Návrh na vypočutie svedkov a na zadováženie listín pre potreby tohoto konania

Dušan Tomko, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Česká republika

Okresný súd Bratislava II
Drieňová 5
827 02 Bratislava 212
65

25 Cb 166/02 02.01.2006

Vec:
Návrh na vypočutie svedkov a na zadováženie listín pre potreby tohoto konania.


Počas dlhoročných súdnych sporov som nadobudol nespochybniteľné presvedčenie, že žalovaná strana VÚB je zločineckou organizáciou mafiánskeho typu. Banková činnosť je tu len krycím pláštikom na rozsiahlu trestnú činnosť. Trestná činnosť pozostáva z „tunelovania“ a daňových podvodov.

Zločinecká organizácia VÚB a.s., Bratislava, pácha daňové podvody tak, že svojim klientom nedáva hodnoverné daňové doklady, ale len výpisy z účtov a debetné avíza, pričom klientov masovo klame, že toto sú skutočné a správne daňové doklady. Na základe týchto právne a účtovnícky bezcenných papierov si klienti VÚBa.s., Bratislava nevedia správne vypočítať daňový základ a daňovú povinnosť, podobne, ako to nevie ani žalovaná strana VÚB. Pretože neexistujú vo VÚB hodnoverné daňové doklady, neexistuje ani hodnoverná daňová kontrola, čo umožňuje zločineckej organizácii VÚB páchať daňové podvody vo výške niekoľkých miliárd ročne. Zároveň neexistujúce daňové doklady umožňujú VÚB okrádať svojich klientov tak, že im „zráža“, čiže rabuje z ich účtov peniaze za služby, ktoré nikdy neboli vykonané. Každá platba bez daňových dokladov je neodôvodnené obohatenie sa VÚB na úkor svojich klientov. Ročne sa takýmto spôsobom obohatí žalovaná strana VÚB a.s., Bratislava o miliardy korún.

Že ide o zločineckú organizáciu mafiánskeho typu dokazuje aj skutočnosť, že štátne orgány kontroly ako aj orgány činné v trestnom konaní, sa neopovážia skontrolovať správnosť daňových dokladov vydávaných žalovanou stranou, čiže mafiou VÚB a.s., Bratislava. Naopak, mafia VÚB zjavne kontroluje tieto štátne orgány! Ako príklad uvádzam pracovníkov Daňového úradu Košice II, ktoré mi v osobnom rozhovore potvrdili, že vedia o tom, že pobočky VÚB a.s., Bratislava v Košiciach porušujú daňové zákony, no hodnoverné daňové doklady v pobočkách VÚB pri kontrolách nevyžadujú, nakoľko sa obávajú o svoje zamestnanie a o svoje životy. Tvrdili, že medzi Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky a žalovanou stranou VÚB a.s., Bratislava (čiže zločineckou organizáciou VÚB) existuje „tichá dohoda“, podľa ktorej Daňové úrady nesmú kontrolovať hodnovernosť daňových dokladov vydávaných vo VÚB.

Že takáto „tichá dohoda“ naozaj existuje, mi potvrdila v telefonickom rozhovore Ing. Beáta Uhrínová, pracovníčka Daňového riaditeľstva v Banskej Bystrici. Zároveň mi tvrdila, že daňoví kontrolóri skutočne chodia na daňové kontroly do VÚB a.s., Bratislava, no nevedela mi vysvetliť, čo tam kontrolujú, keď daňové doklady neexistujú. V liste z 11.10.2001 mi nepravdivo tvrdila, že Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky nie je „inštitúciou kompetentnou na posudzovanie problematiky poskytovania, resp. neposkytovania daňových dokladov Všeobecnou úverovou bankou, a.s. Bratislava.“

Pretože Ing. Uhrínová klamala aj v ďalších častiach jej listu, navrhujem výsluch pred súdom Ing. Beáty Uhrínovej, riaditeľky odboru služieb pre verejnosť Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

V klamstvách Ing. Uhrínovej v súvislosti s nevydávaním daňových dokladov žalovanou stranou VÚB a.s., Bratislava, pokračoval aj bývalý generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR v liste zo dňa 14.08.2002. Z tohoto dôvodu navrhujem a jeho výsluch pred súdom, ako som to už uviedol v žalobe.

