Odpoveď na žiadost o spoluprácu Daňové riaditeľstvo SR 25.05.2009

Dušan Tomko, Petzvalova 59,  040 11 Košice

Generálny riaditeľ DR SR
Ing. Igor Šulaj
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Nová ulica 13                                                                             25.05.2009.
975 04 Banská Bystrica

Vec: Odpoveď na žiadosť o spoluprácu.

    Žiadosť o spoluprácu som prebral 18.05.2009, odpoveď teda posielam v zákonom stanovenej lehote.

   Vážený pán generálny riaditeľ!

   Vašim predchodcom a zamestnancom Daňového riaditeľstva SR som poslal pomerne veľa sťažnosti na, podľa môjho názoru,  porušovanie zákonov vo VÚB, a.s., Bratislava. Z odpovedí, ktoré som získal, vznikol u mňa dojem, že sa mojimi sťažnosťami nechceli zaoberať, naopak, že chceli, podľa môjho názoru, porušovanie zákonov vo VÚB , a.s. zatajiť.  Snáď nájdem u Vás iný prístup k vybavovaniu sťažností. Preto začínam ešte raz a od začiatku.

   Ako som už uviedol vo svojej sťažnosti z 20.04.2009 dal som v pobočke VÚB v Košiciach platobný príkaz na prevod peňazí môjmu zahraničnému partnerovi. Hoci VÚB, a.s. prijala môj platobný príkaz, nerešpektovala ho, čo spôsobilo, že peniaze neboli nikdy doručené. VÚB, a.s. nerešpektovala ani moje pripomienky a sťažnosti, čím porušila Zmluvu o bežnom účte, vlastné Obchodné podmienky VÚB a podľa môjho presvedčenia  porušila aj § 11a, ods. 3. zákona č. 21/1992 Zb. z., čo mi spôsobilo miliónové škody.

   Aby sa vyhla zodpovednosti za škody, pokúsila sa zamaskovať svoju neschopnosť tak, že mi vydala  nepravdivé debetné avíza a nepravdivé výpisy z účtu. A aby to bolo dokonalé, odmietla mi (a stále mi odmieta)  vydať vierohodné účtovné doklady.

   Preto som dňa 06.04.2001 požiadal VÚB, a.s.  k uvedeným platbám o vydanie daňových dokladov pre prípad daňovej kontroly.

   Dňa 20.04.2001 mi VÚB, a.s. odpovedá, že ak chcem výpisy z účtu, musím sa dostaviť osobne do banky, aby som mohol zaplatiť za výpisy , nakoľko sa tieto výpisy spoplatňujú.

   Dňa 09.05.2001 upozorňujem, že som nežiadal o výpisy z účtu, ale o hodnoverné daňové doklady so všetkými náležitosťami, ktoré si vyžadujú daňové predpisy.

   Dňa 10.05.2001 mi VÚB zasiela list, v ktorom mi oznamuje, že v prílohe posiela mnou požadované doklady.  V prílohe boli tri debetné avíza a – opäť nepravdivé.

   Z uvedeného je jasné, že VÚB, a.s. pokladá debetné avíza za vierohodné daňové doklady, ktoré podľa nej splňujú všetky náležitosti, ktoré sa od vierohodných dokladov vyžadujú. A to aj vtedy, ak sú  úplne nepravdivé!

   Dokazuje to aj rozhovor, ktorý poskytol hovorca VÚB, a.s. Marián Horváth redaktorovi rádia Východ:

Horváth  Všeobecná úverová banka vydáva doklady, takzvané debetné avíza, ktoré sú daňovými dokladmi. Môže to dokumentovať  aj fakt, že dosiaľ nikto z našich aj najväčších klientov, napríklad Slovnaft, Istrochem a tak ďalej, a tak isto ani „daňový úrad!“ nevzniesli žiadnu požiadavku, žeby tieto doklady neboli v súlade. a že by teda nemohli byť podkladom pre podnikateľov v účtovníctve.

redaktor  Vášmu dnes už bývalému klientovi pánovi Tomkovi však Daňové riaditeľstvo v Banskej Bystrici potvrdilo, že debetné avíza nie sú dostatočným daňovým dokladom.

Horváth    „Naše skúsenosti sú úplne, a je to po prvý krát, čo také niečo počujem.!“

redaktor   Ste ochotný, ak Vás teda pán Tomko toľko vyzýva, aby ste mu teda daňový doklad iný, ako debetné avízo vystavili, že mu vyhoviete?

