Perpetuum mobile I. stupňa - Sťažnosť na MF SR z 20.04.2009

 

Dušan Tomko, Petzvalova 59,  040 11 Košice

K vlastním rukám
Ing. Ján Počiatek
Minister Financií
Kancelária ministra
Štefanovičová 5 20.04.2009
817 82 Bratislava 15


Vec:

Sťažnosť na porušovanie mojich práv a porušovanie zákonov pracovníkmi Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Tuto sťažnosť podávam v súlade so zákonom 152/1998 Zb. o sťažnostiach podľa §3., ods. a a b:

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu alebo ohrozeniu činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len činnosť) orgánu verejnej správy,
b) upozorňuje na nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy.

Predmet sťažnosti

Dňa 10.10.1997 som dal platobný príkaz na prevod 7.500 USD môjmu zahraničnému partnerovi. Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava, nerešpektovala môj platobný príkaz a porušila Zmluvu o bežnom účte, ako aj svoje vlastné Obchodné podmienky VÚB, a. s. Na moje reklamácie a sťažnosti mi pracovníci VÚB posielali zásadne nepravdivé odpovede, čím porušili aj zákon 21/1992 Zb.z, §11a, ods. (3) banke doslova prikazuje:

„Banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá nepostupovala v klade s písomným príkazom svojho klienta a spôsobila tým chybu pri vykonávaní zúčtovania alebo platobného styku, je povinná na svoje náklady a bez zbytočného odkladu zabezpečiť nápravu.“

Porušenie tohto zákona pracovníkmi banky mi spôsobilo rozsiahle škody. VÚB bola nútená nahradiť mi ušlý zisk s príslušenstvom vo výške 740.000,- Sk a skutočné škody vo výške 1,1 milióna korún.
Dôkaz: kópie právoplatných rozsudkov Okresného súdu Košice I zo dňa 27.03.2000 a Okresného súdu Košice I zo dňa 26.10.2007.

Porušenie uvedeného zákona zo strany VÚB a.s., Bratislava pokladám za trestný čin.

Aby VÚB a.s. zamaskovala tento trestný čin, vystavila mi nepravdivé debetné avíza a nepravdivé výpisy z účtu.

Debetné avízo z 21.10.1997 na sumu 37,50 USD (1.275,34 Sk)
Debetné avízo z 04.11.1997 na sumu 30,- USD (1.020,27 Sk)
Debetné avízo z 08.11.1997 na sumu 100,- Sk
Dôkaz: Debetné avíza, výpisy z účtu

Okresný súd Košice I však vlastným šetrením zistil, že uvedené služby VÚB, a.s. nikdy neposkytla a prikázal banke neprávom zabavené sumy z môjho účtu nahradiť.
Dôkaz: Kópia rozsudku Okresného súdu Košice I, zo dňa 27.03.2000, strana č. 2.
Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava podnikla aj ďalšie kroky na zamaskovanie svojho trestného činu.

Na súdne pojednávanie pred Okresným súdom Košice I poslala svoje pracovníčky Ing. Žilinskú
a p. Čornákovú, aby v rozpore so Zmluvou o bežnom účte, vlastnými Obchodnými podmienkami VÚB a v rozpore s § 11a, ods. 3., zákona 21/1992 Zb. z. krivo svedčili pred súdom. Spolu s právnymi zástupcami VÚB a.s., nepravdivo tvrdili, že VÚB a.s., nezodpovedá za škody, ktoré sama spôsobila porušením môjho platobného príkazu.

Už počas tohto súdneho pojednávaní som začal tušiť, že VÚB a.s., Bratislava nie je bankou, ale zločineckou organizáciou mafiánskeho typu, u ktorej je banková činnosť len zásterkou pre rozsiahlu trestnú činnosť. Postupom času sa toto moje tušenie zmenilo v istotu, keď som pochopil nasledujúce skutočnosti:

Rozsah porušovania zákonov, množstvo nezákonne získaných peňazí, a ochrana tejto zločineckej organizácie štátnymi inštitúciami. Ide v prvom rade o tieto inštitúcie:

- Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
- Fond národného majetku Slovenskej republiky,
- Slovenská konsolidačná, a.s.

