Husársky kúsok JUDr. Lotky Brychtovej

Na husársky kúsok Lotky Brychtovej odpovedám týmto odvolaním proti rozsudku. Bude zaujímavé sledovať, či tento jej špinavý podvod prejde aj na Krajskom súde v Bratislave.

Dušan Tomko, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Okresný súd Bratislava II
Drieňová 5
827 02 Bratislava 212
65

25 Cb 166/02 07.07.2006

Vec: Odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Bratislava II zo dňa 23.03.2006.

Rozsudok 25 Cb 166/02 Okresného súdu Bratislava II z dňa 23.03.2006 mi bol doručený dňa 28.06.2006
a preto odvolanie podávam v zákonnej lehote.

Proti rozsudku sa odvolávam z týchto dôvodov:

I.

Žalovaná strana, VÚB a.s., Bratislava, je jednoznačne zločineckou organizáciou, ktorá sa zameriava hlavne na okrádanie svojich klientov a na daňové podvody. Banková činnosť je tu len krycím pláštikom pre rozsiahlu trestnú činnosť. Ide o mafiánsky typ zločineckej organizácie, nakoľko v súčasnosti neexistuje na Slovensku nezávislá a pritom hodnoverná inštitúcia, ktorá by sa opovážila skontrolovať (ne)zákonnosť činnosti tejto zločineckej organizácie. Ako dôkaz uvádzam, že nie je možné sa obrátiť napr. pri porušovaní daňových zákonov vo VÚB na Slovenskú obchodnú inšpekciu a na Národný kontrolný úrad, nakoľko banky boli zákonom vyňaté spod právomoci týchto úradov.


Tak isto som sa zbytočne obracal so žiadosťou o prešetrenie porušovania daňových zákonov vo VÚB na tieto organizácie: prokuratúru Košice I, Krajskú prokuratúru Košice, Okresnú prokuratúru v Banskej Bystrici, Krajskú prokuratúru v Banskej Bystrici, policajný zbor Bratislava II, prokuratúru Bratislava II, Daňový úrad Košice II, Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národnú banku Slovenska a na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Zo všetkých inštitúcii mi prišli odpovede, že nie sú kompetentní skontrolovať porušovanie daňových zákonov vo VÚB, prípadne mi prišli úplne nezmyselné odpovede, ktoré majú zakryť trestnú činnosť VÚB a.s., Bratislava. Uvedené inštitúcie nie sú ochotné alebo oprávnené skontrolovať VÚB, naopak zločinecká organizácia VÚB kontroluje tieto inštitúcie.
Od roku 1997 som žiadal mnohokrát osobne aj písomne VÚB o vydanie hodnoverných daňových dokladov, ale moje žiadosti poslúžili činovníkom banky len ako zdroj zábavy a obveselenia.

II.

Zločinecká organizácia VÚB a.s., Bratislava, sťahuje svojim klientom rôzne sumy z ich bankových kont, pričom im nevydáva účtovné doklady, ktoré sú zároveň daňovými dokladmi. Je to jednoznačne hrubé porušovanie daňových zákonov, pretože zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve prikazuje všetkým daňovým subjektom viesť účtovníctvo. Tým, že VÚB nevydáva svojim klientom účtovné doklady, nemôže VÚB viesť účtovníctvo, práve tak, ako nemôžu viesť útovníctvo ani jej klienti vzhľadom k tomu, že daňové doklady neexistujú.
Pretože neexistujú daňové doklady, neexistuje vo VÚB ani daňová kontrola, čo je ďalším porušením daňových zákonov. Vzhľadom k tomu, že neexistuje daňová kontrola, VÚB má možnosť páchať daňové podvody. Okrem toho, neexistencia daňových dokladov umožňuje VÚB okrádať klientov tak, že im sťahuje peniaze z účtov aj za služby, ktoré dokázateľne nikdy nevykonala. Porušovaním daňových zákonov získava VÚB výhody, ktoré by nezískala, ak by dodržovala daňové zákony, jedná sa teda o rozsiahlu trestnú činnosť. Aby VÚB mohla dosahovať nezákonné zisky okrádaním klientov a bezdôvodným obohacovaním sa na úkor klientov, porušuje ich ústavné, občianske a ľudské práva. Listina základných ľudských práv a slobôd človeka zaručuje každému človekovi právo vlastniť majetok a slobodne s ním nakladať. Ak sa VÚB bezdôvodne obohacuje na úkor svojich klientov, alebo im jednoducho vykráda peniaze z ich bankových kont, potom porušuje aj ich ľudské práva. Ústava Slovenskej republiky zakazuje bezdôvodné a neopodstatnené vyvlastňovanie. Klienti VÚB majú bez hodnoverných daňových dokladov sťažené alebo úplne znemožnené uplatňovanie si svojich občianskych práv pri súdnych konaniach a pri občiansko-právnych úkonoch.

