Vyjadrenie sa k nehoráznej žalobe VÚB.

Dušan Tomko, Petzvalova 59, 040 11 Košice u Heleny Tomkovej, Tichá 12,071 01 Michalovce.

 
Košice, 10.3.2004   

 Okresný súd, Košice II

 

Štúrová 29

 

 041 51 Košice

K č.j.: 27 C 53/01
Vec: Vyjadrenie sa k žalobe VÚB, a.s.Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava zo dňa 08.08.2001     

Žalobca, Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava žaluje mňa Dušana Tomku, živnostníka, ako žalovaného v prvom rade a JUDr. Radoslava Staška, mojho právneho zástupcu, ako žalovaného v druhom rade. K tejto žalobe sa vyjadrujem zatiaľ len ja a len v tom rozsahu,ktorý sa týka priamo mňa a ktorý vyplýva zo žaloby.Predpokladám, že JUDr. Staško sa k žalobe vyjadrí ihneď po tom, ako mu bude doručená.                                                                               

Žalobca sa žalobou domáha, aby súd vydal následovný rozsudok, ktorým žiada voči mne, ako žalovanému v prvom rade, vyniesť nasledovný rozsudok:

"Žalovaný v prvom rade Dušan Tomko, Petzvalova 59, Košice je povinný zdržať sa neoprávnených zásahov do dobrej povesti žalobcu VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, nepublikovať články, nezasielať listy tretím osobám, neposkytovať a nezverejňovať podklady redaktorom televízie, novinárom a tretím osobám, ktoré spochybňujú činnosť
žalobcu, jeho zástupcov štatutárneho orgánu a zamestnancov, zdržať šírenia informácii prostredníctvom internetu, ktoré spochybňujú činnosť činnosť žalobcu, jeho zástupcov štatutárneho orgánu a zamestnancov"

Vydanie takého rozsudku odôvodňuje žalobca tak, že "žalovaný 1/ a žalovaný 2/ sa svojim konaním a neustálym vyvíjaním nátlaku na žalobcu snaží získať takýmto sposobom majetkový prospech, pričom žalovaný 1/ a žalovaný 2/ mienia využiť všetky im dostupné spôsoby, bez ohľadu na to, koho týmto konaním poškodia, prípadne, či svojim  konaním neohrozia tiež záujmy Slovenskej vlády o úspešné zavŕšenie procesu privatizácie VÚB, a.s.

Za žalobcu podpísali žalobu Ing. Ladislav Vaškovič, CSc, bývalý prezident VÚB, a.s. a terajší prezident Exim banky, ako aj Ing. Bohuslav Šolta, bývalý člen predstavenstva VÚB, a.s. Obaja sú v súčasnosti trestne stíhaní za rozsiahle podvody, ktorých sa mali dopustiť spolu s ďalšími predstaviteľmi VÚB, a.s. Podľa správ z médii ide údajne o 2,2 milárdy Sk, o ktoré bola VÚB, a.s. poškodená. Aj keď je to suma, ktorá môže vyrážať dych,upozorňujem  Vážený súd, že sa jedná len o nepatrné percenta zo skutočnej sumy, o ktorú bola banka poškodená. Podľa článku v časopise Plus 7 dní, uverejnenom na mojej webovej stránke www.skandalna-vub.host.sk v časti Po nás potopa sa v skutočnosti jedná o 97 miliárd korún! Okrem týchto ohromujúcich skutočností, informujem verejnosť a varujem klientov VÚB pred touto organizáciou. Som toho názoru, že VÚB, a.s. pod zámienkou bankovej činnosti tvorí zločineckú organizáciu, ktorá v masovom merítku porušuje daňové zákony, okráda klientov, poškodzuje ich ústavné, ľudské a občianske práva. Podvádzanie klientov, klamanie klientov a klamanie v médiach je bežným spôsobom, akým je táto "banka" vedená.

Navyše klienti sa nemôžu nijako účinne brániť, bankárska mafia dosiahla, že banky sú vybraté spod právomoci NKÚ a SOI. Sťažnosť nemožno podať ani na prokuratúru, MF SR, NBS a Daňové riaditeľstvo SR. Sťažnosť podaná priamo v "banke" slúži len na obveselenie jej personálu, navyše "banka" finančne trestá sťažovateľa pod zamienkou, že mu dáva znášať náklady "spojené s prešetrením reklamácie"!

