Úbohosť zbohatlíkov 03.11.2009

      Dušan Tomko, Košice 

Krajský súd Bratislava

Záhradnícka 10

813 66  Bratislava

K sp. zn.  28Cb 2/02                                         

Podanie žalobcu vo veci     02.11.2009.

 

Žalobca: Dušan Tomko 

Žalovaný: Všeobecná úverová banka a.s., Bratislava 

               o zaplatenie 1.659.695,90 EUR (50.000.000,- Sk)

__________________________________________________________________________

 V označenej veci sa žalobou zo dňa 10.12.2001 domáham voči žalovanej strane zaplatenia sumy 1.659.659,90 EUR (50.000.000,- Sk) z titulu náhrady nemajetkovej ujmy vzniknutej neoprávnenými zásahmi žalovanej strany do môjho obchodného mena, resp. povesti ako podnikateľa (§ 12 Obch. zákonníka) a do mojej osobnosti ako fyzickej osoby, najmä občianskej cti (§11, §13 Obč. zákonníka).

Už v žalobe (str. 3) som poukázal na to, že žalovaná strana prezentuje v tlači vyjadrenia, ktoré poškodzujú dobré meno a povesť žalobcu. Rovnako v písomnom podaní zo dňa 06.03.2007, ktorým som na výzvu súdu zo dňa 09.11.2006 spresnil a vymedzil právny dôvod žaloby na str. 2 v poslednom odseku poukázal na to, že nepravdivými výrokmi žalovanej strany v médiách ohľadom vzniku a vedenia súdneho môjho sporu s VÚB, a.s. bola moja povesť a vážnosť v mieste bydliska, medzi známymi, príbuznými a obchodnými partnermi poškodená.

V nadväznosti na uvedené týmto dopĺňam svoju žalobu o ďalšie rozhodujúce, predovšetkým skutkové, ale aj právne okolnosti týkajúce sa vyššie zmienených výrokov žalovanej strany v médiách tak, ako je uvedené nižšie a súčasne rozširujem žalobný petit aj o výroky, ktorými bude žalovanej strane uložené poskytnúť mi zadosťučinenie za neoprávnené zásahy do môjho obchodného mena a občianskej cti nielen v peniazoch, ale aj uverejnením ospravedlňujúceho vyhlásenia v médiách.

 Ako som už uviedol v  žalobe, podal som dňa 20.10.1997 v pobočke VÚB a.s. v Košiciach platobný príkaz na prevod peňažnej čiastky na bankový účet môjho obchodného partnera na Ukrajine. Žalovaná strana tento platobný príkaz nerešpektovala, svojvoľne zvolila inú swiftovú cestu platby, čím zapríčinila, že peniaze na účet obchodného partnera na Ukrajine  neboli nikdy doručené. Na základe toho ukrajinský partner so mnou zrušil zmluvu a následne rakúsky partner tak isto vypovedal zmluvu. Vznikla mi škoda vo forme ušlého zisku, ako aj skutočná škoda vo forme penále, ktoré som musel zaplatiť rakúskemu partnerovi, a ukrajinský partner mi zabavil môj majetok na Ukrajine. Celková škoda činí niekoľko miliónov korún.

 Už samotná skutočnosť, že odberateľ aj dodávateľ so mnou zrušili zmluvy vinou VÚB a.s., Bratislava, dokazuje poškodenie môjho obchodného mena. Aj po zrušení týchto zmlúv by moje škody, ako aj poškodenie obchodného mena a dobrej povesti pred obchodnými partnermi nemuseli byť tak veľké, keby žalovaná strana si priznala chybu a snažila sa o nápravu situácie tak ako to jej prikazuje zákon č. 21/1992 Zb.z. §11a ods. 3

„Banka, alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá  nepostupovala v súlade s písomným príkazom svojho klienta, a spôsobila tým chybu pri vykonávaní zúčtovania, alebo platobného styku, je povinná na svoje náklady a bez zbytočného odkladu zabezpečiť nápravu.“

 Tento zákon je uvedený v Obchodných podmienkach VÚB, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o bežnom účte. Tento zákon žalovaná strana, podľa môjho názoru porušila práve tak, ako porušila aj svoje vlastné Obchodné podmienky VÚB, kde v článku X. ods. 2. v druhej vete je uvedené:

“VÚB a.s. zodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené bankou nesprávnym smerovaním úhrady, resp.  inkasa do inej banky.“

 Dôkaz: Zmluva o bežnom účte medzi žalobcom a žalovaným zo dňa 20.10.1997, Obchodné podmienky VÚB a.s., ktoré nadobudli účinnosť 01.01.1997, platobný príkaz, zoznam korešpondenčných bánk, vydaný ukrajinskou bankou Prikarpatija, Obchodné podmienky VÚB a.s. sa už nachádza v súdnom spise.

Žalovaná strana nepostupovala v súlade s uvedenou Zmluvou o bežnom účte, ani v súlade so zákonom, ani v súlade s obchodnými podmienkami VÚB a.s. Namiesto toho sa  snažila vyhnúť zodpovednosti za stav, ktorý sama spôsobila svojim neodborným konaním. Aby zamaskovala porušenie zmluvy, vlastných Obchodných podmienok VÚB a nerešpektovanie §11a, ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb.z., vystavila 3 nepravdivé debetné avíza a nepravdivé výpisy z môjho účtu: 

-          debetné avízo na 30 USD ako výlohu zahraničnej banky,

-          debetné avízo 37,50 USD za prevod platby na účet ukrajinského obchodného partnera,

-          debetné avízo na 100,- Sk ako náklady spojené s prešetrovaním mojich sťažností a reklamácií.,

Zároveň mi tieto sumy stiahla proti mojej vôli z môjho účtu.

Dôkaz: debetné avíza, výpisy z môjho účtu

Následkom tohto, podľa môjho názoru, nemorálneho konania žalovanej strany, ktoré podľa mňa, nerešpektuje platné zákony, moje straty a ťažkosti rástli každým dňom, až som dospel do stavu,  keď mi ďalšia podnikateľská činnosť bola znemožnená. Mám za to, že žalovanej strane  nešlo len o to, poškodiť moju dobrú povesť ako podnikateľa, ale aj ako osobu v mieste môjho bydliska a na verejnosti. Za týmto účelom vyvinula tieto aktivity:

-          podala na mňa trestné oznámenie, ktoré obsahovalo nepravdivé tvrdenia

-          podala na mňa podnet súdu na predbežné opatrenie, ktoré tak isto obsahovalo nepravdivé tvrdenia

-          podala súdnu žalobu, ktorá obsahuje nepravdivé tvrdenia

-          v médiách podávala, podľa mňa, zásadne nepravdivé informácie o príčinách a priebehu súdneho sporu.

 

Nepravdivé informácie v médiách.

Ako príklad zavádzania žalovanej strany uvádzam odpoveď riaditeľa pobočky VÚB a.s. Košice - centrum, Ing. Karola Leša zo dňa 6.11.1997.

V liste Ing. Lešo odpovedá na moju žiadosť o prešetrenie platby zo dňa 29.10.1997 a na moju sťažnosť zo dňa 31.10.1997. V odpovedi nepravdivo tvrdí, že moja sťažnosť je neopodstatnená.

Dôkaz: reklamácia zo dňa 29.10.1997, sťažnosť zo dňa 31.10.1997 a odpoveď Ing. Leša zo dňa 6.11.1997.

 Aby spochybnil moje právo na náhradu škody, a zároveň spochybnil mňa, ako podnikateľa a človeka, vyjadril sa v periodiku Večer dňa 22.01.1998, článku „Ad: „Státisíce v lufte“, takto:

 „ V ten istý deň požiadal o realizáciu zahraničnej platby na Ukrajinu. Pred realizáciou tejto platby bol pracovníčkami pobočky upozornený na zvýšenú rizikovosť Ukrajiny  ako cieľovej krajiny platby.“

 Ide o nepravdivé tvrdenie:

 a, následné súdne konania nepreukázali, že ma pracovníčky pobočky upozornili „na zvýšenú rizikovosť Ukrajiny ako cieľovej krajiny platby.“,

 b, ani ma upozorniť nemohli, pretože podľa platobného príkazu a priloženého zoznamu korešpondenčných bánk, VÚB a.s., Bratislava nemala peniaze posielať priamo na  východ, čiže na Ukrajinu, ale na západ – do Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mainom, do Nemecka, nakoľko VÚB a.s., Bratislava nemala priame spojenie s bankou Prikarpattja na Ukrajine a preto peniaze mohla posielať len cez korešpondenčnú banku. Mám za to, že jeho tvrdenia o rizikovosti Ukrajiny ako cieľovej krajiny platby sú nielen nepravdivé ale aj úplne nezmyselné.

Dôkaz: kópia platobného príkazu zo dňa 20.10.1997, zoznam korešpondenčných bánk vydaných bankou Prikarpatjja, kópia uvedeného článku z denníka Večer,ktorá sa nachádza už v súdnom spise.

 c, Naopak, pracovníčky pobočky ma upozornili, že podobne ako banka Prikarpattja, ktorá  má otvorený účet č. 943-33 56 v Deutsche Bank, tak aj VÚB a.s.  má otvorený účet v Deutsche Bank, a to tak v nemeckých markách, ako aj amerických dolároch.  Deutsche Bank je korešpondenčnou bankou, tak pre ukrajinskú banku Prikarpattja, ako aj pre VÚB a.s., Bratislava. Prevod peňazí teda nemôže byť v žiadnom prípade problémom. VÚB, a.s. doručí moje peniaze do Deutsche Bank a tá ich pripíše na účet č. 943-33 56, ktorý patrí  ukrajinskej banke Prikarpattja. Tým je úloha VÚB a.s. skončená. Podľa slovenských a ukrajinských zákonov som obchodnému partnerovi za tovar zaplatil.

Dôkaz:  Platobný príkaz z 20.10.1997,  zoznam korešpondenčných bánk VÚB a.s. z r. 1996, (Usmerňovanie platieb zo zahraničia r. 1996) v ktorom je Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mainom uvedená ihneď dvakrát - pre platby v USD a pre platby v DEM,

Zoznamu korešpondenčných bánk VÚB a.s. z r. 1997 sa nachádza v spise 27Cb/97, na Okresnom súde Košice I,  kde Deutsche Bank vo Frankfurte  nad Mainom je opäť uvedená dvakrát – pre platby v USD a v DEM. Navrhujem súdu, aby si uvedený spis pripojil k súdnemu spisu z tohto konania,

Zoznam korešpondenčných bánk VÚB a.s. z roku 2000, (Usmerňovanie platieb zo zahraničia r. 2000 ) v ktorom je Deutsche Bank uvedená tak isto dvakrát – pre platby v USD a pre platby v EUR. 

Z uvedeného jasne vyplýva, že Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mainom dlhoročne bola a stále aj je korešpondenčnou bankou VÚB, a.s. Bratislava. Ak by teda pracovníci žalovanej strany poslali peniaze podľa platobného príkazu do svojej dlhoročnej korešpondenčnej banky, žiadne problémy by nemohli vzniknúť! 