III.

Súd zamietol moju žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia, pričom toto zamietnutie odôvodnil (okrem iného) takto:

„Medzi účastníkmi konania došlo k platnému uzavretiu zmluvy o bežnom účte, na základe ktorej zriadil odporca pre navrhovateľa bežný účet č. 1210188755/0200 vedený v slovenských korunách. Navrhovateľ sa domáha vydania bezdôvodného obohatenia v sume 773,- Sk, keďže neexistujú hodnoverné daňové doklady
o oprávnenosti účtovania jednotlivých položiek na účte. Na účtovanie poplatkov za vedenie účtu, uskutočňovanie platobného styku a poskytovanie ďalších služieb bol odporca oprávnený podľa čl. III. Ods. 3 Obchodných podmienok. V jednotlivých výpisoch z účtov predložených navrhovateľom je zároveň uvedený dôvod odúčtovania jednotlivých poplatkov z jeho účtu. Z uvedených skutočností vyplýva, že k bezdôvodnému obohateniu na strane odporcu nedošlo.“

Pretože v rozsudku nie je citovaný čl. III. Ods.3 Obchodných podmienok VÚB, dovolím si ho doslovne citovať:

„Za vedenie účtu, uskutočňovanie platobného styku a poskytovanie ďalších služieb, účtuje VÚB a.s. klientovi poplatky podľa platného Sadzobníka poplatkov. VÚB a.s. zabezpečí informovanie klientov o jednotlivých položkách v sadzobníku prostredníctvom svojich pobočiek (pri zriadení účtu, resp. na požiadanie klienta).“

Z uvedených citátov jasne vyplýva, že VÚB a.s., mala právo účtovať mi za svoje služby poplatky, čo som ja ani nikdy nepopieral a čo ani nebolo predmetom mojej žaloby. Čo som ja tvrdil a čo bolo predmetom mojej žaloby je skutočnosť, že VÚB a.s. mi za jej údajné služby neúčtovala, tj., že mi nevystavovala účty (daňové doklady).
VÚB a.s. bola povinná ku každej platbe vystaviť mi účet (daňový doklad) a predložiť mi ho na schválenie. Ako daňový subjekt mám právo a zároveň povinnosť akceptovať alebo odmietnuť účet (daňový doklad), nakoľko zaň nesiem zodpovednosť pred daňovou kontrolou. Podľa § 37 ods. 1 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, mi daňová kontrola mohla vyrúbať pokutu až do výšky 1 000 000,- Sk za nepravdivý alebo inak nesprávny daňový doklad.


Účet (hodnoverný daňový doklad) je teda právnym dôvodom pre pohyb peňazí na bankovom konte. Právny dôvod je zároveň príčinou pohybu peňazí na konte, pričom samotný pohyb peňazí na konte, daňové výpisy z konta a debetné avíza sú len následkami príčiny (právneho dôvodu). Bez príčiny (právneho dôvodu) nemôže nastať zákonný následok, čiže nemôže nastať zákonný pohyb peňazí na konte, a tým ani vydanie debetných avíz a výpisov z konta. Ak VÚB stiahla peniaze z konta bez právneho dôvodu, čiže bez príčiny, porušila tým daňové zákony. Daňový doklad, čiže právny dôvod (príčina) dokazuje pred daňovou kontrolou príčinu pohybu peňazí na bankovom konte, výpis z konta a debetné avízo (následok) dokazujú len to, že pohyb skutočne nastal. Z uvedeného vyplýva:

a) Výpisy z bankového konta a debetné avíza nemôžu byť nikdy daňovými dokladmi (čiže príčinou platby), nakoľko sú len následkami daňových dokladov a pre prípad daňovej kontroly sú to len bezcenné papiere vzhľadom k tomu, že chýba právny dôvod (príčina) platby. Pre orgány činné v trestnom konaní však môžu dokazovať rozsiahlu trestnú činnosť zločineckej organizácie VÚB.

b) Zločinecká organizácia VÚB vystavila nepravdivé výpisy z môjho konta a debetné avíza. V nich uvádzané služby zväčša nikdy nevykonala. Aby mi znemožnila okamžite rozoznanie podvodu, výpisy z môjho konta sú šifrované, tj., sú vedené tak, aby na prvý pohľad nebolo možno rozoznať, že ide o podvod. Je to len ďalším porušením daňových zákonov, nakoľko daňové doklady musia verne zobrazovať skutočnosť a musia byť vedené prehľadne. Pomocou týchto nepravdivých a neprehľadných dokladov nielenže nemožno pred daňovou kontrolou zdokladovať príčinu (právny dôvod) platby, ale ani následok, čiže pohyb na konte. Tieto doklady nie sú vierohodné. Daňové doklady musia byť bez akýchkoľvek pochýb vierohodné.

c) Nepravdivé a neprehľadné (šifrované) debetné avíza a výpisy z môjho bankového konta nemôžu byť daňovými dokladmi tiež preto, lebo ich vydala zločinná organizácia VÚB, aby sa mohla bezdôvodne obohatiť na môj úkor, okradnúť ma , podviesť ma a znemožniť alebo sťažiť mi uplatňovanie si svojich práv na súdnych konaniach a pri iných občiansko-právnych úkonoch. Z mojej žaloby o vydanie daňových dokladov a z celkového môjho postoja k veci nepochybne vyplýva, že som s nepravdivými a „šifrovanými“ dokladmi z VÚB nikdy nesúhlasil, a že som podnikol všetko, čo bolo v mojich ľudských silách, aby som dosiahol ich kontrolu. Podľa už uvedeného § 37 ods. 1 zákona 563/1991 Zb. o účtovníctve, by som mal byť potrestaný až do výšky jedného milióna korún, vzhľadom k tomu, že som prípadnej daňovej kontrole predložil nepravdivé a neprehľadne vedené (šifrované) údajne „daňové doklady“. Pokladám za absurdné, že by som ja – obeť podvodov, obohacovania sa na môj úkor a machinácii zločineckej organizácie VÚB mal byť potrestaný za nepravdivé a neprehľadné doklady, ktoré vydala VÚB. Pred daňovou kontrolou môžem niesť zodpovednosť len za daňové doklady, na vydaní ktorých som sa ja osobne podieľal, alebo ktoré som ja osobne akceptoval. V žiadnom prípade nemôžem niesť zodpovednosť za nepravdivé a neprehľadné údajne „daňové doklady“, ktoré vydala VÚB, aby sa mohla bezdôvodne obohatiť na môj úkor, a ktoré som ja nikdy neakceptoval!

d) Samotní pracovníci (proti)Právneho oddelenia zločineckej organizácie VÚB si jasne uvedomujú, že debetné avíza a výpisy z môjho konta sú bez účtovných dokladov (právneho dôvodu) len bezcennými zdrapmi papiera.
Pre súdne konanie, ktoré je vedené na Krajskom súde v Bratislave pod č. k. 28Cb 2/02 poslali dňa 04.03.2002 JUDr. Tatiana Hurtíková a Mgr. Iveta Šarkányová vyjadrenie k žalobe. V tomto vyjadrení chcú pred súdom dokázať, že moje pohľadávky za poškodzovanie môjho obchodného mena sú neodôvodnené nakoľko nie je údajne jasné, kedy som sa stal platobne neschopným. Z tohoto dôvodu požadujú:

„ Navrhujeme doplnenie dokazovania predložením listinných dôkazov preukazujúcich finančné hospodárenie žalobcu od roku 1993 do roku 2001, predložením kompletnej účtovnej evidencie žalobcu za celé uvedené obdobie , vrátane účtovných dokladov – z týchto navrhujeme vypracovanie znaleckého posudku súdom určeným znalcom z odboru účtovníctva, prípadne audítorom, ktorým sa preukáže finančná situácia žalobcu,
a dôvod jeho platobnej neschopnosti, ako aj obdobie v ktorom došlo k vzniku platobnej neschopnosti žalobcu, ďalej navrhujeme použiť všetky daňové priznania za obdobie od roku 1993 do roku 2001.“

Z uvedeného citátu jasne vyplýva, že pracovníčky žalovanej strany nepožadujú odo mňa debetné avíza, ani výpisy z konta, pretože vedia, že ide o bezcenné zdrapy papiera, nakoľko sú bez právneho dôvodu, okrem toho sú nepravdivé, neprehľadné a tým aj nevieryhodné. Vedia, že pomocou týchto „dokladov“ nemožno pred súdom nič dokázať! Požadujú účtovné doklady, čiže právny dôvod platieb!!!
Je šokujúce, že zločinecká organizácia požaduje, aby som sa preukázal „kompletnou účtovnou evidenciou“, hoci práve ona mi odmieta vydať účtovné doklady a z toho dôvodu nemôže by ť moja účtovná evidencia kompletná! Chýbajú účty z VÚB!

Okresný súd Bratislava II teda pochybil, keď dospel k záveru, „……že k bezdôvodnému obohateniu na strane odporcu účtovaním poplatkov nedošlo.“
K tomuto nesprávnemu záveru súd dospel preto, že sa nezaoberal predmetom mojej žaloby, ale úplne podružnými vecami, ktoré neboli predmetom žaloby.

Žalovaná strana sa obohacovala na môj úkor práve tým, že poplatky neúčtovala, číže chýba právny dôvod (príčina) poplatkov. Vydávala mi len debetné avíza a výpisy z konta. Bez právneho dôvodu sú tieto debetné avíza a výpisy z konta len kopou bezcenných papierov, navyše, tieto papiere sú ešte nepravdivé a úmyselne neprehľadné, aby sa nedalo už na prvý pohľad zistiť, že ide o podvod. Tieto bezcenné zdrapy papiera sú pre prípadnú daňovú kontrolu absolútne nedostatočné.

Podľa § 451 ods. 2 Obč.zák., bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

Podľa § 451 ods. 1 Obč. Zák., kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

K bezdôvodnému obohateniu sa VÚB na môj úkor teda jednoznačne došlo a VÚB je povinná toto bezdôvodné obohatenie vydať.

IV.

Súd pochybil aj v ďalšej časti rozsudku, citujem:

„Navrhovateľ sa zároveň domáhal vystavenia a vydania hodnoverných daňových dokladov ku každej jednotlivej položke podľa výpisu z účtu. Odporcovi však takáto povinnosť z uzavretej Zmluvy o bežnom účte nevyplýva a neurčujú mu ju ani Obchodné podmienky VÚB a.s. pre zriaďovanie a vedenie bežných účtov podnikateľov v Sk a zásady vykonávania platobného styku a zúčtovania na účtoch.“

Nikdy som netvrdil, že povinnosť vydávať hodnoverné daňové doklady vyplýva pre žalovanú stranu zo Zmluvy o bežnom účte a z Obchodných podmienok VÚB a.s., ani to nebolo predmetom mojej žaloby. Súd som výslovne upozornil na to, že povinnosť vydávať účtovné doklady vyplýva pre žalovanú stranu z daňových zákonov. § 7 ods. 1 zákona č. 563/1993 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov prikazuje:

„ Účtovné jednotky sú povinné viesť účtovníctvo úplne, preukáznym spôsobom a správne tak, aby verne zobrazovalo skutočnosti, ktoré sú jeho predmetom.“