Navrhujem aj svedeckú výpoveď pred súdom terajšej generálnej riaditeľky Ing. Márie Machovej, PhD. V svojom liste z 22.03.2004 mi klamala, že nevie v čom spočíva nečinnosť Daňového riaditeľstva SR v odpovedí na moju sťažnosť, že Daňové riaditeľstvo je nečinné a v podstate odmieta skontrolovať pochybné daňové doklady, vydávané žalovanou stranou.

Navrhujem, aby uvedení pracovníci Daňového riaditeľstva SR, ako najvyššie autority na Slovensku v oblasti daňových dokladov, skontrolovali pred súdom debetné avíza a výpisy z účtu, ktoré mi vydala žalovaná strana ako hodnoverné daňové doklady. Uvedení navrhovaní svedkovia majú výpoveďou potvrdiť, že debetné avíza a výpisy z účtu, nie sú hodnovernými daňovými dokladmi. Zároveň majú potvrdiť, že žalovaná strana ma sústavne klamala a zavádzala, keď opakovane tvrdila, že hodnoverné daňové doklady mi už vystavila a vydala.

Ďalej navrhujem svedeckú výpoveď Mjr. Mgr. Milana Segeča, vyšetrovateľa PZ v Bratislave II, Odboru ekonomickej kriminality Bratislava II. Major Segeč mi dňa 11.04.2005 zaslal nezmyselné Uznesenie na moje trestné oznámenie, že VÚB a.s., Bratislava, porušuje daňové zákony SR, dopúšťa sa miliardových daňových podvodov, v masovom merítku porušuje moje ústavné, ľudské a občianske práva, a zároveň sa neodôvodnene obohacuje na môj úkor, ako aj na úkor svojich klientov. Major Segeč má svojou svedeckou výpoveďou potvrdiť, že nesmel skontrolovať daňové doklady vydávané zločineckou organizáciou VÚB, ktoré som poskytol polícii a svojou nečinnosťou musel kryť trestnú činnosť žalovanej strany ako aj jej neodôvodnené obohacovanie sa na môj úkor a na úkor jej klientov.

Okrem toho navrhujem výsluch pred súdom námestníka okresného prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava II, JUDr. Svetozára Chabadu, ktorý mi dňa 31.08.2005 zaslal slabomyseľné Uznesenie na moju sťažnosť proti Uzneseniu Mjr. Segeča. Svedok JUDr. Svetozár Chabada má svojou výpoveďou potvrdiť, že cieľom tohoto Uznesenia bolo oklamať ma tak, že má vo mne vzniknúť dojem, že prokurátor Chabada naozaj prešetril postup Mjr. Mgr. Segeča. Obaja svojou nečinnosťou museli kryť trestnú činnosť žalovanej strany VÚB a.s., Bratislava a v podstate museli zahladzovať stopy, ignorovať dôkazy o tejto rozsiahlej trestnej činnosti. Svedeckou výpoveďou pred súdom majú objasniť spôsob úmyselného neodôvodneného obohacovania sa žalovanej strany VÚB a.s., Bratislava, na môj úkor, poškodzovania mojich ústavných, ľudských a občianskych práva, daňových podvodov a porušovania daňových zákonov žalovanou stranou.

Zároveň navrhujem súdu, aby si vyžiadal od príslušných orgánov úplný vyšetrovací spis s mojím trestným oznámením na VÚB a.s., Bratislava, ktorý je vedený pod označením:
ČVS:ORP-2049/OEK-B2-04
Pn 2313/05-14