Ochrana týchto inštitúcií spôsobuje, že mafiánov vo vedení VÚB, a.s., platné zákony nemusia zaujímať. Ako dôkaz uvádzam, že vláda poslušne zrušila dňa 11.10.1999 § 11a, ods.3. zákona č. 21/1992 Zb. z.

Zjavne platí zásada, že ak mafiáni vo vedení VÚB, a.s., porušia zákon, tak ich netreba ihneď trestne stíhať za porušenie tohto zákona, ani netreba nahradzovať škody, ktoré mafiáni napáchali porušením tohto zákona, ale stačí zrušiť zákon! Okrem toho, mafiáni mali zjavne výdavky na zaplatenie falošných svedkýň Ing. Žilinskej a p. Čornákovej, čo bolo pre nich neúnosné. Zrušenie zákona prinieslo mafiánom finančnú úľavu pri poškodzovaní ďalších klientov VÚB, a.s., odteraz už nemusia platiť falošným svedkyniam! Klienti VÚB budú samozrejme poškodzovaní aj naďalej! Za otrasné pokladám, že takto pätolizačsky sa k zločineckej organizácií správajú štátne inštitúcie a vláda Slovenskej republiky!

Zrušenie tohto zákona je len malou ukážkou, kam až siahajú chápadla chobotnice VÚB, a.s.!

Dňa 04.11.1998 som napísal sťažnosť na Ministerstvo financií, kde si sťažujem na škandálne pomery vo VÚB, a.s. Dňa 25.11.1998 mi odpovedá riaditeľ odboru peňažníctva Marián Kudlej:

„Vážený pán Tomko,

na Vašu sťažnosť ohľadne oneskorenej úhrady platby do zahraničia prostredníctvom VÚB, a.s. pobočka Košice oznamujeme, že ministerstvu financií SR neprináleží vstupovať do zmluvných vzťahov podnikateľských subjektov.
Váš problém je potrebné riešiť súdnou cestou, prípadne za pomoci zo strany stavovskej organizácie (!).“
Dokaz: Odpoveď z 25.11.1998.

Je to veľmi čudná odpoveď, ak uvážim, že Ministerstvu financií vyplýva zo zákona dohľad nad bankami. Podobne postupovali úradníci ministerstva aj pri mojich ďalších sťažnostiach na masívne porušovanie zákonov vo VÚB, a.s.!

V roku 2001 som podal súdnu žalobu na VÚB, a.s. za poškodzovanie môjho obchodného mena, v ktorej sa domáham náhrady škody vo výške 50.000.000,- Sk.

A hľa, stal sa Boží zázrak: ukázalo sa, že odrazu Ministerstvu financií SR „prináleží“ vstupovať do zmluvných vzťahov podnikateľských subjektov, no samozrejme, nie na strane práva a spravodlivosti, ale na strane organizovaného zločinu! Spolu s Fondom národného majetku a so Slovenskou konsolidačnou, a.s. bleskovo podpisujú zmluvu so zločineckou organizáciou VÚB, a.s., Bratislava, v ktorej vstupujú do súdneho konania, ako vedľajší účastníci na strane odporcu, čiže mafie VÚB, a.s.! Dôvod tejto čudnej zmluvy?

„Vedľajší účastníci a odporca sú spolu účastníkmi zmluvného vzťahu, predmetom ktorého je o. i. ich dohoda, že ak vyššie uvedené súdne konanie bude mať nimi dohodnuté následky vedúce k vzniku strát na strane odporcu a súčasne budú splnené ďalšie nimi dohodnuté podmienky, vedľajší účastníci odporcu odškodnia."!

Čiže, ak občan upozorňuje štátne orgány na masové porušovanie zákonov v zločineckej organizácií VÚB, a.s., tak tieto orgány nielenže neurobia nič, pre nastolenie zákonnosti a poriadku, ale zrušia zákon, ktorý doteraz ako tak ochraňoval občanov pred zločineckou organizáciou a dokonca sa zmluvne (!) zaviažu, že zločineckej organizácií nahradia škodu, ktorá je vznikne, keď už nebude môcť páchať rozsiahlu trestnú činnosť!!! Nezabudnú okamžite zrušiť zákon, ktorý zločinecká organizácia porušila!!! Občana, ktorý upozornil ministerstvo na porušovanie zákona činovníci ministerstva klamú nepravdivými odpoveďami!!! Minister financií SR pred Krajským súdom v Bratislave na strane zločineckej organizácie VÚB, a.s., Bratislava!!! No, to bude hanba!!!