 Ing. Karol Lešo teda, podľa môjho názoru, verejne a vedome klamal, keď tvrdil, že Ukrajina predstavuje zvýšenú rizikovosť ako cieľová krajina platby. Jediným zvýšeným rizikom pre platbu je tu VÚB a.s., Bratislava!

 V článku Ing. Lešo, podľa mňa, klame ďalej:

„Zároveň sme mu oznámili, že poplatok za realizáciu platby je pol percenta zo sumy, čiže 1275,35 Sk. Tento poplatok je inkasovaný súčasne s realizáciou platby bez akejkoľvek faktúry. Tvrdenie o tom, že sme mu nevedeli vysvetliť, za čo zaplatil uvedenú sumu je nepravdivé.“

 a, Nielen, že to nevedeli vysvetliť mne, ale ani príslušným súdom, nakoľko súdy šetrením zistili, že platba nebola nikdy realizovaná a prikázali VÚB. a.s., Bratislava, aby mi  peniaze, uvedené v nepravdivých debetných avízach a v nepravdivých výpisoch z účtu  vrátila, čo ona aj musela urobiť.

Dôkaz: Kópie rozsudkov 27Cb/97, 1 Cob 125/00Obdo 11/01  sa už nachádzajú v súdnom spise.

 b, Zo strany VÚB a.s.  ide, podľa môjho názoru,  o neuveriteľnú drzosť pri platbe 30,- USD, ktorú v debetnom avíze zo dňa 04.11.1997 uvádza ako „výlohu zahraničnej banky.  V platobnom príkaze je však priamo uvedené, že náklady zahraničnej banky idú na ťarchu príjemcu peňazí. Aj keby VÚB,  a.s. doručila peniaze môjmu obchodnému partnerovi, nemohla by mi stiahnuť z účtu poplatok ako náklady zahraničnej banky, nakoľko v platobnom príkaze,  je uvedené, že náklady zahraničnej banky znáša môj obchodný partner. Pretože VÚB, a.s. peniaze môjmu obchodnému partnerovi  nikdy nedoručila, nemohla od neho ani žiadne peniaze požadovať,  preto ich jednoducho stiahla z môjho účtu, ktorý mala k dispozícii.

Dôkaz: kópia platobného príkazu, kópia debetného avíza zo dňa 04.11.1997

 c,Za zvlášť bezočivé a sprosté jednanie riaditeľa(!) pobočky VÚB, a.s. v Košiciach na Bačíkovej ulici č. 2 pokladám stiahnutie 100,- Sk, ako „výlohy spojené so šetrením (mojej) reklamácie“  Ing. Karol Lešo nič neprešetroval, ani nič neobjasňoval, naopak, snažil sa čo najviac zatajiť príčiny nedoručenia platby, aby sa banka vyhla zodpovednosti!

Dôkaz: Debetné avízo zo dňa 18.11.1997, list Ing. Karola Leša zo dňa 06.11.1997

  Žalovaná strana sa takto bezdôvodne obohatila na môj úkor, jej pracovníci mi svojou neodbornosťou spôsobili miliónové škody, miesto náhrady škôd sa snažili zničiť dôkazy o porušení Zmluvy o bežnom účte, vlastných Obchodných podmienok VÚB, o nerešpektovaní  § 11a, ods. 3, zákona č. 21/1992 Zb.z. a ešte zámerne poškodzovali moje meno a občiansku česť v médiách!

 Mimoriadne zaujímavé je aj tvrdenie Ing. Leša, že:

 “Tento poplatok je inkasovaný súčasne s realizáciou platby bez akejkoľvek faktúry.“

 VÚB a.s., Bratislava nielen že na poplatky nevydáva „faktúry“, ale čo je oveľa horšie, ani žiadne účtovné doklady, čo je podľa môjho názoru, jasným nerešpektovaním zákona č. 563/1991 Zb.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov!

 a,  Z vyjadrenia Ing. Leša by sa dalo dokonca usudzovať, že o nevydávaní „faktúr“, som bol pracovníčkami VÚB a.s. vopred oboznámený. Kategoricky popieram takéto tvrdenie Ing. Leša, že som bol pracovníčkami pobočky VÚB a.s. vopred oboznámený o tom, že VÚB a.s. k poplatkom nevydáva žiadne „faktúry“, a že teda VÚB a.s. nerešpektuje zákony o účtovníctve. Toto jednoznačne nepravdivé tvrdenie Ing. Leša má, podľa môjho názoru, urobiť na verejnosti zo mňa akéhosi „spolupáchateľa“, ktorý údajne vedel o porušovaní zákona o účtovníctve vo VÚB a.s. -  no mlčal! Naopak Zmluvu o bežnom účte som podpísal v dobrej viere, že VÚB, a.s., Bratislava je solídna banka, ktorá dodržuje všetky ustanovenia zákonov a právnych noriem, ktoré uvádza vo svojich vlastných Obchodných podmienkach VÚB a.s., ktoré sú neoddeliteľnou časťou Zmluvy o bežnom účte.    

 Čím jasnejšie sa ukazuje vina VÚB a.s. na nedoručení platby, čím je jasnejšie, že VÚB a.s. porušila Zmluvu o bežnom účte, vlastné Obchodné podmienky VÚB, a že nedodržuje platné zákony, tým jej zamestnanci pociťujú väčšiu potrebu, verejne klamať o príčinách nedoručenia platby, ako aj klamať o priebehu súdneho sporu so mnou. Ich snahou je za každú cenu znížiť moju vierohodnosť ako podnikateľa a človeka. Takto sa snažia znížiť vierohodnosť mojej kritiky o pomeroch vo  VÚB a.s.!

 Ing. Lešo v uvedenom článku v košickom Večere ďalej, podľa mňa,  nepravdivo tvrdí:

    „Údajný zoznam korešpondenčných bánk predložený pánom Tomkom bol pre túto transakciu absolútne nepoužiteľný. V ňom udané bankové cesty boli určené pre Nemecko, Poľsko, Česko a ďalšie krajiny. V žiadnom prípade v ňom nebola zmienka o Slovensku.“

 a, Okresnému súdu Košice I som predložil kópie troch platobných príkazov, ktoré som postupne dal ČSOB po zrušení bežného účtu vo VÚB a.s. Išlo o platby tomu istému ukrajinskému partnerovi, do tej istej ukrajinskej banky, s tým istým číslom účtu obchodného partnera v ukrajinskej banke, s tým istým zoznamom korešpondenčných bánk, cez tú istú korešpondenčnú banku Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mainom, s tým istým číslom účtu ukrajinskej banky v Deutsche Bank, v tom istom Nemecku. ČSOB doručila platby bez akýchkoľvek problémov do 48 hodín. Kópie platobných príkazov sa nachádzajú v súdnom spise.

b, V zozname korešpondenčných bánk boli uvedené adresy korešpondenčných bánk v Nemecku, Poľsku, Česku a v ďalších krajinách, kde v týchto bankách boli vedené účty ukrajinskej banky Prikarpattja. Je samozrejme, že Slovensko tam nebolo uvedené, pretože ukrajinská banka nemala priame spojenie so žiadnou slovenskou bankou a práve slovenské banky mohli udržiavať platobný styk s ukrajinskou bankou Prikarpattja len cez niektorú z týchto uvedených korešpondenčných bánk. VÚB, a.s. nevyužila ani jednu z týchto korešpondenčných  bánk. Mnou predložený zoznam korešpondenčných bánk, ani môj platobný príkaz nerešpektovala, zvolila si vlastnú swiftovú cestu v rozpore s mojim platobným príkazom, v rozpore s priloženým zoznamom korešpondenčných bánk, následkom čoho peniaze nikdy nedošli.   

Dôkaz: Platobný príkaz, zoznam korešpondenčných bánk ukrajinskej banky Prikarpatjja, súdny spis z Okresného súdu Košice I  č. 27 Cb/97.

 Vyzerá to tak, že Ing. Lešo sa jednoznačne rozhodol zničiť ma ako podnikateľa, aj ako osobu:

 „V zmysle uvedeného (je) aj jeho (p. Tomka) tvrdenie, že stanovil bankovú cestu pre transakciu s využitím Deutsche bank, je minimálne nekorektné.“

 V zozname korešpondenčných bánk, ktorý VÚB a.s. prijala, je uvedená banková adresa pre Deutsche Bank: DEUT DE FF DEUTSCHE BANK, Franfurkt am Main a číslo 947-33 56, čo je číslo účtu ukrajinskej banky Prikarpattja v Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mainom.  Toto číslo je uvedené aj v platobnom príkaze.

Dôkaz: Platobný príkaz, zoznam korešpondenčných bánk ukrajinskej banky Prikarpatjja a rozsudok Okresného súdu Košice I., č. 27 Cb 1030/97 – 78

Ing. Lešo, podľa mňa,  klame ďalej:

 „Chcem podotknúť, že suma 7500,- USD sa v žiadnom okamihu tejto transakcie nestratila. Stále totiž bola na účtoch bánk, ktoré prevod realizovali. Preto s konštatovaním „čo stratili, to aj našli obsiahnutým v článku, nemôžem v žiadnom prípade súhlasiť.“

 Suma 7500,- USD nebola nikdy „na účtoch bánk, ktoré prevod realizovali“ už z toho dôvodu, že táto suma nebola nikdy realizovaná, čiže nikdy nebola prevedená na požadovaný účet ukrajinskej banky a Ing. Lešo nemal tušenia, kde sa peniaze nachádzajú. Ak skutočne vedel, kde sa peniaze nachádzajú, vzniká otázka, prečo neurobil včas nápravu, tak ako mu to prikazoval § 11a, ods. 3., zákona č. 21/1992 Zb.z., aby peniaze boli doručené. Pokladám za bezpodmienečne nutné, aby Ing. Karol Lešo objasnil súdu, prečo, podľa mňa,  porušil uvedený zákon a prečo podával nepravdivé vyjadrenia pre médiá. 