Skutočnosť, že žalovaná strana nevystavuje vierohodné účtovné doklady, ani nevedie ich evidenciu, len dokazuje, že porušuje uvedený zákon. Okrem toho núti mňa, ako aj desaťtisíce ďalších svojich klientov porušovať uvedený zákon, nakoľko nikto z klientov nemá účtovné doklady z VÚB a teda nemôžeme ani viesť ich účtovnú evidenciu. Aby sa žalovaná strana mohla bezdôvodne obohacovať o miliardy korún na úkor svojich klientov ročne, vystavuje mňa a desaťtisíce svojich klientov nebezpečenstvu miliónovej pokuty zo strany daňovej kontroly za porušenie daňových zákonov. Ide teda jednoznačne o zločineckú organizáciu! To, že VÚB neuvádza v Zmluve o bežnom účte a v Obchodných podmienkach VÚB a.s., povinnosť vydávať vierohodne účty, ešte neznamená, že takúto povinnosť nemá. Zákon platí, či už ho VÚB vo svojich dokladoch uvádza alebo nie!
Tvrdenie právnej zástupkyne žalovanej strany JUDr. Lotky Brychtovej, že som si sám vinný, pretože som súhlasil so Zmluvou o bežnom účte a s Obchodnými podmienkami ešte neznamená, že som súhlasil aj s porušovaním daňových zákonov, s bezdôvodným obohacovaním sa VÚB na môj úkor a s porušovaním mojich práv, či s daňovými podvodmi VÚB! Takéto ustanovenia sa v uvedených dokladoch nenachádzajú a ja ako občan alebo klient VÚB, ani nemôžem dať súhlas na to, že VÚB môže porušovať zákony. Takýto súhlas by bol od samého začiatku neplatný. Moje ústavné, občianske a ľudské práva neboli a ani nemôžu byť predmetom obchodu, zmluvy, obchodných podmienok apod. Z týchto dôvodov pokladám tvrdenie JUDr. Lotky Brychtovej
o mojej vine za nemorálne a nezmyselné. JUDr. Brychtová, právna zástupkyňa zločineckej organizácie VÚB, sa vysmieva zo mňa a z desaťtisícov klientov VÚB, ktorí sú v banke tak isto podvádzaní a okrádaní ako ja a práva ktorích sú vo VÚB pošliapávané práve tak, ako moje.
Žiaľ, ani v tejto časti sa súd nezaoberal predmetom mojej žaloby, ale len podružnými vecami, preto aj tento jeho záver je nesprávny.

V.

Ďalšia časť rozsudku je úplne nepravdivá:

„Odporca bol povinný podľa čl. VIII. Ods. 1 Obchodných podmienok informovať navrhovateľa o stave peňažných prostriedkov na účte a o vykonaní platieb formou správy o zúčtovaní výpisom z účtu. Odporca si uvedenú povinnosť splnil, nakoľko navrhovateľ výpismi z účtu disponuje.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti súd návrh ako nedôvodný zamietol.“

Zločinecká organizácia VÚB a.s., Bratislava, si uvedenú povinnosť nikdy nesplnila, nakoľko mi síce po každom stiahnutí peňazí z účtu vystavila výpis z účtu, ale vždy len nepravdivý! Ak by ma chcela informovať pravdivo, musela by mi po každom stiahnutí peňazí z účtu poslať výpis z účtu takéhoto typu:

„Oznamujeme Vám, že sme Vám stiahli uvedenú čiastku z Vašho bankového účtu bez toho, aby sme Vám predložili na posúdenie (akceptovanie) vierohodné účtovné doklady k uvedenej čiastke. Pretože niet právneho dôvodu (príčiny) na stiahnutie uvedenej čiastky z Vášho účtu, chápte túto čiastku ako výšku obohatenia sa VÚB a.s., Bratislava, na Váš úkor. U tej služby, ktorú sme pre Vás nikdy nevykonali sme výpis z Vášho účtu zložito zašifrovali, aby ste nikdy nemohli prísť na to, že sa jedná z našej strany o podvod voči Vám.“

Pretože medzi výpismi z účtu, ktoré som predložil súdu sa nenachádza ani jeden takýto typ pravdivého výpisu, pokladám rozhodnutie súdu o nedôvodnosti môjho návrhu za nesprávny.

