Ministerstvo financií SR požiadalo o spoluprácu z 19.05.2009

Dušan Tomko, Petzvalova 59,  040 11 Košice

K vlastním rukám
Ing. Ján Počiatek
Minister Financií SR
Kancelária ministra
Štefanovičová 5
817 82 Bratislava 15                                                         19.05.2009.


Vec: Poskytnutie spolupráce na žiadosť Ministerstva financií SR zo dňa 29.04.2009.


Žiadosť Ministerstva financií SR o poskytnutie spolupráce som prevzal dňa 11.05.2009, svoju odpoveď teda posielam v zákonom stanovenej lehote.

Svoju sťažnosť z 20.04.2009 doplňujem podľa požiadaviek Ministerstva financií SR :

- ktoré Vaše práva alebo právom chránené záujmy boli porušené alebo ohrozené činnosťou MF SR a jeho zamestnancov?

Som presvedčený, že pracovníci Ministerstva financií SR, sústavne a cieľavedome porušovali moje právo, ktoré mi zaručuje článok 46, ods. 1, Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Tento predpis zaručuje:

„(1) Každý sa môže domáhať zákonom stanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.“

Svojich práv som sa domáhal aj na Ministerstve financií SR zákonným spôsobom a to pomocou sťažností podľa zákona o sťažnostiach č.152/1998. Tento zákon podľa môjho názoru pracovníci Ministerstva financií SR hrubo porušovali. Ako dôkaz uvádzam tieto skutočnosti:

Dňa 25.11.1998 mi odpovedá na moju sťažnosť riaditeľ odboru peňažníctva Marián Kudlej:

„Vážený pán Tomko,

na Vašu sťažnosť ohľadne oneskorenej úhrady platby do zahraničia prostredníctvom VÚB, a.s. , pobočka Košice, oznamujeme, že ministerstvu financií SR neprináleží vstupovať do zmluvných vzťahov podnikateľských subjektov.
Váš problém je potrebné riešiť súdnou cestou, prípadne za pomoci zo strany stavovskej organizácie.“

Som presvedčený, že pracovník Ministerstva financií SR Marián Kudlej pri vybavovaní mojej sťažnosti porušil tieto ustanovenia zákona 152/1998:

§17 ods.1, ktorý prikazuje:

„Prešetrovanie sťažnosti je činnosť, pri ktorej orgán verejnej správy postupuje tak, aby zistil skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi, účelnosťou a hospodárnosťou plnenia úloh, osobu, ktorá zodpovedá za zistené nedostatky, ako aj príčiny ich vzniku a škodlivé následky.“

Marián Kudlej skutočný stav vecí nezisťoval, naopak skutočný stav vecí predo mnou zatajoval. Neinformoval ma, že Ministerstvo financií SR spolu s Fondom národného majetku SR a Slovenskou konsolidačnou a.s., podpísali zmluvu s VÚB a.s., Bratislava, o vstupe do súdneho sporu ako vedľajší účastníci, a že teda Ministerstvo financií SR je v spore stranou zainteresovanou. Predpokladám, že Marián Kudlej ma oklamal, keď tvrdil, že Ministerstvu financií SR neprináleží vstupovať do zmluvných vzťahov podnikateľských subjektov. Ministerstvo financií SR vstúpilo do zmluvných vzťahov podnikateľských subjektov. Myslím si, že s tým účelom, aby ma oklamal, porušil aj § 18 ods.1,2 a 3 uvedeného zákona, tak že o prešetrovaní mojej sťažnosti nevyhotovil zápisnicu. Ak by totiž bola vyhotovená zápisnica, Ministerstvo financií SR by získalo jasný dôkaz, že všetky tri štátne inštitúcie podporujú, chránia a platia drahé právne zastúpenie, podľa môjho presvedčenia, zločineckej organizácií VÚB a.s., Bratislava, ktorá porušila Zmluvu o bežnom účte, vlastné Obchodné podmienky VÚB, a mnoho zákonov. Ďalej, podľa mňa, zo zápisnice by jasne vyplynulo, že VÚB a.s., Bratislava, podvádza svojich klientov už pri podpise zmluvy o bežnom účte, okráda ich a zákony porušuje v masovom rozsahu za tichého súhlasu štátnych inštitúcii a to aj so súhlasom Ministerstva financií SR a s jeho podporou.

