O pôvode bohatstva (vo VÚB!)  07.11.2009

      Zriadenie webovej stránky www.skandalna-vub.sk

 Po tom, čo VÚB a.s. porušila Zmluvu o bežnom účte, vlastné Obchodné podmienky VÚB, nerešpektovala platné zákony a po tom, čo ignorovala môj platobný príkaz a mnou predložený zoznam korešpondenčných bánk, platba nebola doručená môjmu obchodnému partnerovi, čím som utrpel miliónové škody. Miliónové škody  však utrpeli aj moji dodávatelia a odberatelia. VÚB a.s. sa nijako nesnažila napraviť, ňou zavinený stav. Namiesto toho, vystavila mi nepravdivé debetné avíza a výpisy z účtu, aby zamaskovala porušenie Zmluvy o bežnom účte a nerešpektovanie platných zákonov, podávala podľa mňa, zásadne a sústavne nepravdivé vyjadrenia pre média, v ktorých tvrdila, že som si škody zavinil sám, že moje oprávnené pohľadávky majú charakter  vydierania a podobné nepravdy.

 Išlo vždy o veľmi ťažký zásah do môjho obchodného mena a občianskej cti, nakoľko väčšina ľudí má u niektorých profesií pevne zakorenený podmienený reflex, podľa ktorého  sú presvedčení, že pracovníci v týchto profesiách nemôžu klamať a škodiť. Ide o také profesie, ako napríklad lekári, sudcovia, policajti alebo bankári. Aj keď sa niekedy objaví informácia, že do väzenia sa dostal nejaký lekár, sudca, policajt alebo bankár, ľudia si prevažne myslia, že ide len o výnimku, ktorá potvrdzuje pravidlo. Aj naďalej bez obáv sa zobliekajú pred lekármi a zverujú im svoje deti, svoj osud zverujú do rúk policajtom a sudcom aj s mnohými intímnosťami a bankárom aj naďalej zverujú, neraz aj svoje celoživotné úspory. Ak sa teda predstaviteľ banky verejne vyjadrí v médiách, tak potom takéto vyjadrenie má u ľudí veľkú vážnosť a väčšina ľudí ani na chvíľu nepripúšťa, že by mohlo ísť o nepravdu. Tieto skutočnosti dokonalo a dlhodobo zneužívali, podľa môjho presvedčenia, aj vedúci pracovníci VÚB a.s., Bratislava.

 Pokiaľ nebol vydaný prvý platobný príkaz proti VÚB a.s. a o niekoľko rokov aj prvý rozsudok, tvrdenia predstaviteľov VÚB a.s. som nemohol nijako spochybniť, takmer nikto mi neveril. Ani keď rozsudky nadobudli právoplatnosť, nemohol som s nimi behať po mojich známych, príbuzných, priateľoch, susedoch a obchodných partneroch a dokazovať, že som nevinný.

 Ešte oveľa horšie som to mal u zahraničných obchodných partneroch, ktorí nielenže nechápali počínanie VÚB a.s., ale ani právny systém na Slovensku. Napr. rakúsky partner tvrdil, že u nich majú banky právne oddelenia, ktoré robia pre banky právne analýzy pre každý súdny prípad. Ak právna analýza ukáže, že banka má napr. 60% -70% šancu na to, že súdny spor vyhrá, tak na súd nejde, ale v tichosti sa vyrovná s poškodeným klientom. Nemôže si dovoliť riskovať svoje dobré meno tým, že by mohla súd aj prehrať! Moje tvrdenie, že zástupcov VÚB a.s., Okresný súd Košice I, ani za viac ako za jeden rok po podaní súdnej žaloby nemohol vôbec dostať pred súd, pokladal za lož. Tak isto môj názor, že banka porušila Zmluvu o bežnom účte a nerešpektovala mnohé zákony pokladal za lož – podľa jeho presvedčenia, bankár nemôže byť zločinec, ktorý porušuje zmluvy, nerešpektuje zákony a verejne klame v médiách ako vreckový zlodej prichytený pri krádeží na trhu, niečo také odporovalo jeho možnosti chápania.

Súdny proces sa vliekol aj vzhľadom k tomu, že banka sa vyhýbala súdnym konaniam, bezdôvodne spochybňovala miestnu aj vecnú príslušnosť súdov, neskoro dodávala súdmi požadované doklady, prípadne ich dodávala v cudzom jazyku, spochybňovala konanie súdov, ako aj sudcov samotných a pod. Po dvoch rokoch ma rakúsky partner upozornil, že vzhľadom k prípadu s VÚB a.s., ktorý som mu dlho nedokázal, podľa jeho presvedčenia, rozumne vysvetliť, ruší so mnou všetky obchodné styky a ďalší kontakt so mnou si nepraje. Tieto skutočnosti vyvolávali u mňa ťažké duševné depresie a závažne zhoršovali môj zdravotný stav.

         Po zriadení webovej stránky si mnohí ľudia uvedomili, že s VÚB a.s. je prinajmenšom niečo v neporiadku, čo dokazujú aj masové odozvy v Knihe návštev, ktorá sa tiež nachádza na webovej stránke.  Moje vzťahy so známymi, priateľmi, susedmi a niektorými obchodnými partnermi sa zlepšili. Napr. ukrajinský partner necháva prekladať túto webovú stránku do ukrajinského jazyka. Tieto preklady potom, podľa informácií, ktoré som dostal, študujú sudcovia, právnici špecializujúci sa na medzinárodné vzťahy a medzinárodný obchod, členovia Ukrajinskej obchodnej komory, ukrajinské banky a pod. Ja sám som dostal predvolanie v súvislosti s nedodržaním obchodnej zmluvy s ukrajinským partnerom  na Obchodný súd v meste Ivano – Frankivsk.  Sudca si s úžasom prezeral preklad webovej stránky a – nechápal!

Na jeho stole bol doklad z Aval banky v Kyjeve, ktorá potvrdzuje, že jej VÚB, a.s. naozaj poslala moju platbu 7.500,- USD, ale ktorú nemohla doručiť do banky Prikarpatjja, v meste Ivano-Frankivsk, pretože s touto bankou nemala valutovú zmluvu. V ďalšom doklade banka Prikarpatjja v meste Ivano-Frankivsku potvrdzovala, že moje peniaze z Aval banky v Kyjeve nedostala, ani dostať nemohla, pretože medzi obidvoma bankami neexistuje valutová zmluva. No v preklade sa na jeho stole nachádzal aj výpis z môjho účtu a debetné avízo z VÚB, a.s., podľa ktorých si VÚB, a.s. bezočivo stiahla 37,5 USD z môjho účtu za doručenie platby!

 Podľa jeho slov, takéto správanie banky je niečo neuveriteľné, neskutočné, nepochopiteľné. Škody u dodávateľa, odberateľa aj koncového odberateľa dosahujú milióny korún a banka sa nijako nehlási k zodpovednosti, naopak, jej predstavitelia verejne klamú!

Prípad porušenia Zmluvy o bežnom účte, by sa na Ukrajine dostal pred Obchodný súd, kde má sudca dva mesiace na to, aby vyniesol rozsudok. Len ak sa mu zdá, že prípad je veľmi zložitý, môže písomne požiadať predsedu Obchodného súdu o predlženie lehoty na tri mesiace. Pokiaľ takéto povolenie dostane, môže súd trvať na 1. stupňovej inštancií maximálne tri mesiace. To isté na 2. stupňovej inštancií. Maximálne po siedmych mesiacoch od podania žaloby, musí byť vynesený právoplatný rozsudok, inak sudcovia porušili zákon! Vysvetliť na Ukrajine (bez)právny stav, platný na Slovensku, kde súdne konania trvajú roky, bez tejto webovej stránky nebolo možné!

Podľa názoru sudcu, takéto masové nerešpektovanie zákonov a bezočivé porušovanie práv klientov, ich poškodzovanie, klamanie, ako aj nepravdivé účtovné doklady, by si členovia štatutárneho orgánu na VÚB a.s. na Ukrajine nemohli dovoliť. Obchodné súdy v súčinnosti s orgánmi, činnými v trestnom konaní, by ich veľmi rýchlo priviedli k rozumu, morálke a trestno-právnej zodpovednosti!  

Len na základe preštudovania si aspoň niektorých dokumentov, zverejnených na tejto webovej stránke, čitateľ pochopí, že na Slovensku sa zrútil právny štát.

 Webovú stránku som teda založil z týchto dôvodov:

1, aby som vysvetlil známym, susedom, príbuzným, obchodným partnerom, že nie ja som príčinou môjho zlyhania ako podnikateľa. Zároveň sa snažím dokázať, že tvrdenia, ktoré o mne verejne šíry vedenie VÚB a.s. v médiách sú nepravdivé, čo som už uviedol v predchádzajúcej časti

2, aby som varoval širokú verejnosť pred touto bankou. Táto, podľa môjho názoru, veľmi pochybná inštitúcia, môže poškodiť a aj poškodzuje rôznym spôsobom každého svojho klienta. Podľa mňa, niet takého klienta vo VÚB a.s., ktorého by banka nejakým spôsobom nepoškodzovala a nepodvádzala. Túto činnosť tolerujú štátne inštitúcie: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave II a Okresná prokuratúr Bratislava II

3, zo stoviek strán naskenovaných dokumentov, jasne vyplýva, akými spôsobmi, VÚB a.s., Bratislava, klame a poškodzuje svojich klientov. Zároveň dokazujem, že všetky peniaze, ktoré banka získava od svojich klientov, sú podľa môjho názoru, získané bez právneho dôvodu,  na úkor klientov banky

4, na vlastnom prípade dokazujem klientom a verejnosti, že nie je možno ubrániť sa podvádzaniu a poškodzovaniu zo strany VÚB a.s., pokiaľ v tejto banke majú nejaký druh účtu. Z týchto dôvodov klientom VÚB a.s. naliehavo radím, aby okamžite zrušili svoj účet v tejto, podľa mňa, veľmi nedôveryhodnej inštitúcií. Verejnosti naliehavo radím, aby túto, podľa mňa, veľmi pochybnú inštitúciu, obchádzala veľkým oblúkom

5, za jedno z najväčších nebezpečenstiev pre klienta vo VÚB a.s. pokladám sústavné a rozsiahle nerešpektovanie zákona o účtovníctve. Vzhľadom k tomu, že toto nerešpektovanie zákonov vo VÚB a.s. tolerujú významné štátne inštitúcie, pochopiť rozsah a spôsoby, ktorými takto poškodzuje a klame VÚB a.s. svojich klientov je možné len na základe analýzy množstva dokumentov, zhromaždených na webovej stránke www.skandalna-vub.sk

 Stovky strán, naskenovaných dokumentov  na mojej webovej stránke www.skandalna-vub.sk dokazujú spôsoby, ktorými, podľa môjho názoru,  klame a poškodzuje žalovaný svojich klientov. V žiadnom prípade nejde o „nepravdivé, hrubo skresľujúce, verejnosť a súdy zavádzajúce informácie, ktoré pán Tomko šíri v médiách“, ako to zborovo tvrdia predstavitelia VÚB a.s., ale o informácie hlboko pravdivé, ktoré verne popisujú pomery vo VÚB a.s. a majú slúžiť ako osveta pre verejnosť.

 3. Spôsoby poškodzovania a klamania klientov VÚB a.s.

 Mať účet v banke je dnes životnou nutnosťou. Účet v banke sa dnes vyžaduje od podnikateľov, väčšina zamestnávateľov posiela svojim zamestnancom výplatu na účet do banky, penzisti, invalidní dôchodcovia dostávajú svoje dôchodky v banke. Bez účtu v banke si väčšina ľudí nevie zabezpečiť svoje životné potreby, čo žalovaný dokonale zneužíva voči svojim klientom.

Z dôvodu, že som živnostník, bol som aj ja nútený, otvoriť účet v banke. Otvoril som si ho vo VÚB a.s., čo bola pre môj život a moje podnikanie osudová chyba!

Ako prvý doklad som podpísal Zmluvu o bežnom účte dňa 20.10.1997, ktorej neoddeliteľnou časťou sú Obchodné podmienky VÚB zo dňa 01.01.1997.

