nasl. Obchodného zákonníka uzavrel zmluvu o bežnom účte č. 411/72020/12.
Dôkaz: zmluva o bežnom účte.
    V rámci svojich obchodných kontaktov, žalobca potreboval previesť úhradu platby svojmu obchodnému partnerovi v meste Ivanofrankovsk na Ukrajine na jeho účet v banke "Prikarpatja" v Ivanofrankovsku. Dňa 20. 10.1997 žalobca dal žalovanému pokyn na úhradu čiastky 7.500,- USD v prospech firmy Sardoniks, R. Halko, ul.Stefanika 38, Ivanofrankovsk, Ukrajina, a to na č. účtu príjemcu 180195 v Ivanofrankovsku. V zmysle platobného príkazu poplatky zahraničnej banky mali ísť na ťarchu príjemcu.
Dôkaz: platobný príkaz z 20.10.1997
    Žalovaný však neoprávnene a v rozpore s platobným príkazom zrazil žalobcovi sumu 30,- USD ako výlohu zahraničnej banky.
Dôkaz: debetné avízo z 04.11.1997
    Túto sumu žiada žalobca priznať aj s úrokom z omeškania vo výške 25% p.a. od 05.11.1997. Žalovaný sa tak obohatil na úkoržalobcu o čiastku 1.020,27.- Sk (kurz podľa debetného avíza bol 34,009 Sk za 1 USD). Okrem toho žalobca v inom súdnom spore so žalovaným - spor o náhradu ušlého zisku -Žiadal od žalovaného aj vrátenie ďalších poplatkov súvisiacich s neuskutočnením finančnej transakcie - škodu v následovnej výške:
- poplatok za služby spojené so šetrením reklamácie vo výške 100,- Sk
- poplatok za platbu vo výške 37,50.- USD, čo pri kurze 34,009.- Sk činí sumu 1.275,34.- Sk
Dôkazy: debetné avízo z 18.11.1997 a z 21.10.1997
    Náhrada týchto položiek bola žalobcovi priznaná rozsudkom Okresného súdu Košice I, č. 27Cb 1030/97 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach.
Dôkazy: rozsudky
    Dňa 06.04.2001 žalobca požiadal žalovaného, aby mu na sumy 30,- USD, 37,5,- USD a 100,-Sk vystavil hodnoverné daňové doklady.
Dôkaz: list zo dňa 06.04.2001
    Dňa 20.04.2001 žalovaný žalobcovi odpovedá, že ak chce kópie debetných avíz, má sa osobne dostaviť do VÚB a zaplatiť tam príslušný poplatok za vyhotovenie debetných avíz.
Dôkaz: list zo dňa 20.04.2001
    Žalobca opäť upozornil žalovaného, že nechcel kópie debetných avíz, ale daňové doklady, ktoré by boli hodnoverné pre daňovú kontrolu.
Dôkaz: list zo dňa 09.05.2001
    Dňa 10.05.2001 žalovaný zasiela žalobcovi kópie debetných avíz, bez toho, aby navštívil banku a zaplatil akýkoľvek poplatok.
Dôkaz: list zo dňa 10.05.2001
    Žalobca, keďže nepovažoval a ani nepovažuje debetné avíza za postačujúce daňové doklady, požiadal listom zo dňa 21.06.2001 o stanovisko Daňové riaditeľstvo SR, ktoré mu listom zo dňa 11.10.1001 oznámilo, že debetné avíza nie sú postačujúcim daňovým dokladom.
Dôkazy: list právneho zástupcu žalobcu z 21.06.2001, list DR SR z 11. 10. 2001 
    Túto skutočnosť potvrdil aj generálny riaditeľ DR SR v oznámení zo dňa 14.08.2002, ktoré bolo reakciou na sťažnosť - podnet žalobcu na skutočnosť, že žalovaný nevidávaním hodnoverných daňových dokladov porušuje zákony.
Dôkaz: list DR SR z 14.08.2002
    K otázke vydávania daňových dokladov navrhuje žalobca vypočuť ako svedka generálneho riaditeľa DR SR Ing. Ondreja Mráza.
Dôkaz: svedecká výpoveď Ing. O. Mráza.
    Z uvedeného vyplýva, že žalobca nemá od žalovaného hodnoverné daňové doklady potrebné k prípadnej daňovej kontrole zo strany daňových orgánov, a preto je nútený žiadať o vydanie hodnoverných daňových dokladov prostredníctvom tejto žaloby. Žalobca žiada od žalovaného vydanie daňových dokladov v zmysle príslušných zákonov, nakoľko nesprávnym vedením účtovníctva sa vystavuje možnosti udelenia pokuty kontrolnými orgánmi správcov dane v zmysle §37 zák. č. 563/1991 Zb. až do výšky jeden milión Sk.
    Daňové doklady požaduje žalobca vystaviť ku všetkým pohybom na účte podľa pripojených výpisov z jeho účtu.
Dôkazy: výpisy z účtu 1-3/97 a 1-7/98
    Keďže neexistujú hodnoverné daňové doklady o oprávnenosti účtovania jednotlivých položiek na účte žalobcu, všetky stiahnuté položky z účtu žalobcu sú bezdôvodným obohatením v prospech žalovaného.