A aby reč nestála, všetky tri štátne orgány splnomocňujú advokátsku kanceláriu Böhm & Partners, aby za peniaze daňových poplatníkov právne zastupovala zločineckú organizáciu, ktorá masovo porušuje zákony, proti bezdomovcovi, ktorý požaduje dodržiavanie zákonov!
Dôkaz: Oznámenie z 02.09.2005 a Plnomocenstvo z 16.02.2004.

Krajský súd v Bratislave ma odmietol oslobodiť od súdnych poplatkov, hoci tu boli dané podmienky na to a ani od roku 2001, kedy bola podaná súdna žaloba, až doteraz, mi neoznámil, či mi prideľuje právneho zástupcu ex offo! To je triedna spravodlivosť, čo pán minister! A nejde len o to, že sa tri štátne inštitúcie postavili na stranu bohatej banky proti bezdomovcovi, oni sa postavili na stranu organizovaného zločinu, proti človekovi, ktorý sa domáha dodržiavania zákonov! Skvelé pán minister! Som presvedčený, že Vám to na súde po boku zločineckej organizácií bude slušať, navrhujem Vás na toto súdne konanie ako svedka! Budete mať možnosť vysvetliť súdu priateľské vzťahy medzi mafiou VÚB, a.s., Bratislava a Ministerstvom financií, preto Vás žiadam, aby ste sa s touto sťažnosťou dôkladne oboznámil.

Zároveň budem požadovať, aby si súd vyžiadal pre potreby súdneho konania hanebnú zmluvu , medzi troma štátnymi inštitúciami a zločineckou organizáciou VÚB. Som presvedčený, že táto škandálna zmluva nemôže byť v súlade s platnými zákonmi a dobrou morálkou. Navrhujem Váš výsluch pred súdom a zaobstaranie zmluvy pre potreby súdneho konania aj v tom prípade, ak by súd nepripustil ako vedľajších účastníkov súdneho sporu tieto tri, s organizovaným zločinom očividne spojené, štátne inštitúcie,

Nedá sa povedať, že by tieto štátne inštitúcie nevedeli, čo robia. Počas bačovania Ing. Jana Gabriela a Ing. Ladislava Vaškoviča, CSc, bolo z VÚB, a.s. vytunelovaných 97 miliárd (môj Ty Bože) korún! Podľa správ z tlače sa ušlo aj na politické špičky – napríklad taký JUDr. Vladimír Mečiar si urobil opravu na svojej rozkošnej vile Elektra za nejakých 42 miliónov korún a ostali mu ešte peniaze na zaopatrenie svojich milých detičiek v USA, pričom si ani za Boha nevie spomenúť, odkiaľ má tieto peniaze.

Dôkaz: článok z časopisu Plus 7 dní.

Iste chápete, pán minister, že tiež navrhnem jeho výsluch pred súdom. Možno si JUDr. Mečiar, ktorý úplne stratil pamäť (ale nie peniaze!) pred súdom spomenie! Toto turecké hospodárenie nakoniec viedlo k tomu, že vláda musela banku oddlžiť vo výške 73 miliárd korún, aby ju vzápätí mohla predať (darovať!) talianskej mafií IntessaBci za – 30 miliárd korún! Skvelý obchod, však pán minister! V súvislosti s tunelovaním vo VÚB, a.s., podal práve Slovenská konsolidačná a.s. 50 trestných oznámení. Suma, ktorá bola získaná späť z 97 miliárd ukradnutých korún, musí u Vás, pán minister, vyvolať pobavený úsmev - je zanedbateľná! A Ing. Gabriel? Nebojte sa pán minister, nesedí vo väzení, ale v parlamente, kde zastupuje ľud, ktorý bol aj jeho pričinením tak okradnutý! A Ing. Vaškovič, CSc.? No ten je prezidentom Exim banky, lebo takého šikovného bankára by bolo škoda vo väzení! Len pre úplnosť Vám oznamujem, pán minister, že v Číne, kde ešte je civilizácia, by za takéto skvelé vedenie banky, boli obaja na štadióne verejne popravení za nadšeného potlesku obecenstva! Čiže niet ani pochýb, že všetky uvedené inštitúcie vedia, že ochraňujú zločineckú organizáciu a pomáhajú jej v rozsiahlej trestnej činnosti!