  V týchto Obchodných podmienkach VÚB sú v časti I, pod názvom Všeobecné ustanovenia, v ods. 2, vymenované právne normy, s ktorými sú Obchodné podmienky VÚB v súlade, a ktorými sa VÚB a.s. údajne riadi. Ide o tieto normy:

-          zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov

-          zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

-          zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných  orgánov v znení neskorších predpisov

-          zákona NR SR  č. 58/1995 Z.z. o štátnom rozpočte na r. 1995

-          Všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa stanovujú zásady vedenia účtov klientov v bankách a zásady vykonávania platobného styku a zúčtovania na týchto účtoch, vydanými Národnou bankou Slovenska.

Dôkaz: Obchodné podmienky VÚB z 01.01.1997, Zmluva o bežnom účte z 20.10.1997, webová stránka www.skandalna-vub.sk

Už pri podpisovaní Zmluvy o bežnom účte, je podľa mňa,  klient zámerne uvádzaný do omylu. Na prvý pohľad si klient VÚB a.s. má myslieť, že záležitosť je jednoduchá: VÚB a.s. sa vo vzťahu ku klientovi riadi:

-          Zmluvou o bežnom účte

-          Obchodnými podmienkami VÚB

-          Zákonmi, o ktoré sa opiera Zmluva o bežnom účte a Obchodné podmienky VÚB.

     V skutočnosti, práve súdne konania preukázali, že VÚB a.s. nemieni už od podpisu s klientom dodržiavať Zmluvu o bežnom účte, Obchodné podmienky VÚB a uvedené zákony. Pracovníčky VÚB a.s., Ing Želinská a p. Čornáková, ako aj právni zástupcovia VÚB a.s., pred Okresným súdom Košice I tvrdili, že banka sa voči klientom riadi „Jednotnými pravidlami pre inkasá“. Tieto „Jednotné pravidla pre inkasá“ nie sú vystavené v priestoroch banky, podobne ako iné dokumenty, klienti a väčšina zamestnancov banky o nich nemá ani tušenie. Pritom ide o podivné pravidla! Ako na pozoruhodný príklad upozorňujem sudcov Krajského súdu v Bratislave na článok 11, ktorý má, podľa mňa, doslova šialený názov: „Zbavenie sa  zodpovednosti za činy inštruovanej strany“,  prípadne článok 14 „ Zrieknutie sa zodpovednosti za zdržania a straty pri prenose a preklade“!  

   Čiže banka sa zbavila svojej zodpovednosti voči svojim klientom za svoju vlastnú činnosť, čo je v rozpore s právnym stavom Slovenskej republiky! Môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti, že VÚB a.s. je skutočne nezodpovedná banka, a verejnosť by ju mala  radšej obchádzať veľkým oblúkom! Tieto skutočnosti zverejňujem na internete v celom rozsahu.

    Ďalšiu ohromujúcu skutočnosť tvrdili svedkyne Ing. Želinská a p. Čornáková pred Okresným súdom Košice I, zrejme na základe „Jednotných pravidiel pre inkasá“, že VÚB a.s. nemá obmedzený čas na doručenie peňazí do inej banky. Z týchto výpovedí priamo vyplýva, že peniaze môže VÚB a.s. doručovať do inej banky aj jednu celú večnosť. Podľa tohto  svedectva pred súdom, by peniaze ukrajinskému partnerovi mohla VÚB a.s. doručovať napr. aj jeden milión rokov.  Oproti celej večnosti to už naozaj nie je dlho, VÚB a.s. by týmto spôsobom neporušila „Jednotné pravidla pre inkasá“. Problém by mohol vzniknúť, keby VÚB a.s. nedoručila peniaze nikdy. Nie je jasné, či VÚB a.s. by tým už porušila „Jednotné pravidla pre inkasá“, alebo ešte nie, pretože (mne) nie je známe, či „nikdy“ je dlhšie časové obdobie ako „večnosť“ alebo kratšie.

    „Jednotné pravidla pre inkasá“ sú zjavne nepochopiteľné, jediné, čo je podľa mňa, dostatočne jasné, je to, že žalovaný sa nimi pokúša zavádzať  súdy. O týchto skutočnostiach pravdivo informujem verejnosť na mojej internetovej stránke.

Dôkaz: „Jednotné pravidla pre inkasá z 1997“, navrhujem výsluch pred súdom týchto (aj bývalých) zamestnancov pobočky VÚB, a.s. v Košiciach na Bačíkovej ulici č. 2: Ing. Natáliu Želinskú, p. Čornákovú, Ing. Karola Leša, Ing. Jána Gabriela, Ing. Ladislava Vaškoviča, CSc., Tomasa Spurného MBA, Jonatana Lockyho, JUdr. Dušana Kasára, JUDr. Tatianu Hurtíkovú a Mgr. Ivetu Šárkányovú.   Navrhujem pripojiť k súdnemu spisu  aj súdny spis z Okresného súdu Košice I, č.27 Cb 1030/97 - 78

      Dňa 30.08.2001 zverejnila televízia NAŠA v najsledovanejšom čase o 18.00 hod. spot ohľadom VÚB a.s. Uvádzam prepis:

redaktor  Podľa pána Tomka hrozí klientom VÚB množstvo problémov. Pri uzatvorení Zmluvy o bežnom účte dostane klient Všeobecnej úverovej banky Obchodné podmienky. Tie podľa neho banka nedodržiava a riadi sa dodatkom pod názvom Jednotné pravidla pre inkasá, v skratke JPPI. (Na obrazovke sa objavuje pobočka  VÚB a.s. v Košiciach)

Tomko        Banka má neobmedzene dlhú dobu na doručenie peňazí.

redaktor    Ďalším problémom JPPI podľa Tomka je zbavenie sa zodpovednosti  banky za finančnú transakciu. (Na obrazovke sa objavujem ja pod mojim obrazom je napísané celé moje meno Dušan Tomko, pod menom je napísané -  obchodník) 

Tomko        Predstavte si, že vy teraz sedíte tu, banka vyvíja iniciatívu s Vašimi peniazmi, ale nenesie ona zodpovednosť, ale Vy. Toto je jedným z najväčších škandálov vo VeÚBečke a klienti o tom nemajú ani tušenia.

redaktor       Dušan Tomko tvrdí, že ako podnikateľ po zle zrealizovanom Vubkárskom finančnom prevode skrachoval, a že Vúbka mu chce zamedziť prostredníctvom súdu v medializácii celého prípadu.

Tomko         Žiada tam predbežné opatrenie, aby som sa zdržal všetkých informácii (na obrazovke sa objavuje dovolanie VÚB a.s. na Najvyšší súd, v ktorom požaduje predbežné opatrenie voči mne)

Lazar (hovorca VÚB a.s.)     Na základe informácii, nepravdivých a hrubo skresľujúcich informácii, ktoré pán Tomko šíri prostredníctvom médií  (na obrazovke sa objavuje predná strana mojej webovej stránky (www.skandalna-vub.sk) sa banka obrátila aj na Generálnu prokuratúru, aby preskúmala, či nebola naplnená skutková podstata trestného činu vydierania a ohovárania.

redaktor   hovorca Všeobecnej úverovej  banky Norbert Lazar uviedol, že vedenie VÚB nevie o tom, že by pracovníci banky v tomto prípade konali chybne, a preto sa rozhodli obrátiť na Najvyšší súd Slovenskej republiky (na obrazovke sa objavuje dlhý záber na dovolanie VÚB a.s. na Najvyšší súd Slovenskej republiky).

a, nešírim prostredníctvom médií a teda aj mojej webovej stránky www.skandalna-vub.sk nepravdivé a hrubo skresľujúce informácie o VÚB a.s. Moje informácie v médiách a na mojej webovej stránke sú  pravdivé a verne popisujú, podľa mňa, bezprávny a nemorálny stav vo VÚB a.s., Bratislava

b, pravdivé a zvlášť dôležité informácie o VÚB a.s. zverejňujem na webovej stránke, kde na stovkách strán dokumentov rozoberám a poukazujem na spôsoby klamania a poškodzovania klientov žalovaného

c, vyšetrovateľ polície trestné oznámenie založil, nakoľko šetrením zistil, že som sa nedopustil trestného činu vydierania a ohovárania, pretože sa svojich práv domáham výlučne zákonnou cestou

d, podľa môjho názoru, hovorca VÚB a.s., Norbert Lazar šíril pomocou televízie NAŠA nepravdivé a hrubo skresľujúce informácie, keď tvrdil, „že vedenie VÚB nevie o tom, že by pracovníci banky v tomto prípade konali chybne.....“   N.Lazar toto vyjadrenie poskytol televízii NAŠA takmer šesť mesiacov po tom, čo nadobudol právoplatnosť rozsudok Okresného súdu Košice I, č. 27 Cb 1030/97-78, v ktorom je jasne uvedené, že chybu na nedoručení platby nesie VÚB a.s., nakoľko jej zamestnanci nerešpektovali môj platobný príkaz. V tom čase teda N. Lazar, ako aj vedenie VÚB a.s. už bezpečne vedelo, že informácia je nepravdivá. Jej cieľom bolo spochybniť moju osobu a zhanobiť moju povesť.

Dôkaz: kópia prepisu spotu televízie Naša, spot je možno vidieť aj na webovej stránke www.skandalna-vu.sk, kópiu – obrazový a zvukový záznam spotu predložím na prvom súdnom pojednávaní, rozsudok Okresného súdu Košice I, č. 27 Cb 1030/97 – 78 zo dňa 27.03.2000, rozsudok Krajského súdu č. 1 Cob 126/00-110 zo dňa 02.02.2001, ktorý nadobudol právoplatnosť 01.03.2001. Navrhujem výpoveď redaktora uvedeného spotu pred súdom, navrhujem, aby si súd vyžiadal všetky podklady z TV Naša k uvedenému spotu,

-          projekcia webovej stránky www.skandalna-vub.sk na pojednávaní prostredníctvom počítačovej techniky.

     Klienti sú klamaný, podľa môjho názoru, už pri podpisovaní Zmluvy o bežnom účte, ktorej neoddeliteľnou časťou sú Obchodné podmienky VÚB.  V Obchodných podmienkach VÚB zo dňa 01.01.1997 je uvedený článok III., bod č. 3, ktorý hovorí:

 „Za vedenie účtu, uskutočňovanie platobného styku a poskytovanie ďalších služieb, účtuje VÚB a.s. klientovi poplatky podľa platného Sadzobníka poplatkov. VÚB a.s. zabezpečí informovanie klientov o jednotlivých položkách v sadzobníku prostredníctvom svojich pobočiek (pri zriadení účtu, resp. na požiadanie klienta).  

Dôkaz: Obchodné podmienky VÚB a.s. z r. 1997 

     Už tento bod Obchodných podmienok VÚB ticho a takmer nepozorovane pripravuje klienta na to, že vo VÚB a.s. bude klamaný a poškodzovaný. Nie je jasné, čo sú to „ďalšie služby“ a aká „výška poplatkov“ bude v budúcnosti, no klient je zaviazaný súhlasiť s nimi už teraz. Aj keď už tuší, že údajná „Zmluva o bežnom účte“ sa týmto v skutočnosti mení na „Diktát o bežnom účte“, kde VÚB a.s.  bude jednostranne  rozhodovať o tom, čo sú to „ďalšie služby“ a aká bude „výška poplatkov“ za služby, údajnú „Zmluvu o bežnom účte“ klient podpíše, hoci je pre neho jednoznačne nevýhodná.

      Som presvedčený o tom, že budúci klient pri podpisovaní zmluvy nekoná slobodne. Ak klient nepodpíše tieto Obchodné podmienky VÚB, ktoré sú, podľa mňa, v rozpore s dobrými mravmi a zákonmi, VÚB a.s. mu neotvorí účet. Lenže účet v banke je dnes životnou nutnosťou, pomocou ktorého klient si  uspokojuje svoje základné životné potreby. Bez účtu v banke nedostane výplatu, penziu, nemôže podnikať a pod.