Tak isto navrhujem výsluch JUDr. Vladimíra Palka, ministra vnútra Slovenskej republiky. Ministrovi vnútra Palkovi je jasné, že žalovaná strana VÚB je zločineckou organizáciou. Na tlačovke, ktorú minister Palko usporiadal z vlastnej iniciatívy (článok v Pravde z 12.11.2003), verejne označil bývalého prezidenta VÚB Ing. Ladislava Vaškoviča, Csc a jeho spolupracovníkov za „tunelárov“, ich pôsobenie vo VÚB označil za „zlatokopecké časy“. V tom čase mu zjavne záležalo na rozkrytí zločineckej organizácie VÚB. Teraz mu už tak veľmi na tom nezáleží, som presvedčený, že preto, lebo od „tunelárov“ dostal mastný úplatok. Dokonca som presvedčený, že aj samotná tlačovka ministra vnútra JUDr. Palka mala za cieľ upovedomiť nie veľmi inteligentných „tunelárov“, že za ochranu je potrebné platiť. Predpokladám, že zo strany ministra vnútra JUDr. Palka išlo o istý druh vydierania „tunelárov“. V prípade, že by „tunelári“ aj naďalej nechápali, že za „ochranu“ je potrebné zaplatiť, nasledovala by zrejme jedna tlačovka za druhou, pričom je mi jasné, že minister vnútra by tón tlačoviek (čiže vydierania) sústavne zostroval. No zdá sa mi, že už je všetko v poriadku, úplatok „tunelári“ poskytli ministrovi vnútra JUDr. Palkovi a ten na základe tohoto úplatku zjavne okamžite stratil záujem na rozkrytí zločineckej organizácie VÚB. Dokazuje to aj skutočnosť, že na moju sťažnosť na nečinnosť Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II voči zločineckej organizácii VÚB, ktorú som mu poslal do vlastných rúk, vôbec neodpovedal. Namiesto toho mi nejaký neznámy prezident Prezídia PZ poslal nepravdivú odpoveď.

Pokladám za nevyhnutné, aby minister vnútra JUDr. Vladimír Palko, objasnil súdu nečinnosť polície pri prešetrovaní môjho trestného oznámenia na žalovanú stranu VÚB a.s., Bratislava, ktorá sa úmyselne neodôvodnene obohacovala na môj úkor, porušovala moje občianske, ľudské a ústavné práva a porušovala daňové zákony, čím ma vystavila nebezpečiu vysokej pokuty zo strany Daňových úradov.

Ďalej navrhujem výsluch pred súdom:
- bývalého prezidenta VÚB Ing. Jána Gabriela, terajšieho poslanca SNR
- bývalého prezidenta VÚB Ing. Ladislava Vaškoviča, Csc, terajšieho prezidenta Exportnej a importnej banky
- terajšieho generálneho riaditeľa VÚB Tomasa Spurneho, MBA

Títo vedúci predstavitelia žalovanej strany VÚB a.s., Bratislava, bezpečne vedeli, že žalovaná strana, ktorá je jednoznačne zločineckou organizáciou mafiánskeho typu, sa úmyselne neodôvodnene obohacovala na môj úkor, porušovala moje ústavné, ľudské a ústavné práva, porušovala daňové zákony tak, že mi nedávala hodnoverné daňové doklady. Jednoznačne vedeli, že ma zamestnanci žalovanej strany sústavne klamú a podvádzajú, keď mi tvrdia, že debetné avíza a výpisy z účtu sú hodnovernými daňovými dokladmi. Tak isto bezpečne vedeli, že hovorca žalovanej strany VÚB klamal mňa aj verejnosť, keď v Rádiu Východ tvrdil, že debetné avíza a výpisy z účtu sú hodnovernými daňovými dokumentmi. Uvedení svedkovia majú potvrdiť, že tak, ako sa zamestnanci VÚB správali ku mne, správali sa ku všetkým klientom VÚB, a že obohacovanie sa žalovanej strany na úkor svojich klientov je bežnou praxou vo VÚB.

Výsluch uvedených svedkov pokladám za nevyhnutný aj z toho dôvodu, že na Slovensku neexistuje nezávislá a dôveryhodná inštitúcia, ktorá by sa opovážila skontrolovať údajné daňové doklady vydávané žalovanou stranou. Aj keď niet pochýb o tom, že žalovaná strana mi vydala tri debetné avíza a desať výpisov z účtu, o ktorých tvrdí, že sú to hodnoverné daňové doklady, vzhľadom k neexistencii nezávislej a hodnovernej inštitúcii schopnej odborne skontrolovať uvedené doklady, trvá právna neistota, či naozaj ide o hodnoverné daňové doklady, alebo či ide len o ďalší z mnoho podvodov zo strany VÚB a.s., Bratislava.

Dušan Tomko