Samotné súdy majú povinnosť, viesť strany k mimosúdnej dohode, alebo aspoň k súdnemu zmieru, aby sa zabránilo drahým a zdĺhavým súdnym sporom. Takéto želanie činovníci Ministerstva financií SR očividne nemajú: odmietajú sa zaoberať mojimi sťažnosťami na porušovanie zákonov vo VÚB, vychytralý byrokrat Kudlej ma navádza, aby som podal súdnu žalobu, Ministerstvo financií SR okamžite podpisuje škandálnu a preto tajnú dohodu so zločineckou organizáciou VÚB, a.s., platí jej advokátsku kanceláriu a to všetko v čase krízy, len aby súdne konanie bolo čo najdrahšie, čo najdlhšie! Ministerstvo mi nenavrhuje mimosúdnu dohodu, ani súdny zmier, ani prešetrenie porušovania zákonov! Platenie ohromných súm zjavne spriatelenej advokátskej kancelárií vyvoláva u činovníkov ministerstva doslova rozkoš. Neľutujú peniaze, usilovne tunelujú štátnu pokladňu! Myslím si, že by to malo zaujímať súd pri vynášaní rozsudku a platcov daní, preto túto sťažnosť posielam aj médiám.

Stále to isté fanatické presvedčenie, že porušovanie zákonov a podvádzanie občana vyhrá Ministerstvu financií SR súdny spor, stačí byť len mazaný. A ak ho aj prehrá – no a čo?! Zaplatia to občania zo svojich daní!!! Činovníci z Ministerstva financií SR to platiť nebudú – naopak, som presvedčený, že môžu ešte počítať s odmenou z VÚB, a.s.!

Som toho názoru, že Marián Kudlej sa dopustil spolu s ostatnými činovníkmi Ministerstva financií SR, ktorí neriešili moje sťažnosti na porušovanie zákonov vo VÚB a vo svojich odpovediach ma zavádzali, trestného činu porušovania cudzích práv a trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa!

Následkom ochrany štátnych orgánov si mafiáni vo vedení VÚB, a.s., žijú ako prasatá v žite. Je im síce jasné, že tento súdny spor vznikol porušovaním zákonov zo strany VÚB, ale ich to nijako nemusí trápiť: Ak súd vyhrajú, potom všetky náklady platím ja. Ak súd prehrajú, potom všetky náklady zaplatí štátna pokladňa, tak čo by sa namáhali riešiť spor, ktorý sami vyvolali porušovaním zákonov?! Advokátskej kancelárií súd tak isto vyhovuje – nech už vyhrá hociktorá strana, ona bude vždy účtovať! Byrokratom na Ministerstve Financií SR to je tiež jedno, už dávno sa naučili, že zo štátnej pokladne krv netečie a to ani keď je ta kríza, tak radšej páchajú trestné činy, miesto toho , aby sa zasadili o nastolenie zákonnosti!

Ide už len o to, koľko štát zaplatí za VÚB? Milióny? Stá milióny? Miliardy? Vec sa má totiž tak, pán minister, že mafiáni vo vedení VÚB, a. s., Bratislava, napriek svojej značnej tuposti, vynašli to, čo parížska Akadémia vied tvrdí od r. 1775, že to nie je možné, totiž – „perpetuum mobile“!

Aby ste to lepšie pochopil, posielam Vám prepis rozhovorov z rádia Východ. Zvukový záznam hovorov si môžete vypočuť na webovej stránke www.skandalna-vub.sk.

Prepis rozhovorov z rádia Východ

Redaktor rádia sa poctivo snažil zistiť, ako to je s porušovaním daňových zákonov vo VÚB , a.s. Oslovil hovorcu VÚB, a.s. Mariána Horvátha, hovorcu Národnej banky Slovenska Jána Ondu a hovorcu Daňového riaditeľstva Slovenska Miroslava Veselovského.

Hovorca VÚB tvrdil, že debetné avíza, ktoré vydáva svojim klientom VÚB, sú daňovými dokladmi. Dokonca tvrdil, že ani „daňové úrady“ voči týmto „daňovým dokladom“ nevzniesli žiadne požiadavky(!).

Naproti tomu hovorca Daňového riaditeľstva SR tvrdil, že debetné avíza nie sú daňovým dokladom, daňovým dokladom sú len výpisy z účtu, vydávanie ktorých si klient banky musí dohodnúť v zmluve s bankou!