Horváth  Možné samozrejme „po konzultácií s daňovým úradom uviesť tam údaje, ktoré by tam oni chceli mať, hovorím, súčasné doklady, ktoré VÚB vydáva sú v súlade s týmito daňovými zákonmi a mali by postačovať pre vedenie účtovníctva.“ Podľa mňa tam prišlo len k nejakému komunikačnému skratu, z hľadiska nejakého vysvetlenia, že čo sa v tom doklade nachádza, čož ho reprezentuje.       

   Z doteraz uvedeného  sa ponúka takýto záver:

-          vo VÚB , a.s. neexistujú účtovné doklady

-          zamestnanci VÚB, a.s.  ani nevedia, ako účtovné doklady vyzerajú, myslia si, že sú to debetné avíza

-          debetné avíza pokladajú za vierohodné doklady, či už sú pravdivé, alebo nie

-          hovorca VÚB, a.s. síce použil slovné spojenie „ ... v súlade s daňovými zákonmi“, ale výrazu „daňové zákony“ vôbec nerozumie. Myslí si, že obsah a formu účtovných dokladov určujú daňové úrady.

   Čo u mňa vyvoláva doslova nervový šok, je tvrdenie hovorcu VÚB, a.s., že „ ani daňový úrad nevzniesli žiadnu požiadavku, že by tieto doklady neboli v súlade, a že by teda nemohli byť podkladom pre podnikateľov v účtovníctve.“!

    Vážený pán generálny riaditeľ!  Pri týchto tvrdeniach sa čestnému človekovi,  ktorý čestne platí dane a svedomite vedie účtovnú evidenciu, musí otáčať žalúdok  až naopak!  Z tohto dôvodu a čisto z ľudských dôvodov,  si dovoľujem Vám navrhnúť, aby ste sa pred ďalším pokračovaní v čítaní išiel vyprázdniť, pretože nasledujú tvrdenia zamestnancov Daňového riaditeľstva SR!

    Už v spomínanom rozhovore pre rádio Východ hovorca Daňového riaditeľstva SR, Miroslav Veselovský, poprel, že by debetné avíza boli účtovným dokladom. Za účtovné doklady pokladá výpisy z účtu klienta.

   Dňa 11.10.2001 mi zaslala riaditeľka odboru služieb pre verejnosť Ing. Beáta Uhrinová stanovisko, v ktorom poprela, že by debetné avíza boli dostačujúcim daňovým dokladom v prípade daňovej kontroly. Za účtovné doklady pokladá výpisy z účtu klienta.

   Dňa 14.08.2002 mi poslal bývalý generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR, Ing. Ondrej Mráz, oznámenie, v ktorom potvrdzuje, že debetné výpisy nie sú postačujúcim daňovým dokladom v prípade daňovej kontroly. Čo by bolo postačujúcim daňovým dokladom v prípade daňovej kontroly priamo neuvádza, ale pretože  sa stotožňuje s o stanoviskom Ing. Uhrínovej, dá sa predpokladať, že aj on pokladá za účtovné doklady výpisy z účtu klienta.

   Dňa 09.12.2002 mi zaslala stanovisko riaditeľka sekcie daňového práva a služieb Daňového riaditeľstva, Ing. Katarína Mrázová. V stanovisku tvrdí, že účtovnými dokladmi  sú len výpisy z účtu klienta. Z toho je možné vyvodiť, že ani ona nepokladá debetné avíza za účtovné doklady.

   Vážený pán generálny riaditeľ!

   Z vyjadrenia pracovníkov VÚB, a.s. a pracovníkov Daňového riaditeľstva SR prichádzate zrejme k podobnému názoru ako ja. Skutočné daňové kontroly sa zjavne vo VÚB,a.s. nekonajú, konajú sa len fiktívne  daňové kontroly. Je to pozoruhodné, Daňové riaditeľstvo SR spolu s daňovými úradmi musia stáť štátnu pokladnicu miliardy korún ročne. Ide zjavne o vyhodené peniaze, VÚB, a.s. má ročný obrat v miliardách korún, no vyzerá to, že účtovné doklady neexistujú a daňová kontrola je len fiktívna.   VÚB, a.s. tvrdí, že debetné avíza sú účtovnými dokladmi, ktoré splňujú náležitosti  požadované zákonom, a že daňová kontrola nemá žiadne námietky. Zamestnanci Daňového riaditeľstva SR to popierajú a tvrdia, že účtovnými dokladmi sú len výpisy z účtov klientov. Daňová kontrola vo VÚB, a.s. musí prebiehať zaujímavým spôsobom, z vyjadrení priamo vyplýva, že ani jedna strana nevie, čo sa pri daňovej kontrole vo VÚB, a.s. kontroluje!  Vzniká dojem, že prinajmenšom, jedná zo strán klame.  Ja si myslím, že klamú obe strany.