Dôkaz: výsluch Ing. Karola Leša pre súdom, list Ing. Karola Leša z 06.11.1997

Aby moje zneváženie na verejnosti bolo dokonalé, Ing. Lešo pokračuje, podľa môjho názoru, v klamstvách ďalej:

„K samotnej transakcii považujem za potrebné uviesť ešte tieto skutočnosti. Pán Tomko na základe oznámenia, že ním poukazovaná suma 7500 USD bola vrátená, vystavil opätovne dňa 3.11.1997 príkaz na novú úhradu. Tento však 4.11.1997 zrušil a následne po vyplatení sumy 254 047,23 Sk, zrušil aj bežný účet v našej pobočke.“

 Mám za to, že fantázia Ing. Leša je zjavne neobmedzená, ale žiaľ, len pri poškodzovaní môjho obchodného mena a dobrej povesti:

 a, dňa 3.11.1997 som žiaden „opätovný“ platobný príkaz vo VÚB a.s. na platbu 7500,- USD nevystavil, ani nikdy inokedy, takže som „opätovný“ platobný príkaz dňa 4.11.1997, ani nikdy inokedy, nemohol zrušiť

b, dňa 3.11.1977 som banku písomne požiadal o vrátenie 7500 USD, čo ona aj skutočne vykonala dňa 4.11.1997

c, následne po vyplatení sumy 254 047,23 Sk som bežný účet v pobočke nezrušil, pretože som očakával, že banka si prizná svoju vinu a bude postupovať podľa zákona č. 21/1997 Zb. o bankách, kde § 11a ods. 3, VÚB a.s., prikazuje:

 „Banka, alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá nepostupovala v súlade s písomným príkazom svojho klienta, a spôsobila tým chybu pri vykonávaní zúčtovania, alebo platobného styku, je povinná na svoje náklady, a bez zbytočného odkladu zabezpečiť nápravu.“

 Tento zákon je uvedený vo vlastných Obchodných podmienkach VÚB, podobne prikazujú vlastné Obchodné podmienky VÚB, v časti X., ods. 2., v druhej vete:

„VÚB a.s. zodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené bankou nesprávnym smerovaním úhrady, resp. inkasa do inej banky.“

 Bežný účet  som vo VÚB a.s. zrušil až dňa 22. 06.1998 a nie 04.11.1997, teda takmer sedem mesiacov po dátume, ktorý nepravdivo uvádza Ing. Karol Lešo, keď som konečne pochopil, že VÚB a.s., Bratislava nie je solídnou bankou, ale podľa môjho presvedčenia, pochybná organizácia, pre ktorú zmluvy, vlastné Obchodné podmienky VÚB, ani platné zákony, a morálka nič neznamenajú.

  Dôkaz: článok v košickom Večere zo dňa 22.01.1998, (Ad: „Státisíce v lufte“) výpisy z účtu, z ktorých jasne vyplýva, kedy môj účet bol  zrušený. Navrhujem výsluch Ing. Karola Leša pred súdom. Navrhujem, aby si Krajský súd v Bratislave zapožičal od žalovanej strany môj údajný opätovný príkaz na úhradu zo dňa 03.11.1997, ako aj môj údajný príkaz zo dňa 04.11.1997 na zrušenie opätovného príkazu.   

 Mám za to, že, podľa mňa, verejné klamstva riaditeľa banky(!) Ing. Leša sú síce nehorázne a hanebné, ktoré mali jasný cieľ – čo najviac poškodiť moju vierohodnosť a dobrú povesť na verejnosti, no skutočný nervový šok mi spôsobil už deň predtým bývalý riaditeľ právneho odboru VÚB a.s. Bratislava, JUDr. Vladislav Dzúrik v článku toho istého periodika Večera: „Státisíce v lufte“, zo dňa 21.01.1998:

 „Žalobca (p. Tomko) sa domáha náhrady škody voči žalovanému v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Žalobca sa vôbec vo svojom žalobnom návrhu a ani pri rokovaniach pred podaním žaloby nezaoberá obchodnými zvyklosťami, ktoré majú prednosť pred ustanoveniami Obchodného zákonníka. Rovnako sa žalobca vyhol prípadnej spoluzodpovednosti za vzniknutú situáciu.“

 a, Príslušné súdy, ktoré sa zaoberali mojimi žalobami proti VÚB a.s. o ušlý zisk a náhradu skutočnej škody, nikdy nezistili, že by som sa domáhal svojich práv v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, naopak všetky moje žaloby uznali za dôvodné.    

b, Neexistujú žiadne obchodné zvyklosti, ktoré majú prednosť pred ustanoveniami Obchodného zákonníka. Podľa môjho názoru, VÚB a.s. Bratislava, v súvislosti s mojim platobným príkazom, nerešpektovala § 11a, ods. 3, § 21, ods. 1, a §24 ods. 4, zákona č. 21/1992, ako aj  mnohé ustanovenia zákona 563/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov. Je pre mňa šokujúce, že žalovaný nerešpektuje mnohé platné zákony, no jeho riaditeľ právneho(!) odboru JUDr.(!) Vladislav Dzúrik je ochotný si vymýšľať obchodné zvyklosti, ktoré majú údajne prednosť pred kodifikovaným právom! 

c, Príslušné súdy nezistili žiadnu moju prípadnú spoluzodpovednosť za vzniknutú situáciu. Za vinníka jednoznačne určili VÚB a.s., ktorá porušila zmluvu o bežnom účte a ustanovenia Občianskeho zákonníka, ako to vyplýva z rozsudkov.

Dôkaz: článok z košického Večera zo dňa 21.01.1998: Státisíce v lufte a článok Ad: „Státisíce v lufte“ zo dňa 22.01.1998. Články sa už nachádzajú v súdnom spise. Navrhujem  výsluch pred súdom JUDr. Vladislava Dzúrika.

 V denníku Pravda zo dňa 18.1.1999 bol uverejnený článok „Poleno pod nohy“, do ktorého žalovaná strana zaslala toto vyjadrenie:

 „V stanovisku VÚB sa uvádza, že na základe prešetrenia celej záležitosti je zrejmé, že D. Tomko si rozhodujúcou mierou omeškanie(!) platby spôsobil sám(!). „Neposkytol  VÚB dostatočné a prehľadné údaje o bankovom spojení na banku Prikarpattja a realizoval platbu v značnom časovom strese,“ cituje ďalej stanovisko banky. D. Tomko predložil podľa banky  doklad, z ktorého sa presne nedalo stanoviť bankové spojenie.“

 a, príslušné súdy dospeli k inému záveru ako VÚB a.s.: D. Tomko si nespôsobil „omeškanie“ (v skutočnosti nedoručenie!) platby sám, vinu za nedoručenie (nie omeškanie!) platby nesie jednoznačne VÚB a.s.!

 b, súdy tak isto dospeli k názoru, že údaje o bankovom spojení na banku Prikarpattja som VÚB a.s. poskytol včas, a že údaje boli dostatočné a presné.

V článku hovorca VÚB a.s. N. Lazár ďalej tvrdil, že:

 „Pokyn na opätovný prevod D. Tomko deň po jeho podaní zrušil.“

 Ide, podľa mňa, znovu o nepravdivé tvrdenie. Opätovný príkaz na platbu vo VÚB a.s. som nikdy nedal a z tejto príčiny som ho ani nikdy nemohol zrušiť.              

Dôkaz: článok „Poleno pod nohy“ z denníka Pravda zo dňa  18.01.1999.  Navrhujem výsluch N. Lazara a redaktora denníka – autora dotknutého článku pred súdom. Ďalej navrhujem, aby si súd zapožičal z VÚB a.s. pre potreby tohto konania môj údajný opätovný platobný príkaz, ako aj môj údajný príkaz na jeho zrušenie.

V denníku Sme, v článku: Chybná banková operácia zapríčinila krach podnikania živnostníka D. Tomku, zo dňa 19.01.1999, sa zástupcovia VÚB a.s. domnievajú:

 „ ..., že chyba nie je na ich strane, že D. Tomku upozornili, že prevody na Ukrajinu patria medzi rizikové a že ich nemožno zaručiť.“

 a, súdne konania nepreukázali, že ma zamestnanci VÚB a.s. upozornili, že prevody na Ukrajinu patria medzi rizikové a že ich nemožno zaručiť

b, ani ma upozorniť nemohli, pretože platba mala byť doručená do korešpondenčnej banky v Nemecku. Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mainom bola a je korešpondenčnou bankou, a to tak VÚB a.s., ako aj bankou Prikarpattja. Doručením platby do korešpondenčnej banky v Nemecku, by si  VÚB a.s. splnila svoju povinnosť a jej úloha by tým bola skončená. Podľa slovenských, ale aj ukrajinských zákonov by som takto za tovar svojmu obchodnému partnerovi zaplatil. Keby VÚB a.s. postupovala týmto spôsobom, potom medzi mnou a mojimi obchodnými partnermi by nikdy nemohli vzniknúť rozpory. Tvrdenia, že prevody na Ukrajinu patria medzi rizikové a že ich nemožno zaručiť, pokladám za primitívnu lož a za nezmysel. Jediné riziko tu predstavuje VÚB a.s. , Bratislava.

 Aj hovorca banky VÚB a.s. N. Lazar inú, podľa mňa, lož, v tom istom článku, znovu zopakoval:

V platobnom príkaze klient neuviedol bankové spojenie na banku Prikarpattja“. 

Ide opäť, podľa mňa, o nepravdivé tvrdenia žalovanej strany v oznamovacích prostriedkoch, ktoré majú spochybniť moju osobnú povesť a obchodné meno. Následné súdne konania jasne preukázali, že vinu na nezrealizovaní platby nesie jednoznačne VÚB a.s., Bratislava, ktorá porušila Zmluvu o bežnom účte. Banka v žiadnom prípade nepostupovala v zmysle Obchodných podmienok VÚB a.s. Bratislava, ani v zmysle zákona o bankách č. 21/1992 Zb. z. Tým, že banka príkaz prijala, potvrdila, že platobný príkaz má všetky náležitosti. V opačnom prípade bola povinná platobný príkaz vrátiť klientovi tak, ako jej to prikazujú jej vlastné Obchodné podmienky VÚB v článku VI., bode 6, kde je uvedené:

 „Všetky príkazy na zúčtovanie, ktoré klient predkladá VÚB a.s. musia byť čitateľné, správne a úplne vyplnené, nesmú byť prepisované, príp. opravované iným neúčtovným spôsobom.

Príkazy na zúčtovanie, ktoré neobsahujú náležitosti v bode 2 tohto článku, nesprávne vyplnené príkazy na zúčtovanie alebo príkazy na zúčtovanie na vykonanie ktorých nie je na účte klienta dostatok finančných prostriedkov, VÚB a.s. odmietne a vráti klientovi ako nevykonateľné.“

Dôkaz: Obchodné podmienky VÚB zo dňa 01. 01. 1997, právoplatný rozsudok Okresného súdu Košice I. č. 27 Cb 1030/97 – 78 zo dňa 27.03.2000. Rozsudok sa už nachádza v súdnom spise. Článok: „Chybná banková operácia zapríčinila krach podnikania živnostníka D. Tomku“, z denníku Sme zo dňa 19.1.1999,  výsluch N. Lazara pred súdom, výpoveď redaktora – autora článku pred súdom.