    Budúci klient banky však podpíše Zmluvu o bežnom účte nielen preto, že koná pod nátlakom, ale aj na základe nepravdivých informácií. Veta:

 „....účtuje VÚB a.s. klientovi poplatky podľa.......“ sa nedá pochopiť inak, len tak, že VÚB a. s. vystavuje klientovi „účtovné doklady“ a predkladá ich klientovi na schválenie. Banka, podľa mňa, nemôže „účtovať“ len v duchu, alebo dokonca, len vo Svätom duchu! Žalovaný vytvára tak u klienta klamlivý dojem, že klient bude dostávať od banky účtovné doklady v zmysle platných zákonov o vedení účtovníctva. Klient tieto doklady potrebuje, pretože pred daňovou kontrolou a súdmi zodpovedá za správnosť týchto účtovných dokladov. Ako ukážem ďalej, banka už pri podpise Zmluvy o bežnom účte vie, že nebude rešpektovať zákon             o  účtovníctve a klient bude poškodzovaný. „Zmluva o bežnom účte“ sa tu, podľa môjho názoru, jasne mení na „Diktát o bežnom účte“! Klient, podľa mojich vlastných skúseností, nedostane v žiadnom prípade z VÚB a.s. účtovné doklady!

    V ďalšom článku V. ods. 4a už nátlak žalovaného nie je taký maskovaný:

    „VÚB a.s. odpisuje peňažné prostriedky z účtu na základe príkazu klienta. Bez príkazu klienta je VÚB a.s. oprávnená odpísať peňažné prostriedky:

a, na úhradu úrokov, splátok úverov, odmien za poskytovanie peňažných a obchodných služieb podľa Sadzobníka poplatkov a na úhradu ďalších skutočných výdavkov, súvisiacich s poskytovanými službami a činnosťami,“ 

Dôkaz: Obchodné podmienky VÚB z 01.01.1997, nachádzajú sa už v súdnom spise

           a, poplatky za služby môže žalovaný kedykoľvek a akokoľvek svojvoľne meniť, bez toho, aby potrebovala na to súhlas klienta. Žalovaný zjavne predpokladá, že klient banky aj tak nemá čo robiť a preto môže donekonečna vysedávať vo VÚB a.s. a striehnuť na to, ako a kedy sa zmenili poplatky v Sadzobníku poplatkov. Výšku týchto poplatkov, ani ich príčinu klient VÚB a.s. pri podpisovaní Zmluvy o bežnom účte nepozná, napriek tomu ich musí vopred akceptovať. Že klienti nekonajú slobodne, dokazujú tisíce klientov VÚB a.s., ktorí podpísali, pre klientov VÚB a.s. jasne nevýhodné, dobrým mravom odporujúce údajné Zmluvy o bežnom účte.

          b, VÚB a.s. je „oprávnená odpísať peňažné prostriedky bez príkazu klienta:“...... , bez príkazu klienta však zároveň znamená aj „bez súhlasu klienta“!

          c, „bez súhlasu klienta“ súčasne znamená „bez účtovného dokladu“, ktorý je banka povinná, tak ako každý iný daňový subjekt, predložiť klientovi na schválenie ešte pred „odpísaním peňažných prostriedkov, z účtu klienta, pretože klient za účtovný doklad zodpovedá pred daňovou kontrolou a pred príslušnými súdmi. Okrem toho je majiteľom peňazí na svojom účte, a „odpísanie peňažných prostriedkov“  bez účtovného dokladu pokladám za odobratie majetku klientovi bez právneho dôvodu, čo je v priamom rozpore s Listinou základných ľudských práv a slobôd človeka, ktorá zaručuje každému človekovi vlastniť majetok. To je výsledok nerešpektovania zákona č. 563/1991 Zb.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Klient VÚB a.s., potrebuje prípadnej daňovej kontrole predložiť účtovné doklady. Za porušenie tejto povinnosti môže daňová kontrola vyrubiť klientovi pokutu podľa § 37, ods. 1. uvedeného zákona, až jeden milión korún.

          d, „účtovný doklad“ predstavuje „právny dôvod platby“, „bez účtovného dokladu“ znamená súčasne bez „právneho dôvodu“!

          e, „bez právneho dôvodu“ , podľa mňa, znamená, že tu  sa už začína tzv. „čierna ekonomika“. Tá je spôsobená, podľa mňa, sústavným  porušovaním Listiny základných práv a slobôd, ktorá v článku 20 zaručuje každému právo vlastniť majetok. Tento majetok nemožno nikomu odobrať bez „právneho dôvodu“. Podľa článku 20, ods. 2.:

 „Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.

          f, neobstojí prípadné tvrdenie VÚB a.s., že sa takto zmluvne dohodla s klientom. Podľa článku 12, ods. 1., Listiny základných práv a slobôd sú základné práva neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Banka sa nemôže dohodnúť s klientom na porušovaní platných zákonov  a Listiny základných práv a slobôd človeka

           g, „právny dôvod“ predstavuje zároveň „právnu príčinu“ platby. Platba bez „právneho dôvodu“, je zároveň platbou bez „právnej príčiny“, čo spôsobuje absurdný jav, ktorý som nazval „zánik príčinnosti (zánik kauzality)“. Zákonom kauzality sa riadi celý vesmír, makrokozmos aj mikrokozmos, neživá príroda, aj živá príroda, práve tak, ako každá spoločnosť, len vo VÚB a.s. zrušili „príčinnosť“. Teda, aby som bol presný, zrušili „zákonnú príčinnosť“.

    „Zákonnú príčinu“ odpisovania poplatkov z účtu klienta predstavujú účtovné doklady, akceptované klientom, vo VÚB a.s. ju nahradili, podľa mňa, „zaniknutou príčinnosťou“, pri ktorej  o odpise nejakého poplatku z účtu klienta nerozhoduje banka spoločne s klientom, ale rozhoduje len  nejaký anonymný činovník banky podľa svojho subjektívneho pocitu, že z účtu nejakého klienta je potrebné stiahnuť nejaký poplatok, za nejakú službu, pričom názor klienta ho nezaujíma

            h, Zrušenie „zákonnej príčinnosti“ spôsobuje vznik tzv. „čiernej ekonomiky“. Banka sa tu správa podobne, ako pouličná prostitútka, ktorá klientom tak isto poskytuje nejaké služby, za ktoré vyberá poplatky, no klientom nevydáva účtovné doklady. Je to tak isto prípad „čiernej ekonomiky“, no je potrebné ihneď povedať, že pouličné prostitútky sa správajú ku svojim klientom čestnejšie ako VÚB a.s., pretože oni nemôžu vyberať od klientov poplatky za služby bez súhlasu klienta. Ak VÚB a.s. má možnosť vyberať poplatky od klientov napr. aj za služby, ktoré nikdy nevykonala, tak pouličné prostitútky takéto možnosti v žiadnom prípade nemajú.  

  Som presvedčený o tom, že právne normy, ktoré sú uvedené v článku I. Všeobecné ustanovenia, v bode 2, sú v Obchodných podmienkach VÚB a.s. uvedené len preto, aby oklamali budúceho klienta. Žalovaný už vopred vie, že sa nimi nebude riadiť. Klient banky v žiadnom prípade nemôže slobodne rozhodovať o svojom majetku, odteraz slobodne rozhoduje o jeho majetku len žalovaný a to tak, ako keby bol klient zbavený svojprávnosti. Tak isto, klient nedostane v žiadnom prípade účtovné doklady, vierohodné pre prípad daňovej kontroly, čo spôsobuje, podľa môjho názoru, že VÚB a.s. môže teraz slobodne a beztrestne sťahovať peniaze z účtu klienta, napr. aj za služby, ktoré preukázateľne nikdy nevykonala. Zároveň tým vystavuje klienta  riziku miliónovej pokuty zo strany daňovej kontroly za neexistujúce účtovné doklady.

 VÚB a.s. informuje svojho klienta o stave na účte pomocou debetných avíz a výpisu z účtu. Pokladám to za neobyčajnú drzosť zo strany VÚB a.s. voči svojim klientom. Pomocou uvedených dokladov, podľa môjho názoru, VÚB a.s. len drzo oznamuje klientovi, koľko peňazí mu zobrala z jeho účtu bez právneho dôvodu.

 Zároveň VÚB a.s., podľa môjho názoru, uvádza svojich klientov do omylu tak, že raz vydáva, podľa jej okamžitej potreby, debetné avíza za účtovné doklady, vierohodné pre prípad daňovej kontroly, ktoré však nemôže spoplatňovať, pretože vydávanie účtovných dokladov je povinnosť, ktorá vyplýva pre VÚB a.s. zo zákona o účtovníctve.

 A raz vydáva, tak isto podľa jej okamžitej potreby, výpisy z účtu za vlastné produkty, vyplývajúce zo Zmluvy o bežnom účte, ktoré aj spoplatňuje podľa svojho Sadzobníku poplatkov. Ako dôkaz uvádzam nasledujúce skutočnosti:

 K vyššie uvedeným zrážkam z môjho účtu 37,50 USD, 30,-USD a 100,- Sk mi VÚB a.s. vydala len debetné avíza a výpisy z účtu. Nevydala mi účtovné doklady. Dňa 06.04.2001 som požiadal VÚB a.s. o daňové doklady k týmto platbám. 20.04.2001 mi VÚB a.s. odpovedá, že ak chcem kópie výpisov z účtu, musím prísť osobne do banky a zaplatiť za kópie výpisov z účtu, nakoľko môj účet vo VÚB bol zrušený.

Z uvedeného vyplýva, že VÚB a.s. pokladá výpisy z účtu za účtovné doklady.

Dôkaz: moja žiadosť zo dňa 06.04.2001 a odpoveď VÚB a.s. zo dňa 20.04.2001. Doklady sa už nachádzajú v súdnom spise.

    Dňa 09.05.2001 zasielam do VÚB a.s. list,  v ktorom vysvetľujem, že mi nejde o výpisy z účtu, ale o daňové doklady, ktoré by boli vierohodné pre prípad daňovej kontroly. Dňa 10.05.2001 mi VÚB a.s. posiela odpoveď, že v prílohe mi posielajú požadované doklady. V prílohe boli tri, vyššie uvedené, debetné avíza!

Podľa tejto odpovede sa dá predpokladať, že VÚB a.s. pokladá teraz pre zmenu(!) debetné avíza za účtovné doklady, vierohodné pre prípad daňovej kontroly!

 Dôkaz: list zo dňa 09.05.2001odpoveď VÚB a.s. zo dňa 10.05.2001. Doklady sa už nachádzajú v súdnom spise.

    Dňa 22.01.1998 tvrdil riaditeľ pobočky VÚB a.s. v Košiciach Ing. Karol Lešo v periodiku Večer, v článku „AD: „Státisíce v lufte“, že „...tento poplatok je inkasovaný súčasne s realizáciou platby bez akejkoľvek faktúry.“

 Čo je, podľa mňa, potrebné rozumieť tak, že poplatok je inkasovaný bez akéhokoľvek účtovného, či daňového dokladu!

 Dôkaz: článok „Ad: „Státisíce v lufte“, v periodiku Večer zo dňa 22.01.1998.  Článok sa už nachádza v súdnom spise.

    V roku 2001 poskytol rozhovor pre rádio Východ hovorca VÚB a.s. Marián Horváth, ktorý chcel na môj podnet, vyjasniť záležitosti s účtovnými dokladmi vo VÚB a.s. Citujem z prepisu hovoru:

    „ redaktor   Podľa pána Tomka nie sú detné avíza dostačujúcimi daňovými dokladmi. Požiadal som teda o vyjadrenie hovorcu Všeobecnej úverovej banky Mariána Horvátha.

  Horváth     Všeobecná úverová banka vydáva doklady, takzvané debetné avíza, ktoré sú daňovými dokladmi. Môže to dokumentovať aj fakt, že dosiaľ nikto z našich aj väčších klientov napríklad Slovnaft, Istrochem a tak ďalej, a tak isto ani  daňový úrad(!) nevzniesli žiadnu požiadavku, že by tieto doklady neboli v súlade, a že by teda nemohli byť podkladom pre podnikateľov v   účtovníctve.

04:52   redaktor   Vášmu bývalému dnes už klientovi pánovi Tomkovi však Daňové riaditeľstvo v Banskej Bystrici potvrdilo, že debetné avíza nie sú dostatočným daňovým dokladom.

05:01   Horváth   Naše skúsenosti sú úplne, a je to po prvý krát, čo takéto niečo počujem. „

Z uvedenej časti rozhovoru vyplýva, že VÚB a.s. pokladá už zase debetné avíza (podľa okamžitej potreby!) za účtovné doklady a podľa tvrdenia jej hovorcu, ani daňové úrady(!) nevzniesli žiadne požiadavky!