   V tejto súvislosti by som Vás chcel opäť upozorniť na vyhlásenia hovorcu Daňového riaditeľstva  SR, Miroslava Veselovského.

„Pracovníci Daňového riaditeľstva overili v bansko bystrickej pobočke Všeobecnej úverovej banky spôsob vyhotovovania výpisov z bežných účtov podnikateľov.  Zistili, že debetné avíza dostáva podnikateľ za medziobdobie, medzi jednotlivými  bankovými výpismi, v závislosti od dohody, ktorú uzatvoril so Všeobecnou úverovou bankou. Takže napríklad, ak si klient žiadal vyhotoviť výpisy zo svojho účtu jedenkrát za štvrťrok, bude mať za ročné obdobie štyri bankové výpisy, na ktorých budú uvedené všetky uskutočnené finančné operácie. Medzi týmito zmluvnými výpismi za úradu VÚB ohlasuje pohyby na účte klientovi len prostredníctvom takzvaných debetných avíz, ktoré však nie sú účtovným dokladom.“

   Z uvedeného vyplýva, že vedenie DR SR zastáva názor, že:

-          účtovnými dokladmi sú výpisy z účtu klienta

-          ak klient  chce tieto účtovné doklady, musí z VÚB,a. s. uzatvoriť zmluvu o vydávaní týchto účtovných dokladov

-           klient sa má zmluvne dohodnúť s VÚB, a.s. na termínoch odovzdávania (vyhotovenia) týchto účtovných dokladov:  raz za mesiac, štvrťrok, polrok a pod.

-          tieto účtovné doklady sa poskytujú za úhradu podľa uzatvorenej zmluvy

Podobný zmysel má aj stanovisko riaditeľky sekcie daňového práva a služieb Daňového riaditeľstva

   „Ak klient požiadal o vyhotovenie výpisu zo svojho účtu 1 x za štvrťrok, za obdobie roka mu banka vystaví  4 bankové výpisy, na ktorých budú uvedené všetky finančné operácie. VÚB a.s.  v priebehu  štvrťroka ohlasuje pohyby na účte klientovi len prostredníctvom debetných avíz. Položkovitý  výpis z peňažného účtu klienta, ktorý obsahuje tiež začiatočný a konečný stav na účte jediný spĺňa požiadavka § 10 (Ing. Mrázová sa zjavne pomýlila, ide § 11) zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Tento však peňažný ústav zašle klientovi len v dohodnutých termínoch. Spôsob vedenia účtu klienta a prípadne spoplatňovanie vydania výpisu z peňažného účtu klienta je predmetom zmluvy, ktorú uzatvorí klient s peňažným  ústavom. „

   Ak berieme vážne tvrdenia zamestnancov Daňového riaditeľstva, že výpisy z účtu klienta sú účtovnými dokladmi, potom pokladám vyššie uvedené tvrdenia za nepravdivé z týchto dôvodov:

1, VÚB, a.s. sa nemôže zmluvne dohodnúť s klientom na vydávaní účtovných dokladov, pretože takáto zmluva by bola prinajmenšom bezpredmetná. VÚB, a.s. má zo zákona povinnosť vydávať účtovné doklady, podobne, ako každý iný daňový subjekt. Nevydanie účtovného dokladu je zo strany VÚB, a.s. porušením zákona o vedení účtovníctva, bez ohľadu na to, či takáto zmluva bola podpísaná alebo nie.

2, VÚB, a.s. sa nemôže zmluvne dohodnúť s klientom o spoplatňovaní účtovných dokladov, pretože zo zákona jej vyplýva povinnosť,  vydávať účtovné doklady bez úplaty, tak, ako každému inému daňovému subjektu. Takáto zmluva by bola v rozpore s dobrými mravmi. Už návrh VÚB, a.s na takúto zmluvu je potrebné pokladať  za nemorálny a nezákonný.