Pretože sa Marián Kudlej obával prešetrovať sťažnosť na, podľa môjho presvedčenia, všemocnú zločineckú organizáciu VÚB a.s., Bratislava, porušil aj §17 ods. 2, ktorý prikazuje:

„Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej obsahu bez zreteľa na to, kto ju podal a proti komu smeruje.“

S úmyslom ponížiť moju ľudskú dôstojnosť, mi Marián Kudlej radí, aby som sa obrátil so svojou sťažnosťou na súd, alebo stavovskú organizáciu. Sám musel vedieť, že stavovská organizácia nie je príslušná na vybavovanie takýchto sťažností. Ide o porušenie článku 10, ods., 1 Ústavného zákona 23/1991 Zb. , ktorý zaručuje:

„Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochrany mena.“

Som presvedčený, že Marián Kudlej ponižoval moju ľudskú dôstojnosť, aby zakryl porušovanie zákonov vo VÚB a.s., o ktorom som presvedčený.

Pokladám za nemorálne, správanie sa Mariána Kudleja a celého Ministerstva financií SR, ktorý mi dáva radu, aby som sa so sťažnosťou na VÚB a.s., Bratislava, obrátil na súd, keď uvážim, že to isté Ministerstvo financií SR platí, podľa môjho názoru, zločineckej organizácií VÚB a.s., Bratislava luxusnú advokátsku poradňu, pričom mi túto dôležitú informáciu zatajuje. Cieľ je podľa mňa jasný: dosiahnuť zdĺhavé a nákladné súdne konanie, ktoré má sťažovateľa, finančne, duševne a telesne unaviť. Je to v úplnom protiklade s úlohou samotných súdov, ktorých snahou je predísť zdĺhavým súdnym a nákladným súdnym sporom.

Myslím si, že pracovníkom Ministerstva financií SR nešlo o nastolenie zákonnosti u svojho zmluvného partnera VÚB a.s., ale naopak, pracovníci Ministerstva financií SR týmto spôsobom demonštrujú svoj súhlas s prípadným masovým porušovaním zákonov vo VÚB a.s., Bratislava a zároveň dokazujú, že neľutujú peniaze zo štátneho rozpočtu, na zakrývanie prípadného masového porušovania zákonov vo VÚB. Jasne dávajú najavo svoju oddanosť a poslušnosť, podľa môjho názoru, zločineckej organizácií VÚB a.s., Bratislava.

Dôkazom správnosti môjho názoru je aj skutočnosť, že podľa mňa, Marián Kudlej pri prešetrovaní mojej sťažnosti porušil aj § 9 uvedeného zákona o sťažnostiach, ktorý prikazuje:

„Všetky orgány verejnej správy sú povinné prijímať sťažnosti. Prijaté sťažnosti, na ktorých vybavenie alebo prešetrenie nie sú príslušné, sú povinné bezodkladne postúpiť orgánu príslušnému na ich vybavenie a zároveň o tom upozorniť sťažovateľa.“

Ak Marián Kudlej bol skutočne presvedčený o tom, že na vybavenie mojej sťažnosti je príslušný súd alebo stavovská organizácia, nemal mi posielať nezmyselné rady, ale mal v súlade s týmto zákonom postúpiť týmto orgánom moju sťažnosť, čo však neurobil.

Dňa 19.12.2000 posielam ďalšiu sťažnosť priamo k rukám ministerky financií Brigite Schmögnerovej, v ktorej sa sťažujem, že som nechcel, aby ministerstvo vstupovalo do zmluvných vzťahov podnikateľských subjektov (o zmluve medzi VÚB a.s., Bratislava a Ministerstvom financií SR som nemal ani potuchy, pretože túto skutočnosť mi pracovník ministerstva Marián Kudlej zatajil), ale že som poukazoval na porušovanie zákonov vo VÚB a.s.

Dňa 15.01.2001 mi Ministerstvo financií oznamuje, že vo veci nezákonného postupu pobočky VÚB a.s., Košice, potvrdil Krajský súd rozsudok Okresného súdu Košice I. Rozsudok však nebol účastníkom konania doručený.

Ing. Jozef Myjavec, vedúci oddelenia mi radí obrátiť sa na Ministerstvo spravodlivosti SR. V prílohe mi zasiela vyjadrenie predsedu predstavenstva VÚB a.s.

Mám za to, že aj tento postup pri prešetrovaní mojej sťažnosti je hrubým porušením základných ustanovení zákona 152/1998 o sťažnostiach. Ide najme o porušenie § 17. Šetrením Ing. Jozef Myjavec sa nesnažil zistiť „stav veci“, ale naopak jeho odpoveď pokladám za snahu „stav veci“ zatajiť. Ja som si nesťažoval Ministerstvu financií SR na nedoručenie rozsudku z Krajského súdu, ja som si sťažoval na porušovanie zákonov vo VÚB!

Predpokladám, že Ing. Myjavec porušil aj § 18 uvedeného zákona. Podľa mňa, by zápisnica by jasne ukázala, ako sa porušujú zákony vo VÚB, a.s.

