Žumpa zo dňa 28.03.2009.

Ako už čitatelia tejto stránky vedia, VÚB nerešpektovala môj platobný príkaz na prevod peňazí môjmu obchodnému partnerovi - dodávateľovi. Následkom toho mu peniaze nikdy nedošli a preto bol nútený zrušiť so mnou obchodnú zmluvu, podobne ako aj môj odberateľ. Moje reklamácie a sťažnosti odmietala a zasielala mi nepravdivé odpovede. Výsledok bol pre mňa malého živnostníka katastrofálny: okamžitá strata zisku vo výške asi 340.000,- Sk.

   K tejto smutnej udalosti došlo aj preto, že VÚB porušila okrem môjho platobného príkazu aj Zmluvu o bežnom účte a ako sa na skutočnú zločineckú organizáciu patrí, porušila aj § 11a, ods. 3., zákona č. 21/1992 Zb. z., ktorý jej prikazuje:

 „Banka, alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá nepostupovala v súlade s písomným príkazom svojho klienta a spôsobila tým chybu pri vykonávaní zúčtovania, alebo platobného styku, je povinná na svoje náklady a bez zbytočného odkladu zabezpečiť nápravu.“ 

Tento zákon bol priamo uvedený v Obchodných podmienkach VÚB z r. 1997, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a bežnom účte. Porušila tak aj vlastné obchodné podmienky, no nielen v tomto bode. Článok X., ods. 2., druhá veta jej vlastných Obchodných podmienok VÚB zločineckej organizácii prikazuje:

 „ VÚB a.s. zodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené bankou nesprávnym smerovaním úhrady, resp. inkasa do inej banky“

    Pretože VÚB v rozpore so svojimi vlastnými Obchodnými podmienkami odmietala nahradiť mi ušlý zisk, bol som nútený podať súdnu žalobu. Banka naťahovala súdne konania, nechodila na súdy, jej zamestnankyne Čornáková a Ing. Žilinká krivo svedčili pred súdom atď., čo spôsobilo, že sa výška ušlého zisku vďaka úrokom vyšplhala až na 740.000,- Sk.

    Teda tým, že zločinecká organizácia porušila zákon, vznikla mi preukázateľne škoda v tejto výške, čo jednoznačne dokazuje, že sa VÚB dopustila voči mne trestného činu! Nemalú úlohu zohral pri tom ľudský odpad zo Žumpy, ktorý sa na tejto trestnej činnosti voči mne nadšene podieľal. Pretože táto trestná činnosť VÚB trvala aj naďalej, utrpel som aj skutočné škody. Ide o právnický výraz, ktorým sa označuje penále, ktoré som dostal od obchodných partnerov a môj majetok, ktorý som mal za hranicami, a ktorý mi obchodní partneri tak isto zabavili. VÚB opäť v rozpore so svojimi vlastnými Obchodnými podmienkami odmietala nahradiť tieto škody. Ide o ďalší trestný čin. Teraz sa bližšie pozrieme, ako sa pri tom správalo vedenie VÚB, ale hlavne, ako sa správal ľudský odpad zo Žumpy.

    Začalo to klasicky – najprv som musel podať súdnu žalobu o náhradu skutočnej škody. Išlo o 60.000,- ATS, 8.842,- USD a 4.738, 80 Sk s príslušenstvom. No aj po podaní tejto súdnej žaloby som sa pokúšal dohodnúť s vedením VÚB buď na mimosúdnom vyrovnaní, alebo aspoň na súdnom zmieri, nakoľko chodenie po súdoch a zložité súdne spory mi neprinášajú žiadne potešenie. Preto som dal príkaz právnemu zástupcovi, aby vyzval VÚB na rokovanie s cieľom predísť nákladnému a zdĺhavému súdnemu sporu. JUDr. Staško napísal dňa 19.03.2001 výzvu a nasledujúci deň sa ohlásil aj telefonicky, kde navrhoval stretnutie.

   Dňa 20.06.2001 nám poslali odpoveď „riaditeľka právneho odboru“ JUDr. Tatiana Hurtíková“ a vedúca oddelenia Mgr. Ivete Šárkányová, v ktorej so stretnutím milostivo súhlasili a stretnutie určili na 03. 07. 2001 v Bratislave.