 V denníku Pravda, v článku: „Pre banku na mizine“, zo dňa  10.01.2001 hovorca VÚB a.s. Norbert Lazar znovu opakuje svoje, podľa mňa, notorické lži:

 Hovorca VÚB Norbert Lazar v svojom stanovisku pre denník PRAVDA opätovne uvádza rizikovosť platieb na Ukrajinu, na ktorú D.Tomka pracovníci banky upozornili, čím bola podľa neho splnená notifikačná povinnosť s preventívnou funkciou zameranou na odvrátenie hroziacej škody. „Napriek upozorneniu banky klient trval na realizácii hladkej platby na Ukrajinu,“ uviedol. VÚB teda cez svojich zahraničných partnerov Chasse Manhattan a ukrajinskú Aval bank realizovala platbu klienta, problém však podľa Lazara nastal na Ukrajine, pretože provinčná banka AKB Prikarpattja nemala s Aval bank devízovú zmluvu, následkom čoho sa nemohla platba realizovať. 

a, súdne pojednávania nepreukázali, že by ma pracovníci banky upozornili na rizikovosť Ukrajiny, ani ma upozorniť nemohli z dôvodov, ktoré  som  už uviedol vyššie

b, VÚB a.s. platbu nemala  realizovať cez svojich zahraničných partnerov v Chess Manhattan (Bank), ale cez svojich zahraničných partnerov v Deutsche Bank

c, Toto nepravdivé vyhlásenie poskytlo vedenie VÚB denníku Pravda takmer osem mesiacov po doručení rozsudku Okresného súdu Košice I.

Rozsudok č. 27 Cb 1030/97-78 bol vydaný dňa  27.03.1999 a vedenie VÚB a.s  v čase vydávania týchto nepravdivých informácií pre denník Pravda už z rozsudku poznalo skutočnú pravdu. Vedenie VÚB a.s. preto, podľa môjho názoru, vedome klamalo čitateľov denníka Pravda s jasným zámerom  poškodiť moju dobrú povesť a obchodné meno.

Dôkaz: rozsudok Okresného súdu 27 Cb 1030/97-78 zo dňa 27.03.1999, článok: „Pre banku na mizine“, z denníku Pravda zo dňa  10.01.2001, navrhujem výsluch redaktora denníka – autora článku a hovorcu žalovanej strany N. Lazára pred súdom.

             Podľa môjho názoru, v nepravdivých tvrdeniach o príčinách a priebehu súdneho sporu pokračoval, aj  hovorca VÚB a.s. Norbert Lazar. V článku: „Nekonečný príbeh“, v denníku Pravda z 18.4.2001 uvádza:

“...že, VÚB svojho klienta D. Tomka upozornila na veľkú rizikovosť platieb do niektorých krajín bývalého ZSSR aj na Ukrajinu, čím si v zmysle obchodného zákonníka splnila svoju notifikačnú povinnosť s preventívnou  funkciou zameranou na  odvrátenie hroziacej škody. Akékoľvek tvrdenia o zruinovaní klienta sú jeho  účelovou obranou.“

 a, nasledujúce súdne konania nepreukázali, že by si VÚB a.s. Bratislava splnila túto „notifikačnú“ povinnosť

b, ani si ju splniť nemohla z dôvodov, ktoré som už uviedol vyššie

c, tvrdenie o mojej „účelovej obrane“ pokladám za neuveriteľnú drzosť. Výraz „účelová obrana“ sa chápe ako vedomé zavádzanie súdu, aby sa žalovaný  alebo obžalovaný vyhol trestu, prípadne dosiahol jeho zmiernenie. V súdnych sporoch o ušlý zisk a náhradu skutočnej škody som nebol žalovaný ani obžalovaný, ja som tam bol ako žalobca! Ja som sa vôbec nepotreboval brániť a ešte k tomu účelovo, podľa môjho názoru sa práve VÚB a.s. pri týchto súdnych žalobách bránila a to účelovo:

 Práve zamestnankyne žalovanej strany p. Čornáková a Ing. Želinská tvrdili, podľa môjho názoru, nepravdivo a v rozpore so Zmluvou o bežnom účte, Obchodnými podmienkami VÚB, §11a, ods. 3, zákona č. 21/1992 Zb. z. a ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pred súdom Košice I, že VÚB a.s. nenesie zodpovednosť za nedoručenie platby.

            Práve právni zástupcovia VÚB a.s. predložili súdu nejaké „Jednotné pravidla pre inkasá“, ktorými sa údajne riadi VÚB a.s. vo vzťahu k svojim klientom,  ktoré zbavujú klientov všetkých ich práv, a ktoré sú podľa mňa v rozpore s právnym stavom v Slovenskej republike.

           Práve riaditeľ právneho(!) odboru VÚB a.s., JUDr.(!) Vladislav Dzúrik, si vymýšľa obchodné zvyklosti, ktoré majú údajne prednosť pred kodifikovaným právom!

d, N. Lazar si protirečí: raz tvrdí, že platba bola realizovaná cez zahraničných partnerov a raz tvrdí, že platba nebola realizovaná,

e, platba samozrejme nebola realizovaná, pretože VÚB a. s. nerešpektovala môj platobný príkaz a zvolila nesprávnu swiftovú cestu,

f, toto, podľa mňa, nepravdivé vyhlásenie zaslal denníku Pravda N. Lazar už nielen po tom, čo vedenie VÚB a.s. malo rozsudok Okresného súdu Košice I., ale aj rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo dňa 02.02.2001, vedeného pod č. 1 Cob.126/00-110. Pretože tento rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 01.03.2001, čiže viac ako mesiac pred zverejnením nepravdivých informácii, je možno s určitosťou tvrdiť, že v čase vydávania nepravdivých informácií  pre denník Pravda, vedenie VÚB, a.s. už bezpečne poznalo skutočný stav vecí. Preto pokladám toto nepravdivé vyhlásenie za jednoznačné a vedomé poškodzovanie môjho obchodného mena a dobrej povesti.

 Dôkaz: článok z denníku Pravda „Nekonečný príbeh“, zo dňa  18.4.2001, rozsudok Krajského súdu v Košiciach č. 1 Cob. 126/00-110 zo dňa 02.02.2001, výsluch hovorcu N. Lazara pred súdom.

 Hovorca Lazar vo svojich, podľa mňa,  notorických klamstvách, pokračuje nerušene ďalej:

„K celému prípadu možno dodať, že za desať rokov existencie banky je takýto prípad ojedinelý a možno toto konštatovanie zovšeobecniť na celý bankový sektor v SR“

 Nejde, podľa mňa, o pravdivé vyjadrenie, nakoľko na mojej webovej stránke www.skandálna-vub.sk sú uvedené ďalšie prípady škandálneho  postupu žalovanej strany pri,  podľa môjho názoru, okrádaní a podvádzaní klientov. 

Dôkaz: Článok „Po nás potopa“ na mojej webovej stránke www.skandalna-vub.sk   Ďalšie články o postihnutých klientov vo VÚB a.s. som pre obmedzený rozsah stránky odmietal zverejňovať. Túto stránku čítajú aj vyšetrovatelia polície a prokurátori, ktorí sa mi sťažovali, že na ich zastaralej služobnej technike ju nemôžu sledovať pre jej veľký rozsah. Ak ju chcú čítať, musia ísť do internetovej kaviarne, alebo ju musia čítať doma, ak majú pripojenie na internet. Kvôli rozsahu stránky som musel pristúpiť aj na jej čiastočnú reorganizáciu.

 Na otázky Pravdy, či sú „Jednotné pravidlá pre inkasa“ nadradené zmluvám s klientmi, prečo na ich existenciu nie sú klienti upozorňovaní, a či voči zamestnancom banky, ktorí zavinili škody D. Tomkovi, boli vyvodené nejaké postihy, neodpovedal. Svoju mlčanlivosť odôvodnil ešte stále prebiehajúcim súdnym sporom, do skončenia ktorého VÚB a.s. nebude komentovať ďalšie s ním  súvisiace skutočnosti.

a, Mám za to, že hovorca žalovanej strany klame vždy, keď má hovoriť o mojom prípade. „Jednotné pravidlá pre inkasá“ sa nenachádzajú v priestoroch banky, aby sa s nimi mohli klienti oboznámiť, dajú sa kúpiť, na počudovanie, len v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore, alebo si ich klienti VÚB a.s. môžu pozrieť len na mojej webovej stránke www.skandalna-vub.sk Klienti o týchto „Jednotných pravidlách pre inkasá“ zámerne nie sú informovaní bankou, a o ich existencii nemajú ani tušenia. Tieto „Jednotné pravidlá pre inkasá“  zbavujú, podľa mňa,  klientov banky všetkých ich práv a stavajú ich voči banke  do bezprávneho postavenia. Mám za to, že VÚB a.s. je veľmi pochybnou organizáciou, ktorá, podľa môjho názoru, takto podvádza svojich klientoch už pri podpisovaní Zmlúv o bežných účtoch

 b, samotnú skutočnosť, že „Jednotné pravidla pre inkasá“ sa nenachádzajú v priestoroch banky, a že klienti banky, ako aj väčšina zamestnancov banky nemá o nich ani najmenšie tušenie, pokladám zo strany VÚB a.s. za hrubé nerešpektovanie §11 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. z. o bankách

 c, čo sa týka odmietnutia hovorcu, komentovať „Jednotlivé pravidla pre inkasá“ údajne vzhľadom na to, že prebieha súdne konanie, bolo spôsobené, podľa mňa, tým, že žalovaná strana chcela sťažiť, alebo úplne znemožniť, aby sa verejnosť a klienti banky dozvedeli pravdu o ich podvádzaní a poškodzovaní vo VÚB a.s.. „Jednotné pravidla pre inkasá“ sú v priamom rozpore so zdravým rozumom, právnym stavom v Slovenskej republike, najmä s § 11 ods. 1,  §11a ods. 1 a, ako aj ods. § 11a ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. z. o bankách, ktorý hovorí:

„Banka, alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá nepostupovala v súlade s písomným príkazom svojho klienta, a spôsobila tým chybu pri vykonávaní zúčtovania, alebo platobného styku, je povinná na svoje náklady, a bez zbytočného odkladu zabezpečiť nápravu.“ 

Používanie „Jednotných pravidiel pre inkasá“ môže spôsobiť okamžité zruinovanie klienta, preto vedenie VÚB a.s. sa zo všetkých síl snaží zachovávať mlčanie o ich existencii.

 Dňa 27.01.2000 som podal sťažnosť bývalému prezidentovi VÚB a.s. Ing. Vaškovičovi, v ktorej som sa domáhal odpovede na tri otázky:

 1, Hovorili pravdu pracovníčky VÚB a.s. Ing. Želinská a Čornáková pred sudkyňou Okresného súdu Košice I, keď vypovedali, že VÚB a.s. mala na doručenie peňazí do banky Prikarpatjja neobmedzene dlhý čas (čiže večnosť!)?

 2, Hovorili pravdu uvedené pracovníčku VÚB a.s., keď pred Okresným súdom Košice I vypovedali, že VÚB a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytovanie služieb svojim klientom?

 3, Čo je pre VÚB a.s. záväzné vo vzťahu ku klientovi: vlastné „Obchodné podmienky VÚB“ alebo „Jednotné pravidla pre inkasá“?