Pre rádio Východ sa však vyjadril aj hovorca Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky Miroslav Veselovský. Citujem:

 redaktor   Zdá sa teda, že odpoveď by sme mohli dostať najskôr asi na Daňovom riaditeľstve v Banskej Bystrici, ktoré potvrdilo pánovi Tomkovi, že predmetné debetné avíza nie sú dostatočným daňovým dokladom. Hovorcu Miroslava Veselovského som sa teda opýtal, prečo je daňové riaditeľstvo nečinné voči tomuto porušovaniu zákona. 

 Veselovský     Pracovníci Daňového riaditeľstva overili v banskobystrickej pobočke Všeobecnej úverovej banky spôsob vyhotovovania výpisov z bežných účtov  podnikateľov. Zistili  že debetné avíza dostáva podnikateľ za medziobdobie, medzi jednotlivými bankovými výpismi, v závislosti od dohody, ktorú uzatvoril so Všeobecnou úverovou bankou. Takže napríklad, ak si klient žiadal vyhotovovať výpisy zo svojho účtu jedenkrát za štvrťrok, bude mať za ročné obdobie štyri bankové výpisy, na ktorých budú uvedené všetky uskutočnené finančné operácie. Medzi týmito zmluvnými výpismi za úhradu VÚB ohlasuje pohyby na účte klientovi len prostredníctvom takzvaných debetných avíz, ktoré však nie sú účtovným dokladom.

Z uvedeného citátu vyplýva, že Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, na rozdiel od vedenia VÚB a.s., nepokladá debetné avíza za daňové doklady, vierohodné pre prípad daňovej kontroly.  Lenže čo pokladá Daňové riaditeľstvo SR za daňový doklad, vierohodný pre prípad daňovej kontroly? Opäť citujem hovorcu Veselovského:

 redaktor   Pán Tomko však je podnikateľ a dostal iba debetné avíza. Hrozí pánovi Tomkovi v prípade daňovej kontroly pokuta, keďže mu chýbajú tieto daňové doklady, hoci ich žiadal ?

 Veselovský     No, nemožno povedať, že by išlo zo strany bankového ústavu      o porušovanie zákona. Nakoľko každý klient banky má možnosť vyžiadať si položkovitý výpis zo svojho peňažného účtu, to nám potvrdili aj vo Všeobecnej úverovej banke, ktorý obsahuje tiež začiatočný a konečný stav na účte a tento jediný je účtovaným dokladom a spĺňa požiadavky paragrafu desať zákona 563 o účtovníctve. Tento však zašle peňažný ústav klientovi len v dohodnutých zmluvných termínoch, a niektoré banky to robia zdarma, niektoré za úhradu.

Vzniká tak absurdná situácia: žiadna strana, a to VÚB a.s., ani Daňové riaditeľstvo SR nevie, čo sa kontroluje pri daňovej kontrole vo VÚB a.s. – debetné avíza, alebo výpisy z účtov?! Záležitosť, podľa mňa, dokazuje, že daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR vo VÚB nerobia vôbec daňové kontroly v zmysle platných zákonov, ale robia ich len fiktívne, čo je  jasne v rozpore s platnými zákonmi. Tu je podľa mňa dôkaz, že poškodzovať a klamať klientov VÚB a.s., aktívne pomáhajú daňové úrady na čele s Daňovým riaditeľstvom SR. Z uvedeného je jasné, že u žalovaného sa nielenže nenachádzajú žiadne účtovné doklady (na miliardy korún obratu ročne !!!) , ale pracovníci VÚB a.s. dokonca ani nevedia, ako účtovné doklady vyzerajú! Žalovaný tu, podľa mňa, nerešpektuje  zákon o účtovníctve, ktorý mu prikazuje vydávať účtovné doklady a viesť účtovnú evidenciu. Hovorca Daňového riaditeľstva SR však, v rozpore so skutočnosťou, tvrdí, že:

„no nemožno povedať, že by išlo zo strany bankového ústavu o porušovanie zákona.“(!)  

Dôkaz: prepis reportáže rádia Východ. Zvukový záznam je možno si vypočuť na webovej stránke www.skandalna-vub.sk  Krajskému súdu v Bratislave poskytnem zvukový záznam reportáže  na prvom pojednávaní.

-          projekcia webovej stránky www.skandalna-vub.sk na pojednávaní prostredníctvom počítačovej techniky

   Teda podľa tohto vyjadrenia hovorcu Daňového riaditeľstva SR, sú výpisy z účtu daňovým dokladom vierohodným pre prípad daňovej kontroly. Upozorňujem súd, že to je veľmi podivný dokument a veľmi podivné vyjadrenie sa hovorcu Daňového riaditeľstva SR.

a, ako má vyzerať účtovný doklad hovorí § 11 a nie § 10 zákona č. 563/1991 Zb.z. o vedení účtovníctva. Vedúci pracovníci Daňového riaditeľstva SR (čiže najvyššie autority v účtovníctve na Slovensku!) zjavne nepoznajú(!) znenie zákona o vedení účtovníctva!

b, klient sa nemôže dohodnúť s bankovým ústavom na zmluvných termínoch vyhotovenia a zaslania účtovného dokladu, nakoľko termín vystavenia účtovného dokladu určuje § 6, ods. 3., zákona č. 563/1991 Zb.z. o  účtovníctve v znení neskorších predpisov. Dva daňové, či podnikateľské subjekty sa nemôžu zmluvne a pritom zákonne dohodnúť na porušovaní platného zákona! Už takáto zmluva by sa mohla pokladať za trestný čin!

c, dva podnikateľské a daňové subjekty sa nemôžu dohodnúť na vydávaní účtovných dokladov, pretože vydávanie účtovných dokladov, je povinnosť, ktorá vyplýva pre žalovaného zo zákona a takáto zmluva by bola prinajmenšom bezpredmetná. Žalovaný je zo zákona povinný vydávať svojim klientom účty a viesť   účtovníctvo a to bez ohľadu na to, čo by bolo uvedené v údajnej zmluve.

d, žalovaný sa nemôže zmluvne dohodnúť s klientom na spoplatňovaní účtovných dokladov, pretože vydávať svojim klientom účtovné doklady je povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona o  účtovníctve, čiže účtovné doklady nie  je možno spoplatňovať. Prípadná zmluva o spoplatňovaní účtovných dokladov by bola prinajmenšom v rozpore s dobrými mravmi! 

e, žalovaný výpisy z účtov spoplatňuje ako svoje vlastné produkty, ktoré sú údajne výsledkom zmluvného vzťahu medzi bankou a klientom. Zároveň sú tieto výpisy z účtov údajne aj účtovnými dokladmi, ktoré však daňové úrady a Daňové riaditeľstvo nemôžu kontrolovať, nakoľko tieto inštitúcie nemôžu vstupovať do zmluvných vzťahov medzi klientom a bankou. Vzniká tak absurdná situácia – účtovné doklady, ktoré nemôžu kontrolovať daňové úrady ani Daňové riaditeľstvo SR!

Ak  teda berieme vážne tvrdenia hovorcu Daňového riaditeľstva SR, že výpis z účtu je účtovným dokladom,  ktorý banky môžu spoplatňovať, dostávame sa k dokumentu, ktorý som pre jeho absurdnosť nazval „dokument – obojživelník“. Tento „dokument – obojživelník“ vzniká takto:

-          VÚB a.s. pokladá, podľa svojej okamžitej potreby, debetné avíza a výpisy účtu, raz za svoj produkt, ktorý  vyplýva zo zmluvy s klientom, a ktorý aj spoplatňuje v zmysle svojho Sadzobníka poplatkov

-          inokedy VÚB a.s. pokladá, (zase) podľa svojej okamžitej potreby, debetné avíza a výpisy z účtu za účtovný doklad, vydanie ktorého jej predpisuje zákon č. 563/1991 Zb. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý ale nemôže spoplatňovať, nakoľko povinnosť vydať účtovný doklad jej vyplýva z uvedeného zákona

Podľa môjho názoru, ide zo strany VÚB a.s. o rozsiahle a bezočivé praktiky za tichej podpory daňových úradov a Daňového riaditeľstva SR. Zákon o vedení účtovníctva nepozná „dokument – obojživelník“!

„Dokument – obojživelník“ má priam rozprávkové vlastnosti. Umožňuje efekt, ktorý som nazval „perpetuum mobile“, čiže to, čo parížska Akadémia vied pokladá od r. 1775 za nemožné:

   Klient, ktorý už zaplatil za všetky položky na svojom účte, musí zaplatiť ešte aj za výpis z tohto účtu. Tým, že zaplatí za výpis z účtu, mu vznikne nová položka na  účte a teda aj nový výpis z účtu, za ktorý je potrebné  opäť zaplatiť. Tak vznikne nová položka na účte a teda aj nový výpis z účtu, za ktorý je potrebné opäť zaplatiť, atď., atď., až do nekonečna. Tak vzniká večný pohyb („perpetuum mobile“),  na účte klienta, podľa zásady: zaplať, pretože si už raz zaplatil! Takéto vedenie účtu pokladám za nemorálne a za absurdné. Ide tu, podľa môjho presvedčenia, o poškodzovanie  klientov. VÚB a.s. však, podľa mňa, toto poškodzovanie nemôže robiť takým hrubým spôsobom, pretože klient by už z banky živý neodišiel. Ak vedci z parížskej Akadémie vied majú obavy, že „perpetuum mobile“ sa nebude nikdy otáčať, žalovaný má opačné problémy: jeho „perpetuum mobile“ sa otáča až príliš rýchlo!

  Z tohto dôvodu žalovaný láskavo umožňuje, aby klient za výpis z účtu zaplatil len raz za mesiac, prípadne raz za štvrťrok. To však, podľa mňa, v žiadnom prípade neznamená menšie poškodzovanie klientov. Naopak, pretože daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR s VÚB a.s., podľa mňa, tolerujú poškodzovanie  klientov, vzniká tak možnosť ešte väčšieho poškodzovania klientov.

   „Dokument – obojživelník“ má totiž ešte ďalšie zázračné vlastnosti: údajne ho nemôžu kontrolovať daňové úrady, ani Daňové riaditeľstvo SR! Spolu s VÚB a.s. ho, podľa okamžitej potreby, pokladajú raz za účtovný doklad, vydanie ktorého je povinnosťou, vyplývajúcou zo zákona o účtovníctve a raz, tak isto podľa okamžitej potreby, ho pokladajú za produkt VÚB a.s., ktorý banka aj spoplatňuje podľa svojho Sadzobníka poplatkov, a ktorý vznikol údajne na základe zmluvy klienta s VÚB a.s. Pretože ide údajne o zmluvné vzťahy medzi bankou a jej klientom, nemôžu daňové úrady, ani Daňové riaditeľstvo SR vstupovať do týchto údajných zmluvných vzťahov, čiže nemôžu kontrolovať výpisy z účtu, ktoré samotné Daňové riaditeľstvo SR pokladá za účtovné doklady! „Dokument – obojživelník“ tak vytvára ďalšiu neuveriteľnú absurdnosť: Spôsobuje vznik údajných účtovných  dokladov, ktoré nemôže daňová kontrola, ani Daňové riaditeľstvo SR kontrolovať! Ako dôkazy uvádzam: 

   Hovorca Daňového riaditeľstva,  Miroslav Veselovský pre rádio Východ:

   „Samozrejme, spôsob vedenia účtu je predmetom zmluvy, ktorú uzatvorí klient s peňažným ústavom. Daňové riaditeľstvo nie je kompetentné do týchto vzťahov v stupovať. Peňažné ústavy kontroluje správca dane tak, ako všetky iné daňové subjekty, iba v súvislosti s ich daňovými povinnosťami voči štátu.“

Dôkaz: prepis reportáže rádia Východ, výsluch pred súdom hovorcu VÚB, a.s. Mariána Horvátha, hovorcu Národnej banky Slovenska Jána Ondu, hovorcu Daňového riaditeľstva Miroslava Veselovského, zvukový záznam reportáže rádia Východ,

   Stanovisko k podaniu riaditeľky odboru služieb pre verejnosť  Daňového riaditeľstva SR, Ing. Beáty Uhrínovej:

   „Nakoľko banky v súlade so zákonom č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov poskytujú služby svojim klientom na zmluvnom základe, Daňové riaditeľstvo nie je oprávnené na to, aby vstupovalo do takýchto zmluvných vzťahov a vzhľadom na túto skutočnosť nie je teda inštitúciou kompetentnou na posudzovanie problematiky poskytovania, resp. neposkytovania daňových dokladov Všeobecnou úverovou bankou, a. s. Bratislava.“

Dôkaz: Stanovisko k podaniu zo dňa 11.10.2001, výsluch pred súdom Ing. Beáty Uhrínovej

(Nie je jasné, ktoré konkrétne ustanovenia zákona č. 21/1992 o bankách v znení neskorších predpisov znemožňujú daňovým úradom a Daňovému riaditeľstvu SR kontrolu účtovných a daňových dokladov vo VÚB a.s., ako aj u jej klientov!)