VI.

V ďalšej časti rozsudku sa uvádza:

„Súd vyhodnotil návrhom uplatnený nárok v súlade s predloženými dôkazmi ako aj citovanými zákonnými ako aj zmluvnými ustanoveniami pričom dospel k záveru, že tento je skutkovo i právne neopodstatnený.“

Ako dôkaz uvádza, že medzi účastníkmi došlo k platnému uzavretiu Zmluvy o bežnom účte, ktorého neoddeliteľnou časťou boli aj Obchodné podmienky VÚB a.s.

Súd aj v tejto časti pochybil, keď nezobral do úvahy skutočnosť, že práve žalovaná strana hrubým spôsobom porušila túto Zmluvu ako aj vlastné Obchodné podmienky, tým že si nesplnila povinnosti, vyplývajúce pre ňu z jednotlivých ustanovení Zmluvy o bežnom účte a Obchodných podmienok VÚB a.s.

Žalovaná strana mi spôsobila škodu tým, že nerešpektovala môj platobný príkaz, ktorý prijala a chybne smerovala moju swiftovú platbu. V jej vlastných Obchodných podmienkach, v článku X ods. 2, druhá veta je uvedené:
„VÚB a.s. zodpovedá za škody, ktoré boli zavinené bankou nesprávnym smerovaním úhrady, resp. inkasa do inej banky.“

Namiesto toho, aby žalovaná strana sa čestne postavila k problému, ktorý mi spôsobila vlastnou neschopnosťou a nahradila mi vzniknuté škody, začala ma podvádzať, klamať, moje sťažnosti zamietala ako neoprávnené, zasielala mi nepravdivé debetné avíza, nepravdivé a šifrované výpisy z účtu, tvrdila, že neporušila žiaden zákon, Zmluvu o vedení účtu, ani vlastné Obchodné podmienky, bezdôvodne tvrdila, že sám nesiem vinu na nedoručenej platbe atď.
Bol som nútený podať súdnu žalobu o ušlý zisk, žalovaná strana sa vyhýbala súdnemu sporu, nechodila na súd, bezdôvodne napadala vecnú a miestnu príslušnosť súdu, spochybňovala prácu súdov, pre média poskytovala nepravdivé informácie o podstate súdneho sporu, na súde používala špinavé triky, súdy zavádzala nepravdivými výpoveďami svojich zamestnankýň.
 

Vrcholom bolo jej trestné oznámenie na mňa a môjho právneho zástupcu, podľa ktorého sme VÚB údajne vydierali a ohovárali. Vyšetrovateľ polície trestné oznámenie založil pre jeho nepravdivosť a úplnu nezmyselnosť. Okrem toho žalovaná strana podala na mňa a môjho právneho zástupcu návrh na predbežné opatrenie, ktoré by nám zakazovalo písať listy tretím osobám, poskytovať informácie o zločineckej orgnizácií VÚB v tlači, televízii, rozhlase a na webovej stránke www.skandalna-vub.sk. Po niekoľkých rozsudkoch Okresného súdu Košice I, Krajského súdu Košice a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Krajský súd právoplatným rozhodnutím návrh na predbežné opatrenie zamietol ako pokus o cenzúru, ktorá je zo zákona zakázaná.
Zločinecká organizácia VÚB a.s., Bratislava, sa však týmto neuspokojila. Podala súdnu žalobu na mňa a môjho právneho zástupcu o ochranu dobrej povesti, v ktorej požadovala okrem iného, aby môj právny zástupca JUDr. Staško zaplatil VÚB a.s. Bratislava, STO miliónov korún ako odškodnenie za nemateriálnu ujmu a písomne sa ospravedlnil bývalému prezidentovi VÚB Ing. Ladislavovi Vaškovičovi, Csc, za poškodzovanie jeho údajne dobrej povesti. Ing. Ladislav Vaškovič, Csc, bol v tom čase stíhaný vyšetrovateľom polície za údajný podvod vo VÚB vo výške 2,21 miliárd korún! Zločinecká organizácia VÚB nikdy neposlala svojich zástupcov na súd a to aj napriek tomu, že som ju k tomu verejne vyzýval na mojej webovej stránke www.skandalna-vub.sk až nakoniec v tichosti stiahla súdnu žalobu.