 Dňa 09.02.2000 mi Ing. Szalay, člen predstavenstva VÚB a.s., odpovedá, že vzhľadom na práve prebiehajúci súdny spor VÚB a.s. so mnou mi nebude odpovedať. Podľa môjho názoru, sú „Jednotné pravidla pre inkasá“, najväčším nebezpečenstvom pre účty klientov vo VÚB a.s. a zároveň sú najväčším bankovým tajomstvom vo VÚB a.s., nakoľko pomocou nich môže VÚB a.s., podľa môjho názoru, beztrestne poškodzovať  klientov.

Ako ďalší dôkaz uvádzam tabuľku, z ktorej jasne vyplýva, aký rozdiel je medzi Obchodnými podmienkami VÚB a. s. a „Jednotnými pravidlami pre inkasá“:

 

Obchodné podmienky VÚB a.s. z 01.01.1997

Jednotné pravidla pre inkasa z r. 1997

Strana 8, článok X, odsek 2:

Strana 13, článok 11, odsek a:

VÚB a.s. zodpovedá za škody, ktoré boli zavinené  bankou nesprávnym smerovaním úhrady, resp.  inkasa  do inej banky.

Banky, využívajúce služby inej banky alebo iných bánk za účelom splnenia inštrukcii príkazcu robia tak na účet  a riziko príkazcu

 

odsek b:

 

Banky nepreberajú žiadne ručenie ani zodpovednosť za to, že príkazy, ktoré odovzdávajú nie sú zrealizované, aj keď samotné prevzali iniciatívu pri výbere inej banky.

Strana 8, článok IX, odsek 2:          

Strana 14, článok 14, odsek a:

Maximálna lehota pri úhradových operáciách sú 3 pracovné dni od času odpísania sumy z účtu banky platiteľa v prospech účtu banky prijímateľa a pri inkasách 5 pracovných dní.        

Banky nepreberajú žiadne ručenie ani zodpovednosť za následky spôsobené oneskorením alebo stratou  pri prenose akejkoľvek správy, listu alebo dokladu, ani za zdržanie, skomolenie alebo inú chybu, ktorá vznikne pri prenose akýchkoľvek telekomunikačných správ.

 

Dôkaz: navrhujem výsluch pred súdom bývalých aj terajších členov štatutárneho orgánu VÚB a.s.: Ing. Jána Gabriela, Ing. Ladislava Vaškoviča, CSc, Tomas Spurný, NBA, Jonathana Lockeho a hovorcu VÚB,a s. Norberta Lazara.

Sťažnosť bývalému prezidentovi VÚB a.s. Ing. Vaškovičovi zo dňa 27. 01. 2000  a odpoveď Ing. Szalaya zo dňa 09.02.2000, rozsudok Okresného súdu Košice I č.27 Cb 1030/97-78 zo dňa 27.03.1999, rozsudok Krajského súdu v Košiciach č. 1Cob.126/00-110 zo dňa 02.02.2001

 V periodiku Večer bol uverejnený dňa 30.08.2001 článok: „Vraj vinou banky skrachoval a nechce o tom mlčať“, ďalšie, podľa mňa, klamstvá hovorcu VÚB a.s. Bratislava N. Lazara:

 „Už štvrtý rok  vedie banka súdny spor s pánom Tomkom. Kým celá vec nebude definitívne uzavretá, nemôžeme súhlasiť s tým, aby skutočnosti, ktoré slúžia ako dôkazový materiál, boli medializované (na obrázku, na úvodnej strane novín sa okrem budovy banky nachádza aj obrázok mojej webovej stránky www.skandalna-vub.sk ) spolu so zavádzajúcimi komentármi pána Tomka. Slúži to len na ovplyvňovanie súdov aj verejnosti. V tejto súvislosti už banka na pána Tomka podala trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky pre podozrenie z trestných činov ohovárania a vydierania.“

Dôkaz: článok z periodika Večer zo dňa 30.8.2001 “Vraj vinou banky skrachoval a nechce o tom mlčať“, výsluch pred súdom N. Lazara,

-          projekcia webovej stránky www.skandalna-vub.sk na pojednávaní prostredníctvom počítačovej techniky

 a, z vyjadrenia N. Lazara nie je jasné, ktoré skutočnosti slúžia, ako dôkazový materiál. Domnievam sa, že ide o tieto skutočnosti a o tieto doklady:

 „Jednotné pravidla pre inkasá“, nepravdivé výpisy výpisy z môjho účtu a nepravdivé debetné avíza, nepravdivé a nezmyselné odpovede VÚB a.s., Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky,  Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska na moje sťažnosti, reklamácie a podnety. Tieto doklady, podľa môjho názoru,:

 

-          zbavujú klientov VÚB a.s. všetkých ich práv a stavajú ich vo vzťahu k VÚB a.s. do bezprávneho postavenia

-          dokazujú, že VÚB a.s. podvádza svojich klientov už pri podpise zmluvy o otvorení účtu

-          dokazujú, že VÚB a.s. podvádza a poškodzuje svojich klientov pri vedení účtu

-          dokazujú, že vo VÚB, a.s. chýbajú účtovné doklady na miliardy korún

-          dokazujú, že VÚB a.s. nevydáva svojim klientom účtovné doklady a znemožňuje im, aby si mohli plniť povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákonov o vedení účtovníctva. Pri tejto činnosti využíva tichú spoluprácu s Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska

-          dokazujú, že VÚB, a.s. tým, že nevydáva svojim klientom účtovné doklady, sťažuje im alebo úplne znemožňuje im, uplatňovať si svoje občianske a ľudské práva

-          dokazujú, že VÚB, a.s. tým, že nevzdáva svojim klientom účtovné doklady, vystavuje ich riziku miliónových pokút zo strany daňových úradov za neexistujúce účtovné doklady

-          dokazujú, že VÚB a.s. má možnosť posielať Ministerstvu financií Slovenskej republiky účtovné závierky a konsolidované účtovné závierky z neexitujúcich účtovných dokladov vo VÚB, a.s.

-          dokazujú, že VÚB a.s. má možnosť posielať audity o účtovníctve Národnej banke Slovenska na neexistujúce účty vo VÚB, a.s., pričom vzniká možnosť, že si od Národnej banky Slovenska nechá preplácať „nevyhnutné náklady spojené s vykonaním auditov“ 

 

b, v žiadnom prípade nemôžem súhlasiť s tvrdením, že ja ovplyvňujem súdy a verejnosť. V skutočnosti súdy a verejnosť ovplyvnilo samotné správanie sa vedenia VÚB a.s., najmä, podľa mňa,  nepravdivé tvrdenia zástupcov VÚB a.s. pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní a v médiách, ako aj nekvalifikované a úplne nezmyselné trestné oznámenia, súdne žaloby a podnety na súdy na mňa, ktoré majú zamaskovať a odviesť pozornosť od porušovania zákonov vo VÚB a.s., podvádzania a poškodzovania klientov spolu s „Jednotnými pravidlami pre inkasá“! Môžem potvrdiť súdu, že mnohí pracovníci orgánov činných v trestnom konaní, súdov a verejnosť bola ohromená týmto „dôkazovým materiálom“. Aj následkom tohto „dôkazového materiálu“, ktorý banka sama predložila súdu pri spore o ušlý zisk, VÚB a.s. hladko prehrala spor na všetkých troch súdnych inštanciách! Z tých istých príčin hladko prehrala súdny spor o náhradu skutočnej škody

 

 c, niet pochýb o tom, že VÚB a.s. má právo podávať trestné oznámenia, podnety súdu na predbežné opatrenie a súdne žaloby. Krajský súd v Bratislave by však mal uvážiť aj okolnosti týchto aktivít žalovanej strany. Tým, že VÚB a.s. podáva tieto podnety, ktoré  podľa mňa, nemajú oporu v zákonoch, sú zjavne slabomyseľné a obsahujú nepravdivé tvrdenia o príčinách a priebehu sporu medzi mnou a bankou, sa podľa môjho názoru, snaží:

 

-          oznamovať  v médiách o trestných oznámeniach, súdnych žalobách a podnetoch na predbežné súdne opatrenia voči mne, aby na verejnosti znížila moju dôveryhodnosť, ako kritika, podľa môjho presvedčenia, neštandartných pomerov vo VÚB a.s.

-          odviesť pozornosť verejnosti a vlastných klientov VÚB a.s. od skutočnosti, že VÚB a.s. ich sústavne podvádza a poškodzuje. Počas súdneho sporu vedenie VÚB a.s. údajne nemôže podávať vysvetlenia médiám a mne o poškodzovaní a podvádzaní klientov vo VÚB a.s. Po skončení (prehraného) súdneho sporu vedenie VÚB, a.s. skromne prehlasuje, že bude rešpektovať právoplatný rozsudok a preto zase nie je potrebné vysvetľovať verejnosti a klientom porušovanie zákonov vo VÚB a.s.

-          Dôkaz: článok z periodika Večera: „Vraj vinou banky skrachoval a nechce o tom mlčať“, zo dňa 30.08.2001, odpovede pracovníkov banky, v ktorých uvedení pracovníci zatajujú rozhodujúce skutočnosti, aby mi znemožnili alebo sťažili uplatňovanie si svojich práv, a aby ututlali podvádzanie a poškodzovanie klientov VÚB, a.s.

-          Ing. Karola Leša z 06.11.1997  

-          Ing. Jána Szalaya z 09.02.2000 

-          JUDr. Dušana Kasara z 31.07.1998 

-          JUDr. Dušana Kasara z 07.03.2000

-          JUDr.  Dušan Kasara z 15.03.2000    

-          Ing. Karola Leša a JUDr. Lotky Brychtovej zo dňa 21.03.2000  

-          Ing. Ladislav a Vaškoviča, CSc z 02.03.2001 

-          Ing. Antona Maníka a JUDr. Evy Jesenskej z 10.04.2001 

 

d, vyšetrovateľ polície založil trestné oznámenie, ktoré podala VÚB a.s. na mňa a na môjho právneho zástupcu JUDr. Staška, nakoľko šetrením zistil, že sa svojich práv domáham výlučne zákonnou cestou

 

e, N. Lazar sa nenamáha uviesť, v ktorých konkrétnych komentároch v médiách zavádzam súdy a verejnosť. Všetky súdne žaloby z mojej strany boli podopreté nespochybniteľným dôkazovým materiálom, čo viedlo k súdnym prehrám VÚB a.s. pri žalobách o ušlý zisk a náhradu skutočnej škody. Moje komentáre v médiách sa opierajú o overiteľne dôkazy, podložené dokladmi a právoplatnými rozsudkami. Na webovej stránke www.skandalna-vu.sk sú naskenované stovky strán originálnych dokumentov, ktoré podľa môjho názoru, jasne dokazujú pochybný charakter VÚB a.s., Bratislava.