    Jasné je, podľa môjho názoru, len to, že žalovaný nevydáva účtovné doklady svojim klientom, čiže nerešpektuje zákon o účtovníctve, pričom daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR tento stav tolerujú!

   Bývalý generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR Ing. Ondrej Mráz:

„Ďalej v uvedenom liste bol žiadateľ  oboznámený s faktom, že problematikou poskytovania daňových dokladov zo strany VÚB, a.s. Bratislava nie je DR SR kompetentné riešiť, nakoľko poskytovanie služieb bankou je upravené v zmysle zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.“

Dôkaz: Oznámenie zo dňa 14.08.2002, výsluch pred súdom Ing. Ondreja Mráza

(Nie je jasné, ktoré konkrétne ustanovenia zákona č. 21/1992 o bankách v znení neskorších predpisov znemožňujú daňovým úradom a Daňovému riaditeľstvu SR kontrolu účtovných a daňových dokladov vo VÚB a.s., ako aj u jej klientov!)

    Jasné je, podľa môjho názoru, len to, že žalovaný nevydáva účtovné doklady svojim klientom, čiže nerešpektuje zákon o účtovníctve, pričom daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR tento stav tolerujú!

    Aby to bolo úplne jasné, znovu to láskavo vysvetľuje riaditeľka sekcie daňového práva a služieb Daňového riaditeľstva SR Ing. Katarína Mrázová:

   „Spôsob vedenia účtu klienta a prípadne spoplatňovanie vydania výpisu z peňažného účtu klienta je predmetom zmluvy, ktorú uzatvorí klient s peňažným ústavom. Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky nie je kompetentné do týchto vzťahov vstupovať.“  

Dôkaz: Stanovisko k žiadosti zo dňa 09.12.2002, výsluch Ing. Kataríny Mrázovej pred súdom

   Dokonané jest! Pretože vlastne nikto nemôže kontrolovať debetné avíza a výpisy z účtov - údajné účtovné doklady, došiel som k presvedčeniu a toto moje presvedčenie zverejňujem  na mojej webovej stránke www.skandalna-vub.sk , že vo VÚB a.s. vzniká možnosť, beztrestne a vo veľkom rozsahu poškodzovať účty klientom banky! Lebo teraz už len od nejakého činovníka banky záleží, čo on uzná za poplatok, či za službu banky. Len od jeho fantázie a momentálnej nálady záleží, koľko peňazí, kedy, a začo, zrazí z účtu nešťastného klienta.

Z tohto dôvodu nikto nemôže skontrolovať preukázateľne nepravdivé debetné avíza a výpisy z účtu, ktoré mi vydala VÚB a.s., aby zamaskovala porušenie Zmluvy o bežnom účte, vlastných Obchodných podmienok VÚB.  Ani daňové úrady, ani Daňové riaditeľstvo SR!

    Naprázdno neodídu ani daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR, pretože pri tolerovaní, podľa mňa, takej protiprávnej činnosti vo VÚB a.s. sa vytvára situácia, kedy záleží  už len od svojvôle ich pracovníkov, ktorý doklad uznajú za účtovný, a ktorý nie!

   Všetky doklady a tieto názory, ktoré som ohľadom vedenia účtov vo VÚB a.s., zverejnil v médiách a na svojej webovej stránke www.skandalna-vub.sk , pokladám za pravdivé, ktoré verne popisujú skutočnosti. Verejne tvrdenia vedenia VÚB a.s., že tieto moje informácie sú hlboko nepravdivé a hrubo skresľujúce pokladám za poškodzovanie mojej povesti a vážnosti.

4. Znemožnené alebo sťažené možnosti klientov VÚB a.s. brániť sa proti podvádzaniu a okrádaniu.

    Na svojej webovej stránke www.skandálna-vub.sk dokazujem, že proti tomuto klamaniu a poškodzovaniu klient nemá takmer žiadnu právnu obranu, pretože, podľa mojich skúseností, poškodzovanie klientov vo VÚB a.s. tolerujú štátne inštitúcie: Daňové riaditeľstvo SR, Ministerstvo SR, Národná banka SR, Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave II a Okresná prokuratúra Bratislava II. Ako príklad nemožnosti  brániť sa poškodzovaniu vo VÚB a.s. uvádzam nepravdivé debetné avíza a nepravdivé výpisy z účtu, ktoré mi vydala VÚB a.s. Podľa článku VIII., bodu 5. vlastných Obchodných podmienok VÚB:

   „VÚB a.s. opraví vlastné chybné zúčtovanie v ten istý alebo nasledujúci pracovný deň po dni, kedy chybné zúčtovanie zistila alebo sa o ňom dozvedela od klienta, prípadne inej banky“.

Dôkaz:  Obchodné podmienky VÚB a.s. zr. 01.01.1997

   Je, podľa mňa, jasné, že Obchodné podmienky žalovaný  používa len na oklamanie budúceho klienta. Nepravdivé debetné avíza a nepravdivé výpisy z môjho účtu neopravila nielen „v nasledujúcom pracovnom dni“, ale ani „počas dvanástich nasledujúcich rokov súdnych sporov“, napriek mnohým súdnym prehrám žalovaného a napriek nespochybniteľným dôkazom, že tieto doklady sú jednoznačne nepravdivé. Na moje písomné reklamácie a sťažnosti  pracovníci pobočky VÚB a.s. na ul. Bačíka 2 v Košiciach odpovedali nepravdivo.

Dôkaz: odpoveď Ing. Karola Leša, riaditeľa pobočky VÚB a.s. na Bačíkovej ulici č. 2 zo dňa 06.11.1997odpoveď JUDr. Dušana Kasára, vrchného riaditeľa VAaR vo VÚB, výsluch pred súdom Ing. Karola Leša a JUDr. Dušana Kasára.

   Na každom výpise z účtu je uvedené upozornenie:

   „Prosíme Vás o kontrolu uvedených údajov a v prípade nesúhlasu informujete pobočku, ktorá vedie Váš účet.

Dôkaz: Výpisy z účtu z r. 1997

   Pri mojich osobných návštevách v pobočke, pracovníčky odmietali uznať akúkoľvek moju reklamáciu o nepravdivosti debetných avíz a výpisov z účtu. Voči mne sa správali hrubo, takže po čase som pochopil, že informovať pobočku je márne a prestal som ju navštevovať.

   Na môj veľký úžas, pracovníčka pobočky p. Čornáková vypovedala pred Okresným súdom Košice I, že jej prikázal riaditeľ pobočky banky VÚB a.s. na Bačíkovej ulici 2 v Košiciach, Ing. Karol Lešo, že ak ešte raz prídem do banky dožadovať sa účtovných dokladov, že má zavolať strážnu služby, aby ma z banky vyhodila! Vlastne som mal šťastie: po tom, čo ma VÚB a.s. poškodila o milióny korún, obohatila sa na môj úkor bez právneho dôvodu, mohol som byť ešte jej strážnou službou zbitý a vyhodený na dlažbu! A aby toho nebolo dosť, mohol som byť ešte daňovou kontrolou potrestaný pokutou až do výšky jedného milióna korún za chýbajúce účtovné doklady z VÚB a.s. podľa § 37 zákona č. 563/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov! V takejto situácií žalovaného nenapadá nič lepšie, len v médiách nepravdivo tvrdiť, že som si všetko spôsobil sám, a že ja šírim v médiách hlboko nepravdivé a zavádzajúce informácie!

   Nepomohli ani moje osobné sťažnosti na príslušnom daňovom úrade. Pracovníci daňového úradu mi tvrdili, že ak mám výpisy z účtu, tak mám vlastne účtovné doklady. Na moju žiadosť, aby teda skontrolovali pravdivosť týchto účtovných dokladov  mi odpovedali, že to nemôžu urobiť, nakoľko tieto doklady sú spoplatňované podľa Sadzobníka poplatkov a sú teda produktom VÚB a.s., ktorý vyplýva zo zmluvného vzťahu medzi mnou a VÚB a.s. Daňové úrady nemôžu vstupovať do zmluvných vzťahov, ktoré sú medzi bankou a jej klientmi. Zápisnicu o tom odmietli so mnou spísať, podobne ako so mnou nikdy nespísalo zápisnicu ani Daňové riaditeľstvo SR pri mojich opakovaných sťažnostiach. Vtedy som počínanie pracovníkov daňovej kontroly nechápal, až zriadením webovej stránky www.skandalna-vub.sk  zhromažďovaním dokladov, ich porovnávaním a štúdiom som pochopil, že daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR kolaborujú s VÚB a.s., pri poškodzovaní klientov.

   Porušovanie zákonov o vedení účtovníctva u žalovaného nie je možno riešiť sťažnosťou na Národný kontrolný úrad, alebo na Slovenskú obchodnú inšpekciu, pretože zákonodarcovia, aby uľahčili poškodzovanie klientov a štátu bankami, vybrali banky spod právomoci týchto inštitúcií.

   Klientovi VÚB a.s. veľmi nepomôže ani keď sa obratí  na orgány činné v trestnom konaní. Podľa môjho názoru, polícia Bratislava II a prokuratúra Bratislava II, tolerujú nerešpektovanie zákonov u žalovaného. Dokazujú to, podľa mňa, nezmyselné odpovede z uvedených inštitúcií.

Dôkaz: Uznesenie Oddelenia policajného zboru zo dňa 11.04.2005, Upovedomenie zo dňa 10.06.2005, Odpoveď zo dňa 06.07.2005Uznesenie prokuratúry Bratislava II zo dňa 31.08.2005.

Navrhujem, aby si Krajský súd v Bratislave pre potreby tohto súdneho konania zapožičal z Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II, Úradu justičnej a kriminálnej polície, Odbor ekonomickej kriminality, 827 49 Bratislava II, spis ČVS: ORP – 2049/OEK – B2 – 04. Zároveň navrhujem výsluch pred súdom Mjr. Mgr. Milana Segeča z Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II a námestníka okresného prokurátora JUDr. Svetozára Chabadu.

   Nepomôže ani sťažnosť na Národnú banku Slovenska, ktorá má zo zákona č. 21/1992 o bankách dohľad nad bankami. Som presvedčený, že vedeniu Národnej banky Slovenska je známe, že VÚB a.s. nerešpektuje tieto ustanovenia uvedeného zákona:

    §11 ods. 1, 4, §11 ods. 1, 3, §12 ods. 2, §21 ods. 2, §22 ods. 1 a, b, c, d, ods. 4, 5, 6, §23 ods. 1, 3, §24 ods. 2, 4, §26 ods. 1 

    Ako dôkaz, že Národná banka Slovenska sa vyhýba zodpovednosti za, podľa mňa, neudržateľný stav u žalovaného uvádzam časť prepisu rozhovoru, ktorý poskytol hovorca Národnej banky Slovenska Ján Onda:

  05:38   redaktor   Kto má pravdu?

05:40   redaktor   Ide naozaj zo strany Všeobecnej úverovej banky o porušovanie zákona? Má pravdu náš poslucháč Dušan Tomko? O vyjadrenie som požiadal hovorcu Národnej Banky Slovenska Jána Ondu.

05:51   Onda       Úlohou Národnej banky Slovenska, respektíve bankového dohľadu Národnej banky Slovenska je to, aby kontroloval obozretné podnikanie bánk a úsek bankového dohľadu nerieši individuálne prípady medzi komerčnou bankou a príslušným klientom, či už fyzickou alebo právnickou osobou. Nechcem hovoriť nejaký recept na riešenie takéhoto prípadu, ale spravidla je to možné riešiť na úrovni banka, klient, respektíve, klient, orgán činný v trestnom konaní. Okrem iného Národná banka samozrejme nie je ani orgánom činným v trestnom konaní, takže neprislúcha jej aj z tohto pohľadu riešiť takýto prípad.