Jeho radu, aby som sa obrátil na Ministerstvo spravodlivosti SR pokladám za porušenie § 9 uvedeného zákona. Ak bol presvedčený, že na prešetrenie porušovania zákonov vo VÚB je príslušné Ministerstvo spravodlivosti SR, mal v zhode s § 9 postúpiť moju sťažnosť tomuto ministerstvu. Jeho činnosť chápem, ako snahu zakryť porušovanie zákonov vo VÚB a.s. Ing. Myjavec vo svojej odpovedi tiež zatajil, že Ministerstvo financií SR je zmluvným partnerom VÚB a.s.

Aj keď Ing. Myjavec mi tvrdí, že na prešetrenie mojej sťažnosti je príslušné Ministerstvo spravodlivosti SR, jeho kolega Ing. Peter Turinič je presvedčený, že na prešetrenie mojej sťažnosti je príslušná samotná VÚB a.s., čo mi oznamuje listom zo dňa 23.01.2001. Aj Ing. Turinič si nerobí veľké starosti so zákonom č. 152/1998 o sťažnostiach. Ani on sa nenamáha spísať zápisnicu, čím podľa mňa porušuje § 18 uvedeného zákona. Ani on sa nenamáha „zistiť skutočný stav veci“ , čím podľa mňa porušil § 17 uvedeného zákona. Navyše poslal moju sťažnosť na vybavenie priamo do VÚB a.s., Bratislava, čo je podľa mňa priamo v rozpore s § 12 zákona o sťažnostiach a v rozpore so zdravým rozumom. VÚB a.s. sa má sama skontrolovať, či neporušuje zákony. VÚB a.s., Bratislava sa sama nikdy nechcela a ani sa nechce skontrolovať!

Dňa 21.08.2001 posielam opäť ministerke financií Brigite Schmögnerovej sťažnosť na porušovanie zákonov vo VÚB a.s. Položil som jej tri otázky:

1. Prečo musia iné podnikateľské subjekty vystavovať daňové doklady, keď VÚB ich nevystavuje? (Držíte nad nimi ochrannú ruku pani ministerka?)
2. Je možné, aby VÚB mala dokonca vnútorný predpis – Kniha pracovných postupov, Zahraničný platobný styk, AIS – Imex časť 6, Hladké platby – dovoz, č. produktu AIS:1:3:1: - v ktorom VÚB dokonca zakazuje vydávať daňové dokumenty?
3. Je štátu prostredníctvom Vášho ministerstva jedno, o koľko peňazí prišiel a ešte príde štát umelým predlžovaním sporu?

Na túto sťažnosť som nedostal žiadnu odpoveď. Je jasné, že ak ide o porušovanie zákonov u „zmluvného partnera VÚB a.s.“, zákon č. 152/1998 o sťažnostiach, dokonca ani ústavný zákon č. 460/1992 , pre Ministerstvo financií SR nič neznamená. Vec je o to podivnejšia, že práve ministerka financií Shmögnerová požadovala, aby aj pouličné prostitútky mali u seba elektronické pokladne, z ktorých by vydávali svojim klientom daňové doklady o svojich službách! Z nejakých príčin ju účtovné doklady od „zmluvného partnera VÚB a.s.“ nezaujímali. Dokonca zo štátnej pokladne vyhodila 1.800.000,- Sk na komiks o platení daní. Žiaľ, komiks zjavne zabudla poslať do VÚB a.s.!

Dňa 06.11.2001 znovu upozorňujem ministerku Brigitu Schmögnerovú, že VÚB a.s. podľa mňa, aj naďalej veselo porušuje daňové zákony. Ani na túto sťažnosť som nedostal žiadnu odpoveď. Dospel som k názoru, že pre Ministerstvo financií SR a pre jeho „zmluvného partnera VÚB a.s., Bratislava,“ platné zákony nič neznamenajú.

- ktoré právne predpisy a ich ustanovenia boli porušené činnosťou MF SR a jeho zamestnancov?

Podľa möjho názoru boli Ministerstvom financií SR a jeho zamestnancami porušené tieto právne predpisy a ich ustanovenia:
§ 9, § 12, §17 a § 18 zákona č. 152/1998 o sťažnostiach. Ďalej si myslím, že bol porušený článok 46 ods. 1, Ústavného zákona 460/1992 a článok 10, Ústavného zákona 23/1991.

Získal som dojem, že uvedení pracovníci Ministerstva financií SR tieto právne predpisy a ich ustanovenia porušovali preto, aby zakryli porušovanie zákonov vo VÚB a.s., Bratislava, čím sa podľa mňa dopustili aj trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

- ktorých trestných činov sa podľa Vás dopustili zamestnanci MF SR?

