Supi sa už zlietajú

      Dňa 29.12.2005 vydal Krajský súd v Košiciach Uznesenie, v ktorom zamietol odvolanie JUDr. Daši Šulejovej, ktorá požadovala, aby súd nepriznal žiadnemu z účastníkov náhradu trov konania. Zločinecká organizácia VÚB a.s., Bratislava bude musieť zaplatiť takmer pol milióna korún za špinavé provokácie voči mne a môjmu právnemu zástupcovi JUDr. Staškovi, ako aj za hlúpy pokus o zakázanie tejto webovej stránky.

      JUDr. Daša Šulejová, spolu s vedúcou (proti)právneho oddelenia VÚB  JUDr. Tatianou Hurtíkovou, sa dopustili neuveriteľnej podlosti voči mne a JUDr. Staškovi. Po tom, čo JUDr. Šulejová podala trestné oznámenie na mňa a na JUDr. Staška, po tom, čo podala návrh na predbežné opatrenie voči mne a voči JUDr. Staškovi a po tom, čo podala súdnu žalobu na nás, v ktorej požadovala, aby JUDr. Staško zaplatil sto miliónov (!) korún

a ospravedlnil sa sprostému zlodejovi a špinavému podvodníkovi Ing. Ladislavovi Vaškovičovi, Csc, bývalému prezidentovi VÚB a terajšiemu prezidentovi Eximbanky, prišli pokojne z Bratislavy na jednanie do advokátskej kancelárie JUDr. Staška v Košiciach, aby sa údajne dohodli.

    Počas celého jednania sme sedeli všetci štyria za nízkym konferenčným stolíkom, dámy nám hľadeli priamo do očí, príjemne sa na nás usmievali a ospravedlňovali sa, že kvôli VÚB som sa stal bezdomovcom. Tvrdili, že vedenie VÚB chce krivdy napraviť, len ma prosí, aby som bol ústupčivý a nepožadoval plné odškodnenie, ale len čiastočné. Mám obstarať ešte nejaké podklady, potvrdenia a všetko zaslať JUDr. Šulejovej, ony sa už postarajú o to, aby všetko dobre dopadlo. Nakoniec sa priateľsky rozlúčili, podali nám ruky a odišli. O trestných oznámenia a súdnych žalobách nám nepovedali ani slovo.

    Vybehal som všetky potvrdenia a JUDr. Staško ich zaslal JUDr. Šulejovej. A potom prišiel šok: predvolanie na políciu a súdy. Dnes už vieme, že tieto špinavé provokácie skončili pre VÚB fiaskom. VÚB musí zaplatiť pol milióna len za jednu žalobu. Je to preto tak málo, lebo JUDr. Šulejová sa nedostavila pred súd. A pritom stačilo, aby nádhera, čo len raz prišla na súd a advokáti v Košiciach by sa už postarali o to, aby to bolo o milión korún viac. Veru neslávne skončili špinavé provokácie JUDr. Šulejovej a JUDr. Hurtíkovej proti mne a proti mojmu pravnému zástupcovi. Ani táto webová stránka nezmizne tak, ako si to mafia VÚB predstavovala.

    Špinavá provokácia JUDr. Šulejovej a JUDr. Hurtíkovej dokazuje, že vo VÚB sa  pokladá za správne používať voči klientom banky úskoky, zákernosť, klamstvo, podvod, atď. Tieto vlastnosti sú tu vysoko hodnotené, samotné „zástupkyne“ VÚB boli cestou naspäť z Košíc do Bratislavy nesmierne hrdé na svoju „šikovnosť“, „vychytralosť“, či vyčúranosť“!  Neuvedomujú si možno ani doteraz, že takáto špinavá „práca“ by sa hnusila aj pouličným prostitútkam v Bratislave!

    Dňa 23.03.2006 Okresný súd Bratislava II zamietol moju žalobu o vydanie daňových dokladov a bezdôvodného obohatenia sa VÚB na möj úkor. Právna zástupkyňa VÚB na súde namietala, že ide už o premlčanú dobu. Moje návrhy na zaobstaranie listinných dôkazov a vypočutie svedkov, ktorí by dokázali, že VÚB je zločineckou organizáciou, sudca  zamietol. Pretože mi ešte nebol doručený rozsudok, nebudem sa k celej veci zatiaľ vyjadrovať.