06:30   redaktor   Národná banka Slovenska má okrem toho, že vykonáva bankový dohľad má ochraňovať svojich klientov, nedá sa nejakým spôsobom, vy do toho teda nemôžete zasiahnuť?

06:40   Onda       Národná banka má jedného jediného klienta a tým je štát, a pokiaľ myslíte na klientov komerčných bánk tak tá odpoveď je presne tá istá, čo som povedal v predchádzajúcej otázke.

06:49   redaktor   Je tu všeobecné pravidlo, že banky nevydávajú daňové doklady, ale len debetné avíza, alebo máte to potvrdené aj z iných bánk?

06:57   Onda       To je otázka pre komerčné banky.

a, Ján Onda ignoruje a nezaujíma sa o to, či moje názory, že VÚB, a.s. nerešpektuje mnohé zákony, poškodzuje klientov, uvádza do omylu tak klientov, ako aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky, sú pravdivé. O záležitosti celkom nezmyselne a nepravdivo vykladá, „ako o individuálnych prípadoch  medzi komerčnou bankou a príslušným klientom, či už fyzickou alebo právnickou osobou, ktoré Národná banka Slovenska nerieši.“

b, Národná banka Slovenska samozrejme nie je orgánom činným v trestnom konaní, no nie je až taká bezmocná, ako to tvrdí jej hovorca – nič totiž nebráni Národnej banke Slovenska, aby podala podnet  orgánom činným v trestnom konaní, aby preverili pravdivosť mojich názorov, ohľadom poškodzovania klientov Všeobecnou úverovou bankou, a.s. Bratislava

c, Na otázku redaktora, či Národná banka Slovenska nemôže zasiahnuť, odpovedal Ján Onda zjavne nepravdivo:

06:40 Onda  Národná banka Slovenska má jediného klienta a tým je štát, a pokiaľ myslíte na klientov komerčných bánk tak tá odpoveď je presne taká istá, čo som povedal v predchádzajúcej otázke.

Pravda je však taká, že podľa § 26 ods. 1 zákona 21/1992 Zb. z. o bankách platí:

   „Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky spočívajúce v porušení......7) všeobecne záväzných predpisov vrátane  opatrení alebo rozhodnutí vydaných vydaných alebo uložených Národnou bankou Slovenska, vo vykonávaní obchodov bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, ktoré poškodzujú záujmy jej vkladateľov, vrátane obchodov, v ktorých v dôsledku sa banka alebo pobočka zahraničnej banky stane neschopnou vyplácať vklady alebo ohrozujú bezpečnosť a stabilitu bankového systému,.......!“ 

 Je veľmi ťažké predstaviť si, že by nevydávanie účtovných dokladov klientom vo VÚB, a.s., poškodzovanie klientov VÚB a.s., vystavovanie ich rizika miliónových pokút zo strany daňových úradov a Daňového riaditeľstva SR,  „nepoškodzovalo záujmy jej vkladateľov“

   Ak teda Národná banka Slovenska „zistí nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky....“ , potom Národná banka Slovenska vonkoncom nie je až taká bezmocná, ako to verejne tvrdí jej hovorca Ján Onda. NBS má v tomto prípade, okrem podania podnetu orgánom činným v trestnom konaní, podľa § 26 ods. 1 zákona o bankách ešte napríklad tieto možnosti:

a, uložiť pokutu až do výšky 10 000 000 Sk,

b, uložiť opatrenie na nápravu zistených nedostatkov, najmä

  1. prikázať obmedzenie alebo skončenie niektorej činnosti,
  2. uložiť skončenie nepovolenej činnosti
  3. obmedziť, pozastaviť alebo odobrať povolenie na výkon niektorých  bankových činností
  4. limitovať prevádzkové náklady,
  5. obmedziť alebo zastaviť vyplácanie dividend, tantiém a odmien,

9.  zaviesť nútenú správu banky podľa tohto zákona,

    10. odobrať povolenie pôsobiť ako banka (§ 34)

    11. uložiť zostavovanie výkazov o finančnej a majetkovej situácií banky alebo pobočky zahraničnej banky a vykonanie ich auditu na náklady banky alebo pobočky zahraničnej banky.

(4) Uložením pokuty   podľa odseku 1 písm. a) nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných právnych predpisov.

   Nič z uvedených zákonných ustanovení Národná banka Slovenska voči žalovanému nevyužíva, hoci je k tomu oprávnená a podľa môjho názoru, má k tomu jednoznačné dôvody. Namiesto toho zabezpečuje žalovanému mnohomiliónové príjmy, podľa môjho názoru, bez právnych dôvodov. Národná banka Slovenska umožňuje žalovanému, podľa mňa, zneužívanie § 22 ods. 1 písm. f, zákona č. 21/1992 Zb. z o bankách, ktorý hovorí:

(1) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné prostredníctvom audítorov podľa osobitého zákona zabezpečiť:

   f, Na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska preverenie správnosti účtovníctva, banke patrí od Národnej banky Slovenska úhrada nevyhnutných vecných nákladov v prípade, ak sa pri preverení nezistili nedostatky.

   Preverenie správnosti , účtovníctva vo VÚB a.s. nie je možné už z toho dôvodu, že vo VÚB a.s. sa nenachádzajú žiadne účtovné doklady, jej zamestnanci a vedenie banky ani nevie, ako skutočné účtovné doklady vyzerajú. Podľa záznamu z rádia Východ, uverejnenom na mojej webovej stránke www.skandalna-vub.sk vyplýva, že daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR tento stav tolerujú tak, že vo VÚB a.s. nerobia daňové kontroly podľa platných zákonov, ale len fiktívne kontroly, v rozpore s platnými zákonmi. Z tohto dôvodu som  ja nemohol nájsť ani za dvanásť rokov organizáciu, ktorá by skontrolovala pravdivosť debetných avíz a výpisov z účtu, ktoré mi vydala VÚB a.s., a ktoré sú údajne účtovnými dokladmi. Takýmto spôsobom sa samozrejme nikdy nemôžu zistiť pri preverovaní nedostatky a žalovaný dosiahne vždy úhradu nevyhnutných nákladov pri prípadných auditoch o účtovníctve od Národnej banky Slovenska!

   Z uvedeného, podľa mňa, logicky vyplýva, že všetky „účtovnícke závierky“, „konsolidované účtovnícke závierky“ a prípadné „účtovné audity“ sú jednoznačne zástierkami, ktoré majú za cieľ:

-          oklamať verejnosť

-          oklamať klientov žalobcu

-          oklamať Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národnú banku Slovenska, pričom tieto inštitúcie jednoznačne vedia, že uvedené doklady sú nepravdivé.

   Že Národná banka Slovenska vie o nerešpektovaní zákonov u žalovaného, dokazuje aj rozhovor pre rádio Východ jej hovorcu Jána Ondu:

06:49   redaktor   Je tu všeobecné pravidlo, že banky nevydávajú daňové doklady, ale len debetné avíza, alebo máte to potvrdené aj z iných bánk?

06:57   Onda       To je otázka pre komerčné banky.

    Hovorca Národnej banky Slovenska samozrejme vie, že žalovaný nevydáva svojim klientom účtovné doklady, ale prezentuje to verejnosti tak, že Národnú banku Slovenska to nemusí zaujímať, že nemá príslušné právomoci, a že ide v podstate o súkromný spor medzi mnou a žalovaným. Súčasne verejnosti zatajuje, že NBS má zo zákona povinnosť (okrem iného) aj dbať na  „bezpečnosť a stabilitu bankového systému“! Ako môže, prispieť neexistencia vedenia účtovníctva, nehodnoverné účtovné závierky a nehodnoverné konsolidované účtovné závierky u žalovaného k „bezpečnosti a stabilite bankového systému“, je pre mňa záhadou!

   Aby Národná banka Slovenska umožnila tento podivný stav vo VÚB a.s., musí sama, podľa mňa, zneužívať §2 písm. c, a d, ako aj § 7 ods. 2, písm. a, a d, ods. 6, zákona 566/1992 o Národnej banke Slovenska.

Dôkaz: Navrhujem výsluch pred súdom hovorcu Jána Ondu a guvernéra Národnej banky Slovenska, Ing. Ivana Šramka. Navrhujem, aby si Krajský súd zapožičal z Národnej banky Slovenska pre potreby tohto súdneho konania posledný audit o účtovníctve u žalovaného, ako aj dokumentáciu, z ktorej jasne vyplýva, koľko  Národná banka Slovenska uhradila VÚB a.s. „nevyhnutných vecných nákladov za posledné tri roky pri preverovaní prostredníctvom audítorov, keďže sa pri preverovaní nezistili nedostatky“.

  Poškodený klient klient VÚB a.s. nenájde ochranu ani u Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré má zo zákona č. 21/1992 o bankách v znení neskorších predpisov, tak isto dohľad nad bankami.

   Podľa môjho názoru, Ministerstvu financií Slovenskej republiky sú známe skutočnosti, ktoré svedčia o tom, že VÚB , a.s. je pochybná organizácia, ktorá má, podľa mňa, sústavné problémy s dodržiavaním platných zákonov:

-          z VÚB a.s. bolo vytunelovaných 97 miliárd korún

-          vláda musela oddlžiť VÚB a.s. vo výške 72 miliárd korún, aby ju mohla predať (podarovať) talianskej banke Intessa Bci za 30 miliárd korún

-          VÚB a.s. dostala pokutu od Protimonopolnému úradu vo výške 10,6 milióna EUR, pretože údajne porušila zákony a vytvorila kartel s dvoma inými bankami

-          v banke neexistuje vedenie účtovníctva, ani účtovné doklady 

-          sústavne uvádza do omylu verejnosť a klientov banky 

-          sústavne predkladá Ministerstvu financií SR a Národnej banke Slovenska,  nepravdivé účtovné závierky a nepravdivé audity o účtovníctve.    

Navrhujem súdu, aby predvolal svedkov, bez ohľadu na to, či pripustí vedľajšie účastníctvo vo veci alebo nie, podľa možnosti, svedkov v tomto poradí:

     Svedkovia z Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici:

1, hovorca Miroslav Veselovský

2, riaditeľka odboru služieb pre verejnosť Ing. Beáta Uhrinová

3, bývalý generálny riaditeľ Ing. Ondrej Mráz

4, riaditeľka sekcie daňového práva a služieb Ing. Katarína Mrázová

5, bývala generálna riaditeľka Ing. Mária Machová, PhD.

6, generálny riaditeľ Ing. Igor Šulaj

   Z Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II, úradu justičnej a kriminálnej polície, Odboru ekonomickej kriminality, 827 49 Bratislavy II:

 -          Navrhujem výsluch pred súdom vyšetrovateľa PZ Mjr. Mgr. Milana Segeča.

 Z Okresnej prokuratúry Bratislava II, Kvetná 13, 820 05 Bratislava:

 -          Navrhujem výsluch pred súdom námestníka okresného prokurátora JUDr. Svetozára Chabadu.

   Z Ministerstva financií Slovenskej republiky, Štefanovičova č. 5, P.O.Box 82, 817 87 Bratislava:

Navrhujem výsluch pred súdom bývalú ministerku financií Brigitu Schmognerovú, Mariána Kudleja, riaditeľa odboru peňažníctva, ministra financií Ing. Jána Počiatka, bývalého predsedu vlády a ministra financií Ing. Ivana Mikloška, riaditeľa odboru Ing. Petra Turiniča, generálnu riaditeľku Ing. Ivetu Turčánovú.

  z Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová 27 821 01 Bratislava:

Ing. Ing. Daniela Vegha predsedu VV Fondu národného majetku, Ing. Róberta Prikryla, člena VV Fondu národného majetku

 a zo Slovenskej konsolidačnej a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava:

 Ing. Viliama Vaškoviča, CSc, predsedu predstavenstva Slovenskej konsolidačnej a. s. a Ing. Juraja Minarovjecha, člena predstavenstva Slovenskej konsolidačnej a.s.      