3, VÚB, a.s. sa nemôže zmluvne dohodnúť s klientom na termínoch vyhotovovania  účtovných dokladov, pretože  § 6, ods. 3., zákona č. 563/1991 stanovuje, kedy má byť účtovný doklad vyhotovený. Podnikateľské subjekty sa v žiadnom prípade nemôžu zmluvne dohodnúť na porušovaní platného zákona.  Už návrh na takúto zmluvu, jej vypracovanie, podpísanie alebo schvaľovanie je možné pokladať za trestný čin.

   Kategoricky popieram, žeby som podpísal podobnú zmluvu s VÚB, a.s, Bratislava, a pochybujem, že podobnú zmluvu podpísal niekto z tisícov klientov VÚB, a.s. Podľa môjho názoru,  ide zo strany VÚB, a.s. o rozsiahly podvod, pričom VÚB, a.s. sugeruje svojim klientom, že takúto zmluvu podpísali, a že ju teda musia dodržiavať. Myslím si, že vedenie VÚB, a.s. si túto skutočnosť uvedomuje, preto mi poslali miesto výpisov z účtu (ktoré Daňové riaditeľstvo pokladá za účtovné doklady) len debetné avíza. Zrejme z toho istého dôvodu tvrdí aj hovorca VÚB,a.s., že debetné avíza sú hodnoverné účtovné doklady.

   Som presvedčený, že ide o rozsiahly podvod a v  tomto podvode,  podľa mňa,  veľmi účinne pomáhajú VÚB ,a.s. aj pracovníci Daňového riaditeľstva SR. Za trestný čin navádzania na trestnú činnosť, pokladám verejne nabádanie hovorcu Daňového riaditeľstva SR  Miroslava Veselovského, že klient si má zmluvne a za úplatu zabezpečiť vydávanie výpisov z účtu (teda podľa zamestnancov Daňového riaditeľstva SR  - účtovných dokladov!) a zároveň si myslím, že Miroslav Veselovský sa dopustil aj trestného činu schvaľovania trestného činu v súbehu s trestným činom podvodu. Také isté podozrenie mám aj voči Ing. Kataríne Mrázovej, ktoré som získal na základe jej písomného stanoviska.

  Priamym  následkom, podľa môjho názoru, kolaborácie pracovníkov Daňového riaditeľstva pri porušovaní zákonov vo VÚB, a.s. je vznik efektu, ktorý nazývam „perpetuum mobile“.

   Toto „perpetuum mobile“ zneužíva VÚB, a.s. proti svojim klientom v masovom rozsahu. Klient, ktorý už zaplatil za všetky položky na výpise z účtu, musí ešte zaplatiť za samotné vydanie výpisu z účtu, čím mu zase vznikne položka, za ktorú treba znovu zaplatiť atď, atď, atď, až do nekonečna.

Je to niečo také absurdné, ako keby zákazník v obchode zaplatil pri pokladni za každý kus tovaru, ktorý má v košíku a dostal pokladničný bloček. No pretože platí zásada, že aj za bloček je potrebné zaplatiť, musí klient zaplatiť aj za pokladničný bloček.  Keď klient zaplatí za bloček, dostane bloček aj na sumu, ktorú zaplatil za bloček, no na tú sumu za bloček je potrebné opäť vydať pokladničný bloček, za ktorý treba znovu zaplatiť atď, atď, atď, až do nekonečna.

   Samozrejme, že VÚB, a.s. svoje „perpetuum mobile“ nepraktikuje v takej surovej podobe, ale nie preto, že by sa vedenie VÚB, a.s. hanbilo za, podľa mňa,  podvádzanie klientov, alebo že by malo dokonca súcit so svojimi klientmi. Ide o to, že klient by už pri takom spôsobe „účtovania“ živý z VÚB, a.s. neodišiel!  Banka  nemôže ihneď zahlušiť svoje sliepky, ktoré jej znášajú zlaté vajcia. Okrem toho, je tu nebezpečenstvo, že aj tí najhlúpejší klienti banky by prišli na to, že tu niečo nie je v poriadku. Dokonca sa opovažujem tvrdiť, že by mohli pochopiť  aj zamestnanci  Daňového riaditeľstva SR, že sa tu deje niečo nezákonného!