    V súčasnosti vediem proti VÚB ďalšie dva súdne procesy. Žaloba o 60.000-, ATS a o 8.884-, USD bola podaná na Okresnom súde Košice I dňa 16.05.2001. No doteraz sa neuskutočnilo ani jedno súdne pojednávanie, hlavne pre prieťahy, ktoré robí VÚB a.s. Právnou zástupkyňou VÚB bola, ako ináč – najlepšia advokátka na svete: JUDr. Daša Šulejová!  Hoci už z predchádzajúceho súdneho konania mala jeden rozsudok Najvyššieho súdu z 08.12.1998,že Okresný súd Košice I je príslušný konať vo veci, podala ďalšiu námietku proti príslušnosti súdu. Okresný súd Košice I musel vec postúpiť Okresnému súdu Bratislava II, ktorý to poslal ďalej na Najvyšší súd. Ten sa dňa 07.10.2002 uzniesol, že príslušným súdom je súd Košice I! Pretože JUDr. Šulejová odmietla poskytnúť sudkyni požadované doklady, dostala poriadkovú pokutu. Pre túto poriadkovú pokutu jej VÚB zrušila plnú moc na zastupovanie pred súdom. Len úroky z omeškania už presiahli milión korún!

   Vzhľadom k tomu, že VÚB porušovala daňové zákony, ako aj moje ľudské, občianske a ústavné práva, správala sa nemorálne, naťahovala súdne spory, zatajovala dôležité informácie aby ma uviedla do omylu, predstierala jednanie atď., vznikli mi miliónové škody. Preto som podal  na ňu súdnu žalobu pre poškodzovanie obchodného mena vo výške 50.000.000-,Sk. Ako bezdomovec však nemôžem  zaplatiť súdny poplatok 600.000-, Sk a preto čakám, že Krajský súd v Bratislave ma oslobodí od zaplatenia súdneho poplatku.

   Pre toto súdne konanie vypracovala dňa 04.03.2002 JUDr. Tatiana Hurtíková a Mgr. Iveta Šarkányová Vyjadrenie k žalobe. Toto „Vyjadrenie k žalobe“ je rozkošnou zbierkou hlúposti, lží a slabomyseľnosti. Ako sa už na príslušníčky zločineckej organizácie VÚB patrí, trošku ma ohovárajú, takže sa podľa môjho názoru, dopustili takého malého trestného činu ohovárania. K tomuto zábavnému dokumentu sa ešte príležitostne vyjadrím podrobnejšie, teraz chcem čitateľom predviesť len tú najlepšiu časť. Citujem:

    „Navrhujeme doplnenie dokazovania predložením listinných dôkazov preukazujúcich finančné hospodárenie žalobcu od roku 1993 do roku 2001, predložením kompletnej účtovnej evidencie žalobcu od roku 1993 do roku 2001, predložením kompletnej účtovnej evidencie žalobcu  za celé uvedené obdobie, vrátane účtovných dokladov – z týchto ďalej navrhujeme vypracovanie znaleckého posudku súdom určeným znalcom z odboru účtovníctva, prípadne audítorom, ktorým sa preukáže finančná situácia žalobcu, a dôvod jeho platobnej neschopnosti, ako aj obdobie, v ktorom došlo k vzniku platobnej neschopnosti žalobcu, ďalej navrhujeme predložiť všetky daňové priznania za obdobie od roku 1993 do roku 2001.“

      Z uvedeného citátu je vidno, že JUDr. Šulejová a Mgr. Šarkányová sú veľmi prísne ženy. Možno povedať, že až kruté! A tak je to správne! Veď už Švejk povedal, že „na chudej lid se musí prísne!“ Obe krásavice sa v zločineckej hierarchii VÚB dostali vysoko – v ústrednej budove mafie VÚB to zodpovedá asi trinástemu poschodiu! Zo svojich prepychových kancelárii na trinástom poschodí pozerajú s opovrhnutím a s triednou nenávisťou na bezdomovca, stojaceho pred budovou všemocnej mafie VÚB. Neuvedomujú si však, že do trinásteho poschodia ich nevytiahol výťah, ale ich zločinecké skutky, zákernosť a úskočnosť! Podieľajú sa na rozsiahlej trestnej činnosti VÚB, zatajujú porušovanie zákonov, znemožňujú, aby sa postihnutí domohli svojich práv!