Tým, že žalobca požaduje, aby mi súd prikázal "nepublikovať články, nezasielať listy tretím osobám, neposkytovať a nezverejňovať podklady redaktorom televízie, novinárom a tretím osobám, ktoré spochybňujú činnosť žalobcu jeho zástupcov štatutárneho orgánu a zamestnancov, zdržať šírenia informácii prostredníctvom internetu, ktoré spochybňujú činnosť žalobcu, jeho zástupcov štatutárneho orgánu a zamestnancov" sa vlastne žalobca dožaduje, aby mi súd zakázal kritiku, tak ako to je uvedené v uznesení Krajského súdu č. 15 Co 184/03 zo dňa 16.10.2003. VÚB, a.s  sa v podstate usiluje súdnou cestou dosiahnuť moju cenzúru.  Z tohoto dôvodu navrhujem pripojiť k tomuto konaniu aj spis, vedený Okresným súdom Košice II, pod č. 1Nc 40/2001, ktorým žalobca žiadal  vydať voči mne a môjmu právnemu zástupcovi obmedzujúce predbežné opatrenie, avšak neúspešne.

Táto časť žaloby je priamo v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ktorá mi zaručuje slobodu slova a slobodu šírenia informácii. Pravdivé informácie o VÚB rozširujem nielen preto, že na to mám právo zaručené Ústavou SR, ale aj preto, že pokladám za svoju ľudskú a občiansku povinnosť varovať iných občanov pred touto zločineckou organizáciou. V žalobe sú uvedené skutočnosti, ku ktorým sa vyjadrujem nasledovne:

1.) Žalobca uvádza, že moje konanie a konanie môjho právneho zástupcu malo viesť k mimosúdnej dohode. Samozrejme, že moje konanie malo k mimosúdnej dohode viesť. Je totiž aj úlohou samotného súdu, vyriešiť spor medzi stranami formou mimosúdneho zmieru, a vyhnúť sa zdĺhavým a nákladným súdnym sporom. Preto moje konanie smerujúce k uzavretiu mimosúdnej dohody je legitímne.


2.) Nie je pravdou, že by som sa vyvíjaním nátlaku na žalobcu snažil získať majetkový prospech. V skutočnosti sa snažím získať naspäť finančné prostriedky a majetkové újmy, o ktoré som vinou žalobcu prišiel a to formou pokút, penále, stratou majetku a pod. Nejedná sa teda o neoprávnený majetkový prospech, ale len a len o náhradu škôd, preukázateľne spôsobených žalobcom, a to jeho neodborným postupom. Neodborný postup žalobcu som preukázal v súdnom konaní, vedenom na Okresnom súde Košice I, pod č. 27 Cb 1030/97. Tento spis navrhujem pripojiť k tomuto konaniu.


3.) Nie je pravda, že som nepreukázal a nevyčíslil svoje nároky, ako to uvádza žalobca, ale práve naopak, po celý čas, každé moje podanie obsahovalo presné vyčíslenie nielen doterajších škôd, ale dokonca som upozorňoval aj na škody, hroziace do budúcna.


4.) Naďalej trvám na tom, že neodborným konaním žalobcu som dospel k finančnému krachu ako podnikateľ, tak aj ako občan. Stal som sa bezdomovcom. Ďalšie vyčíslenie spôsobených škôd k aktuálnemu stavu v prípade potreby predložím súdu. Trvám aj na tom, že vo VÚB nie sú skutoční odborníci na svojich miestach.


5.)Nesúhlasím s tým, že svojim konaním som mohol ohroziť záujmy Slovenskej republiky o úspešné zavŕšenie procesu privatizácie VÚB, a.s. Trvám na tom, že pokiaľ došlo k takémuto ohrozeniu, spôsobili ho ľudia vo vedení VÚB, a.s. svojim neodborným konaním, pričom mali spôsobiť škodu vo výške 97 miliárd Sk, o čom je vedené v súčasnej dobe vyšetrovanie orgánmi činnými v trestnom konaní.

Žiadam, aby k mnou uvádzaným skutočnostiam, týkajúcim sa ohrozenia záujmov žalobcu, boli vypočutí nasledovní svedkovia:
- bývalý prezident VÚB, a.s. Ing. Ján Gabriel, terajší poslanec NR SR
- bývalý prezident VÚB, a.s Ing. Ladislav Vaškovič CSc, terajší prezident EXIMBANKY
- bývalý člen predstavenstva VÚB, a.s Ing. Bohuslav Šolta


Aj naďalej tvrdím, že žalobca nemá ochotu veci doriešiť a trvám naďalej aj na tom, že VÚB, a.s. nevydáva daňové doklady, čím porušuje daňové zákony, aby mohlo okrádať klientov VÚB, a.s.
K týmto uvedeným skutočnostiam navrhujem vypočuť okrem horeuvedených mnou navrhovaných svedkov aj terajšieho prezidenta VÚB, a.s. Tomasa Spurného.

 Jedinou obranou proti VÚB je okamžité zrušenie účtu!

      

Dušan Tomko