O spôsobe, akým ma VÚB podvádzala, o neplatnosti debetných avíz a o bezcennosti výpisov z môjho účtu som sa prvý krát úradne dozvedel z rozsudku Okresného súdu Košice I vedeného pod sp. značkou 27 Cb 1030/97 – 98, ktorý bol vydaný dňa 27.03.2000. Žalovaná strana však aj tento rozsudok napadla, svoju vinu si nepriznala a pokračovala v klamaní pred súdom.
Krajský súd v Košiciach, rozsudkom z 02.02.2001, vedeným pod sp. značkou 1 Cob 125/00-110, zamietol odvolanie žalovanej strany. Tento rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 01.03.2001. Na základe tohoto právoplatného rozsudku mi musela žalovaná strana uhradiť ušlý zisk a vrátiť poplatky : 1.020,27 Sk, poplatok 1.275,36 Sk a poplatok 100,- Sk, pretože na súdnych konaniach vyšlo najavo, že VÚB si tieto poplatky stiahla z môjho účtu za služby, ktoré preukázateľne nikdy nevykonala. Z uvedených skutočnosti vyplýva, že žalovaná strana, aby ma oklamala, vystavovala mi nepravdivé avíza a nepravdivé, čiže bezcenné, výpisy z účtu. Až na základe tohoto právoplatného rozsudku som sa mohol dozvedieť, že mi vznikla škoda. Všetky doterajšie pokusy overiť úradnou cestou hodnovernosť výpisov z môjho účtu skončili neúspechom, ako to dokazuje odsek I. tohoto odvolania.

Ako dokáže zločinecká organizácia VÚB klamať, dokazuje aj to, že podala proti právoplatnému rozsudku Krajského súdu v Košiciach dovolanie. Najvyšší súd SR toto dovolanie rozsudkom z 14.10.2002 vedeným pod sp .značkou 5 Obdo 11/01 zamietol, čím nezvratne potvrdil vinu žalovanej strany na mne spôsobenej škode a tým vlastne potvrdil aj nepravdivosť debetných avíz a výpisov z účtu, ktorými ma klamala VÚB a.s. Napriek týmto právne nespochybniteľným skutočnosťami, sa právnej zástupkyni VÚB a.s. JUDr. Lotke Brychtovej podaril naozaj husársky kúsok, keď dokázala oklamať Okresný súd Bratislava II, tak že uznal nepravdivé a bezcenné debetné avíza, spolu s výpismi z môjho účtu, za hodnoverné daňové doklady!

Podľa § 107 ods. 1 Obč. zák., právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.

Pretože som sa až dňa 01.03.2001 z právoplatného rozsudku Krajského súdu v Košiciach dozvedel, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na môj úkor obohatil, mohol som podať súdnu žalobu. Svoje právo som si uplatnil súdnou žalobou dňa 10.10.2002 a teda v zákonom stanovenej lehote.

V žiadnom prípade teda nemôžem súhlasiť s tou časťou rozsudku Okresného súdu Bratislava II, kde sa hovorí:

„V neposlednom rade ak by aj došlo u odporcu k bezdôvodnému obohateniu, nemohol by súd právo na jeho vydanie priznať, nakoľko odporca uplatnil námietku premlčania. Jednotlivé poplatky boli účtované v období od 31.10.1997 do 22.06.1998. Návrh na súd navrhovateľ podal dňa 10.10.2002, tj. po uplynutí objektívnej premlčacej doby.“

VII.

Podľa § 107 ods. 2 Obč. zák., najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.

Dňa 02.01.2006 som zaslal súdu návrh na vypočutie svedkov a na zadováženie listín pre potreby tohoto konania.

