Perpetuum mobile II. stupňa, Sťažnosť Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky z 20.04.2009

 

Dušan Tomko, Petzvalova 59,  040 11 Košice

K vlastným rukám
Generálny riaditeľ
Ing. Igor Šulaj
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Nová ulica 13
975 04 Banská Bystrica

20. 04. 2009

Vec:

Sťažnosť na porušovanie mojich práv a porušovanie zákonov pracovníkmi Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky.


Túto sťažnosť podávam v súlade so zákonom 152/1998 Zb. z. o sťažnostiach podľa §3 ods. a a b:

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu alebo ohrozeniu činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len činnosť) orgánu verejnej správy,
b) upozorňuje na nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy.

Pracovníci Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici porušovali moje práva a zákony tak, že na moje sťažnosti a upozornenia na porušovanie zákonov pri nevydávaní účtovných dokladov vo VÚB a.s., Bratislava boli nečinní. Jedinú činnosť, ktorú boli ochotní konať, bolo zasielanie nezmyselných a nepravdivých vyjadrení na moje sťažnosti, aby mohli zakrývať porušovanie zákonov vo VÚB.

Vzhľadom k tomu, že v r. 1991 poskytol hovorca Daňového riaditeľstva SR p. Veselovský nepravdivé informácie pre rádio Východ spolu s hovorcom Všeobecné úverovej banky p. Horvátom a tieto skutočnosti neboli doteraz predmetom mojich sťažnosti, ide o nové skutočnosti, ktoré neboli doteraz prešetrené, preto podávam opakovanú sťažnosť podľa § 20, ods. 2, zákona č. 152/1998 Zb. z. o sťažnostiach.

Dôkaz: prepis hovoru Mariána Horvátha a Miroslava Veselovského pre rádio Východ. Zvukový záznam je možné overiť na titulnej strane webovej stránky www.skandalna-vub.sk

Predmet sťažnosti

Dňa 10.10.1997 som dal platobný príkaz na prevod 7.500 USD môjmu zahraničnému partnerovi. Všeobecná úverová banka a.s., Bratislava, nerešpektovala môj platobný príkaz a porušila Zmluvu o bežnom účte, ako aj svoje vlastné Obchodné podmienky VÚB. Na moje reklamácie a sťažnosti mi pracovníci VÚB posielali zásadne nepravdivé odpovede, čím porušili aj zákon 21/1992 Zb. z, §11a, ods. (3) banke doslova prikazuje:

„Banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá nepostupovala v súlade s písomným príkazom svojho klienta a spôsobila tým chybu pri vykonávaní zúčtovania alebo platobného styku, je povinná na svoje náklady a bez zbytočného odkladu zabezpečiť nápravu.“

Porušenie tohto zákona pracovníkmi banky mi spôsobilo rozsiahle škody. VÚB bola nútená nahradiť mi ušlý zisk s príslušenstvom vo výške 740.000,- Sk a skutočné škody vo výške 1,1 milióna korún.
Dôkaz: kópie právoplatných rozsudkov Okresného súdu Košice I zo dňa 27.03.2000, a Okresného súdu Košice I zo dňa 26.10.2007.

Porušenie uvedeného zákona zo strany VÚB a.s., Bratislava pokladám za trestný čin.

Aby VÚB a.s. zamaskovala tento trestný čin, vystavila mi nepravdivé debetné avíza a nepravdivé výpisy z účtu.
Debetné avízo z 21.10.1997 na sumu 37,50 USD (1.275,34 Sk)
Debetné avízo z 04.11.1997 na sumu 30,- USD (1.020,27 Sk)
Debetné avízo z 18.11.1997 na sumu 100,- Sk
Dôkaz: Debetné avíza, výpisy z účtu

Okresný súd Košice I však vlastným šetrením zistil, že uvedené služby VÚB a.s. nikdy neposkytla a prikázal banke neprávom zabavené sumy z môjho účtu nahradiť.
Dôkaz: Kópia rozsudku Okresného súdu Košice I, zo dňa 27.03.2000, strana č. 2.

Z prepisu vyjadrení hovorcov:
Hovorca VÚB tvrdil, že debetné avíza, ktoré vydáva svojim klientom VÚB, sú daňovými dokladmi. Dokonca tvrdil, že ani „daňové úrady“ voči týmto „daňovým dokladom“ nevzniesli žiadne požiadavky(!).

Naproti tomu hovorca Daňového riaditeľstva SR tvrdil, že debetné avíza nie sú daňovým dokladom, daňovým dokladom sú výpisy z účtu, vydávanie ktorých si klient banky musí dohodnúť v zmluve s bankou!