Ak by už obaja nič viac nepovedali, aj tak Vám musí byť jasné pán minister, že daňové úrady vo VÚB, a.s. vykonávajú len fiktívne daňové kontroly, nie skutočné daňové kontroly. Inak by sa nemohlo stať, že pracovníci VÚB, a.s. nielenže nemajú účtovné doklady, oni ani nevedia, ako účtovné doklady vyzerajú! Je to určite pozoruhodné, ak si uvedomíte, že daňová kontrola je schopná vyrubiť zmrzlinárovi pokutu sto tisíc korún, ak zákazníkovi nevydá bloček v hodnote 5 korún! Pri miliardových obratoch ročne vo VÚB, a.s. sú účtovné doklady zjavne zbytočné!

V skutočnosti, účtovnými a tým aj daňovými dokladmi, nie sú ani debetné avíza, ani výpisy z účtu. Tieto doklady, bez ohľadu na ich obsah, formu a názov, sú výsledkom zmluvného vzťahu medzi klientom a VÚB, a.s. Ide teda jednoznačne o produkty banky, ktoré banka aj spoplatňuje v súlade so zmluvou. Tieto doklady síce môžu, ale nemusia mať tie náležitosti, ktoré vyžaduje od účtovných dokladov zákon 563/1991 Zb. z. znení neskorších predpisov, pretože ide len o dohodu medzi bankou a klientom. Z tohto dôvodu nemôžu kontrolovať orgány činné v trestnom konaní, ani daňová kontrola, či tieto doklady majú náležitosti, ktoré vyžaduje zákon o účtovníctve, a to ani vtedy, ak sú úplne nepravdivé, čo je aj môj prípad. Uvedené inštitúcie totiž nie sú oprávnené vstupovať do zmluvných vzťahov podnikateľských subjektov. Ako dôkaz uvádzam nepravdivé debetné avíza a výpisy z účtu, ktoré mi vydala VÚB, a.s., aby zakryla porušenie zákona. Hoci sú preukázateľne nepravdivé, nenašiel som ani po jedenástich rokoch inštitúciu, ktorá by ich mohla skontrolovať. Daňová kontrola nemôže vyrubiť pokutu za tieto doklady, nech by ich obsah a forma bola hocijaká, pretože to nie sú účtovné doklady!

Účtovné doklady, bez ohľadu na ich obsah, formu a názov, sú len tie doklady, ktorých vydanie prikazuje zákon č. 563/1991 Zb. z., v znení neskorších predpisov a sú v súlade s týmto zákonom, pričom musia mať všetky náležitosti, ktoré vyžaduje tento zákon od účtovných dokladov. Vydávanie týchto účtovných dokladov nemôže byť v žiadnom prípade zastavené, obmedzené alebo regulované nejakou zmluvou medzi bankou a klientom. Vydávanie týchto účtovných dokladov klientom nemôže byť bankou v žiadnom prípade spoplatňované, nakoľko vydávanie týchto účtovných dokladov klientovi je povinnosť, ktorá banke vyplýva zo zákona o v účtovníctve! Daňová kontrola má nielen právo, ale aj povinnosť kontrolovať tieto účtovné doklady, či spĺňajú všetky náležitosti, ktoré od účtovných dokladov požaduje zákon o účtovníctve. V prípade porušenia zákona o účtovníctve, má daňová kontrola právo a povinnosť udeľovať pokuty, ak tieto doklady nezodpovedajú zákonu o účtovníctve.

Zločinecká organizácia VÚB, a.s., Bratislava, podvádza svojich klientov tak, že v súlade s jej okamžitými potrebami, vydáva debetné avíza a výpisy z účtov raz za jej vlastné produkty, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi bankou a klientom, ktoré aj spoplatňuje a raz za účtovné doklady, vyplývajúce zo zákona o účtovníctve, ktoré však spoplatňovať nemôže. Ide o rozsiahlu trestnú činnosť, ktorou VÚB, a.s. okradne ročne svojich klientov o miliardy korún. Túto trestnú činnosť kryjú pracovníci Ministerstva financií SR a Daňového riaditeľstva SR, čím sa dopúšťajú trestných činov porušovania cudzích práv a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Tým, že Daňové riaditeľstvo SR neudeľuje pokuty za porušovanie zákona o účtovníctve vo VÚB, a.s., Bratislava, poškodzuje štátnu pokladnicu ročne o miliardy korún.