     Ako sa patrí na príslušníčky zločineckej organizácie,  nepožadujú prísne skontrolovanie toho, kto kradne podvádza, porušuje daňové zákony, čiže VÚB, ale požadujú prísnu kontrolu poškodeného a okradnutého, čiže mňa! Dokazujú tak správnosť môjho názoru, že (proti)právne oddelenie VÚB nie je nič iného, len jedna veľká žumpa, v ktorej sa zhromažďuje ten najhorší ľudský odpad!

     Rozkošnice požadujú, aby som predložil súdnemu znalcovi „kompletnú účtovnú evidenciu“! Vec je jasná - nekompletnú účtovnú evidenciu nechcú!

    To ale bude problém! Moja účtovná evidencia nie je kompletná, pretože práve VÚB mi odmieta vydať účtovné a daňové doklady. Tieto daňové doklady a účty zločinecká organizácia VÚB nevydáva svojim klientom práve preto, že jej takéto hrubé porušovanie daňových zákonov umožňuje vykrádať kontá svojich klientov, ako aj nekontrolovateľne sa obohacovať na úkor  klientov VÚB!

    Vierohodné daňové a účtovné doklady požadujem od VÚB už od roku 1997. Kvöli tomu som sa už obrátil na Okresnú prokuratúru Košice II, Krajskú prokuratúru v Košiciach, Generálnu prokuratúru SR, Krajskú prokuratúru v B. Bystrici, na Ministerstvo financií SR, Národnú banku SR, Daňové riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice II, Okresný súd Bratislava II - a všetko neúspešne! Za takýchto okolností bude potrebné, aby  veselé herečky vysvetlili súdu, ako mám predložiť súdnemu znalcovi a audítorovi „kompletnú účtovnú evidenciu“!

    Z VÚB mám len výpisy z účtu a debetné avíza, ktoré sú nepravdivé a sfalšované. Aby som overil ich pravosť, obrátil som sa, okrem vyššie uvedených inštitúcii, aj na políciu v Košiciach, oddelenie hospodárskej kriminality Bratislava II, na prokuratúru Bratislava II a na ministra vnútra Slovenskej republiky. Márne! Nikto sa neopováži skontrolovať nepravdivé a sfalšované doklady z VÚB! A teraz skúste uhádnuť, dobrí ľudia, kto že to navrhuje skontrolovať súdnym znalcom a audítorom komplexnosť a samozrejme tým aj pravosť mojej „účtovnej evidencie!“  To by ste nikdy neuhádli! Navrhuje to zločinecká organizácia VÚB! 

    Tá istá VÚB, ktorá vynakladá milióny korún na zamaskovanie svojej zločineckej podstaty.  Platí „hovorcov VÚB“, čo sú takmer vždy ľudia s neprekonateľnými sklonmi ku klamstvám. Okrem toho platí „ombudsmana“ a „kontaktné osoby pre styk s verejnosťou“, platí ich kancelárie, telefóny, maily a faxy. To všetko preto, aby  zamaskovala porušovanie daňových zákonov, daňové podvody, porušovanie ľudských, ústavných a občianskych práv svojich klientov. Pripomína to správanie sa esesákov, ktorí na rampe v Osvietime nechali väzňami vyhotoviť drevené hodiny, aby u nešťastných ľudí, ktorí boli privlečení v transportoch, vzbudili dojem, že sú len na nejakej železničnej stanici v zapadlom mestečku, kde im  nič strašného nehrozí. Ručičky na hodinách boli však len namaľované a ukazovali vždy päť hodín. Tak, ako väzni v Osvietime nemohli z  namaľovaných hodín získať žiadnu informáciu, tak nemôžu klienti VÚB získať žiadnu informáciu od ombudsmana, hovorcu, či od kontaktnej osoby. Je vylúčené, aby klienti získali pravdivú informáciu o dodržiavaní, či porušovaní daňových zákonov od vedenia VÚB! Tak, ako väzni z transportu sa nesmeli dozvedieť, kde sa nachádzajú, tak sa nesmú dozvedieť klienti VÚB, že sa nenachádzajú v nejakej solídnej banke, ale na teritóriu sprostej talianskej mafie. Nesmú vedieť, že od momentu, keď si otvoria účet vo VÚB, budú oni a ich peniaze pracovať pre mafiu. Ombudsman VÚB odmieta odpovedať na otázku, či VÚB porušuje daňové zákony pod neuveriteľne hlúpou zámienkou, že VÚB je so mnou v súdnom spore! (Pozri článok: Príďte! Poradíme, poslúžime!). A pretože so mnou bude VÚB ešte dlho v súdnom spore, väzni (klienti) VÚB sa pravdu nesmú dozvedieť ešte dlho!