Z uvedeného je jasné, že daňové úrady vo VÚB, a.s. vykonávajú len fiktívne daňové kontroly, nie skutočné daňové kontroly. Inak by sa nemohlo stať, že pracovníci VÚB, a.s. nielenže nemajú účtovné doklady, oni ani nevedia, ako účtovné doklady vyzerajú! Je to určite pozoruhodné, ak si uvedomíte, pán generálny riaditeľ, že daňová kontrola je schopná vyrubiť zmrzlinárovi pokutu sto tisíc korún, ak zákazníkovi nevydá bloček v hodnote 5 korún! Pri miliardových obratoch ročne vo VÚB, a.s. sú účtovné doklady zjavne zbytočné!

V skutočnosti, účtovnými a tým aj daňovými dokladmi nie sú ani debetné avíza, ani výpisy z účtu. Tieto doklady, bez ohľadu na ich obsah a formu, sú výsledkom zmluvného vzťahu medzi klientom a bankou. Ide teda jednoznačne o produkty banky, ktoré banka aj spoplatňuje v súlade so zmluvou. Tieto doklady síce môžu, ale nemusia mať tie náležitosti, ktoré vyžaduje od účtovných dokladov zákon 563/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov, pretože ide len o dohodu medzi bankou a klientom. Z tohto dôvodu nemôžu kontrolovať orgány činné v trestnom konaní, ani daňová kontrola, či tieto doklady majú náležitosti, ktoré vyžaduje zákon o účtovníctve, a to ani vtedy, ak sú úplne nepravdivé, čo je aj môj prípad. Uvedené inštitúcie totiž nie sú oprávnené vstupovať do zmluvných vzťahov podnikateľských subjektov. Ako dôkaz uvádzam nepravdivé debetné avíza a výpisy z účtu, ktoré mi vydala VÚB, a.s., aby zakryla porušenie zákona. Hoci sú preukázateľne nepravdivé, nenašiel som ani po jedenástich rokoch inštitúciu, ktorá by ich mohla skontrolovať. Daňová kontrola nemôže vyrubiť pokutu za tieto doklady, nech by ich obsah a forma bola hocijaká, pretože to nie sú účtovné doklady!

Účtovné doklady, bez ohľadu na ich obsah , formu a názov, sú len tie doklady, ktorých vydanie prikazuje zákon č. 563/1991 Zb. z., v znení neskorších predpisov a sú v súlade s týmto zákonom, pričom musia mať všetky náležitosti, ktoré vyžaduje tento zákon od účtovných dokladov. Vydávanie týchto účtovných dokladov nemôže byť v žiadnom prípade zastavené, obmedzené alebo regulované nejakou zmluvou medzi bankou a klientom. Vydávanie týchto účtovných dokladov klientom nemôže byť bankou v žiadnom prípade spoplatňované, nakoľko vydávanie týchto účtovných dokladov klientovi je povinnosť, ktorá banke vyplýva zo zákona o účtovníctve! Daňová kontrola má nielen právo, ale aj povinnosť kontrolovať tieto účtovné doklady, či spĺňajú všetky náležitosti, ktoré od účtovných dokladov požaduje zákon o účtovníctve. V prípade porušenia zákona o účtovníctve, má daňová kontrola právo a povinnosť udeľovať pokuty, ak tieto doklady nezodpovedajú zákonu o účtovníctve.

Zločinecká organizácia VÚB, a.s., Bratislava podvádza svojich klientov tak, že v súlade s jej okamžitými potrebami, vydáva debetné avíza a výpisy z účtov raz za jej vlastné produkty, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi bankou a klientom, ktoré aj spoplatňuje a raz za účtovné doklady, vyplývajúce zo zákona o účtovníctve, ktoré však nemôže spoplatňovať. Ide o rozsiahlu trestnú činnosť, ktorou VÚB, a.s. okradne ročne svojich klientov o miliardy korún. Túto trestnú činnosť kryjú pracovníci Ministerstva financií SR a Daňového riaditeľstva SR, čím sa dopúšťajú trestných činov porušovania cudzích práv a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Tým, že Daňové riaditeľstvo SR neudeľuje pokuty za porušovanie zákona o účtovníctve vo VÚB, a.s., Bratislava, poškodzuje štátnu pokladnicu ročne o miliardy korún.

Ďalším dôsledkom tejto trestnej činnosti je, že VÚB, a.s. bráni svojim klientom, aby si mohli plniť povinnosti, ktoré im ukladajú platné zákony o vedení účtovníctva. Žiaden klient VÚB, a.s. nemá účtovné doklady z VÚB a preto ani nemôže viesť evidenciu účtovných dokladov.