Jedná sa o následovné položky podľa jednotlivých výpisov z účtu žalobcu:
1/97 - 03.11.1997 - 15. -Sk popl. za osobné odovzdanie výpisov
- 03.11.1997 - 45.- Sk servisné poplatky
2/97 - 19.11.1997 - 10.- Sk popl. za iné služby
- 19.11.1997 - 100.-Sk abo debet
- 27.11.1997 - 10.- Sk popl. za šeky
- 30.11.1997 - 15.- Sk popl. za osobné odovzd. Výpisov
- 28.11.1997 - 72.- Sk servisné polatky
3/97 - 08.12.1997 - 10.- Sk popl. za vklad
 - 31.12.1997 - 15.- Sk popl. za osobné odovzd. Výpisov
- 31.12.1997 - 54.- Sk servisné popl.
1/98 - 15.01.1998 - 5,50.-Sk popl. za šeky
- 31.01.1998 - 15.-Sk popl. za osobné odovzdanie výpisov
- 30.01.1998 - 39.- Sk servisné popl.
2/98 - 28.02.1998 - 15.- Sk popl. za osobné odovzd. výpisov
- 27.02.1998 - 36.- Sk servisné popl.
3/98 - 31.03.1998 - 30.- Sk za osobné odovzd. výpisov
- 31.03.1998 - 48.- Sk servisné popl.
4/98 - 30.04.1998 - 30.- Sk za osobné odovzd. výpisov
- 30.04.1998 - 52.- Sk servisné popl.
5/98 - 31.05.1998 - 30.- Sk za osobné odovzd. výpisov
- 29.05.1998 - 48.-Sk servisné popl.
6/98 - 19.06.1998 - 30.-Sk popl. za osobné odovzd. výpisov
- 19.06.1998 - 48.-Sk servisné popl.
7/98 - 22.06.1998 - 102,50.- popl. za zrušenie účtu a šek

    Spolu sa jedná o sumu 877,-Sk, o ktorú sa žalovaný obohatil na úkor žalobcu.

Na základe uvedeného žiada žalobca prostredníctvom svojho právneho zástupcu, aby Okresný súd Bratislava II vydal

r o z s u d o k ,

ktorým zaviaže žalovaného, aby:
1.) do troch dní od právoplatnosti rozsudku uhradil žalobcovi sumu vo výške 1 020, 27.- Sk s 25% p.a. úrokom z omeškania od 05.11.1997 do zaplatenia
2.) do troch dní od právoplatnosti rozsudku vystavil a vydal žalobcovi hodnoverné daňové doklady ku každej jednotlivej položke podľa výpisov z účtu žalobcu
3.) do troch dní od právoplatnosti rozsudku zaplatil žalobcovi sumu 877,- Sk s úrokom z omeškania vo výške 25% p.a. z jednotlivých súm ako sú uvedené v žalobe odo dňa nasledujúceho po odúčtovaní sumy z účtu žalobcu do zaplatenia, ako aj všetky trovy konania.

Žalobca žiada súd o priznanie oslobodenia od platenia súdnych poplatkov nakoľko nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie práva na strane žalobcu, a sú na to dané aj sociálne dôvody. Žalobca práve konaním žalovaného sa dostal do zložitej finančnej situácie. Žalobca nemá tak isto žiaden nehnuteľný majetok.


Prílohy: dôkazy
Plná moc