    Na toto stretnutie však milostivé dámy prišli nepripravené, bez potrebných právomocí viesť takéto jednanie a bez toho, aby si vec naštudovali. Navyše JUDr. Staško na svoj úžas zistil, že dámy nepoznajú základné ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka, ani Súdneho priadku. Tvrdili mu napríklad celkom vážne, že už raz podanú žalobu nemožno vziať späť, čiže nepoznali inštitút späťvzatia žaloby, a že teda musí prebehnúť súdne konanie. Záležitosť bola jasná: milostivé dámy rokovanie len predstierali, chceli mi len spôsobiť väčšie škody tým, že som musel hradiť cestu z Košíc do Bratislavy a naspäť. Dámy sa zabávali.    

    Dňa 09.07.2001 upozorňuje JUDr. Staško prezidenta VÚB Ing. Ladislava Vaškoviča CSc. na správanie sa jeho podriadených. Zároveň ho varuje, že VÚB už jeden súdny spor so mnou prehrala a miesto 340. 000,- Sk ušlého zisku mi bola nútená zaplatiť takmer dvojnásobok. Tvrdí, že ani tento súdny spor nedopadne inak. Zvlášť ho upozorňuje na právnu negramotnosť jeho podriadených a navrhuje mu, aby sa obrátil na „nezávislého odborníka v oblasti práva, ktorý Vám vec dostatočne objasní z hľadiska právneho.“ Len na základe posudku odborníka sa  môže správne rozhodnúť predstavenstvo VÚB, ktoré bude zasadať dňa 16. 07.2001.

    A naozaj! Vedenie VÚB uznalo, že madam Hurtíková spolu s madam Šárkányovou sa musia ešte veľa učiť a najalo si advokátku JUDr. Dášu Šulejovú. Až táto je právnické eso! Aké to sme ešte netušili. Ale mali sme sa to dozvedieť!

    Dňa 03.07.2001 zasielajú na súd splnomocnenie pre JUDr. Šulejovú dvaja vybíjaní zbojníci Ing. Vaškovič a Ing. Šolta. JUDr. Šulejová bude od teraz drať VÚB ako opica mokrý papier!

   Zrejme na „odbornú právnu (z)radu“ tohto právneho génia v sukni, Predstavenstvo VÚB moje nároky na náhradu skutočnej škody zamietlo, „nakoľko odporca 1/ (Dušan Tomko) nepreukázal svoje nároky na náhradu škody prijalo záver, že ponechá na rozhodnutie príslušného súdu aby v predmetnej veci rozhodol.“ Zo strany JUDr. Šulejovej to bol skutočne geniálny ťah: zaistila si tým rozprávkový príjem. VÚB ktorá doteraz šklbe svojich klientov, bude sama až neuveriteľne ošklbaná!

   A pretože JUDr. Šulejová je žena robotná, nelenila a už 20.07.2001 podala „Návrh na vydanie predbežného opatrenia proti zásahu do dobrej povesti právnickej osoby.“ Zločinecká organizácia VÚB má údajne dobrú povesť! Zrejme  u talianskej  mafie!

   V návrhu dobrá žena požadovala, aby súd zakázal mne a JUDr. Staškovi zverejňovať pravdu o zločineckej organizácii VÚB v rozhlase, televízii, novinách, aby sme o podvodoch VÚB nepísali tretím osobám(?), lebo týmto konaním môžeme ohroziť tiež záujmy Slovenskej vlády o úspešné zavŕšene privatizácie VÚB a.s. A je potrebné ihneď povedať, že privatizácia VÚB a.s. bola privatizovaná mimoriadne úspešne: Po tom, čo ju Slovenská vláda oddĺžila vo výške 72 miliárd korún, predala ju talianskej mafii za 30 miliárd korún. No povedzte, nie je to skvelý úspech Slovenskej vlády?! A takýto fantastický úspech ohrozuje Dušan Tomko svojimi „nezdokladovanými požiadavkami“. To JUDr. Šulejová naozaj nemohla len tak nechať. Návrh na predbežné opatrenie podpísali aj dvaja zbojníci - prezident VÚB Ing. Ladislav Vaškovič, CSc a člen Predstavenstva VÚB, a.s. Ing. Bohuslav Šolta.

   A pretože JUDr. Šulejová je poctivka, vypracovala v tom čase aj trestné oznámenie na mňa a JUDr. Staška, lebo ona vie, že ak niekto porušuje zákony, tak má za to pykať! Trestné oznámenie podpísali aj obaja zbojníci Ing. Vaškovič a Ing. Šolta. Nikto lepšie nevie ako samotní zbojníci, čo to je to porušovanie zákonov – obaja boli v tom čase trestne stíhaní vyšetrovateľom polície za údajný podvod vo výške 2,21 miliárd (!) korún! 