Podľa mňa, sa zamestnanci MF SR dopustili trestného činu poškodzovania cudzích práv a trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

- akým konaním zamestnanci DR SR kryli údajnú trestnú činnosť vo VÚB, a.s.?

Myslím si, že konali podobne, ako pracovníci Ministerstva financií SR: Sústavné porušovanie zákona č.152/1998 Zb.z., porušovanie Ústavného zákona č. 460/1992, článku 46, ods. 1 a Ústavného zákona č. 23/1991. Zasielanie nezmyselných a nepravdivých vyjadrení.

- čo myslíte pod slovným spojením „trestná činnosť (vo) VÚB, a.s.“, a akým spôsobom konali v tejto veci orgány činné v trestnom konaní a súdy?

Pod pojmom „trestná činnosť (vo) VÚB, a.s.“ ide podľa môjho názoru o:

- porušenie zákona č. 21/1992 Z. z., §11a, ods. 3., §21 ods. 1., §22 ods. 1., písmena a,c, f., ods.4.5. a 6., §23 ods. 1 a § 24 ods. 4.,
- sústavné a masívne porušovanie zákona č. 563/1991 Zb. Z. v znení neskorších predpisov,
- porušovaním uvedených zákonov vedenie VÚB, a.s. zároveň bráni, aby si klienti VÚB, a.s., Bratislava mohli plniť povinnosti, ktoré im ukladá zákon č. 563/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov.

Došiel som k názoru, že porušovaním týchto zákonov vzniká efekt „perpetuum mobile“, ktorého podstatou je zásada ktorú uplatňuje voči svojim klientom VÚB, a.s.: zaplať, pretože si už zaplatil. Ak klient zaplatí, musí znovu platiť, pretože už zaplatil, atď., atď., atď.!

Ďalším, podľa môjho názoru, podvodom VÚB, a.s., je vydávanie výpisov z účtu raz za svoj produkt, ktorý aj spoplatňuje a raz za účtovné doklady, ktoré však nemôže spoplatňovať, pretože ich vydávanie je pre VÚB povinnosťou, ktorá jej vyplýva zo zákona. Tento, podľa mňa premyslený podvod, umožňuje VÚB nielen okrádať a podvádzať svojich klientov tak, že musia platiť za výpisy z účtov, hoci podľa zákona by ich mali dostávať zadarmo, ale porušovanie zákona o účtovníctve umožňuje VÚB účtovať aj služby, ktoré preukázateľne nikdy klientovi neposkytla. Voči tomuto podvádzaniu sa klient banky takmer nemôže brániť, ako to dokazuje aj môj prípad, hlavne preto, že podľa môjho názoru, nezákonnosti vo VÚB, a.s. Bratislava, zakrývajú pracovníci Ministerstva financií a SR a Daňového riaditeľstva SR. Ani po jedenástich rokoch súdnych sporov a dvanástich vyhratých rozsudkoch som nedokázal prinúť VÚB, a.s., Bratislava, aby mi vydala pravdivé účtovné doklady!


Dňa 11.04.2005 mi poslal Mjr. Mgr. Milan Segeč z Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II. uznesenie, v ktorom mi oznamuje, že moje trestné oznámenie na VÚB, a.s. Bratislava, odmieta. Z uznesenia sa mi nepodarilo zistiť, prečo trestné oznámenie odmieta, nakoľko celé uznesenie sa mi javí, ako pásmo nesúvislého bľabotania. Jednotlivým slovám je síce možno porozumieť, ale celok nedáva žiaden zmysel.

Na moju sťažnosť mi odpovedal dňa 31.08.2005 JUDr. Svetozár Chabada, námestník okresného prokurátora z Okresnej prokuratúry Bratislava II. Z uznesenia vyplýva, že JUDr. Chabada považuje, podľa mňa, nesúvislé bľabotanie majora Segeča za „odôvodnené a zákonné.“ Predpokladám, že pri ďalšom mojom trestnom oznámení na VÚB, a.s., Mjr. Mgr. Segeč a JUDr. Chabada nebudú už nič vyšetrovať, ale že oni sami sa stanú objektmi vyšetrovania.

Okresný súd Košice I rozsudkom Cb 1030/97 – 78 zo dňa 27.03.2000 šetrením zistil, že VÚB, a.s. Bratislava, služby uvedené v debetných avízach a vo výpisoch z účtu nikdy nevykonala, a prikázal jej neoprávnene stiahnuté (ukradnuté) peniaze z môjho účtu vrátiť. Tento rozsudok potvrdil Krajský súd v Košiciach a Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave.

Jedinou skutočnou obranou proti VÚB je okamžité zrušenie účtu vo VÚB!

Dušan Tomko