Doplnenie odvolania zo dňa 07.07.2006


Dušan Tomko, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Okresný súd Bratislava II
Drieňová 5 04.12.2006
827 02 Bratislava 212
65 25 Cb 166/02-159


Vec: Doplnenie odvolania zo dňa 07.07.2006


Dňa 07.07.2006 som podal odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Bratislava II, vedeného pod č. 25 Cb 166/02-159 z 23.03.2006. Toto odvolanie bolo podané v zákonnej lehote, ale pretože pred pár dňami mi bol doručený dokument, ktorý vyhotovilo Právne oddelenia žalovanej strany - VÚB a.s., a ktorý jednoznačne potvrdzuje dôvodnosť môjho odvolania, dovoľujem si zaslať nasledovný dodatok k uvedenému odvolaniu
zo žiadosťou, aby tento dodatok bol priložený k súdnemu spisu.

Dňa 21.08.2006 zaslala Mgr. Iveta Šárkányová, pracovníčka Právneho oddelenia žalovanej strany VÚB a.s., Bratislava, Okresnému súdu Košice I „Vyjadrenie odporcu k žalovanému návrhu k sp. zn. 29 Cb/26/2003“.
V tomto vyjadrení navrhuje Mgr. Iveta Šárkányová Okresnému súdu Košice I nasledovne:

„ V rámci konania o náhradu škody navrhujeme doplniť dokazovanie o kompletnú účtovnú evidenciu navrhovateľa od roku 1997 do roku 2002 s tým, že je možné, že sa preukážu skutočnosti, ktoré budú nesporne dôležité pre posudzovanie otázky či ďalšia škoda navrhovateľovi vznikla a v akej výške, či sa nejedná o účelovo podanú žalobu.“

Dôkaz: priložená kópia návrhu. Podobný návrh už raz zaslala Mgr. Iveta Šárkányová spolu s JUDr. Tatianou Hurtíkovou Krajskému súdu v Bratislave dňa 04.03.2002, a ktorý sa už nachádza v súdnom spise. Citujem:

„Navrhujeme doplnenie dokazovania predložením listinných dôkazov preukazujúcich finančné hospodárenie žalobcu od roku 1993 do roku 2001, predložením kompletnej účtovnej evidencie žalobcu za celé uvedené obdobie, vrátane účtovných dokladov – z týchto ďalej navrhujeme vypracovanie znaleckého posudku súdom určeným znalcom z odboru účtovníctva, prípadne audítorom, ktorým sa preukáže finančná situácia , a dôvod jeho platobnej neschopnosti, ako aj obdobie v ktorom došlo k vzniku platobnej neschopnosti žalobcu, ďalej navrhujeme predložiť všetky daňové priznania za obdobie 1993 do roku 2001.“

Aj keď uvedené vyjadrenia boli zaslané k rôznym súdnym konaniam, dovoľujem si upozorniť súd, že majú niektoré spoločné znaky:

a) V oboch návrhoch právničky žalovanej strany VÚB a.s., požadujú, aby som súdu predložil „ kompletnú účtovnú evidenciu“! Z návrhov je úplne jasné, že „nekompletnú účtovnú evidenciu nechcú!

b) Samozrejme, že nikto na svete to nevie lepšie ako práve Mgr. Iveta Šárkányová a JUDr.Tatiana Hurtíková, že moja účtovná evidencia nie je a ani nemôže by „kompletná“, nakoľko v nej chýbajú účtovné doklady práve z VÚB!