   Pracovitá JUDr. Šulejová oznamuje dňa 30.07.2001 advokátovi Staškovi, že prevzala zastúpenie VÚB o náhradu škody. Zároveň mu oznamuje, že sa nestotožňuje s žalobou, a že vec je potrebné prenechať súdu. Pochopiteľne, ak by nebolo súdu, ako by mohla účtovať tupím mafiánom vo vedení VÚB svoje rozprávkové honoráre. O tom, že podala na nás trestné oznámenie a návrh súdu na predbežné opatrenie proti nám ani slovíčko! Šikovnica! 

   No to ešte nie je všetko, čo JUDr. Šulejová dokáže! Jej najlepší kúsok ešte len mal prísť! Zmastila a dňa 08.08.2001 aj poslala žalobu o poškodenie dobrej povesti (!) takých lotrov ako sú Ing. Vaškovič a Ing. Šolta! Obaja zbojníci žalobu, v ktorej požadujú odškodné 100 miliónov korún (!) aj podpísali!

   Dňa 10.08.2001 oznamuje JUDr. Staško, prezidentovi VÚBandy, Ing. Vaškovičovi, že som urobil to, čo som mu aj sľúbil – otvoril som túto internetovú stránku!

    JUDr. Šulejová je neúnavná, ak ide o špinavé peniaze z VÚB, je to skoro nezmar! Toho istého dňa 10. 08. 2001 už faxuje súdu, že môj zásah do dobrej povesti (mafie) VÚB stále trvá. Dňa 14.08.2001 požaduje od súdu rozšírenie petitu návrhu na vydanie predbežného opatrenia. Súd má zakázať aj túto internetovú stránku, lebo mafii VÚB je nepríjemná. 

   O tomto vystrájaní hyperaktívnej advokátky sme ešte nemali ani tušenia. Dňa 22.08.2001 jej môj advokát poslal list, v ktorom vyslovil potešenie, že VÚB zverila riešenie sporu do rúk profesionálneho právnika. Napriek jej listu z dňa 30.07.2001 jej navrhuje stretnutie, aby sme sa „pokúsili o riešenie veci (hoci aj o čiastkové) k spokojnosti našich klientov, v záujme ktorých konáme.“  To sme ešte stále netušili o akého „odborníka v oblasti práva“ ide. 

   Dňa 15. 10. 2001 sa JUDr. Šulejová naozaj dostavila spolu s riaditeľkou právneho odboru VÚB JUDr. Hurtíkovou do kancelárie môjho advokáta. Dôvod? Vedenie VÚB údajne pochopilo, že moje pohľadávky sú oprávnené, preto navrhuje mimosúdne vyrovnanie. Prosí len, aby som bol taký láskavý a netrval na úplnej náhrade škôd, ak budem ústupný a znížim svoje pohľadávky o niekoľko percent, je ochotné mi ihneď poslať peniaze. Pravda, pre to je potrebné, aby som VÚB poslal nejaké čestné prehlásenia, potvrdené notárom, ďalšie potvrdenia a pod. Ani slovo o tom, že na nás podali trestné oznámenie, súdnu žalobu na 100 miliónov korún a navrhli súdu, aby na nás vydal predbežné opatrenie! Kdeže, nič, len priateľské úsmevy, pochopenie pre škody, ktoré mi spôsobila VÚB, milota, dobrota a sama láskavosť. Dámy dokázali vytlačiť aj slzu z oka, keď som im povedal, že kvôli VÚB je zo mňa bezdomovec. To sú herečky, čo?!

   Pravda našu radosť z toho, že vedenie VÚB konečne prišlo k rozumu, nám kalila skutočnosť, že obe dámy prišli na jednanie opäť bez potrebných splnomocnení a čo bolo ešte horšie, odmietli podpísať protokol o priebehu rokovania. Napriek tomu som urobil požadované čestné prehlásenie a spolu s ďalšími dokladmi ich právny zástupca poslal do VÚB.

   Preto nás ani veľmi neprekvapilo, keď dňa 14.11.2001 oznámila JUDr. Šulejová môjmu advokátovi, „že závery z nášho jednania v Košiciach boli rozhodne iné ako prezentujete vo svojom liste.“ Ďalej mu oznamuje, „že nedošlo k uzatvoreniu  mimosúdnej dohody, ku ktorej smerovali naše rokovania, môže si naďalej uplatňovať Váš klient svoje nároky cestou príslušného nezávislého súdu.“ 

    Čo som aj robil. No svoje si robila aj neskrotná advokátka Šulejová. Aj keď mimosúdnu dohodu odmietla, víťazstvom v súdnom spore si vôbec nebola taká istá. Okrem toho, potrebovala trochu času, aby mohla podojiť VÚB a preto sa rozhodla, že vec bude trochu naťahovať. 