 Ako príklad zavádzania súdu žalovanou stranou uvádzam Vyjadrenie k žalobe, ktoré Krajskému súdu v Bratislave zaslal žalovaný dňa 04.03.2002:

 „ Dušan Tomko i napriek tejto skutočnosti, ktorá je mu známa podal na Okresný súd Košice I. ďalšiu žalobu o náhradu škody pod č.k. 31 Cb 352/01 v ktorej žiada ďalšiu náhradu škody, podľa tvrdenia žalobcu si uplatňuje skutočnú škodu. Žalobca si v týchto súdnych sporoch uplatňuje náhradu škody podľa ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, tento však striktne v ust. § 379 upravuje náhradu skutočnej škody a ušlého zisku, s tým, že rozsah týchto škôd musí poškodený preukázať. Žalobca  si nemôže ďalšou žalobou uplatňovať náhradu škody, snaží sa podľa nášho názoru preto žalobou o zaplatenie finančnej náhrady za poškodenie obchodného mena.“

 a, ide o rozpor: Dušan Tomko si „nemôže“ uplatňovať náhradu skutočnej škody , hoci si ju práve „uplatňuje“!

 b, pretože si „nemôže“ uplatňovať náhradu skutočnej škody, snaží sa o zaplatenie finančnej náhrady za poškodenie obchodného mena. V skutočnosti si Dušan Tomko  nielen „môže“ uplatňovať náhradu skutočnej škody, ale si ju aj „uplatnil“ a to tak, že vyhral súdny spor o náhradu skutočnej škody!

  c, rozsah týchto škôd som preukázal. Jednak tak, že žalovanej strane som poslal svoju pohľadávku. Vedúca právneho oddelenia VÚB a.s., JUDr. Hurtíková, v telefónnom rozhovore s mojim právnym zástupcom prehlásila, že pokiaľ neuvidí originály dokladov, nebude sa mojou pohľadávkou zaoberať. Preto sme sa telefonicky dohodli, že s mojim advokátom navštívime právne oddelenie VÚB a.s. v Bratislave a predložíme originály dokladov, na základe ktorých, si uplatňujem voči VÚB a.s. náhradu skutočnej škody. Vedúca právneho oddelenia, JUDr. Tatiana Hurtíková, nás síce aj s ďalšími spolupracovníčkami prijala, ale na jednanie nebola pripravená, vec nemala naštudovanú, nemala potrebné právomoci na vedenie rozhovorov, odmietla sa oboznámiť s originálmi dokladov a odmietla spísať záznam o priebehu stretnutia. O týchto skutočnostiach písomne informoval môj právny zástupca prezidenta VÚB a.s.

Dôkaz: List zo dňa 09.07.2001, v ktorom môj právny zástupca JUDr. Staško upozorňuje prezidenta VÚB a.s. Ing. Vaškoviča na správanie sa jeho podriadených

 d, na ďalšie stretnutie, ktoré sa konalo v advokátskej kancelárii môjho advokáta v Košiciach, sa právne zástupkyne, VÚB a.s., JUDr. Hurtíková a JUDr. Šulejová, dostavili opäť bez príslušných právomocí viesť toto jednanie a bez naštudovania problému. No prehlásili, že vedenie VÚB a.s. si údajne priznalo chybu, že si uvedomuje skutočnosť, že ma VÚB a.s. ťažko poškodila, a že sa chce so mnou mimosúdne vyrovnať. Požaduje len, aby som zmiernil trocha svoje pohľadávky a predložil ďalšie doklady. Zástupkyne VÚB a.s. opäť odmietli podpísať záznam o priebehu stretnutia. 

Po splnení ich požiadaviek som dostal od nich oznámenie, že s mojimi pohľadávkami naďalej nesúhlasia, a že si svoje nároky mám uplatňovať aj naďalej súdnou cestou.

Dôkaz: odpoveď právnej zástupkyne JUDr. Šulejovej môjmu právnemu zástupcovi JUDr. Staškovi

 e, len neskôr sme pochopili, že právne zástupkyne VÚB a.s. sa do kancelárie môjho advokáta prišli zabávať.  Predtým totiž podali na nás trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru, kde žiadali preveriť, či sme sa nedopustili trestného činu ohovárania a vydierania. Čiže jednanie viedli s ľuďmi, ktorých údajne podozrievali z vydierania a ohovárania! Tak isto pred stretnutím dali podnet súdu na predbežné opatrenie voči nám a súdnu žalobu, v ktorej požadovali okrem iného sto miliónov korún ako náhradu nemateriálnej ujmy. O týchto skutočnostiach nás počas stretnutia neinformovali, jednoducho, dámy sa bavili miesto toho, aby sa zaoberali dôkazmi o rozsahu skutočnej škody, ktorú mi VÚB a.s. spôsobila.

 f, už súdna žaloba obsahovala dôkazy o skutočnej škode, ktorú mi VÚB a.s. spôsobila svojim nekvalifikovaným, nemorálnym a nezákonným postupom. Okresný súd Košice I. uznal moju žalobu za dôvodnú a zaviazal VÚB a.s. nahradiť mi skutočnú škodu. Rozsudok je právoplatný. Z uvedeného jasne vyplýva, že právne oddelenie, ako aj samotné vedenie VÚB a.s., malo dostatok dôkazov o skutočnej škode, ktorú mi spôsobila VÚB a.s., len sa nimi odmietalo zaoberať, namiesto toho sa pracovníčky právneho oddelenia nemorálnym spôsobom zabávali a  moje zdôvodnené pohľadávky zosmiešňovali. Krajskému súdu v Bratislave poslali nepravdivé a nezmyselné tvrdenie, že Dušan Tomko si nemôže uplatňovať náhradu skutočnej škody, a že ju musí preukázať. Podobne ako zavádza vedenie VÚB a.s. verejnosť, snažia sa uvedené pracovníčky právneho oddelenia VÚB a.s., zavádzať aj Krajský súd v Bratislave, pričom, podľa mňa, bezočivo tvrdia, že ja zavádzam súdy.

Dôkaz: právoplatný rozsudok Okresného súdu Košice I, č. 29 Cb 26/2003-210 zo dňa 26.10.2007

  Pre úplnosť uvádzam aj ďalšie zavádzane Krajského súdu v Bratislave pracovníčkami právneho oddelenia žalovanej strany:

 „ V žiadnom prípade žalovaná VÚB, a.s. nevyvíjala a nevyvíja žiadnu činnosť, ktorá by ohrozovala finančné hospodárenie žalobcu, alebo by ohrozovala, či poškodzovala akýmkoľvek spôsobom  obchodné meno žalobcu. Svoju povesť, ak ju žalobca považuje za poškodenú pred svojimi obchodnými partnermi alebo kýmkoľvek iným, si svojim konaním  vytvoril  a  vytvára sám žalobca.

Zastávame naďalej svoj názor, že nie žalovaný poškodzuje obchodné meno žalobcu, ale naopak, žalobca poškodzuje dobrú povesť VÚB, a.s., čoho dôkazom je podaná žaloba na Okresnom súde Košice I, podaná dňa 15. 8. 2001 vo veci ochrany dobrej povesti VÚB, a.s. Bratislava, ktorá smeruje voči Dušanovi Tomkovi – podnikateľovi a jeho právnemu zástupcovi JUDr. Rostislavovi Staškovi, konanie je vedené na Okresnom súde Košice I, pod č. 27C 753/01.“    

 A ďalej:

    „Žalovaný predkladá súdu na podporu svojich tvrdení tieto listinné dôkazy, ktoré zároveň prikladá k tomuto vyjadreniu k žalobe:

 

  1. Dovolanie žalovaného proti rozsudku č. 1 Cob 125/00 Krajského súdu Košice zo dňa

02.02.2001

  2.  List právneho zástupcu žalobcu zo dňa 09.07.2001 adresovaný p. Lino Benassimu,

3. List právneho zástupcu žalobcu zo dňa 09.07.2001 adresovaný Ing. L. Vaškovičovi, CSc.,

4.  List žalobcu zo dňa 30.05.2001

 5.  Obsah webovej stránky www.skandalna-vub.host.sk zo dňa 08.10.2001 a 18.12.2001.“

a, podľa môjho názoru, žalovaná strana vyvíjala a vyvíja mnoho činnosti, ktoré majú  poškodiť obchodné meno mňa, ako kritika pomerov vo VÚB, a.s., a moju dobrú povesť. Ide, podľa mňa, o tieto činnosti žalovanej strany:

-   porušila Zmluvu o bežnom účte

- porušila mnohé častí vlastných „Obchodných podmienok VÚB“, ktoré sú neoddeliteľnou časťou Zmluvy o bežnom účte.

- nerešpektovala platné zákony a vymýšľala si obchodné zvyklosti, ktoré majú údajne prednosť pred platnými zákonmi

-  aby zatajila porušenie Zmluvy o bežnom účte,  porušenie vlastných Obchodných podmienok VÚB a nerešpektovanie platných zákonov, vydala nepravdivé debetné avíza a výpisy z účtov

-   pracovníci žalovanej strany odpovedali nepravdivo na moje sťažnosti a žiadosti  o nápravu stavu, ktorý zavinila žalovaná strana

-   pracovníci žalovanej strany sa vyjadrovali zásadne nepravdivo pre média o príčinách, ako aj o priebehu súdneho sporu so mnou

-  pracovníci žalovanej strany sa nepravdivo vyjadrovali a podávali nepravdivé svedectvá pred súdmi, zavádzanie súdov pracovníkmi VÚB a.s., vyhýbanie sa súdnym konaniam

 - pracovníčky právneho oddelenia VÚB a.s. sa zabávali pri prejednávaní náhrady skutočnej škody, ktoré mi spôsobila VÚB a.s.       

-  predstavitelia žalovanej strany sa nepravdivo vyjadrovali v tlači a v televízií, že prostredníctvom médií a teda aj mojej webovej stránky www.skandalna-vub.sk šírim  nepravdivé informácie a hrubo skresľujúce informácie               

b, trestné oznámenia žalovanej strany na mňa, ktoré obsahujú nepravdivé tvrdenia

c, podnety na súd o vydanie predbežného opatrenia voči mne, ktoré obsahujú nepravdivé tvrdenia

d, súdne žaloby, ktoré obsahujú nepravdivé tvrdenia o mne. Žalobu na ochranu dobrej povesti voči mne a môjmu právnemu zástupcovi JUDr. Rostislavovi Staškovi VÚB a.s. stiahla ešte pred začatím súdneho pojednávania, pretože, podľa môjho názoru, hrozilo nebezpečenstvo, že počas súdneho konania vyjdú najavo tieto skutočnosti:

 -  podvádzanie a poškodzovanie klientov  vo VÚB a.s. už pri podpise Zmluvy o bežnom účte

           -  neexistencia účtovných dokladov vo VÚB, a.s.

-  účtovné závierky, konsolidované účtovné závierky a audity o účtovníctve na neexistujúce účtovné doklady vo VÚB, a.s.!

- podvádzanie a klamanie verejnosti, Národnej banky Slovenska, Ministerstva financií a klientov VÚB a.s. pomocou účtovných závierok a auditov na neexistujúce účtovné doklady vo VÚB a.s.

