Perpetuum debile 01.08.2009

    Tak, a už to máme tu: prišli odpovede z Ministerstva financií  SR a z Daňového úradu SR, obidve pod honosným názvom „Oznámenie o vybavení sťažností“!

   Človeka, ktorý by si  myslel, že tieto inštitúcie naozaj vybavovali sťažnosť na porušovanie zákonov vo VÚB a.s. je treba pokladať za veľmi naivného.

   Dňa 16.06.2009  mi  posiela Ministerstvo financií SR „Oznámenie o vybavení sťažnosti.  Škoda papiera. O prípadnom porušovaní zákonov vo VÚB a.s., o okrádaní a podvádzaní klientov VÚB a.s., o okrádaní štátnej pokladne bankou sa tam čitateľ nedočíta nič. Je to pravda, nie je to pravda – Ministerstvo financií SR tají o dušu.

   Z uvedeného vyplýva  jasne len jedno – ministerstvo bude kryť, podľa môjho názoru,  trestnú činnosť vo VÚB a.s. a platiť jej luxusnú advokátsku kanceláriu Bohm & Partners, samozrejme zo štátnej pokladne, až do nekonečna. Dúfam len, že VÚB a.s. sa za tieto pozoruhodné služby pracovníkom ministerstva, ako aj samotnému ministrovi financií Ing. Janovi Počiatkovi odvďačí aj hmotne, a že neostane len u vďačnosti. Minister financií je totiž veľmi vzdelaný a preto vie, že za samotnú vďačnosť si nič nekúpi.

   Toho istého dňa 16.06.2009 mi posiela „Oznámenie o vybavení sťažností“ aj Daňové riaditeľstvo SR. Podľa rovnakého dátumu a niektorých rovnako formulovaných viet, ako aj podľa rovnakej formy, by sa dalo usudzovať, že sa obidve vážené inštitúcie zhodli na spoločnom postupe, to znamená, že obe budú rovnako zatĺkať. Zjavne podľa hesla, že v jednote je sila. Ani z odpovede Daňového riaditeľstva SR sa nedá nič dozvedieť o tom, či je pravda, že VÚB a.s. porušuje zákony o vedení účtovníctva, okráda a podvádza klientov banky, okráda štátnu pokladňu, vystavuje nepravdivé účtovné závierky pre Ministerstvo financií SR a Národnú banku Slovenska.  Vôbec nič. Odpoveď sa týmto veciam starostlivo vyhýba. Čítanie týchto trápnych odpovedí spôsobuje len žiaľ a utrpenie. No generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR, Ing. Igor Šulaj sa rozhodol, že ma predsa len trochu rozosmeje a asi preto mi napísal aj toto:

   „Zároveň si dovoľujeme (dovoľujete si priveľa, pán Šulaj!)  upozorniť,  že tvrdenia sťažovateľa obsahujúce invektívy voči vymenovaným  zamestnancom Daňového riaditeľstva SR, či už súčasným alebo bývalým, o páchaní a krytí trestnej činnosti vo VÚB, a.s. môžu byť spôsobilé značnou mierou ohroziť ich vážnosť (ako keby nejakú mali!), poškodiť ich v zamestnaní alebo spôsobiť inú vážnu ujmu, čím vykazujú tendenciu naplnenia trestného činu ohovárania a krivého obvinenia.“

   Ing. Šulaj mi hrozí prštekom a vyhráža sa mi spravodlivosťou. Ja si myslím, že pán Šulaj by mal prštek schovať a radšej sa mi nevyhrážať spravodlivosťou. Podľa mňa, by sa mal pred spravodlivosťou skôr schovávať , pretože ak by sa ukázalo, že moje názory sú správne, potom jemu a jeho spolupracovníkom hrozí mnoho rokov väzenia. Ale možno sa mýlim. Ak by si to pán Šulaj chcel skúsiť, má možnosť. Schválne, čo to urobí - pre tieto jeho potreby, opakujem  tieto svoje názory:

    1, Bývalí, ako aj terajší pracovníci Daňového riaditeľstva SR, podľa môjho názoru, kryli a kryjú trestnú činnosť vo VÚB a.s., Bratislava.

    2, Ide o týchto pracovníkov: Miroslav Veselovský, Ing. Beáta Uhrínová, Ing. Ondrej Mráz, Ing. Mrázová, Ing. Machová PhD a Ing. Igor Šulaj. Uvedení pracovníci sú, podľa môjho názoru, hanbou Daňového riaditeľstva SR. Myslím si, že sa postavili  na stranu organizovaného zločinu a mám za to,   že kryjú rozsiahle podvody vo VÚB.

