Žaloba o oslobodenie platenia daní, úrokov z omeškania platenia daní a pokút za neúplnú daňovú dokumentáciu.

Košice, 3.1.2003

Okresný súd Banská Bystrica
975 01 Banská Bystrica

Vec: Žaloba o oslobodenie platenia daní, úrokov z omeškania platenia daní a pokút za neúplnú daňovú dokumentáciu

Žalobca: Dušan Tomko - súkromný podnikateľ,
bytom Petzvalova 59, 040 11 Košice
obchodný názov: Dušan Tomko
miesto podnikania: Košice, Petzvalova 59
IČO: 17 247 501
DRČ: 520919090/969 
Žalovaný:  Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 
Nová ulica 13
975 04 Banská Bystrica

    Žalobca je súkromným podnikateľom, podnikajúcom v oblasti sprostredkovania obchodu, veľkoobchodu a maloobchodu. 
Dôkaz: živnostenský list 15.07.1993
   
Dňa 21.6.2001 požiadal žalobca žalovaného, aby sa vyjadril k debetným avízam, ktoré mu ako daňové doklady vydala Všeobecná úverová banka a.s., Bratislava.
Dôkaz: žiadosť zo dňa 21.6.2001 a debetné avíza vydané Všeobecnou úverovou bankou ako daňové doklady
    Dňa 11.10.2001 mu za stranu žalovaného odpovedala Ing. Uhrínová, že "v prípade daňovej kontroly sú debetné avíza nepostačujúcim daňovým dokladom". 
Dôkaz: odpoveď Ing. Uhrínovej z 11.10.2001
    Následne žalobca opäť požiadal žalovaného o vajadrenie k debetným avízam, na čo reagoval žalovaný dňa 14.08.2002, kedy odpovedá generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR "že debetné avíza nie sú postačujúcim daňovým dokladom, nespĺňajú náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 563/1992 Zb. a teda by boli aj nepostačujúcimi dokladmi pri vykonávanej daňovej kontrole u daňového subjektu". Čiže potvrdil to, čo už žalobcovi oznámila Ing. Uhrínová, no v závere listu celkom nelogicky tvrdí, že Daňové riaditeľstvo SR jeho podanie uzatvára a ko "neopodstatnené".
Dôkaz: odpoveď Ing. Mráza zo 14.08.2002
    03.09.2002 žalovaný upozorňuje Ing. Mráza, že zo strany Daňového úradu mu hrozí pokuta až 1 000 000,- SK v zmysle § 37 zákona 563/1992 Zb. za neúplnú daňovú dokumentáciu, ktorú mu VÚB a.s., Bratislava odmieta vydať. Pretože jeho úsilie o vydanie daňových dokladov bolo doteraz márne, žiada generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva SR Ing. Mráza, aby mu oznámil, čo môže ešte urobiť, aby sa stal majiteľom uvedených daňových dokladov.
Dôkaz: list z 03.09.2002
    V odpovedi z 04.10.2002 Ing. Mráz nepravdivo tvrdí, že na otázky, "ktoré sa týkajú odbornej stránky veci" už bolo z ich strany odpovedané v predchádzajúcich listoch.
Dôkaz: odpoveď Ing. Mráza z 04.10.2002
    03.10.2002 požiadal žalobca Daňový úrad Košice II, aby :
1. ho zbavil povinnosti platiť pokuty teraz aj v budúcnosti za to, že jeho daňová dokumentácia je neúplná.
2. ho zbavil povinnosti platiť (všetky) dane vaplývajúce z predaja jeho jednoizbového bytu.
3. vydal rozhodnutie, že tým, že VÚB a.s. Bratislava mu odmieta vydať daňové doklady ku platbám 30,-USD, 37,5,-USD a 100,- Sk porušuje zákon č. 563/1992 Zb.
Túto žiadosť odôvodnil žalobca tým, že Daňové riaditeľstvo SR si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákonov a v tichosti kryje porušovanie zákonov bankárskou mafiou vo VÚB a.s., Bratislava.