Ďalším dôsledkom tejto trestnej činnosti je, že VÚB, a.s. bráni svojim klientom, aby si mohli plniť povinnosti, ktoré im ukladajú platné zákony o vedení účtovníctva. Žiaden klient VÚB, a.s. nemá účtovné doklady z VÚB a preto ani nemôže viesť evidenciu účtovných dokladov.

Pozoruhodným dôsledkom porušovania zákonov o vedení účtovníctva vo VÚB je efekt zvaný „perpetuum mobile“ , ktorý vzniká, tak, že VÚB, a.s. podvodne zamieňa debetné avíza a výpisy z účtu, ktoré sú jej produktmi vyplývajúcimi zo zmluvy medzi klientom a bankou za účtovné doklady, ktoré vyplývajú zo zákona o účtovníctve. Klient, ktorý už raz zaplatil za všetky položky na výpise z účtu, musí zaplatiť ešte aj za samotný výpis z účtu. Tým, že zaplatí ešte aj za samotný výpis z účtu, mu vznikne vo výpise z účtu nová položka, čiže nový výpis z účtu, za ktorý musí opäť zaplatiť, čím mu vznikne vo výpise z účtu nová položka a tým aj nový výpis z účtu, za ktorý musí znovu zaplatiť, atď. , atď., až do nekonečna.

Ak vedci z parížskej Akadémie vied sa obávajú, že „perpetuum mobile“ sa nikdy nebude otáčať, potom podvodníci z vedenia VÚB, a.s. majú iný problém – ich „perpetuum mobile“ sa otáča veľmi rýchlo, pretože čím rýchlejšie klient vo VÚB, a.s. zaplatí, tým rýchlejšie mu vznikne ďalší dlh. Klient by tak vlastne už živý z banky nevyšiel. Preto VÚB, a.s. láskavo umožňuje, aby klient platil za výpisy napríklad, len raz mesačne. Mafiáni sú skromní – niekoľko miliárd ukradnutých korún ročne im stačí na ich skromné živobytie.

Ak tieto skutočnosti preukážem pred súdom, potom členom štatutárneho orgánu VÚB hrozia mnohoročné tresty väzenia, VÚB, a.s. hrozí, že dostane pokutu v miliardových výškach, a že ďalšie miliardy bude splácať aj s príslušnými úrokmi svojim podvedeným klientom. No je možné, že na základe škandálnej zmluvy medzi uvedenými štátnymi inštitúciami a VÚB, a.s., aj tieto miliardy zaplatí štát, čiže daňoví poplatníci! Naozaj zaujímavá zmluva, pán minister!

Pretože vo VÚB nie sú žiadne účtovné doklady, nemôže viesť účtovnú evidenciu, ani vydávať účtovné závierky, podľa platných zákonov. Tie účtovné závierky, ktoré VÚB, a.s. vydáva, sú bez výnimky trestným činom podvodu, práve tak, ako aj všetky audity o účtovných závierkach a hospodárení vo VÚB, a.s. Z týchto dôvodov porušuje VÚB aj tieto zákony: zákon 563/1991 Zb. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 21 ods. 1., ďalej § 22 ods. 1. písmena a, c, a f, ďalej ods. 4., 5., 6., ďalej § 23, ods. 1, a § 24 ods. 4, zákona č. 21/1992Zb. z. o bankách.


Hovorca za Národnú banku Slovenska sa vyjadril k porušovaniu zákonov vo VÚB, a.s. takto:

„Nechcem hovoriť nejaký recept na riešenie takého prípadu, ale spravidla je to možné riešiť na úrovni banka – klient, respektíve klient – orgán činný v trestnom konaní. Okrem iného Národná banka samozrejme nie je orgánom činným v trestnom konaní, takže neprislúcha jej z toho hľadiska riešiť takýto prípad“.

1, Nie je možné riešiť tento problém banka – klient, pretože VÚB, a.s., Bratislava nie je banka, ale zločinecká organizácia. Výraz „ zločinecká organizácia“ nie je hanlivým označením, expresívnym výrazom, ani zveličením, ide tu o presné označenie VÚB, a.s., Bratislava, ktoré je dôsledkom jej trestnej činnosti. Peniaze, ktoré ukradne od klienta dobrovoľne nikdy nevráti, pretože pre zločineckú organizáciu nemá zmysel najprv peniaze kradnúť a potom vracať naspäť.