 Z pobočky VÚB, a.s. Bratislava, na Bačíkovej ulici č. 2 navrhujem výsluch pres súdom:

 -          Ing. Natáliu Želinskú, p. Čornákovú a Ing. Karola Leša

       Z ústredného vedenia Všeobecnej úverovej banky a.s. v Bratislave, Mlynské Nivy 1 navrhujem výsluch pred súdom:

 

-          hovorcov VÚB a.s. Norberta Lazara a Mariána Horvátha

-          bývalého vedúceho právneho oddelenia JUDr. Vladislava Dzúrika

-          pracovníčky právneho oddelenia VÚB, a.s  JUDr. Tatianu Hurtíkovú a Mgr. Ivetu Šárkányovú

-          bývalú právnu zástupkyňu žalovaného JUDr. Dášu Šulejovú

-          bývalého prezidenta VÚB a.s. Ing. Jána Gabriela

-          bývalého prezidenta  VÚB a.s. Ing. Ladislava Vaškoviča, CSc

-          bývalého generálneho riaditeľa VÚB a.s. Tomasa Spurneho, MBA

-          člena predstavenstva VÚB Jonathana Lockeho

    Uvedení svedkovia sa majú vyjadriť k odpovediam na moje sťažnosti, podania, žiadosti o informácie a na moje trestné oznámenie, ako aj na trestné oznámenie žalovaného, ktoré sa týkali nevydávania účtovných dokladov vo VÚB, a.s. a používania „Jednotných pravidiel pre inkasá“.  Ide o odpovede z týchto štátnych inštitúcií:

 Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len MF SR)

Národnej banky Slovenska (ďalej len NBS)

Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len DR SR)
Okresného riaditeľstva policajného zboru Bratislava II (ďalej len PZ Bratislava II)

Okresnej prokuratúry Bratislava II (ďalej len OP Bratislava II)

Žalovanej strany Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava (ďalej len VÚB)

 Ide o tieto dokumenty:

20.10.1997 žalovaný podpisuje so žalobcom Zmluvu o bežnom účte a vydáva doklad – Obchodné podmienky VÚB. Žalovaný už vopred vie, že nebude dodržiavať Zmluvu o bežnom účte, ani vlastné Obchodné podmienky VÚB a zároveň zatajuje žalobcovi „Jednotné pravidla pre inkasá“, o ktorých žalobca, ako budúci klient žalovaného nemá ešte ani tušenie

Dôkaz: Zmluva o bežnom účte z 20.10.1997, Obchodné podmienky VÚB a.s. z r. 1997, Jednotné pravidla pre inkasá z 1997

 

20.10.1997 žalovaný preberá platobný príkaz od žalobcu, o ktorom žalovaný už vie, že ho nebude rešpektovať

Dôkaz: Platobný príkaz z 20.10.1997

Od 20.10.1997 do 22.06.1998  žalovaný vydáva výpisy z účtu, v ktorých uvádza aj zrážky peňazí z  účtu žalobcu bez právneho dôvodu

21.10.1997 žalovaný vydáva (nepravdivé) debetné avízo na 37,5 USD

04.11.1997 žalovaný vydáva (nepravdivé) debetné avízo na 30,- USD

18.11.1997 žalovaný vydáva (nepravdivé) debetné avízo na 100,- Sk

06.11.1997  žalovaný oznamuje žalobcovi, že jeho sťažnosť na nedoručenie platby je neopodstatnená...

Dôkaz: Stanovisko VÚB a.s. k sťažnosti z 06.11.1997

31.07.1998  žalovaný oznamuje žalobcovi, že jeho sťažnosť na umelé preťahovanie celej veci je neopodstatnená....

Dôkaz: Odpoveď žalovaného z 31.07.1998

25.11.1998   MF SR na sťažnosť žalobcu oznamuje, že mu neprináleží vstupovať do zmluvných vzťahov medzi klientom a bankou. Sťažnosť žalobcu je potrebné riešiť súdnou cestou, prípadne za pomoci strany stavovskej organizácie. MF SR zatajuje, že podpísalo zmluvu so žalovaným, a že je vo veci stranou zainteresovanou

Dôkaz: Odpoveď Ministerstva financií z 25.11.1998

01.02.2000   NBS oznamuje žalobcovi, že nie je príslušná riešiť jeho sťažnosť,  preto sťažnosť postupuje žalovanému. Žalovaný sa má sám skontrolovať.

Dôkaz: Odpoveď Národnej banky Slovenska z 01.02.2000

09.02.2000  žalovaný odpovedá žalobcovi, že sa nebude zaoberať jeho sťažnosťou, vzhľadom na súdny spor medzi žalobcom a žalovaným

Dôkaz: Odpoveď na sťažnosť z 09.02.2000  

07.03.2000  žalovaný oznamuje žalobcovi, že jeho sťažnosť na nedoručenie platby je neopodstatnená

Dôkaz: Odpoveď VÚB z 07.03.2000

15.03.2000   žalovaný oznamuje NBS, že žalobca bol s výsledkom prešetrenia sťažnosti oboznámený

Dôkaz: Potvrdenie zaslania listu z 15.03.2000

21.03.2000  žalovaný oznamuje žalobcovi, že vzhľadom na súdne konanie medzi žalobcom a žalovaným neposkytne  požadované informácie

Dôkaz: Odpoveď VÚB na sťažnosť z 21.03.2000

05.01.2001  NBS informuje žalobcu, že napriek tomu, že nebola príslušná jeho sťažnosť vybaviť, poslala ju na prešetrenie žalovanému, ktorý sa má sám skontrolovať. O výsledku prešetrenia sťažnosti u žalovaného bol žalobca oboznámený. Týmto pokladá NBS  sťažnosť žalobcu za uzavretú

Dôkaz: Odpoveď Národnej banky Slovenska z 05.01.2001

15.01.2001 MF SR  na  opakovanú sťažnosť žalobcu oznamuje, že  bol úspešný v súdnom spore proti žalovanému aj pred Krajským súdom v Košiciach. Ak mu nebol doručený rozsudok, má sa vo veci nečinnosti Krajského súdu obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti SR. Na sťažnosť žalobcu neodpovedá, namiesto toho mu zatajuje, že podpísalo zmluvu so žalovaným, a že teda je vo veci stranou zainteresovanou

Dôkaz: Oznámenie MF SR z 15.01.2001

23.01.2001 MF SR  oznamuje žalobcovi, že  sťažnosť žalobcu opäť postúpili na vybavenie žalovanému, žalovaný sa má sám skontrolovať, zároveň mu zatajuje, že podpísalo zmluvu so žalovaným, a že teda je vo veci stranou zainteresovanou

Dôkaz: Postúpenie sťažnosti z MF SR z 23.01.2001

02.03.2001  žalovaný oznamuje žalobcovi, že na jeho sťažnosť, ktorú dostal z MF SR  nebude odpovedať, nakoľko žalobca je  v súdnom spore so žalovaným

Dôkaz: Oznámenie VÚB,a.s. z 02.03.2001

10.04.2001  žalovaný oznamuje žalobcovi, že mu neposkytne informácie ohľadom nevydávania účtovných dokladov u žalovaného

Dôkaz: Vyjadrenie z VÚB z 10.04.2001

20.04.2001 žalovaný oznamuje žalobcovi na jeho žiadosť o hodnoverné daňové doklady k zrážkam z jeho účtu, že si pre dotlač výpisov z účtu má osobne prísť do banky a zaplatiť za ne, nakoľko žalovaný tieto výpisy z účtu spoplatňuje

Dôkaz: Žiadosť o dotlač – oznámenie z 20.04.2001

21.08.2001 Žalobca posiela MF SR oznámenie, že otvoril webovú stránku, kde poukazuje na nevydávanie daňových dokladov u žalovaného.

Dôkaz: List MF SR z 21.08.2001

10.05.2001 žalovaný posiela tri (nepravdivé) debetné avíza po tom, čo ho žalobca upozornil, že nežiada výpisy z účtu, ale hodnoverné daňové doklady pre prípad daňovej kontroly

Dôkaz: Zaslanie požadovaných dokladov z 10.05.2001

11.10.2001 DR SR oznamuje žalobcovi, že nie je inštitúciou kompetentnou na posudzovanie problematiky poskytovania, resp. neposkytovania daňových dokladov

Dôkaz: Stanovisko k podaniu z 11.10.2001

19.11.2001  DR SR  oznamuje žalobcovi, že  dostalo jeho sťažnosť z MF SR na nevydávanie daňových dokladov u žalovaného a že ju postupuje sekcií daňovej kontroly DR SR

Dôkaz: Oznámenie o postúpení podania z 19.11.2001

17.01.2002 žalovaný doručuje Okresnému súdu Košice II vyjadrenie a zaslanie listín k žalobe na sto miliónov korún, kde opäť poukazuje na to, že žalobca zasahuje svojou webovou stránkou www.skandalna-vub.sk do dobrej povesti žalovaného

Dôkaz: Vyjadrenie a zaslanie listín z 17.01.2002

29.05.2002  žalovaný odmieta  poskytnúť informáciu žalobcovi o daňových dokladoch vzhľadom na  súdny spor

Dôkaz: List z VÚB z 29.05.2002

12.08.2002  DR SR oznamuje žalobcovi, že predlžuje lehotu na vybavenie jeho sťažnosti

14.08.2002  DR SR oznamuje žalobcovi, že nie je kompetentné riešiť problematiku poskytovania/neposkytovania daňových dokladov u žalovaného

Dôkaz: Oznámenie DR SR z 14.08.2002

04.10.2002  DR SR oznamuje, že na  žiadosť žalobcu o poskytnutie informácií ohľadom nevydávania daňových dokladov u žalovaného, nebude odpovedať

Dôkaz: Oznámenie DR SR z 04.10.2002

09.12.2002  DR SR oznamuje žalobcovi, že nie je kompetentné kontrolovať výpisy z účtu, (údajné účtovné doklady), pretože tie sú predmetom zmluvy medzi klientom a bankou. DR SR nie je kompetentné vstupovať do týchto zmluvných vzťahov

Dôkaz: Stanovisko k žiadosti z 09.12.2002

25.07.2002  NBS  oznamuje žalobcovi, že jej neprináleží riešiť jeho nespokojnosť s vystavovaním daňových dokladov u žalovaného. Kompetentné sú príslušné daňové úrady

Dôkaz: Stanovisko NBS z 25.07.2002 

22.03.2004  DR SR predstiera záujem o riešenie sťažnosti a požaduje od žalobcu doplnenie podania ohľadom jeho sťažnosti na nečinnosť DR SR

Dôkaz: Žiadosť o doplnenie podania z 22.03.2004

11.04.2005  PZ Bratislava II posiela uznesenie žalobcovi, že jeho trestné oznámenie na  žalovaného ohľadom nevydávania účtovných dokladov a poškodzovanie klientov vo žalovaného  zamieta

Dôkaz: Uznesenie z 11.04.2005

06.07.2005  PZ Bratislava II  oznamuje žalobcovi, že jeho sťažnosť proti uzneseniu je v štádiu prešetrovania na OP Bratislava II.

Dôkaz: Oznámenie z 06.07.2005

31.08.2005  OP Bratislava II oznamuje žalobcovi, že jeho sťažnosť proti uzneseniu PZ Bratislava II zamieta

Dôkaz: Uznesenie z 31.08.2005

29.04.2009  MF SR predstiera záujem o riešenie sťažnosti a  žiada žalobcu o spoluprácu pri vybavovaní jeho novej sťažnosti na nevydávanie účtovných dokladov u žalovaného. Zároveň mu zatajuje, že podpísalo  zmluvu so žalovaným, a že je teda vo veci stranou zainteresovanou.

Dôkaz: Žiadosť o spoluprácu z 29.04.2009

13.05.2009  DR SR predstiera záujem o riešenie  sťažnosti žalobcu a  žiada ho o spoluprácu pri vybavovaní jeho opätovnej sťažnosti na nevydávanie účtovných dokladov u žalovaného.

Dôkaz: Žiadosť o spoluprácu z 13.05.2009

22.05.2009  MF SR   upovedomuje žalobcu, že lehota na vybavenie sťažnosti je 60 dní. Zároveň mu zatajuje, že podpísalo  zmluvu so žalovaným, a že je teda vo veci stranou zainteresovanou

16.06.2009  DR SR oznamuje, že  sťažnosť žalobcu na nevydávanie účtovných dokladov u žalovaného  pokladá za neopodstatnenú.

Dôkaz:  Oznámenie z DR SR z 16.06.2009

16.06.2009  MF SR  oznamuje, že  sťažnosť žalobcu na nevydávanie účtovných dokladov u žalovaného je neopodstatnená. Zároveň mu zatajuje, že podpísalo  zmluvu so žalovaným, a že je teda vo veci stranou zainteresovanou.