   Preto VÚB, a.s. láskavo dovoľuje svojim klientom, aby za výpisy z účtu (za údajné účtovné doklady!) platili napr. len raz za mesiac.  To neznamená, že VÚB, a.s. takto má menšie možnosti  podvádzať a okrádať svojich klientov. Naopak, teraz im môže do výpisov z účtov účtovať aj služby, ktoré nikdy nevykonala, čo je aj môj prípad. Klient sa voči týmto praktikám takmer nemôže brániť. VÚB, a.s. výpisy z účtu (údajné účtovné doklady!) s klientom nekonzultuje, ani mu ich nedáva na schválenie, len mu ich raz za čas posiela. VÚB,a s. si tak píše nejaké papieriky, ktoré formou, ani obsahu nezodpovedajú zákonom o účtovníctve,  klient nemá žiadnu možnosť  do tejto „umeleckej tvorby“  činovníkov VÚB, a.s. akokoľvek zasahovať, no napriek tomu za tieto papieriky (údajné účtovné doklady) nesie trestno-právnu zodpovednosť pred daňovou kontrolou a pred súdmi, čo pokladám za absurdné a za porušovanie zákonov.

   Pre klienta nemá zmysel obrátiť sa na príslušný daňový úrad, alebo na Daňové riaditeľstvo SR, aby skontrolovali pravdivosť údajných účtovných dokladov – výpisov z účtu z VÚB, a.s., pretože tieto inštitúcie, podľa môjho názoru, aktívne kolaborujú s VÚB, a.s. pri porušovaní zákonov. Odohráva sa to, podľa môjho názoru, takým spôsobom:              

-          na jednej strane (podľa okamžitej potreby) daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR  prehlasujú, že výpisy z účtu klienta sú hodnovernými dokladmi, ktoré splňujú všetky požiadavky, ktoré od účtovných  dokladov požadujú zákony o vedení účtovníctva. Záležitosť by sa zdala byť jasnou – daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR sú zo zákona oprávnené kontrolovať tieto údajné účtovné doklady, ako aj celú údajnú účtovnú evidenciu.

-          na druhej strane (takisto podľa okamžitej potreby) daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR pokladajú výpisy z účtu klienta za produkt banky, ktorý vyplýva zo zmluvného vzťahu  medzi bankou a klientom, a ktorý aj banka spoplatňuje . Z toho dôvodu nemôžu kontrolovať výpisy z účtu klienta, nakoľko sú údajne produktom banky, vyplývajúci zo zmluvného vzťahu a daňové úrady, ani Daňové riaditeľstvo nie sú oprávnené vstupovať  do zmluvných vzťahov medzi klientom a bankou.

Tu sú, podľa mňa,  dôkazy:

Hovorca Daňového riaditeľstva,  Miroslav Veselovský pre rádio Východ.

 „Samozrejme, spôsob vedenia účtu je predmetom zmluvy, ktorú uzatvorí klient s peňažným ústavom. Daňové riaditeľstvo nie je kompetentné do týchto vzťahov v stupovať. Peňažné ústavy kontroluje správca dane tak, ako všetky iné daňové subjekty, iba v súvislosti s ich daňovými povinnosťami voči štátu.“

Stanovisko k podaniu riaditeľky odboru služieb pre verejnosť  Daňového riaditeľstva SR, Ing. Beáty Uhrinovej.

„Nakoľko banky v súlade so zákonom č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov poskytujú služby svojim klientom na zmluvnom základe, Daňové riaditeľstvo nie je oprávnené na to, aby vstupovalo do takýchto zmluvných vzťahov a vzhľadom na túto skutočnosť nie je teda inštitúciou kompetentnou na posudzovanie problematiky poskytovania, resp. neposkytovania daňových dokladov Všeobecnou úverovou bankou, a. s. Bratislava.“

Bývalý generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR Ing. Ondrej Mráz.

„Ďalej v uvedenom liste bol žiadateľ  oboznámený s faktom, že problematikou poskytovania daňových dokladov zo strany VÚB, a.s. Bratislava nie je DR SR kompetentné riešiť, nakoľko poskytovanie služieb bankou je upravené v zmysle zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.“

Riaditeľka sekcie daňového práva a služieb Daňového riaditeľstva SR Ing. Katarína Mrázová.