2, Problém nebolo možné riešiť klient – orgán činný v trestnom konaní, pretože tieto orgány až doteraz sa mylne domnievali, že tu nejde o dobre premyslený podvod, ale len o zmluvný vzťah medzi klientom a bankou, do ktorého nie sú oprávnené vstupovať. Až po získaní množstva informácií a pochopení spôsobu trestnej činnosti vo VÚB, a.s. bude možné správne formulovať trestné oznámenia a orgány činné v trestnom konaní budú môcť vo veci konať.

3, Problém nebolo možné riešiť klient – Ministerstvo financií SR, pretože pracovníci ministerstva kryli trestnú činnosť vo VÚB, a.s.

4, Problém nebolo možné riešiť klient – Daňové riaditeľstvo SR, pretože jeho pracovníci kryli trestnú činnosť vo VÚB, a.s.

5, Problém nebolo možné riešiť ani klient – Národná banka Slovenska, pretože jej pracovníci kryli trestnú činnosť vo VÚB, a.s. NBS, aj keď nie je orgánom činným v trestnom konaní, nie je voči VÚB, a.s., Bratislava, až taká bezmocná. Tým, že VÚB, a.s. porušovala zákon o vedení účtovníctva a mnoho ďalších zákonov, praktikovala „perpetuum mobile“, pomocou ktorého podvádzala klientov, porušovala aj § 11a, ods. 1., písmena a a b zákona č. 21/1992 Zb. z. o bankách.

§ 26 ods. 1., písmeno a., uvedeného zákona umožňuje Národnej banke Slovenska uložiť VÚB, a.s. pokutu až do výšky desať miliónov korún, písmeno b., umožňuje NBS uložiť opatrenie na nápravu zistených nedostatkov atď.

Namiesto toho Národná banka Slovenska hradila VÚB, a.s. podľa §22 ods. 1., písmeno f ., nevyhnutné vecné náklady pri preverovaní správnosti účtovníctva, hoci odo mňa bola už písomne upozornená, že vo VÚB, a.s. sa porušujú zákony! Vo VÚB, a.s. žiadne účtovníctvo nie je, ani nemôže byť, VÚB porušovaním zákonov o účtovníctve sa nezákonne obohacuje na úkor klientov.

6, Problém bolo možné riešiť len klient – súd, pretože len súdy môžu vstupovať do zmluvného vzťahu podnikateľských subjektov. No problém sa podarilo riešiť len čiastočne, VÚB síce bola prinútená vrátiť mi peniaze za nikdy neuskutočnené bankové služby, no to jej nezabránilo okrádať ďalších klientov pomocou „perpetuum mobilu“. Tak isto som nedokázal prinútiť VÚB, a.s., aby mi vydala pravdivé výpisy z účtu a pravdivé debetné avíza.

Na základe uvedených skutočností, posielam túto sťažnosť do vlastných rúk:

- Ministrovi financií Slovenskej republiky
- Generálnemu riaditeľovi Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky

s upozornením, aby si veci riadne naštudovali, pretože navrhujem ich výsluch pred súdom v súdnom konaní o poškodenie môjho obchodného mena a zásahu do dobrej povesti, ktoré je vedené na Krajskom súde v Bratislave.

Zároveň žiadam, aby uvedené inštitúcie vyhotovili zápisnicu o prešetrení mojej sťažnosti podľa §18 zákona 152/1998 Zb. z. . K tomuto účelu som ochotný poskytnúť plnú, aj osobnú súčinnosť podľa §15 uvedeného zákona.

Túto sťažnosť, spolu so zápisnicami predložím Krajskému súdu ako dôkazový materiál. Zároveň bude súčasťou trestného oznámenia.

Sťažnosť posielam aj do médií, po vyhotovení zápisníc dostanú média aj zápisnice.

Sťažnosť so zápisnicami bude uverejnená na webovej stránke www.skandalna-vub.sk pod názvom:

Perpetuum mobile I. stupňa

Jedinou skutočnou obranou proti VÚB je okamžité zrušenie účtu vo VÚB!

Dušan Tomko