Dôkaz: žiadosť z 03.10.2002
    08.10.2002 Daňový úrad Košice II oznámil žalobcovi, že jeho "podanie o zbavenie daňovej povinnosti bolo prekvalifikované ako žiadosť o úľavu na dani", a že túto žiadosť zamieta.
Dôkaz: oznámenie Daňového úradu Košice II z 08.10.2002
    22.10.2002 žalobca upozorňuje nadriaený orgán Daňové riaditeľstvo SR, že o úľavu na dani nikdy nežiadal. "Prekvalifikovanie" pokladá za drzosť a žiada, aby sa Daňové riaditeľstvo plne zaoberalo obsahom jeho žiadosti.
Dôkaz: žiadosť z 22.10.2002
    Dňa 09.12.2002 Daňové riaditeľstvo žiadosť zamieta a uvádza, že o odpustení pokuty sa rozhoduje až po jej vyrúbení orgánom príslušným podľa výšky pokuty a že nie je kompetentné vydať požadované rozhodnutie o porušení povinnosti VÚB pri vydávaní daňových dokladov.
Dôkaz: stanovisko k žiadosti z 09.12.2002
    Pretože žalobca vyčerpal všetky možnosti dosiahnuť nápravu pomocou sťažností, bol nútený obrátiť sa na súd.
Tým, že VÚB a.s., Bratislava nevydala daňové doklady k platbám 30,-USD, 37,5,-USD a 100,- Sk porušila občianske práva žalobcu. Išlo o platby za služby, ktoré banka nikdy nevykonala.
Dôkaz: právoplatné rozsudky
    Bez daňových dokladov klient nemá čo platiť, ide o platbu bez právneho dôvodu a z hľadiska banky ide o neodôvodnené obohatenie sa. Zároveň je tým porušený zákon č. 563/1992 Zb. 
    Dokonca ani pri vystavených daňových dokladoch klient banky nemusí platiť, ak nie je spokojný s poskytovanou službou. Daňové doklady neakceptuje a banka si svoje pohľadávky môže uplatniť na príslušnom súde. Tým, že VÚB a.s. žiadne daňové dokaldy nevydáva, klient namá čo akceptovať. Takto VÚB porušuje jeho práva. To je možné len s tichou podporou Daňového riaditeľstva SR, ktoré od VÚB (ale ani od iných bánk) nepožaduje daňové doklady a za neexistenciu daňových dokaldov ju nesankcionuje, hoci § 37 zákona 563/1992 mu to prikazuje. Tým, že Daňové riaditeľstvo od žalobcu požaduje presnú evidenciu daňových dokladov a od VÚB a.s. nie, je porušovaná Ústava SR, ktorá zaručuje rovnosť podnikateľských subjektov. Ústava SR bola porušená aj tým, že VÚB a.s., Bratislava žalobcovi peniaze z jeho úču "zrazila", bez právneho dôvodu, čím ho protiústavne vyvlastnila. To je zároveň aj porušenie jeho ľudských práv, pretože listina ľudských práv mu umožňuje vlastniť majetok a slobodne s ním nakladať. Nečinnosť Daňového riaditeľstva SR spôsobuje, že žalobca má sťažené uplatňovanie svojich občianskych práv pri iných právnych úkonoch. Žalobca je v súdnom spore s VÚB a.s., Bratislava a práve nečinnosť Daňového riaditeľstva SR umožňuje žalovanej banke robiť takmer donekonečna prieťahy v súdnom konaní. Žalobca zároveň vzhľadom na svoje zlé sociálne postavenie, nezavinené ním samým, žiada súd o oslobodenie od zaplatenia súdnych polatkov. 

Z týchto dôvodov žiadam, aby súd vydal nasledovný rozsudok : 

    Žalobca sa oslobodzuje od povinnosti platiť dane, úroky a penále z omeškania so zaplatením daní a od platenia pokút uložených daňovými orgánmi za neúplné vedenie účtovnej dokumentácie a zároveň zaviaže žalovaného k znášaniu všetkých trov konania.

Dušan Tomko