    V šialenej snahe, poslúžiť čo najviac talianskym kápom v mafii VÚB, sa JUDr. Hurtíková a Mgr. Šarkányová dopustili neuveriteľnej hlúposti: podali návrh na kontrolu nepravdivých dokladov, ktoré sfalšovala VÚB! Keď súdny znalec dostane na stôl nepravdivé a sfalšované doklady VÚB, bude určite dojatý! Ťažko môžu obe rozkošnice očakávať pochvalu, keď tupí kápovia mafie VÚB konečne pochopia, akú medvediu službu vykonali pre nich krásavice. Keď súdny znalec konečne zistí, že daňové doklady z VÚB nikdy neexistovali, a ani nikdy existovať nemohli, a keď zistí, že výpisy z účtov sú nepravdivé a sfalšované, VÚB sa pred súdom dostane do veľmi trápnej situácie: znamená to, že  9 rokov klamala a podvádzala! V podobne hlúpej situácii sa ocitne Daňový úrad Košice II, Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré 9 rokov kryli porušovanie daňových zákonov vo VÚB!

    Samozrejme, že sa na súdnom konaní  pripojím k  hlúpemu návrhu JUDr. Hurtíkovej a Mgr. Šarkányovej „na predloženie komplexnej účtovnej evidencie“! Pripojím aj konkrétne otázky pre súdneho znalca, týkajúce sa nepravdivých a sfalšovaných dokladov VÚB!

    A nie len to! Navrhnem, aby súdny znalec, prípadne audítor skontroloval  „kompletnú účtovnú evidenciu, ako aj daňové priznania VÚB od roku 1993 do roku 2006“! Cieľom kontroly je zistiť, koľko miliárd korún ukradla VÚB svojim klientom  z účtov a o koľko miliárd korún sa obohatila na  ich úkor! Pripojenými otázkami pre súdneho znalca sa objasní, o koľko miliárd korún pripravila talianska  mafia IntessaBci (väčšinový  majiteľ zlodejskej VÚB) klientov na Slovensku a akú daň zaplatila z týchto nehoráznych ziskov.  Okrem toho, kontrola má zistiť rozsah porušovania občianskych, ústavných a ľudských práv klientov VÚB! Pri tejto  príležitosti nezabudnem ani na Majora Segeča a prokurátora Chabadu, ktorí moje trestné oznámenie ignorovali a trestnú činnosť zločineckej organizácie VÚB kryli.

    Právne negramotné ženy JUDr. Hurtíková a Mgr. Šarkányová, prišli k záveru, „že písomne podaná žaloba o priznanie náhrady za poškodenie obchodného mena postráda akékoľvek právne i logické zdôvodnenie a je podľa nášho názoru podaná nedôvodne“.

    To je veru jednoznačné stanovisko. Lenže vo VÚB existujú už zrejme vážne pochybnosti o odborných a rozumových schopnostiach JUDr. Hurtíkovej a Mgr. Šarkányovej. Dňa 16.02.2004 splnomocňujú dvaja najvyšší kápovia mafie VÚB „TOMAS SPURNY“ a  Jonathan Locke, advokáta JUDr. Allana Böhma na nahliadnutie do súdnych spisov. JUDr. Böhm splnomocňuje ďalších pracovníkov advokátskej kancelárie Böhm and Partners. Ak by žaloba „postrádala akékoľvek  právne i logické zdövodnenie“, plná moc pre týchto advokátov by bola úplne zbytočná!

    V čom je problém? Vrchní kápovia VÚB „TOMAS SPURNY“ a Jonathan Locke zjavne došli k záveru, že žaloba je „právne i logicky zdôvodnená“, a že VÚB súdny proces prehrá a opäť bude musieť platiť. To by nebola žiadna novinka, mafia VÚB už prehrala so  mnou mnoho súdnych sporov, ktoré ju už stáli milióny. Doteraz to nerobilo nejaký väčší problém, VÚB peniaze získavala nelegálne, krádežami z účtov klientov

a bezdôvodným obohacovaním sa na úkor klientov. Lenže teraz ide predsa len o väčšiu sumu a mafii prišlo ľúto, že peniaze, ktoré si čestným spôsobom nakradne, musí vydávať len tak. Čo robiť? Najvyšší kápovia sa zadumali a vydumali: peniaze za zlodejskú  VÚB zaplatí štát! A je to!