Pozoruhodným dôsledkom porušovania zákonov o vedení účtovníctva vo VÚB je efekt zvaný „perpetuum mobile“ , ktorý vzniká tak, že VÚB, a.s. podvodne zamieňa debetné avíza a výpisy z účtu, ktoré sú jej produktmi vyplývajúcimi zo zmluvy medzi klientom a bankou za účtovné doklady, ktoré vyplývajú zo zákona o účtovníctve. Klient, ktorý už raz zaplatil za všetky položky na výpise z účtu, musí zaplatiť ešte aj za samotný výpis z účtu. Tým, že zaplatí ešte aj za samotný výpis z účtu, mu vznikne vo výpise z účtu nová položka, čiže nový výpis z účtu, za ktorý musí opäť zaplatiť, čím mu vznikne vo výpise z účtu nová položka a tým aj nový výpis z účtu, za ktorý musí znovu zaplatiť, atď. , atď., až do nekonečna.

Ak vedci z parížskej Akadémie vied sa obávajú, že „perpetuum mobile“ sa nikdy nebude otáčať, potom podvodníci z vedenia VÚB, a.s. majú iný problém – ich „perpetuum mobile“ sa otáča veľmi rýchlo, pretože čím rýchlejšie klient vo VÚB, a.s. zaplatí, tým rýchlejšie mu vznikne ďalší dlh. Klient by tak vlastne už živý z banky nevyšiel. Preto VÚB, a.s. láskavo umožňuje, aby klient platil za výpisy napríklad, len raz mesačne. Mafiáni sú skromní – niekoľko miliárd ukradnutých korún ročne im stačí na ich skromné živobytie.

Pretože vo VÚB nie sú žiadne účtovné doklady, nemôže viesť účtovnú evidenciu, ani vydávať účtovné závierky, podľa platných zákonov. Tie účtovné závierky, ktoré VÚB, a.s. vydáva, sú bez výnimky trestným činom podvodu, práve tak, ako aj všetky audity o účtovných závierkach a hospodárení vo VÚB, a.s. Z týchto dôvodov porušuje VÚB aj tieto zákony: zákon 563/1991 Zb. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 21 ods. 1., ďalej § 22 ods. 1. písmena a, c, a f, ďalej ods. 4., 5., 6., ďalej § 23, ods. 1, a § 24 ods. 4, zákona č. 21/1992Zb. z. o bankách.

Hovorca za Národnú banku Slovenska sa vyjadril k porušovaniu zákonov vo VÚB, a.s. takto:

„Nechcem hovoriť nejaký recept na riešenie takého prípadu, ale spravidla je to možné riešiť na úrovni banka – klient, respektíve klient – orgán činný v trestnom konaní. Okrem iného Národná banka samozrejme nie je orgánom činným v trestnom konaní, takže neprislúcha jej z toho hľadiska riešiť takýto prípad“.

1, Nie je možné riešiť tento problém banka – klient, pretože VÚB, a.s., Bratislava nie je banka, ale zločinecká organizácia. Výraz „ zločinecká organizácia“ nie je hanlivým označením, expresívnym výrazom, ani zveličením, ide tu o presné označenie VÚB, a.s., Bratislava, ktoré je dôsledkom jej trestnej činnosti. Peniaze, ktoré ukradne od klienta dobrovoľne nikdy nevráti, pretože pre zločineckú organizáciu nemá zmysel najprv peniaze kradnúť a potom vracať naspäť.

2, Problém nebolo možné riešiť klient – orgán činný v trestnom konaní, pretože tieto orgány až doteraz sa mylne domnievali, že tu nejde o dobre premyslený podvod, ale len o zmluvný vzťah medzi klientom a bankou, do ktorého nie sú oprávnené vstupovať. Až po získaní množstva informácií a pochopení spôsobu trestnej činnosti vo VÚB, a.s. bude možné správne formulovať trestné oznámenia a orgány činné v trestnom konaní budú môcť vo veci konať.

3, Problém nebolo možné riešiť klient – Ministerstvo financií SR, pretože pracovníci ministerstva kryli trestnú činnosť vo VÚB, a.s.

4, Problém nebolo možné riešiť klient – Daňové riaditeľstvo SR, pretože jeho pracovníci kryli trestnú činnosť vo VÚB, a.s.

5, Problém nebolo možné riešiť ani klient – Národná banka Slovenska, pretože jej pracovníci kryli trestnú činnosť vo VÚB, a.s. NBS, aj keď nie je orgánom činným v trestnom konaní, nie je voči VÚB, a.s., Bratislava, až taká bezmocná. Tým, že VÚB, a.s. porušovala zákon o vedení účtovníctva a mnoho ďalších zákonov, praktikovala „perpetuum mobile“, pomocou ktorého podvádzala klientov, porušovala aj § 11a, ods. 1., písmena a a b zákona č. 21/1992 Zb. z. o bankách.