„Spôsob vedenia účtu klienta a prípadne spoplatňovanie vydania výpisu z peňažného účtu klienta je predmetom zmluvy, ktorú uzatvorí klient s peňažným ústavom. Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky nie je kompetentné do týchto vzťahov vstupovať.“  

   Je pre mňa nepochopiteľné, že Ing. Uhrínová a Ing. Mráz tvrdia, že v kontrole údajných účtovných dokladov bráni Daňovému riaditeľstvu SR zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.  Práve § 21, ods. 1 uvedeného zákona, prikazuje bankám viesť účtovníctvo a to dokonca podľa zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve!   Ods. 2 , § 21 uvedeného zákona,  prikazuje bankám viesť účtovné výkazy!   § 22 ods. 1, písmena a, s, a f, ďalej ods. 4., 5., 6., ďalej § 23, ods. 1.  a §24 ods. 4 uvedeného zákona prikazuje bankám viesť, zabezpečiť účtovné závierky! Čo bráni kontrolovať daňovým úradom a Daňovému riaditeľstvu kontrolovať účtovné doklady vo VÚB, a.s. je pre mňa záhada!  

   Lenže ak daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR údajne nie je  oprávnené kontrolovať účtovné doklady vo VÚB, a.s., kto je potom oprávnený kontrolovať účtovné doklady vo VÚB, a.s.?

Hovorca Daňového riaditeľstva SR Miroslav Veselovský:

Redaktor   Záverečná otázka:  Kto môže vykonať kontrolu v Banke a rozhodnúť, že ide o porušovanie zákona v prípade, ak sú nejaké pochybnosti?

Veselovský   Daňové riaditeľstvo určite nie!

Redaktor   Neviete mi povedať kto?

Veselovský   Neviem Vám povedať!

   Vyzerá to, že na Daňovom riaditeľstve SR nikto nevie, kto môže skontrolovať účtovné doklady vo VÚB, a.s.! Dokonca ani nikto nepozná  § 3 ods. 9, druhú vetu  zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní, ktorý prikazuje:

„Spory o miestnu príslušnosť medzi správcami dane rozhoduje orgán im najbližšie nadriadený a v najvyššom stupni Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „ústredné riaditeľstvo“)“!

Tak isto na Daňovom riaditeľstve SR nepoznajú ani §9 zákona č. 152/1998 o sťažnostiach, ktorý prikazuje:

  „Všetky orgány verejnej správy sú povinné prijímať sťažnosti. Prijaté sťažnosti, na ktorých vybavenie alebo prešetrenie nie sú príslušné, sú povinné bezodkladne postúpiť orgánu na ich vybavenie a zároveň o tom upovedomiť sťažovateľa.“

   Pritom moje sťažnosti by Daňové riaditeľstvo nemuselo posielať až tak ďaleko – stačilo by, keby ich poslalo sekcií daňovej kontroly, ktorá je zriadená priamo pri Daňovom riaditeľstve SR. No, z činovníkov Daňového riaditeľstva SR zjavne nikto nevie, že pri Daňovom riaditeľstve SR je zriadená sekcia daňovej kontroly!  A nedozvedeli by sa nikdy, keby im z Ministerstva financií SR neprišlo dňa 12. 11. 2001 oznámenie:

   „Ministerstvu financií bolo doručené Vaše podanie zo dňa 6.11.2001, v ktorom poukazujete na porušovanie právnych predpisov zo strany VÚB, a.s. Bratislava na úseku daňových dokladov za poskytnuté služby.

    Oznamujeme, že z dôvodu vecnej príslušnosti bolo Vaše podanie postúpené na ďalšie konanie Daňovému riaditeľstvu SR Banská Bystrica.“

Tak je to teda! Príslušné je DR SR v BB! A doteraz len samé vytáčky a podvody! Je jasné, že činovníci Daňového riaditeľstva SR nemajú žiadnu ochotu skontrolovať dodržiavanie zákonov o vedení účtovníctva vo VÚB, a.s.!

   Po tomto oznámení  z Ministerstva financií SR už bývalý generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR Ing. Ondrej Mráz nemohol so mnou pokračovať vo svojej obľúbenej hre na slepú babu. Pochopil, že sa ďalej nemôže vyhovárať na nedostatok právomoci  Daňového riaditeľstva SR. Ale pretože je nesmierne chytrý, prišiel na to, že moja sťažnosť vlastne vôbec nie je sťažnosťou, hoci ju doteraz pokladal za sťažnosť.  Bola posúdená  len  „ ako podnet na výkon daňovej kontroly“.