    Niektorí naivní čitatelia si teraz asi budú myslieť, že najvyšším kápom vo VÚB preskočilo. Nie tak celkom! Mafia VÚB má už v tom prax! Počas bačovania Ing. Ladislava Vaškoviča, Csc, bolo z VÚB vytunelovaných 97 miliárd korún! V Číne, kde je ešte civilizácia, by Vaškoviča a jeho tunelársku bandu verejne popravili za nadšeného potlesku obecenstva. Telesné orgány banditov by boli predané chorým ľuďom, u ktorých je nádej, že budú žiť čestným životom a nie ako  banditi! Peniaze z predaja telesných orgánov týchto lotrov by išli do štátnej pokladne, aby ľud mal aspoň nejaký úžitok z darebákov! A na Slovensku? Vaškovič je prezidentom štátnej Eximbanky! Všetky slovenské vlády ho pokladajú za „finančného odborníka“, žiadna slovenská vláda sa nevie zaobísť bez tohoto sprostého zlodeja a špinavého podvodníka! 

   A  peniaze?! Nič! Podľa správ z tlače, slovenská vláda „oddlžila“ VÚB vo výške 72 miliárd korún a predala ju talianskej mafii IntessaBci za údajných 30 miliárd korún! Skvelý obchod! O miliardových úplatkoch „zodpovedných“ za slovenskú stranu ani nemusím písať!

    Že slovenská vláda drží ochrannú ruku nad mafiou VÚB, dokazuje aj Oznámenie, ktoré zaslalo dňa 06.09.2005 Ministerstvo financií SR, Fond národného majetku SR a Slovenská konsolidačná, a.s.! Uvedené inštitúcie vstupujú do súdneho konania ako účastníci na strane  odporcu – čiže mafie VÚB!!!

   Dôvod?! ….“že ak vyššie uvedené súdne konanie bude mať nimi dohodnuté následky vedúce k vzniku strát na strane odporcu (čiže mafie VÚB!) a súčasne budú splnené ďalšie nimi dohodnuté podmienky, vedľajší účastníci (slovenská vláda!) odporcu (mafiu VÚB!) odškodnia“!!!

 NEUVERITEĽNÉ!!!!!!!

    V súdnom spise som nenašiel zmluvu medzi uvedenými vládnymi inštitúciami a mafiou VÚB, napriek tomu nepochybujem, že táto škandálna zmluva musí existovať. Za Ministerstvo financií je podpísaný samotný minister Ivan Mikloš! Niet pochyb, že navrhnem súdu, aby táto zmluva bola predložená. Ani okamih nebudem váhať s jej zverejnením!!!

   Zvlášť špinavú úlohu tu hrá Ministerstvo financií SR! Na moju sťažnosť o porušovaní zákonov vo VÚB mi 25.11.1998 odpovedal Marián Kudlej, riaditeľ odboru peňažníctva. Oznámil mi, „že ministerstvu financií SR neprináleží vstupovať do zmluvných vzťahov  podnikateľských subjektov“. Mám sa obrátiť na súd, prípadne na stavovskú organizáciu(!). Pamätám si, ako ma sprostá odpoveď Mariána Kudleja rozhnevala: ja som nežiadal, aby Ministerstvo financií SR vstupovalo do zmluvných vzťahov podnikateľských subjektov! Sťažoval som sa Ministerstvu financií, ktoré má zo zákona povinnosť dohľadu nad bankami, že VÚB porušuje zákony!

   Dnes je už jasné, že Marián Kudlej mi zaslal sprostú odpoveď preto, aby mohol cigániť: Ministerstvo financií SR vstupuje do zmluvných vzťahov podnikateľských subjektov! No nie na strane okradnutého, ale na strane zlodeja! Nie na strane zákonností, ale na strane zločinu! Úradníci ministerstva, ktorí žijú z daní občanov, a ktorí klamú občanov!

    21.08.2001 sa priamo pýtam ministerky Schmögnerovej, či drží nad VÚB ochrannú ruku?!