§ 26 ods. 1., písmeno a., uvedeného zákona umožňuje Národnej banke Slovenska uložiť VÚB, a.s. pokutu až do výšky desať miliónov korún, písmeno b., umožňuje NBS uložiť opatrenie na nápravu zistených nedostatkov atď.

Namiesto toho Národná banka Slovenska hradila VÚB, a.s. podľa §22 ods. 1., písmeno f ., nevyhnutné vecné náklady pri preverovaní správnosti účtovníctva, hoci odo mňa bola už písomne upozornená, že vo VÚB, a.s. sa porušujú zákony! Vo VÚB, a.s. žiadne účtovníctvo nie je, ani nemôže byť, VÚB porušovaním zákonov o účtovníctve sa nezákonne obohacuje na úkor klientov.

6, Problém bolo možné riešiť len klient – súd, pretože len súdy môžu vstupovať do zmluvného vzťahu podnikateľských subjektov. No problém sa podarilo riešiť len čiastočne. VÚB síce bola prinútená vrátiť mi peniaze za nikdy neuskutočnené bankové služby, no to jej nezabránilo okrádať ďalších klientov pomocou „perpetuum mobilu“. Tak isto som nedokázal prinútiť VÚB, a.s., aby mi vydala pravdivé výpisy z účtu a pravdivé debetné avíza. To všetko spôsobuje ochrana zločineckej organizácie VÚB, a.s. štátnymi inštitúciami!

Nepravdivé a nezmyselné odpovede pracovníkov Daňového riaditeľstva SR v Banskej Bystrici pri prešetrovaní mojich sťažnosti na nezákonnosti vo VÚB pri nevydávaní účtovných dokladov nepokladám v žiadnom prípade za správny úradný postup a za prešetrenie mojej sťažnosti podľa § 17 zákona č. 152/1998. Ide o týchto pracovníkov:

Ing. Beáta Uhrinová, Ing. Ondrej Mráz, Ing. Mrázová Ing. Machová PhD.

Vzniklo u mňa podozrenie, že u uvedených pracovníkov sa jedná o trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a o trestný čin poškodzovania cudzích práv. V prípade, že aj pri tejto obnovenej sťažnosti budú pracovníci Daňového riaditeľstva SR kryť trestnú činnosť vo VÚB tak, že mi budú posielať nepravdivé a nezmyselné odpovede, budem nútený súdnou cestou dožadovať sa náhrady všetkých materiálnych a morálnych škôd, ktoré mi spôsobili pracovníci Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky nesprávnym úradným postupom. Zároveň budem nútený požiadať orgány činné v trestnom konaní, aby preverili zákonnosť postupu pracovníkov pri zakrývaní rozsiahlej trestnej činnosti vo VÚB.

Pri prešetrovaní mojej sťažnosti a na spísanie zápisnice o prešetrovaní mojej sťažnosti, som pripravený poskytnúť plnú osobnú súčinnosť podľa § 15 zákona č. 152/1998 Zb. z. o sťažnostiach, vrátane osobnej návštevy Daňového riaditeľstva v B. Bystrici. Stačí zavolať na hore uvedené tel. číslo.


Vážený pán generálny riaditeľ! Žiadam Vás, aby ste sa dôkladne oboznámil s predmetom tejto sťažnosti, ako aj s objektívnou skutočnosťou porušovania daňových zákonov vo VÚB. V nastávajúcom súdnom konaní chcem dokázať, že VÚB je zločinecká organizácia, ktorá pácha rozsiahlu trestnú činnosť za aktívnej pomoci a krytia niektorých inštitúcii, medzi inými aj Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky.
Navrhujem Vás súdu ako svedka, ktorý má súdu vysvetliť zakrývanie trestnej činnosti zločineckej organizácie VÚB a.s., Bratislava niektorými pracovníkmi Daňového riaditeľstva SR. Ako dôkazový materiál chcem súdu predložiť aj túto sťažnosť spolu so zápisnicou o prešetrovaní sťažnosti.

Zároveň táto sťažnosť spolu so zápisnicou bude súčasťou môjho trestného oznámenia proti niektorým pracovníkom Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky. Budem požadovať preverenie zákonnosti ich postupu pri zakrývaní trestnej činnosti vo VÚB, a.s.

Táto sťažnosť bude uverejnená spolu so zápisnicou na webovej stránke
www.skandalna-vub.sk pod názvom:

Perpetuum mobile II. stupňa
Sťažnosť Daňovému riaditeľstvu SR zo dňa 20. 04. 2009

Sťažnosť a následne aj zápisnica bude rozposlaná médiám.

Jedinou skutočnou obranou proti VÚB je okamžité zrušenie účtu vo VÚB!

Dušan Tomko