c) Na Okresnom súde Bratislava II, na pojednávaní vedenom pod č. 25 Cb 166/02-159, tvrdila JUDr. Lotka Brychtová, ďalšia právna zástupkyňa VÚB a.s., že:

d) „ Navrhovateľ sa zároveň domáha vystavenia a vydania hodnoverných daňových dokladov ku každej jednotlivej položke podľa výpisu z účtu. Odporcovi však takáto povinnosť z uzavretej Zmluvy o bežnom účte nevyplýva a neurčujú mu ju ani Obchodné podmienky VÚB a.s. pre zriaďovanie a vedenie bežných účtov podnikateľov v Sk a zásady vykonávania platobného styku a zúčtovania na účtoch.“

e) Zo strany JUDr. Lotky Brychtovej ide jednoznačne o zavádzanie súdu. Neoddeliteľnou časťou Zmluvy o bežnom účte sú Obchodné podmienky VÚB a.s., kde v článku III. je uvedené:

f) „Za vedenie účtu, uskutočňovanie platobného styku a poskytovanie ďalších služieb, účtuje VÚB a.s. klientovi poplatky podľa platného Sadzobníka poplatkov.“

g) Práve problémom žalovanej strany VÚB a.s., ktorá je bezpochyby zločineckou organizáciou, je skutočnosť, že za údajné „služby“ neúčtuje! Chýbajú hodnoverné účtovné doklady! VÚB a.s. teda porušuje vlastné Obchodné podmienky VÚB a.s. a okrem toho, ako som to už uviedol v odvolaní z 07.07.2006, porušuje aj daňové zákony, ktoré daňovníkom prikazujú viesť evidenciu prehľadných a pravdivých účtovných dokladov!

h) Vrchní kápovia zločineckej organizácie VÚB a.s., podobne ako aj JUDr. Lotka Brychtová, chápu uvedený citát z Obchodných podmienok VÚB a.s. ako nejaký „bianco šek“, ktorý musia klienti podpísať pri uzatváraní Zmluvy o bežnom účte! Za normálne sa im potom vidí, že do tohto „bianko šeku“ môžu dopisovať čokoľvek, teda aj poplatky za služby, ktoré VÚB dokázateľne nikdy nevykonala. Z výpovede JUDr. Lotky Brychtovej pred súdom vyplýva, že som si vlastne sám na vine, keď som podpísal Zmluvu o bežnom účte s VÚB, podľa tohto jej názoru som si vlastne sám želal, aby som bol bankou okrádaný, klamaný a aby som bol vystavovaný riziku pokuty zo strany daňového úradu vo výške 1 milióna Sk za chýbajúce účtovné doklady! Pretože tento problém sa týka nie len mňa, ale aj tisícov iných klientov VÚB, pokladám lži JUDr. Lotky Brychtovej pred Okresným súdom Bratislava II za neuveriteľnú sprostosť
a bezočivosť!

Uvedené skutočnosti ma oprávňujú k tomu, aby som Vážený súd oboznámil s bujarou veselosťou, ktorá panuje na (Proti)právnom oddelení zločineckej organizácie VÚB a.s.:

- Dňa 04.03.2002 napísali právne zástupkyne zločineckej organizácie VÚB Mgr. Iveta Šárkányová spolu s JUDr. Tatianou Hurtíkovou do Bratislavy na Krajský súd „Vyjadrenie k žalobe k u konaniu č. 28 Cb 2/02“, v ktorom tvrdo požadujú, aby som súdu predložil „kompletnú účtovnú evidenciu“, teda aj tú, ktorú mi zločinecká organizácia VÚB a.s. protiprávne odmieta vydať už desať rokov!!!

- Začiatkom roku 2006 cestuje z Košíc do Bratislavy JUDr. Lotka Brychtová, tak isto právna zástupkyňa zločineckej organizácie VÚB, aby na Okresnom súde Bratislava II sprosto a bezočivo klamala, že zločinecká organizácia VÚB a.s., nie je povinná mi vydať hodnoverné účtovné doklady ku každej platbe vo VÚB za údajné služby VÚB a.s.!!!

- Naopak, z Bratislavy do Košíc píše dňa 21.08.2006 právna zástupkyňa zločineckej organizácie VÚB Mgr. Iveta Šárkányová „Vyjadrenie odporcu k žalobnému návrhu k sp. zn. 29 Cb/26/2002. Pred Okresným súdom Košice I tvrdo požaduje, aby som súdu predložil „kompletnú účtovnú evidenciu“, teda aj tú, ktorú mi zločinecká organizácia VÚB a.s. protiprávne odmieta vydať už desať rokov!!!