 - VÚB a.s. túto žalobu, podľa mňa, nemyslela vážne, z uvedených príčin sa na súd vôbec nemohla dostaviť, žaloba bola podaná len preto, aby poškodila moju vážnosť a dôveryhodnosť na  verejnosti. 

Dôkaz: Právoplatný rozsudok Okresného súdu Košice II, č. 27 C 753/01 zo dňa 25.02.2005rozsudok Krajského súdu v Košiciach č. 6Co/99/2005-127 zo dňa 29. 12. 2005  

-          projekcia webovej stránky www.skandalna-vub.sk na pojednávaní prostredníctvom počítačovej techniky.

 Dňa 31.08.2001 priniesol Nový Čas v článku: „VÚB versus živnostník“ okrem iného aj túto informáciu:

 „Na internete totiž existuje webová stránka, ktorá poskytuje pohľad a názor Dušana Tomka  na celý spor s bankou, ktorý, samozrejme, nevykresľuje banku v ružových farbách.

   Podľa hovorcu VÚB Norberta Lazára poškodzuje dobré meno banky už aj tým, že sa na nej objavili dokumenty, ktoré sú dôkaznými prostriedkami v prebiehajúcom spore.“

 Aj keď N. Lazar opäť neuvádza, ktoré dokumenty sú dôkaznými prostriedkami v súdnom spore, a ktoré poškodzujú dobré meno banky, mám za to, že ide o tieto dokumenty:

-          „Jednotné pravidla pre inkasá“, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi a s vlastnými Obchodnými podmienkami VÚB, a.s.

-          Nepravdivé výpisy z účtu a nepravdivé debetné avíza, ktoré mi vydala banka

-          Nepravdivé vyjadrenia  vedenia VÚB a.s. v médiách na moje sťažnosti a pohľadávky  

-          Nepravdivé svedectva pracovníčok VÚB Ing. Želinskej a Čornákovej pred súdom

-          Nepravdivé vyjadrenia právnych zástupcov VÚB a.s. pred súdom, pokus o oklamanie Okresného súdu Košice I predložením „Jednotných pravidiel pre  inkasá“

-          Nepravdivé odpovede vedenia VÚB a.s., Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska na moje reklamácie, sťažnosti a podania, ohľadom nevydávania účtovných dokladov vo VÚB svojim klientom

-          Nepravdivé vyjadrenia vedenia VÚB a.s. v médiách o príčinách a priebehu súdnych sporov so mnou

-          Nepravdivé vyjadrenia vedenia VÚB a.s. o mojej webovej stránke www.skandalna-vub.sk, kde zverejňujem doklady, ktoré podľa môjho presvedčenia, usvedčujú VÚB a.s. z poškodzovanie jej klientov a ich práv vo veľkom rozsahu

Dôkazy: článok „VÚB versus živnostník“ z Nového Času, zo dňa 31.08.2001, výsluch N. Lazara pred súdom,

-          projekcia webovej stránky www.skandalna-vub.sk na pojednávaní prostredníctvom počítačovej techniky

    Niet pochýb, že tieto dokumenty veľmi ťažko poškodzujú dobrú povesť VÚB a.s., Bratislava, pretože, podľa môjho názoru, jasne dokazujú, že vedenie VÚB a.s. podvádza a  poškodzuje mňa, svojich klientov, pričom klientom nevydáva účtovné doklady za tichého súhlasu uvedených štátnych inštitúcií, čím im odopiera ich práva, zaručené právnym stavom v Slovenskej republike, a že teda nejde o solídnu banku. Vinu na tomto ťažkom poškodzovaní dobrého mena banky však nenesiem ja, ktorý pravdivo a verejne poukazujem na tieto skutočnosti, ale vedenie VÚB a.s., ktoré sa dopúšťa týchto, podľa môjho presvedčenia, nemorálnych praktík.

    Aby ma vedenie VÚB a.s. umlčalo ako kritika, podľa mňa, krajne nemorálnych pomerov v banke, snaží sa, podľa môjho názoru, nepravdivými vyjadreniami v oznamovacích prostriedkoch znížiť moju dôveryhodnosť. Súčasne sa snaží  zastrašiť ma podávaním podnetov na predbežné súdne opatrenie voči mne, súdnych žalôb a podaním trestného oznámenia. Ako dôkaz citujem hovorcu N. Lazara z uvedeného článku: 

   „Konanie pána Tomku pripomína praktiky, ktoré majú charakter vydierania. Jednoducho si vďaka nedokonalosti právneho systému SR urobil z kauzy výnosnú živnosť. Tvrdí, že ak nepristúpime na mimosúdne vyrovnanie, tak sa obráti na médiá. My sme rešpektovali rozhodnutie súdu a vyplatili odškodnenie v takej výške, ako to súd nariadil. On však podal ďalšiu žalobu, kde pýta podstatne vyššiu sumu, ktorú však nevie zdokladovať.  Banka sa nemá a ani nechce brániť inak ako zákonnými prostriedkami proti jeho vyjadreniam uverejnenými v tlači a na internete. Jedným z nich je aj návrh na predbežné opatrenie. Žiaľ, legislatíva takmer vôbec nerieši právo na okamžitú ochranu pred informáciami zverejňovanými na internete. My sme sa obrátili na Generálnu prokuratúru SR s podnetom z podozrenia z trestného činu vydierania voči pánovi Tomkovi.,“ dodal hovorca N. Lazar. 

 a, vyšetrovateľ polície trestné oznámenie založil, nakoľko šetrením zistil, že z mojej strany nejde o trestný čin vydierania, ani iného trestného činu, nakoľko sa svojich práv domáham výlučne zákonnou cestou 

b, každý má právo vyjadrovať sa v médiách, čiže aj na internete. Ak tieto vyjadrenia sú nepriaznivé pre VÚB a.s., potom jej vedenie by samo malo zvážiť, či nie je lepšie rešpektovať zákony, zmluvy  a vlastné Obchodné podmienky VÚB, namiesto nerešpektovania zákonov, zmlúv a vlastných Obchodných podmienok VÚB

 c, výnosnú živnosť som si z prípadu neurobil, naopak VÚB a.s. zničila moju výnosnú živnosť. Na základe právoplatných rozsudkov mi doteraz musela uhradiť takmer 1.850 000,- Sk, čo však nie je môj zisk, ale len náhrada jasne preukázaných škôd, ktoré mi spôsobila VÚB a.s.

 d, VÚB a.s. rešpektovala rozhodnutie súdu, pretože ho musela rešpektovať, inak by sa do banky dostavil súdny exekútor, čo by bolo pre povesť banky doslova katastrofou. Pred tým však VÚB a.s. nerešpektovala Zmluvu o bežnom účte, svoje vlastné Obchodné podmienky VÚB, môj platobný príkaz, zoznam korešpondenčných bánk, ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníku, zákon o  účtovníctve, ako aj § 11a, ods. 3 zákona č. 21/1997 Zb. z. o bankách . Dobrovoľne mi zo škôd, ktoré mi spôsobila, nezaplatila ani korunu, ani sa nikdy neospravedlnila, ani nikdy nevyslovila ľútosť nad tým, čo mi spôsobila,

 e, ...„ďalšiu žalobu, kde pýta podstatne vyššiu sumu, ktorú však nevie zdokladovať.“ Túto „podstatne vyššiu sumu“ som banke nielenže „vedel zdokladovať“, ale som ju banke aj mnohokrát riadne „zdokladoval“, len vedenie VÚB a.s. odmietalo platiť. Pracovníčky právneho oddelenia VÚB a.s. sa pri prejednávaní tejto skutočnej škody zabávali a moje pohľadávky zosmiešňovali. VÚB a.s. súdny spor o náhradu skutočnej škody prehrala, čo dokazuje aj právoplatný rozsudok Okresného súdu Košice I, č. 29Cb 26/2003 zo dňa 26.10.2007.

 f, moje vyjadrenia v tlači, rozhlase, televízií a na internete sú žiaľ, pravdivé, v žiadnom prípade nejde o úmysel nečestným spôsobom poškodiť slušnú banku. Postup vedenia VÚB a.s. a jeho právneho oddelenia pokladám za nečestný a zbabelý. Ich vyjadrenia v oznamovacích prostriedkoch pokladám za nepravdivé a znevažujúce moju osobu a moje obchodné meno

 g, legislatíva rieši dostatočne právo na ochranu pred informáciami zverejňovanými na internete. Právne vedenie VÚB a.s. len nevedelo príslušným súdom preukázať právnu naliehavosť na vydanie predbežného opatrenia. Túto skutočnosť si mohol prečítať N. Lazar aj v rozsudku Okresného súdu Košice II, jeho tvrdenia sú nepravdivé a majú za cieľ zľahčiť vážnosť mojej osoby na verejnosti. V čase, keď poskytol toto vyjadrenie pre tlač, on, ako aj vedenie VÚB a.s. už z niekoľkých rozsudkov  vedelo, že vyjadrenie je nepravdivé

Dôkaz: článok: „VÚB versus živnostník“, z Nového času, zo dňa 31.08.2001, právoplatné uznesenie Krajského súdu v Košiciach,  č.15 Co 184/03-168 zo dňa 16.10.2003. Uznesenia sa už nachádza v súdnom spise.

 Pre noviny Sme z 31.08.2001 zaslal hovorca VÚB a.s. Norbert Lazar do článku: „Skrachovaný súkromný“ podnikateľ útočí na banku, toto stanovisko:

 „V roku 1977 klient p. Dušan Tomko vystavil a predložil VÚB platobný príkaz , na základe ktorého žiadal realizovať v časovej tiesni  platbu swiftovou cestou v prospech účtu vedeného v banke AKB Prikarpattja v Ivanofrankovsku na Ukrajine. Klient predložil banke neúplný údaj, v dôsledku čoho bola ťažko identifikovateľná banka príjemcu.

Zamestnanci banky klienta upozorňovali na veľkú rizikovosť platieb do niektorých krajín bývalého ZSSR aj na Ukrajinu. Upozornením klienta, že musí mať na zreteli existujúce riziko, si VÚB splnila v zmysle Obchodného zákonníka svoju notifikačnú povinnosť s preventívnou funkciou na odvrátenie hroziacej škody.

Napriek upozorneniu banky klient trval na realizácii hladkej platby na Ukrajinu. VÚB cez svojich zahraničných partnerov Chase Manhattan (Bank) a ukrajinskú Aval bank realizovala platbu klienta, problém však nastal na Ukrajine, pretože provinčná banka AKB Prikarpatja nemala s Aval bank  devízovú zmluvu, následkom čoho sa nemohla platba realizovať.

Rizikovosť Ukrajiny, na ktorú klienta  VÚB, a.s. upozorňovala, sa stala skutočnosťou. Tvrdenia o zruinovaní klienta sú nezmyselné. Klientovi do niekoľkých dní VÚB jeho peniaze vrátila a na základe druhostupňového rozhodnutia súdu, ktoré banka rešpektovala v plnom rozsahu, zaplatila klientovi takmer 700-tisíc korún.

