Navrhujem teda súdu, aby po vykonaní dokazovania vydal vo veci tento r o z s u d o k  11.11.2009

Chcem podotknúť, že i keď v hore uvedenom texte poukazujem na, podľa môjho názoru, úmyselné konanie žalovanej strany s cieľom poškodiť moje obchodné meno a občiansku česť, ak by aj nebola existencia tohto úmyslu dokázaná, v zmysle ustálenej právnej teórie a praxe je zodpovednosť žalovanej strany za neoprávnené zásahy objektívnou zodpovednosťou, teda pre existenciu jej zodpovednosti stačí preukázať samotné porušenie právom chránených záujmov. Súčasne poukazujem tiež na zásadu potencionality následkov neoprávneného zásahu, teda, že pre existenciu zodpovednosti žalovanej strany stačí, že neoprávnený zásah je spôsobilý poškodiť moje obchodné meno a občiansku česť. Mám pri tom za to, že intenzita neoprávnených zásahov daná  predovšetkým počtom a obsahom výrokov, poskytnutých médiám, plne odôvodňuje obsah a žalobu uplatneného nároku.

Vychádzajúc z uvedeného a s poukazom na ust. § 95 Občianskeho súdneho poriadku týmto mením žalobu tak, ako je to uvedené nižšie a navrhujem, aby ju súd pripustil, pričom poukazujem na to, že v predmetnej veci doteraz nebolo vykonané nijaké dokazovanie vo veci samej a preto nič nebráni tomuto pripusteniu.

Navrhujem teda súdu, aby po vykonaní navrhovaného dokazovania vydal vo veci  tento

                                             r o z s u d o k :

Žalovaný je povinný do 30 od právoplatnosti tohto rozsudku zabezpečiť v periodiku Večer na svoje náklady formou platenej inzercie uverejnenie ospravedlnenia, a to v rovnakej veľkosti písma i titulku ospravedlnenia a v rovnakej veľkosti písma v texte ospravedlnenia, aké boli použité v článku „Státisíce v lufte“ uverejnenom v tomto periodiku dňa 22.01.1998, v ktorom žalovaný uvedie, že nie sú pravdivé jeho tvrdenia uverejnené v tomto periodiku dňa 22.01.1998 v článku „Státisíce v lufte“:

a zároveň žalovaný uvedie, že ľutuje a ospravedlňuje sa za tento neoprávnený zásah do práva na ochranu obchodného mena a občianskej cti žalobcu.

 Žalovaný je povinný do 30 dní od právoplatnosti rozsudku zabezpečiť v periodiku Večer na svoje náklady formou platenej inzercie uverejnenie ospravedlnenia, a to v rovnakej veľkosti písma v titulku ospravedlnenia a v rovnakej veľkosti písma v texte ospravedlnenia, aké boli použité v článku „ Ad: „Státisíce v lufte“ uverejnenom v tomto periodiku dňa 21.11.1998, v ktorom žalovaný uvedie, že nie je pravdivé jeho tvrdenie uverejnené v tomto periodiku dňa 21.11.1998 v článku „Ad: „Státisíce v lufte“ , že žalobca sa domáha náhrady škody voči žalovanému v rozpore s právnym poriadkom SR a že sa žalobca v žalobnom návrhu vyhol prípadnej zodpovednosti za vzniknutú situáciu.

Zároveň žalovaný uvedie, že ľutuje a ospravedlňuje sa za tento neoprávnený zásah do práva na ochranu obchodného mena a občianskej cti žalobcu.

 Žalovaný je povinný do 30 dní od právoplatnosti tohto rozsudku zabezpečiť v denníku Pravda na svoje náklady formou platenej inzercie uverejnenie ospravedlnenia, a to v rovnakej veľkosti písma v titulku ospravedlnenia a v rovnakej veľkosti písma v texte ospravedlnenia, aké boli použité v článku „Poleno pod nohy“ uverejnenom v tomto periodiku dňa 18.01.1999, v ktorom uvedie, že nie sú pravdivé jeho tvrdenia uverejnené v tomto periodiku dňa 18.01.1999 v článku „Poleno pod nohy“:

a zároveň žalovaný uvedie, že ľutuje a ospravedlňuje sa za tento neoprávnený zásah do práva na ochranu obchodného mena a občianskej cti žalobcu.

Žalovaný je povinný do 30 od právoplatnosti tohto rozsudku zabezpečiť v periodiku Sme na svoje náklady formou platenej inzercie uverejnenie ospravedlnenia, a to v rovnakej veľkosti písma titulku ospravedlnenia a v rovnakej veľkosti písma v texte ospravedlnenia, aké boli použité v článku „Chybná banková operácia zapríčinila krach podnikania živnostníka D. Tomku“ uverejnenom v tomto periodiku dňa 19.01.1999, v ktorom uvedie, že nie je pravdivé jeho tvrdenie uverejnené v tomto periodiku dňa 19.01.1999 v článku „Chybná banková operácia zapríčinila krach podnikania živnostníka D. Tomku:

Zároveň žalovaný uvedie, že ľutuje a ospravedlňuje sa za tento neoprávnený zásah do práva na ochranu obchodného mena a občianskej cti žalobcu.     