Dospel som k osobnému presvedčeniu, že JUDr. Lotka Brychtová, JUDr. Tatiana Hurtíková a Mgr. Iveta Šárkányová sú tri náramne veselé právničky, ktoré na (Proti)právnom oddelení VÚB a.s. predstavujú nejaké veselé umelecké trio. Ich bujará veselosť ma privádza do značných rozpakov – Na Okresnom súde Košice I a na Kraskom súde Bratislava požadujú, aby som predložil ku kontrole „kompletnú účtovnú evidenciu“ a na Okresnom súde Bratislava II tvrdia, že na ňu nemám právo. Čiže mám predložiť ku kontrole evidenciu, ktorú mi žalovaná strana protiprávne odmieta vydať! Ak Krajský súd v Bratislave svojim rozhodnutím prispeje k správoplatneniu zmätočného rozsudku Okresného súdu Bratislava II, potom vznikne naozaj absurdná situácia!

Je určite zaujímavé čítať, čo píšu JUDr. Tatiana Hurtíková a Mgr. Iveta Šárkányová na súdy, no ešte zaujímavejšie je uvedomiť si, o čom vôbec nepíšu! Nepíšu napríklad o debetných avízach a výpisoch z bežného účtu! Nikto nevie lepšie ako práve ony, že tieto výpisy a debetné avíza, ktoré mi vydala VÚB, sú nepravdivé, neprehľadné, bez pečiatok a podpisov, a že nie sú právnou príčinou (právnym dôvodom) k platbe. Tým, že v žiadnom prípade nežiadajú, aby som ich predložil súdu ako účtovné doklady jasne dokazujú, že ich za účtovné doklady ani ony nepokladajú – vedia príliš dobre, že sú v priamom rozpore s daňovým zákonmi!

V tomto sa teda priamo odlišujú od Okresného súdu Bratislava II, ktorý v rozsudku dospel k záveru: „ Z uvedených skutočností vyplýva, že k bezdôvodnému obohateniu na strane odporcu účtovaním poplatkov nedošlo.“ Vznikol paradox: Súd svojim rozsudkom vlastne presviedča právne zástupkyne žalovanej strany VÚB, že „k bezdôvodnému obohateniu na strane odporcu účtovaním poplatkov nedošlo“, pričom tie isté právne zástupkyne odporcu svojimi návrhmi pre iné súdy jasne dokazujú, že „k bezdôvodnému obohateniu“ došlo.
Niet ani najmenších pochýb, že samotné právne zástupkyne odporcu nepokladajú debetné avíza a výpisy z účtu za „účtovné doklady“!

Z výpovede JUDr. Lotky Brychtovej pred Okresným súdom Bratislava II a z vyjadrení Mgr. Ivety Šárkányovej ako aj JUDr. Tatiany Hurtíkovej pre iné súdne konania vyplýva tento záver, ktorý sa vzťahuje tak na mňa ako aj na ostatných klientov VÚB:

1) Zločinecká organizácia VÚB a.s., Bratislava nevydáva svojim klientom účtovné doklady, čím porušuje svoje vlastné Obchodné podmienky VÚB a daňové zákony.
2) Nevydávanie účtovných dokladov umožňuje zločineckej organizácii VÚB sa bezdôvodne obohacovať na úkor svojich klientov a okrádať ich. Mafia VÚB sa takto ročne obohatí o miliardy korún.
3) Pretože klienti nemajú hodnoverné daňové doklady, hrozí im zo strany daňových úradov pokuta až do výšky jedného milióna korún. Po tom, čo boli vo VÚB sprosto okradnutí, majú byť ešte tvrdo potrestaní zo strany daňovej kontroly!
4) Pretože klienti nemajú hodnoverné daňové doklady, nemôžu vo VÚB reklamovať bezdôvodne poplatky. VÚB každú takúto sťažnosť zamietne ako „neopodstatnenú“ a klienta potrestá. Trest je maskovaný ako „poplatky spojené s prešetrovaním reklamácie“.
5) Pretože klienti nemajú hodnoverné daňové doklady, majú sťažené alebo znemožnené uplatňovanie si svojich občianskych práv, napr. pri vybavovaní podnikateľských pöžičiek. Účtovné a daňové doklady sú pre podnikateľa najdöležitejšie doklady, ktoré dokazujú jeho bonitu, döveryhodnosť, či vážnosť pri jeho podnikateľských zámeroch a pri iných občiansko-právnych úkonoch. Nie náhodou požadujú JUDr. Tatiana Hurtíková a Mgr. Iveta Šárkányová odo mňa „kompletnú účtovnú evidenciu“!
6) Nevydávanie účtovných a daňových dokladov má sťažiť, alebo úplne znemožniť, aby si klienti mohli uplatňovať svoje práva na súdoch. Je príznačné, že JUDr. Tatiana Hurtíková a Mgr. Iveta Šárkányová navrhujú súdom, aby som predložil „kompletnú účtovnú evidenciu“ bez toho, aby uviedli dôvod k čomu má navrhnuté dokazovanie smerovať, res. aké skutkové či právne relevantné skutočnosti sa majú týmto dokazovaním preukázať. Otvorene počítajú s tým, že daňové zákony celkom nezmyselne trestajú toho, kto predloží účtovné doklady ku kontrole a nie toho, kto porušuje daňové zákony tak, že nevydáva účtovné doklady! Obe právne zástupkyne zločineckej organizácie VÚB celkom brutálne počítajú s tým, že ak nebudem môcť príslušným súdom predložiť „kompletnú účtovnú evidenciu“, že poklesne moja dôverihodnosť pred príslušnými súdmi a v súdnych sporoch o svoje práva budem neúspešný! Práve ďalšie „Vyjadrenie….“ Mgr.Ivety Šárkányovej dokazuje, že podvádzanie a okrádanie klientov vo VÚB vonkoncom nie je nejaký náhodilý jav, ale že ide premyslenú, dobre organizovanú trestnú činnosť. Pravdepodobnosť, že sa klienti bez účtovných dokladov dovolajú spravodlivosti je takmer nulová!
7) Zločinecká organizácia VÚB vydáva svojim klientom len debetné avíza a výpisy z účtov. Bez hodnoverných daňových dokladov ide len o bezcenné zdrapy papiera, ktoré majú klientov oklamať a zároveň maskovať rozsiahlu trestnú činnosť mafie VÚB.
8) Pretože zločinecká organizácia VÚB pácha svoju rozsiahlu trestnú činnosť za tichého súhlasu zradcovských vlád Slovenska, na Slovensku neexistuje jediná nezávislá a dôverihodná inštitúcia, ktorá by sa opovážila skontrolovať nepravdivé debetné avíza a výpisy z účtov zločineckej organizácie VÚB. Klient VÚB nemá v žiadnom prípade možnosť získať nejakú úradnú správu ohľadom nepravdivých debetných avíz a výpisov z účtu.

Skutočnosti, uvedené v tomto dodatku len ďalej potvrdzujú oprávnenosť möjho odvolania z 07.07.2006, nakoľko rozsudok Okresného súdu Bratislava II v podstate legalizuje rozsiahlu trestnú činnosť zločineckej organizácie VÚB a.s., Bratislava!

V prípade nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku, nebude vydávať účtovné doklady žiaden daňový subjekt, keďže ich nevydáva ani zločinecká organizácie VÚB a.s., Bratislava! Daňové riaditeľstvo Slovenska
a Daňové úrady budú rozpustené, ich zamestnanci nezamestnaní!

Tak isto bude zrušené Ministerstvo financií Slovenskej republiky, činovníci ministerstva nezamestnaní a minister financií sa bude môcť ísť obesiť!

Keď už bude minister financií Slovenska dobre obesený, odkiaľ budú sudcovia Okresného súdu Bratislava II dostávať plat? Z VÚB?!

Príloha:
Vyjadrenie odporcu k žalobnému návrhu k sp. zn. 29 Cb/26/2003

Dušan Tomko

 
   Jedinou skutočnou obranou proti zlodejskej VÚB je okamžité zrušenie účtu v zlodejskej banke! 

Dušan Tomko