   06.11.2001 som zaslal k rukám ministerky financií Schmögnerovej  sťažnosť, v ktorej som sa sťažoval na porušovanie daňových zákonov vo VÚB. Žiadal som ju, aby k uvedeným skutočnostiam zaujala odborné stanovisko, pričom som poukazoval zvlášť na to, že ministerka Schmögnerová sa usiluje o to, aby aj pouličné prostitútky mali na krku zavesené registračne pokladne a pečiatky, pomocou ktorých by vystavovali svojim zákazníkom právoplatné daňové doklady za poskytnuté služby!

    Na  sťažnosti som dostal len slabomyseľné odpovede. Je jasné, že tej najväčšej a najšpinavšej prostitútke Slovenska – VÚB a.s., Bratislava, niet komu zavesiť na krk registračnú pokladňu! Slovenské vlády sú zviazané so zločineckými organizáciami! Až teraz je jasné, prečo sa nikto neopováži skontrolovať daňové doklady z VÚB!

    Za tichej podpory slovenských vlád, porušuje zločinecká organizácia občianske, ľudské a ústavné práva občanov Slovenska!

   Za tichej podpory slovenských vlád, okradne, prípadne sa bezdôvodne obohatí na úkor občanov Slovenska zločinecká organizácia VÚB ročne o miliardy korún!

    Za tichej podpory slovenských vlád, vyvezie zločinecká organizácia VÚB ročne miliardy nezákonne získaných korún do Talianska, bez toho, aby zaplatila aspoň korunu daní do štátneho rozpočtu!

    Ak je zločinecká organizácia VÚB usvedčená z porušovania zákonov, slovenská vláda je ochotná „nahradiť jej straty“!

    Následkom tejto zločinnej a zrádcovskej politiky slovenských vlád, je štátna pokladnica beznádejne prázdna. Niet peňazí na zdravotníctvo. Premiér Dzurinda na stretnutí so zdravotníkmi gúľal svojimi cigánskymi očami na všetky strany a ku zdravotníkom bol sprostý: „kde ste boli, keď sa tvoril štátny rozpočet?“ Zdravotníci majú smolu: neboli pri tvorbe štátneho rozpočtu -  nemajú peniaze!

   Podobne neboli pri tvorbe štátneho rozpočtu ani učitelia, sudcovia, železničiari, cestári, študenti, policajti, dôchodcovia atď.  A pretože slovenská vláda si na nich nespomenula pri tvorbe štátneho rozpočtu, hoci to je jej povinnosť -  nemajú peniaze ani ostatní!

      No hej, ale kto bol vlastne pri tvorbe štátneho rozpočtu?!

Talianska mafia IntessaBci, väčšinový vlastník zlodejskej VÚB! Pre ňu má slovenská vláda peniaze vždy, vo dne aj v noci, vo sviatok, či piatok, pred voľbami, alebo po voľbách!

     Ak zločinecká organizácia VÚB je prichytená pri porušovaní zákonov a nemôže pokračovať v podvodoch – slovenská vláda jej vynahradí straty, ktoré utrpela, keď nemohla páchať podvody!!!

    Pokiaľ zločinecká organizácia VÚB nebude chcieť zaplatiť za sústavné poškodzovanie môjho obchodného mena, bude musieť nový minister financií vysvetľovať sudcom Krajského súdu v Bratislave veľa vecí.

    Bude to pôsobivý obrázok pre média – minister financií Slovenskej republiky, ako dobrovoľný účastník súdneho konania na strane zločineckej organizácie! To tu ešte nebolo, bude škandál nielen na celom Slovensku, ale na celú Európu!

 Predpokladám, že na základe nových skutočností, ktoré sa objavia pri súdnom konaní, podám ďalšie trestné oznámenia na zločineckú organizáciu VÚB a na jej členov štatutárneho orgánu!

 Za ten čas sa už supi zlietajú. Už vidia bezbrannú obeť – štátnu pokladňu Slovenskej republiky!

    Jedinou skutočnou obranou proti zlodejskej VÚB je okamžité zrušenie účtu v zlodejskej banke!

 Pozor!!!

   Banditi vo VÚB sú preto tak sprostí, lebo nad nimi drží ochrannú ruku slovenská vláda! Žiadať od nich náhradu škody pri vykradnutí účtu alebo poškodení, keď banda poruší Vaše ľudské, ústavné a občianske práva, je takmer nemožné! Mafiáni z VÚB sú na Slovensku nedotknuteľní!!!

Dušan Tomko