    Preto dňa 17.09.2001 podala námietku miestnej nepríslušnosti súdu. Súd 14.11.2001 vyzval môjho právneho zástupcu, aby spresnil adresu žalovaného. Dňa 19.11.2001 upresňuje advokát adresu žalovaného. Dňa 17.12.2001 vyzýva sudkyňa JUDr. Šulejovú, aby oznámila, či VÚB a.s. Bratislava má pobočku v Košiciach na Bačíkovej ulici č.2. 

    JUDr. Šulejovej nevyhovuje rýchle začatie súdneho konania, súrne potrebuje podojiť VÚB. Preto dňa 07.01.2002 síce priznáva, že VÚB má v Košiciach na Bačíkovej ulici č. 2 pobočku, ale naďalej napadá miestnu a vecnú príslušnosť súdu. 

    Teraz však aj sudkyňa má toho dosť a milej JUDr. Šulejovej naparuje dňa 24.01.2002 pokutu 1. 000,- Sk. Len na to však JUDr. Šulejová čakala! Dňa 14.02.2002 podáva proti pokute odvolanie. Sudkyni vytočila takúto figúru, aby pochopila: JUDr. Šulejová je pracujúca žena, stará sa len o právo a spravodlivosť a krutá sudkyňa túto nešťastnú ženu trestá za to, že hľadá pravdu a spravodlivosť. I počala táto nešťastná žena (obrazne) plakať a nariekať ako stará opitá prostitútka v bare:

    „Udelenie poriadkovej pokuty pociťujem ako moju morálnu (!) a profesijnú (!) újmu. Cítim sa v očiach štatutárnych zástupcov VÚB, a.s. ponížená.“

    Nie som síce advokátom, som vyučeným prevádzkovým zámočníkom, ale musí to byť hrozné, ak advokát stratí dôveru mafie VÚB!

   Lenže aj sudkyňa zrejme pochopila, že má pred sebou herečku, ktorá sa snaží naťahovať súdny spor! Ak by pokutu nezrušila, záležitosť by postúpila z Okresného súdu Košice I na Krajský súd. Záležitosť by sa mohla pretiahnuť najmenej o rok. Myslím si, že z tejto príčiny  túto pokutu dňa 22.04.2002 zrušila.

   Prečo sa JUDr. Šulejová tak prepočítala? Neuvedomila si, že v Košiciach okresné súdy a krajský súd nie sú rozhádzané po celom meste, tak ako v Bratislave, ale nachádzajú sa v jednej budove. Sudcovia sa bežne stretávajú v jedálni a na chodbách. Jej podania a žaloby vzbudili v súdnej budove všeobecnú zábavu a nespútané veselie, stala sa legendou, jej „umelecké diela“ zjavne kolovali po súdnej budove, sudkyne výskali!

    Ak sa JUDr. Šulejová rehotala do hrsti, že prekabátila sudkyňu v Košiciach, tak sa veľmi  mýlila. O jej geniálnych výtvoroch vedeli  asi  všetci sudcovia v Košiciach a samozrejme, že vedeli aj to, koľko si podľa advokátskeho cenníka mohla počítať. Vychádzame z toho, že len pri žalobe o 100 miliónov si za tri právne úkony mohla počítať  približne 637.950,- Sk. Ak zoberieme do úvahy aj jej ďalšie „aktivity“ pri trestnom oznámení, návrhoch na predbežné opatrenie a žalobe o náhradu skutočnej škody, potom sa dostávame niekde k miliónu. Už pri tejto sume ju smiešnych tisíc korún pokuty nemohlo trápiť. Ale suma mohla robiť v skutočnosti aj mnoho miliónov korún, nakoľko každú žalobu spolupodpisovali aj strašní tunelári Ing. Vaškovič a Ing. Šolta. Počas ich bačovania vo VÚB bolo vytunelovaných 97 miliárd korún!

    Tak isto sotva niekto uverí jej táraniu, že stratila dôveru mafiánov VÚB pri žalobe o nejakých 450.000,. Sk a ostala jej už len dôvera mafiánov pri žalobe o rovných 100 miliónov korún!