VÚB podala na Najvyšší súd mimoriadny opravný prostriedok - dovolanie. Po podaní dovolania začal p. Tomko z obavy, že dovolacie konanie skončí v jeho neprospech, na banku opäť útočiť. Zvolil si praktiky, ktoré majú charakter vydierania banky, v dôsledku čoho VÚB podala voči p. Tomkovi podnet na Generálnu prokuratúru SR  z podozrenia z trestného činu vydierania. Je udivujúce, že p. Tomko žiada zaplatenie ďalších financií od banky takmer po štyroch rokoch po tom, čo mu podľa jeho tvrdení skutočná škoda vznikla, čím logicky požaduje aj vyššiu sumu na úrokoch.“    

 a, príslušné súdy vlastným šetrením zistili, že som banke predložil úplne údaje,

v dôsledku čoho VÚB a.s. mohla bez problémov identifikovať banku príjemcu

b, súdne konania nepreukázali, že zamestnanci VÚB a.s. ma upozornili na veľkú rizikovosť krajín bývalého ZSSR a Ukrajiny, ani ma upozorniť nemohli, ako som to uviedol už vyššie

c, VÚB a.s. platbu nerealizovala cez svojich zahraničných partnerov cez Chase Manhattan a Aval bank, toto tvrdenie je nepravdivé

d, VÚB a.s. bola povinná realizovať platbu cez svojich dlhoročných zahraničných partnerov v Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mainom, čo nikdy neurobila

e, rizikovosť Ukrajiny sa nestala skutočnosťou. Skutočnosťou sa stala rizikovosť VÚB a.s., Bratislava!

f, tvrdenia o zruinovaní klienta vôbec nie sú nezmyselné, čo dokazujú aj rozsudky, na základe ktorých, mi VÚB a.s. musela zaplatiť približne 1.840. 000,- Sk. Už takáto škoda bohato postačuje na zruinovanie klienta – malého živnostníka!

g, VÚB a.s. (7.500,- USD) mi peniaze nevrátila do niekoľkých dní, ale až po dvoch týždňoch. Ďalšie sumy mi zaplatila až po mnohých rokoch, pre mňa veľmi nákladných súdnych sporoch, pričom dobrovoľne nezaplatila ani korunu

h, kategoricky popieram, že by som banku vydieral a to ešte dokonca z obavy, že dovolanie VÚB a.s. na Najvyššom súde skončí v môj neprospech. Dovolanie VÚB a.s. zmietol zo stola  Najvyšší súd bez nariadenia verejného konania,  podľa môjho názoru,  pre zjavnú slabomyseľnosť a neopodstatnenosť dovolania

i, domáhania sa mojich práv zásadne zákonnou cestou vedenie VÚB a.s. verejne označuje za útok na banku!

k, náhradu skutočnej škody som si mohol začať uplatňovať až po štyroch rokoch, keď som najprv súdne preukázal vinu VÚB a.s.  na nedoručení platby a po získaní peňazí na súdne a advokátske poplatky. Pokiaľ by VÚB a.s. dodržiavala platné zákony, Zmluvu o bežnom účte, svoje vlastné Obchodné podmienky VÚB, nemusela by platiť nielen úroky z omeškania, ale ani žiadnu náhradu skutočnej škody. Výšku úrokov si spôsobila sama, keď ignorovala moje návrhy na mimosúdne vyrovnanie alebo na súdny zmier a moje pohľadávky ohľadom náhrady skutočnej škody jej pracovníčky právneho oddelenia zosmiešňovali a rôznymi spôsobmi spochybňovali. Porušila tým aj článok X, ods. 2 svojich vlastných Obchodných podmienok VÚB zo dňa 01.01.1997, podľa ktorých VÚB a.s. zodpovedá za škody zavinené bankou nesprávnym smerovaním úhrady do inej banky

l, toto nepravdivé vyhlásenie pre denník Sme poslal hovorca VÚB a.s. N. Lazar takmer šesť mesiacov po nadobudnutí právoplatností rozsudku Okresného súdu Košice I, č. 27 Cob 1030/97 – 78, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 01.03.2001. V čase zasielania vyhlásenia už teda vedenie VÚB, a.s. bezpečne vedelo, že jeho vyhlásenie je nepravdivé, čo ja pokladám za vedomú snahu žalovaného, čo najviac poškodiť moje obchodné meno a občiansku česť

Dôkaz: Právoplatný rozsudok Okresného súdu Košice I, č. 27.Cob 1030/97-78 zo dňa 27.03.2000, rozsudok Krajského súdu v Košiciach č. 1Cob 126/00-110 zo dňa 02.02.2001 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 4 Cdo 116/02 zo dňa 16. 10. 2002. Rozsudky sa už nachádzajú v súdnom spise. Článok: „Skrachovaný súkromný podnikateľ útočí na banku“, z novín Sme, zo dňa 31.08.2001, výsluch N. Lazara pred súdom

 Dňa 27.2.2002 noviny Korzár uverejnili článok: „VÚB-ka žiada prešetriť ohováranie, aj keď verejnú inštitúciu ohovárať nie je možné“, pojednávajúci o absurdnom trestnom oznámení.

VÚB a.s. podala trestné oznámenie, podľa ktorého požadovala, aby Generálna prokuratúra preverila, či z mojej strany sa nejedná o trestný čin ohovárania a vydierania banky. Toto trestné oznámenie nemá žiadnu oporu v zákonoch, pretože inštitúciu na Slovensku nie je možno ohovárať, neexistuje na to žiaden zákon. Trestné oznámenie VÚB a.s. podala na mňa len  preto, aby poškodila moje obchodné meno a moju osobnú povesť.

Trestné oznámenie bolo natoľko absurdné, že šokovaní policajti, sami od seba, bez môjho vedomia, upovedomili o ňom aj novinárov. Redaktorka článku vyjadrila údiv nad tým, že celá hviezdna plejáda právnikov vo VÚB a.s. nepozná to, čo je jasné aj obyčajným laikom.  V tomto článku  sa vyjadril hovorca VÚB a.s. Norbert Lazar takto:

 „Pán Tomko používa na svojej internetovej stránke diskreditujúcej VÚB mnohé invektívy na adresu banky i jej vrcholných manažérov. Preto bol podaný podnet na preskúmanie toho, či nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu ohovárania. My sme o výsledku vyšetrovania zatiaľ neboli informovaní, preto sa k prípadu nebudeme vyjadrovať,“ zareagoval hovorca VÚB Norbert Lazar.

 A v ďalšom odseku pokračoval:

  „D. Tomkovi bol po rozhodnutí súdu vyplatený ušlý zisk, on však žiada ďalšie peniaze, ktoré dosiaľ na výzvu banky nezdokladoval. Napriek tomu nás opätovne listami vyzýva, aby sme mu ich vyplatili, inak nás bude naďalej rozmazávať v médiách. Preto sme dali podnet generálnej prokuratúre na prešetrenie týchto praktík, podľa nás hraničiacich s vydieraním. Nikdy sme však toho  pána verejne neoznačili za vydierača.“

 Dôkaz: článok z 27.2.2002 v novinách Korzár „VÚB-ka žiada prešetriť ohováranie, aj keď verejnú inštitúciu ohovárať nie je možné“.  Navrhujem, aby si súd  zadovážil pre potrebu tohto konania vyšetrovací spis z Okresného úradu vyšetrovania PZ Košice II,  Rastislavova č.69, ktorý je vedený pod ČVS: OUV-1496/30-K2-01. Výsluch sa konal dňa 10.1.2002.

 a,  vyšetrovateľ polície trestné oznámenie založil, nakoľko inštitúciu nie je možno ohovárať, niet na to zákon. Šetrením zistil, že sa nejedná o vydieranie, pretože sa svojich práv domáham výlučne zákonnou cestou

b, ďalšie peniaze (náhrada skutočnej škody) som banke mnohokrát zdokladoval. Vedenie VÚB a.s. moje dôkazy sústavne ignorovalo a právničky VÚB a.s. moje pohľadávky zosmiešňovali a pod rôznymi zámienkami spochybňovali.  Okresný súd Košice I moju súdnu žalobu ohľadom náhrady skutočnej škody uznal za oprávnenú a zaviazal VÚB a.s. skutočnú škodu nahradiť, ako som to už uviedol vyššie. Rozsudok nadobudol právoplatnosť

c, VÚB a.s. v médiách „nerozmazávam“, ale pravdivo informujem verejnosť, podľa môjho názoru, o nečestných praktikách VÚB a.s. voči svojim klientom a o príčinách a priebehu súdnych sporov medzi mnou a VÚB a.s.

d, na mojej webovej stránke www.skandalna-vub.sk  som zverejnil stovky strán naskenovaných dokumentov, z ktorých, podľa mňa, jasne vyplýva, že VÚB a.s. podvádza a poškodzuje svojich klientov, a že vo VÚB , a.s. neexistujú účtovné doklady na miliardy korún

 e, keby žalovaný rešpektoval platné zákony, zmluvy, vlastné Obchodné podmienky VÚB a nedopúšťal sa rozsiahleho poškodzovania svojich klientov a neuvádzal ich sústavne do omylu,  akékoľvek takéto „rozmazávanie“  v médiách by nemalo zmysel, a ani by nebolo možné, pretože  VÚB a.s. by si pomocou príslušných súdov a orgánov činných v trestnom konaní vedela rýchlo a účinne zjednať nápravu.

f, práve neschopnosť žalovanej strany,  zabrániť mi poskytovať informácie o VÚB, a.s. médiám, vrátane mojej webovej stránky www.skandalna-vub.sk pokladám za jeden z dôkazov, že tieto informácie sú pravdivé

g,  na mojej webovej stránke www.skandalna-vub.sk nepoužívam invektívy na adresu banky a jej vrcholných predstaviteľov, ktoré  banku diskreditujú. V uznesení Krajského súdu sa uvádza, že:

 „Spomínané výroky, vzhľadom na ich obsah, treba hodnotiť ako prípustnú kritiku vyplývajúcu zo slobody prejavu, pričom  použité výroky neprekračujú prípustnú mieru expresivity tak, že by boli v značnom nepomere k cieľu kritiky a teda by znamenali zásah do dobrej povesti žalobkyne (VÚB, a.s.)“

  Dôkaz: Právoplatný rozsudok Okresného súdu Košice I, č. 29 Cb 26/2003-210 zo dňa 26.10. 2007. Rozsudok sa už nachádza v súdnom spise. Článok: „VÚB-ka žiada prešetriť ohováranie, aj keď verejnú inštitúciu ohovárať nie je možné“, z novín Korzár, zo dňa 27.02.2002, Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 16.10.2003, výsluch hovorcu žalovanej strany N. Lazara pred súdom

-          projekcia  webovej stránky www.skandlna-vub.sk na pojednávaní prostredníctvom počítačovej techniky

Jedinou skutočnou obranou proti VÚB, a.s. Bratislava je okamžité zrušenie účtu!

Dušan Tomko