„Súd návrh na doplnenie dokazovania o navrhovateľovom označené dôkazy zamietol, nakoľko dokazovanie v tomto rozsahu považuje za nadbytočné.“

Aj túto časť rozsudku pokladám za nesprávnu. Žalobu som podal v stanovenej lehote a preto dokazovanie v tomto rozsahu nepokladám za nadbytočné. Navrhované listinné dôkazy a svedkovia potvrdia, že zo strany zločineckej organizácie VÚB a.s. ide o premyslené bezdôvodné obohacovanie VÚB na úkor svojich klientov, ktoré robí dlhodobo.
Navrhujem dokonca, aby súdny znalec určený súdom skontroloval daňovú a účtovnú evidenciu VÚB za posledných desať rokov, aby bolo možno zistiť o koľko miliárd korún sa VÚB bezdôvodne obohatila za uvedený čas na úkor svojich klientov, na základe čoho si vypočítava VÚB daňový základ a daňovú povinnosť, keď hodnoverné daňové doklady neexistujú, práve tak, ako ani účtovná evidencia a ako dodržuje/porušuje ústavné, občianske a ľudské práva svojich klientov. Súdny znalec má zároveň overiť, či VÚB nepácha daňové podvody, keďže sústavne porušuje daňové zákony.

VIII.

Správoplatnením tohoto rozsudku by vznikol veľmi nebezpečný precedens, ktorý by vlastne rozsiahlu trestnú činnosť zločineckej VÚB legalizoval. Na druhej strane by spôsobil, že z daňových kontrolórov by sa vyvinula nebezpečná kasta predátorov, ktorí by sužovali nevinných klientov VÚB. Zločinecká organizácia VÚB by aj naďalej svojim klientov vystavovala nepravdivé a neprehľadné (šifrované) výpisy z účtov, pričom by klientom sústavne sugerovala, že toto sú vierohodné daňové doklady. Pokiaľ by klienti nechceli platiť státisícové úplatky, daňoví predátori by ich pokutovali miliónovými pokutami za nepravdivosť a nevierohodnosť údajných daňových dokladov. Klienti by sa nemohli odvolávať k žiadnej nezávislej inštitúcii, ako to dokazuje odstavec I. tohoto odvolania, pretože na Slovensku ani neexistuje žiadna nezávislá inštitúcia, ktorá by sa opovážila skontrolovať údajné daňové doklady mafie VÚB. Nezávislé súdy by na základe tohoto nebezpečného precedensu uznávali, že klienti naozaj nesú zodpovednosť za výpisy z účtov, ktoré nikdy nevyhotovili, neakceptovali a proti ktorým ani nemali možnosť sa odvolať u nezávislej inštitúcii. Proti týmto excesom by neexistovala právna obrana.
Ak už by klienti v zmysle tohoto rozsudku mali niesť zodpovednosť za to, že ich VÚB okráda a obohacuje sa na ich úkor, pričom porušuje daňové zákony, potom je logické, že by mali niesť zodpovednosť aj za to, že VÚB poškodzuje ich ústavné, občianske a ľudské práva, ako aj za to, že VÚB pácha daňové podvody.
Po správoplatnení tohoto rozsudku by teda klienti VÚB nedokázali rozumným spôsobom riešiť problémy, ktoré im pripravila zločinecká organizácia VÚB s priateľskou pomocou daňových kontrolórov a preto by mohli začať plniť psychiatrické liečebne a zaplňovať cintoríny ako samovrahovia.

IX.

Z uvedených dôvodov žiadam, aby odvolací súd zrušil rozsudok v plnom rozsahu a vyniesol rozsudok v zmysle mojej žaloby.

Príloha:
1, Kópia vyjadrenia sa k žalobe, ktorú dňa 04.03.2002 podala zločinecká organizácia VÚB na Krajský súd v Bratislave.

Dušan Tomko

 
   Jedinou skutočnou obranou proti zlodejskej VÚB je okamžité zrušenie účtu v zlodejskej banke! 

Dušan Tomko