    Na Okresnom súde Košice I už mali jedno uznesenie Najvyššieho súdu SR z dňa 08.12.1998, ktorý jednoznačne určuje, že Okresný súd Košice I je miestne príslušný pre žalobu proti VÚB. Sudkyňa samozrejme aj bez tohto uznesenia by vedela, že Okresný súd Košice I je miestne príslušný, ale bola bezmocná. Dňa 04.06.2002 musí postúpiť spis Okresnému súdu Bratislava II. Ten samozrejme nie je miestne príslušný a posiela spis na Najvyšší súd SR. Konečne dňa 07.10.2002 Najvyšší súd sa uznáša, že Okresný súd Košice I je miestne príslušný! No JUDr. Šulejová dosiahlo svoje – napakovala sa! Darmo, je to šikovnica – tá sa vo svete nestratí! Ale nie je jediná, kto je šikovný.

    Silnú konkurenciu jej robí hovorca VÚB Norbert Lazár, ktorý je notorickým luhárom a VÚB ho platí sa šírenie sprostých lží. Dňa 31.08.2001 sa v Novom čase vyjadril takto: 

   „My sme rešpektovali rozhodnutie súdu (keď doteraz nerešpektovali môj platobný príkaz, § 11a, ods. 3, zákona č. 21/1992, Zmluvu o bežnom účte a vlastné Obchodné podmienky VÚB !) a vyplatili odškodné (ušlý zisk) v takej výške, ako to súd nariadil. On (Tomko)však podal ďalšiu žalobu (o náhradu skutočnej škody), kde pýta podstatne vyššiu sumu, ktorú však nevie zdokladovať (už samotná žaloba je presným dokladom, nehovoriac o jednaniach, ktoré som viedol s ľudským odpadom zo žumpy!)“

    Notorický luhár Lazár exceluje ďalej:

 „Banka (banda!) sa nemá ani nechce brániť inak ako zákonnými prostriedkami (mafia VÚB a zákonné prostriedky!) proti jeho vyjadreniam uverejneným v tlači a na internete. Jedným z nich je aj (slabomyseľný !) návrh na predbežné opatrenie. Žiaľ, legislatíva takmer vôbec nerieši právo na okamžitú ochranu pred informáciami zverejnenými na internete (ale rieši to legislatíva, len mafia VÚB nevedela preukázať právnu naliehavosť, ako sa to mohla dočítať v rozsudku! Ťažko očakávať od nejakého objektívneho súdu, že zakáže zverejňovať pravdivé informácie o podvodoch mafie VÚB!).

 My sme sa obrátili na Generálnu prokuratúru SR s podnetom s podozrenia trestného činu vydierania voči pánovi Tomkovi,“ dodal hovorca (klamár) N. Lazar. 

   Čiže mafia VÚB poruší § 11a, ods. 3, zákona č. 21/1992 Zb.z., spôsobí mi tým miliónové škody, čím sa voči mne dopustí trestného činu – a podá na obeť svojej trestnej činnosti trestné oznámenie – tu sú tie zákonné prostriedky!!!

   Dňa 04.03. 2002 zasiela JUDr. Hurtíková a Mgr. Šárkányová vyjadrenie k žalobe. Vyjadrujú sa zaujímavo:

    „Žalobca si v týchto súdnych sporoch uplatňuje náhradu škody podľa podľa ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, tento však striktne v ust. § 379 upravuje náhradu skutočnej škody a ušlého zisku, s tým, že rozsah týchto škôd musí poškodený preukázať (čo som aj urobil. Jednak žalobou a jednak pokusmi o mimosúdne vyrovnanie, banda však žiadne argumenty neuznávala!). Žalobca si nemôže ďalšou cestou uplatňovať náhradu škody (kdeže by si mohol uplatňovať náhradu škody, keď si ju práve uplatňuje! To je logika! To je rozum, čo!), snaží sa podľa nášho názoru preto žalobou o zaplatenie finančnej náhrady za poškodenie obchodného mena.“

    A tak prichádza ten deň – slávnostný deň: VÚBanda dostáva ďalší slávny súdny výprask. Dňa 26.10.2007 Okresný súd Košice I vydáva rozsudok, v ktorom mi priznáva náhradu za skutočnú škodu, pretože šetrením zistil, že som ju zdokladoval viac ako dobre. Rozsudok je právoplatný, pretože VÚB sa ani neodvolala, ani neviem prečo? Je to pre nich také netypické. Neviete náhodou niekto prečo? Neviete, či neochoreli náhodou JUDr. Hurtíková a Mgr. Šárkányová? Už dlho na mňa nikto nepodal trestné oznámenie, ani návrh na predbežné opatrenie a dokonca ani súdnu žalobu na 100 miliónov! Je mi bez nich tak smutno!

 Jedinou skutočnou obranou proti VÚB je okamžité zrušenie účtu vo VÚB!

Dušan Tomko