   3, Uvedení pracovníci Daňového riaditeľstva SR svojou činnosťou, prípadne nečinnosťou, podľa môjho názoru, umožňujú porušovanie zákonov o vedení účtovníctva vo VÚB.  Porušovanie zákonov o vedení účtovníctva má, podľa mňa, tieto následky:

-          umožňujú VÚB podvádzať svojich klientov a vykrádať ich kontá podľa vlastnej ľubovôle

-          znemožňujú, aby si klienti VÚB plnili povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákonov o vedení účtovníctva

-          vytvárajú korupčné a vydieračské prostredie pri daňových kontrolách

-          umožňujú VÚB vydávať účtovné závierky na neexistujúce účty vo VÚB, čo VÚB umožňuje podvádzať  svojich klientov, verejnosť,  Ministerstvo financií SR a Národnú banku Slovenska

-          umožňujú vydávať pochybným audítorským firmám audity na neexistujúce účtovníctvo vo VÚB a.s.  VÚB a.s. týmito auditmi podvádza Národnú banku Slovenska, kde inkasuje náhradu  za náklady spojené s vyhotovovaním auditov na neexistujúce účtovníctvo

-          aby bolo možné takéto porušovanie zákonov, kryjú (alebo kryli) uvedení pracovníci Daňového riaditeľstva skutočnosť, že vo VÚB sa nekonajú skutočné daňové kontroly podľa platných zákonov, ale len fiktívne kontroly, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi

-          len fiktívne daňové kontroly vo VÚB neumožňujú daňovým úradom ukladať pokuty za porušovanie zákonov o vedení účtovníctva, čím je poškodená štátna pokladňa

-          aby uvádzané skutočnosti utajili predo mnou, porušovali zákon o sťažnostiach a moje ústavné práva títo pracovníci Daňového riaditeľstva SR: Ing. Ondrej Mráz, Ing. Mrázová a Ing. Igor Šulaj.

      Pokiaľ uvedení pracovníci Daňového riaditeľstva chcú požívať vážnosť a úctu, potom, podľa môjho názoru,  nemôžu klamať a podvádzať sťažovateľa, aby mohli zatajovať  kolaboráciu, podľa môjho presvedčenia,  so zločineckou organizáciou VÚB, a.s. Bratislava, ktorá podľa mňa,  porušuje platné zákony v rozsiahlej miere. Mám za to, že  nemorálne správanie sa uvedených pracovníkov Daňového riaditeľstva SR, má katastrofálne následky na prácu stoviek slušných daňových kontrolórov. Ako sa teraz môžu títo kontrolóri pozerať  ľuďom do očí pri vykonávaní daňových kontrol, keď je tu prinajmenšom vážne podozrenie, že pracovníci ich nadriadeného orgánu, Daňového riaditeľstva SR kolaboruje so zločineckou organizáciou VÚB, a.s. Bratislava, pri porušovaní zákonov?! Čo si majú teraz myslieť tisíce daňových poplatníkov, na ktoré sa taká protekcia v žiadnom prípade nevzťahuje tak, ako sa vzťahuje na, podľa mňa,  zločineckú organizáciu VÚB, a.s. Bratislava, a ktorí sa musia podrobovať skutočným daňovým kontrolám a nie len fiktívnym?!  

    Činnosť (alebo nečinnosť) uvedených pracovníkov Daňového riaditeľstva SR umožňuje vo VÚB vznik efektu, ktorý nazývam „Perpetuum mobile“ . Toto „Perpetuum mobile“, umožňuje VÚB vyberať od klientov poplatky do nekonečna za nič.

    Podobne sa správajú aj uvedení pracovníci Daňového riaditeľstva SR, ktorí sa pri mojich podnetoch a sťažnostiach zásadne nezaoberajú predmetom podnetu, či sťažnosti, ale úplne inými vecami, čo opakujú stále -  do nekonečna, aby mne a verejnosti znemožnili dozvedieť sa pravdu o dodržovaní zákonov vo VÚB a.s.  Vzniká tak večný pohyb, no len  kruhu.  Tomuto  javu  som dal názov „Perpetuum debile“.  Pod týmto názvom zverejňujem svoje vyjadrenie na webovej stránke www.skandalna-vub.sk

   Pokiaľ si uvedení pracovníci Daňového riaditeľstva SR myslia, že som ich nejako poškodil týmto vyjadrením, alebo tvrdeniami uvedenými v tomto vyjadrení, majú možnosť  obrátiť sa na príslušné orgány činné v trestnom konaní. Mali by tak urobiť aj v záujme očistenia inštitúcie, vo vedení ktorej stoja alebo stáli. Som presvedčený, že je to aj v záujme stoviek pracovníkov daňových úradov, ktorí  si svoju prácu vykonávajú čestne a zodpovedne. Myslím si, že by to privítali aj tisíce daňových poplatníkov, ktorí by takto konečne nadobudli právnu istotu.

Na vedomie, do vlastných rúk:

Ministrovi financií Slovenskej republiky Ing. Jánovi Počiatkovi

Generálnemu riaditeľovi Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky Ing. Igorovi Šulajovi     

  Jedinou skutočnou obranou proti VÚB je okamžité zrušenie účtu vo VÚB!

Dušan Tomko