   Niečo takého pokladám za neuveriteľnú sprostosť , sťažovateľ je zjavne hlúpy a nevie na čo sa sťažuje, len činovníci Daňového riaditeľstva SR to vedia.  A tak bola údajne vykonaná daňová kontrola, len neviem kde, pretože u mňa ju nikto nevykonal. A to je pre Ing. Mráza podstatné! Teraz mi mohol  víťazoslávne oznámiť, že s výsledkom kontroly ma nemôže oboznámiť, nakoľko mu to neumožňuje zákon!

     Myslím si, že Ing. Ondrej Mráz, podobne, ako aj Ing. Machová porušovali pri prešetrovaní mojich sťažností § 9, § 17 a §18 zákona č. 152/1998 o sťažnostiach. Podľa môjho presvedčenia, tak  porušili aj Ústavou zaručené právo na sťažnosť, ktoré mi zaručuje článok 46 ods. 1, Ústavného zákona 460/1992. Toto, podľa môjho názoru,  porušovanie zákona o sťažnostiach robili preto, aby zatajili pravdu o stave dodržiavania zákonnosti vo VÚB, a.s. na poli vedenia účtovníctva.

Podľa môjho názoru  daňovú kontrolu údajne hodnoverných účtovných dokladov, ktoré mi vydala VÚB, a.s. nebolo možné u mňa vykonať, pretože by sa mohli, podľa môjho názoru,  zistiť tieto skutočnosti:

-          vo VÚB, a.s. neexistujú účtovné doklady

-          zamestnanci VÚB, a.s. ani nevedia, ako účtovné doklady vyzerajú

-          daňové kontroly sa vykonávajú vo VÚB, a.s. len fiktívne, činovníci VÚB, a.s. ani nevedia, čo daňová kontrola kontroluje vo VÚB, a.s.

-           pracovníci Daňového riaditeľstva SR kolaborujú pri porušovaní zákonov vo VÚB, a.s. tak, že prehlasujú podľa vlastnej a okamžitej potreby výpisy z účtu za účtovné doklady, ktoré však údajne nemôžu kontrolovať

-          touto kolaboráciou umožňujú pracovníci Daňového riaditeľstva SR, aby  VÚB, a.s. mohla podvádzať a okrádať svojich klientov tak, že od nich požaduje poplatky za údajné účtovné doklady (perpetuum mobile), ktoré je povinná vydávať klientom bezplatne . Podľa môjho odhadu používaním „perpetua mobilu“ proti svojim klientom, okradne VÚB, a.s. svojich klientov asi o miliardu korún ročne. 

-          tým, že Daňové riaditeľstvo SR údajne nemôže kontrolovať výpisy z účtu, umožňuje VÚB, a.s., aby vo výpisoch si účtovala aj služby, ktoré preukázateľne nikdy nevykonala

-          Daňové riaditeľstvo SR spolu s daňovými úradmi umožňuje porušovanie účtovných zákonov vo VÚB, a.s.  a tým zároveň znemožňujú, aby si klienti VÚB, a.s. mohli plniť povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona o vedení účtovníctva

-          klienti VÚB, a.s. sú vystavené svojvôli  daňovej kontrole. Záleží len na daňovej kontrole, ktorý doklad uzná za účtovný doklad a ktorý nie. Vzniká tu možnosť vytvárania korupčného a vydieračského prostredia.

-          pracovníci daňových úradov a Daňového riaditeľstva poškodzujú štátnu pokladňu o miliardy korún, pretože neuvaľujú pokuty za porušovanie zákonov o vedení účtovníctva vo VÚB, a.s.

-          tým, že pracovníci daňových úradov a Daňového riaditeľstva SR kolaborujú s VÚB, a.s. pri porušovaní zákonov, umožňujú VÚB, a.s. vydávať „účtovné závierky“ na neexistujúce účtovné doklady

-          tak isto umožňujú, aby rôzne audítorské organizácie vystavovali audity na neexistujúce účtovníctvo

-          nepravdivé účtovné závierky a nepravdivé audity majú za cieľ oklamať verejnosť, klientov banky, Ministerstvo financií SR a Národnú banku Slovenska, od ktorej VÚB, a.s. dostáva náhradu za „náklady na audity“, čím je opäť poškodzovaná štátna pokladňa. 

   Dušan Tomko

 Na vedomie ministrovi financií Slovenskej republiky.

 Jedinou skutočnou obranou proti VÚB je okamžité zrušenie účtu vo VÚB!

Dušan Tomko