Dôkaz: Oznámenie z MF SR z 16.06.2009

10.08.2009  DR SR oznamuje, že  námietku žalobcu voči spôsobu prešetrovania sťažnosti na DR SR  ohľadom nevydávania účtovných dokladov u žalovaného postupuje  na MF SR (?!) z dôvodu príslušnosti(?!) na ďalšie konanie.

Dôkaz: Postúpenie sťažnosti 10.08.2009

06.10.2009  DR SR znovu oznamuje žalobcovi, že jeho námietku voči spôsobu prešetrovania sťažnosti na DR SR  ohľadom nevydávania účtovných dokladov u žalovaného, postupuje na MF SR(?!) z dôvodu príslušnosti(?!) na ďalšie konanie.

Dôkaz: Postúpenie sťažnosti z 06.10.2009

20.10.2009  MF SR  oznamuje žalobcovi, že jeho námietka voči nevybaveniu sťažnosti (kde, na DR SR ?!) je neopodstatnená. Zároveň mu zatajuje, že podpísalo  zmluvu so žalovaným, a že je teda vo veci stranou zainteresovanou.

Dôkaz: Zaslanie stanoviska z 20.10.2009

Pripájam aj dokumenty – sťažnosti, žiadosti a podnety žalobcu ohľadom nevydávania účtovných dokladov u žalovaného a používanie „Jednotných pravidiel pre inkasa“ žalovaným:

04.11.1998 sťažnosť žalobcu MF SR na nedoručenie platby žalovaným a na jeho nepravdivé odpovede na  reklamácie

Dôkaz: Sťažnosť z 04.11.1998 

19.12.2000 sťažnosť žalobcu MF SR na nedoručenie platby žalovaným a na jeho nepravdivé odpovede  reklamácie

Dôkaz: Sťažnosť z D. Tomku pre MF SR z 19.12.2000

14.02.2001 podnet žalobcu MF SR na nedodržiavanie zákonov u žalovaného pri nevydávaní účtovných dokladov.

21.08.2001 dopyt žalobcu na MF SR prečo žalovaný nemusí vydávať účtovné doklady? Je možné, aby žalovaný mal dokonca vnútorný predpis, ktorý jeho zamestnancom zakazuje vydávať daňové doklady? Je štátu, prostredníctvom MF SR jedno, o koľko peňazí príde štát umelým predlžovaním sporu?

Dôkaz: List žalobcu pre MF SR z 21.08.2001

06.11.2001 žalobca upozorňuje MF SR, že otvoril webovú stránku www.skandalna-vub.host.sk a žiada ministerku Brigitu Shmognerovú, aby zaujala odborné stanovisko k zverejnenému nedodržiavaniu daňových zákonov u žalovaného. Pripomenul jej, že ako ministerka financií žiadala dokonca, aby aj pouličné prostitútky mali na krku prenosné pokladničky na vydávanie daňových dokladov svojim klientom.

Dôkaz: Sťažnosť z 06.11.2001 na MF SR

20.04.2009 žalobca podáva MF SR opätovnú sťažnosť na nevydávanie účtovných dokladov u žalovaného.

Dôkaz: článok Perpetuum mobile I. stupňa – Sťažnosť na MF SR z 20.04.2009

19.05.2009 žalobca poskytuje MF SR požadovanú spoluprácu

Dôkaz: článok Ministerstvo financií SR požiadalo o spoluprácu

13.09.2004 Okresné riaditeľstvo PZ Košice I oznamuje žalobcovi, že jeho trestné oznámenie na porušovanie zákonov u žalovaného bolo odstúpené Okresnému riaditeľstvu PZ Bratislava II

17.02.2005 urgencia žalobcu PZ Bratislava II vo veci trestného oznámenia

04.05.2005 opätovná urgencia žalobcu PZ Bratislava II vo veci trestného oznámenia

20.04.2004 sťažnosť žalobcu PZ Bratislava II ohľadom zamietnutia Uznesenia o trestnom oznámení

Dôkaz: Sťažnosť proti Uzneseniu z 20.04.2004 

21.06.2001 žiadosť žalobcu DR SR o zaujatie stanoviska k debetným avízom, ktoré vydal žalovaný.

Dôkaz: Žiadosť o zaujatie stanoviska z 21.06.2001

03.09.2002 sťažnosť žalobcu DR SR na neriešenie problému nevydávania daňových dokladov žalovaným

Dôkaz: Sťažnosť z 03.09.2002

22.10.2002 sťažnosť žalobcu DR SR na spôsob prešetrovania sťažnosti žalobcu na Daňovom úrade Košice II ohľadom nevydávania účtovných dokladov žalovaným

Dôkaz: Žiadosť z 22.10.2002

10.03.2004 sťažnosť žalobcu DR SR na nečinnosť DR SR ohľadom nevydávania účtovných dokladov žalovaným

Dôkaz: Sťažnosť z 10.03.2004

20.04.2009 opätovná sťažnosť žalobcu DR SR na nevydávanie účtovných dokladov žalovaným

Dôkaz: článok Perpetuum mobile II. stupňa, Sťažnosť Daňovému riaditeľstvu SR z 20.04.2009

25.05.2009 žalobca odpovedá DR SR na jeho žiadosť o spoluprácu

Dôkaz: článok Ministerstvo financií SR požiadalo o spoluprácu z 19.05.2009

15.10.2009 žalobca si sťažuje na DR SR, MF SR a NBS na spôsob vybavovania jeho sťažnosti

29.10.1997 žiadosť žalobcu žalovanému na prešetrenie platby

Dôkaz: Žiadosť z 29.10.1997

31.10.1997 sťažnosť žalobcu žalovaného na spôsob vybavovania jeho sťažnosti

Dôkaz: Sťažnosť z 31.10.1997

09.05.2001 žiadosť žalobcu žalovanému o zaslanie daňových dokladov

Dôkaz: Žiadosť z 09.05.2001

30.05.2001 návrh žalobcu žalovanému na mimosúdne doriešenie sporu

Dôkaz: Žiadosť o oznámenie z 30.05.2001

31.10.2001 čestné prehlásenie žalobcu, že ak žalovaný splní dohodnuté podmienky, žalobca si nebude uplatňovať  ďalšie pohľadávky

28.02.2000 žiadosť žalobcu žalovanému o poskytnutie informácie

Dôkaz: Žiadosť z 28.02.2000

28.11.2001 upozornenie žalobcu väčšinovému majiteľovi VÚB, že vo vedúcich miestach VÚB nie sú skutoční odborníci

Dôkaz: List 28.11.2001

10.09.2002 upozornenie žalobcu väčšinovému majiteľovi VÚB, že vedenie VÚB nemá záujem na doriešenie sporu

Dôkaz: List z 10.09.2002

09.07.2001 návrh žalobcu žalovanému na vyriešenie sporu

Dôkaz: List z 09.07.2001

22.08.2001 návrh žalobcu právnej zástupkyni žalovaného na mimosúdne doriešenie sporu

Dôkaz: List JUDr. Dáši Šulejovej z 22.08.2001

Ďalej prikladám do súdneho spisu prepis spotu TV NAŠA, fotografie z uvedeného spotu,  prepis relácie z rádia Východ a príslušné novinové články.

Navrhujem súdu, aby si pre potreby tohto súdneho konania zapožičal tieto doklady:

1, Zmluvu medzi VÚB, a.s. Bratislava a Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Slovenskou konsolidačnou a.s., ako aj Fondom národného majetku o vstupe týchto inštitúcií do súdneho sporu o 50.000.000,- Sk na strane odporcu. Navrhujem, aby si súd zapožičal túto zmluvu pre potreby tohto konania aj vtedy, ak súd zamietne vedľajšie účastníctvo.

Zmluva je dôkazom zásadného významu, že Ministerstvo financií Slovenska nielenže vedelo o nedodržiavaní zákonov u žalovaného, ale že toto nedodržiavanie zákonov aj tolerovalo a dokonca podporovalo, pričom dlhé roky žalobcu klamalo a tajilo mu, že  je vo veci stranou zainteresovanou.

2, Navrhujem súdu, aby si pre potreby tohto konania zapožičal z Ministerstva financií Slovenska aspoň jeden exemplár účtovnej a jeden exemplár konsolidovanej účtovnej závierky žalovaného. Ide o dokumenty zásadného významu, pretože u žalovaného sa nenachádza ani jeden účtovný doklad. Tieto dokumenty dokazujú pravdivosť  informácií žalobcu na jeho webovej stránke, že u žalovaného sa nenachádzajú žiadne účtovné doklady.

3, Navrhujem, aby si súd  zadovážil pre potrebu tohto konania vyšetrovací spis z Okresného úradu vyšetrovania PZ Košice II,  Rastislavova č.69, ktorý je vedený pod ČVS: OUV-1496/30-K2-01. Výsluch sa konal dňa 10.1.2002.

Tento spis, podľa môjho názoru  dokazuje, že vedenie VÚB, a.s. si vymýšľalo neexistujúce zákony, ktoré údajne porušujem svojimi vystúpeniami v médiách a žiadalo preveriť, či neporušujem zákony tým, že zverejňujem na svojej webovej stránke www.skandalna-vub.sk informácie o VÚB, a.s.  hoci nepochybne vedelo, že tieto informácie týkajúce sa najmä „Jednotných pravidiel pre inkasá“ a nedodržiavania zákonov u žalovaného, najmä pri nevydávaní účtovných dokladov sú  jednoznačne  pravdivé! 

4, Navrhujem, aby si Krajský súd v Bratislave pre potreby tohto súdneho konania zapožičal z Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II., Úradu justičnej a kriminálnej polície, Odbor ekonomickej kriminality, 827 49 Bratislava II., spis ČVS: ORP – 2049/OEK – B2 – 04 ako aj spis č. Pn 2313/05 – 14 z Okresnej prokuratúry Bratislava II.

Tieto spisy podľa mňa dokazujú, že Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave II. a Okresná prokuratúra Bratislava II. tolerujú u žalovaného  nedodržiavanie zákonov najmä pri nevydávaní daňových dokladov svojim klientom, že poškodzuje klientov, ako aj ich práva zaručené zákonmi, a že informácie žalobcu na jeho webovej stránke o tom, že u žalovaného neexistujú účtovné doklady sú jednoznačne pravdivé.

 5, Podľa hovorcu Daňového riaditeľstva SR Miroslava Veselovského, ktorý poskytol rozhovor rádiu Východ a ktorý je uvedený na mojej webovej stránke www. skandalna-vub.sk , ako aj podľa písomného vyjadrenia bývalého generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Ing. Ondreja Mráza zo dňa 14.08.2002, ktoré je tiež zverejnené na mojej webovej stránke, urobili pracovníci Daňového riaditeľstva SR daňovú kontrolu v Banskej Bystrici a v Bratislave u žalovaného. Podľa môjho názoru sa u žalovaného nenachádzajú žiadne účtovné doklady, a preto tam môže prebiehať iba fiktívna daňová kontrola, ktorá je v rozpore s platnými zákonmi. Z tohto dôvodu navrhujem, aby si súd zapožičal protokoly z Daňového riaditeľstva SR o týchto údajných daňových kontrolách pre potreby tohto súdneho konania. Tieto doklady, podľa mňa dokazujú pravdivosť mojich tvrdení na mojej webovej stránke, že u žalovaného neexistujú účtovné doklady.

6,  V denníku Pravda zo dňa 18.01.1998 hovorca VÚB, a.s. Norbert Lazár nepravdivo tvrdil, že „ Pokyn na opätovný prevod (peňazí) deň po jeho podaní zrušil.“

Toto jednoznačne nepravdivé tvrdenie zamestnancov sa v médiách opakuje niekoľkokrát. Žalobca nikdy nedal pokyn žalovanému na opätovný prevod  (peňazí) a preto ho ani nikdy opätovne nemohol zrušiť! Žalobca navrhuje súdu, aby si od žalovaného zapožičal jeho údajný opätovný príkaz na prevod (peňazí), ako aj príkaz na jeho opätovné zrušenie.

7, Navrhujem súdu, aby k súdnemu spisu bol priložený aj súdny spis č. 27 Cb 1030/97 - 78 z Okresného súdu Košice I, súdny spis č. 15 Cb 184/03 – 168 z Krajského súdu v Košiciach.

Jedinou skutočnou obranou proti VÚB, a.s. Bratislava je okamžité zrušenie účtu!

Dušan Tomko