 Žalovaný je povinný do 30 od právoplatnosti tohto rozsudku zabezpečiť v periodiku Pravda na svoje náklady formou platenej inzercie uverejnenie ospravedlnenia, a to v rovnakej veľkosti písma titulku ospravedlnenia a v rovnakej veľkosti písma v texte ospravedlnenia, aké boli použité v článku „Pre banku na mizine“ uverejnenom v tomto periodiku dňa 10.01.2001 v ktorom žalovaný uvedie, že nie je pravdivé jeho tvrdenie uverejnené v tomto periodiku dňa 10.01.2001 v článku „Pre banku na mizine“:

Zároveň žalovaný uvedie, že ľutuje a ospravedlňuje sa za tento neoprávnený zásah do práva na ochranu obchodného mena a občianskej cti žalobcu.    

 Žalovaný je povinný do 30 od právoplatnosti tohto rozsudku zabezpečiť v periodiku Pravda na svoje náklady formou platenej inzercie uverejnenie ospravedlnenia, a to v rovnakej veľkosti písma titulku ospravedlnenia a v rovnakej veľkosti písma v texte ospravedlnenia, aké boli použité v článku „Nerovný súboj Dávida s Goliášom“ uverejnenom v tomto periodiku dňa 18.04.2001, v ktorom žalovaný uvedie, že nie je pravdivé jeho tvrdenie uverejnené v tomto periodiku dňa 18.04.2001 v článku „Nerovný súboj Dávida s Goliášom“:

Zároveň žalovaný uvedie, že ľutuje a ospravedlňuje sa za tento neoprávnený zásah do práva na ochranu obchodného mena a občianskej cti žalobcu.    

 Žalovaný je povinný do 30 od právoplatnosti tohto rozsudku zabezpečiť v periodiku košický „Večer“ na svoje náklady formou platenej inzercie uverejnenie ospravedlnenia, a to v rovnakej veľkosti písma titulku ospravedlnenia a v rovnakej veľkosti písma v texte ospravedlnenia, aké boli použité v článku „Vraj vinou banky skrachoval a nechce o tom mlčať“ uverejnenom v tomto periodiku dňa 30.08.2001, v ktorom žalovaný uvedie, že nie je pravdivé jeho tvrdenie uverejnené v tomto periodiku dňa 30.08.2001 v článku „Vraj vinou banky skrachoval a nechce o tom mlčať“:

Zároveň žalovaný uvedie, že ľutuje a ospravedlňuje sa za tento neoprávnený zásah do práva na ochranu obchodného mena a občianskej cti žalobcu.    

 Žalovaný je povinný do 30 od právoplatnosti tohto rozsudku zabezpečiť v periodiku „Nový Čas“ na svoje náklady formou platenej inzercie uverejnenie ospravedlnenia, a to v rovnakej veľkosti písma titulku ospravedlnenia a v rovnakej veľkosti písma v texte ospravedlnenia, aké boli použité v článku „VÚB verzus živnostník“ uverejnenom v tomto periodiku dňa 31.08.2001, v ktorom žalovaný uvedie, že nie je pravdivé jeho tvrdenie uverejnené v tomto periodiku dňa 31.08.2001 v článku „VÚB  verzus živnostník “: 

Zároveň žalovaný uvedie, že ľutuje a ospravedlňuje sa za tento neoprávnený zásah do práva na ochranu obchodného mena a občianskej cti žalobcu.       

Žalovaný je povinný do 30 od právoplatnosti tohto rozsudku zabezpečiť v periodiku „Sme“ na svoje náklady formou platenej inzercie uverejnenie ospravedlnenia, a to v rovnakej veľkosti písma titulku ospravedlnenia a v rovnakej veľkosti písma v texte ospravedlnenia, aké boli použité v článku „Skrachovaný súkromný podnikateľ útočí na banku“ uverejnenom v tomto periodiku dňa 31.08.2001, v ktorom žalovaný uvedie, že nie sú pravdivé jeho tvrdenia uverejnené v tomto periodiku dňa 31.08.2001 v článku „Skrachovaný súkromný podnikateľ útočí na banku“:

Zároveň žalovaný uvedie, že ľutuje a ospravedlňuje sa za tento neoprávnený zásah do práva na ochranu obchodného mena a občianskej cti žalobcu.    

 Žalovaný je povinný do 30 od právoplatnosti tohto rozsudku zabezpečiť v periodiku „Korzár“ na svoje náklady formou platenej inzercie uverejnenie ospravedlnenia, a to v rovnakej veľkosti písma titulku ospravedlnenia a v rovnakej veľkosti písma v texte ospravedlnenia, aké boli použité v článku „VÚB-ka žiada prešetriť ohováranie, aj keď verejnú inštitúciu ohovárať nie je možné“ uverejnenom v tomto periodiku dňa 27.02.2002, v ktorom žalovaný uvedie, že nie sú pravdivé jeho tvrdenia uverejnené v tomto periodiku dňa 27.02.2002 v článku „VÚB-ka žiada prešetriť ohováranie, aj keď inštitúciu ohovárať nie je možné“:

Zároveň žalovaný uvedie, že ľutuje a ospravedlňuje sa za tento neoprávnený zásah do práva na ochranu obchodného mena a občianskej cti žalobcu.

Žalovaný je povinný do 30 dní od právoplatnosti tohto rozsudku zabezpečiť vo vysielaní televízie „TV  NAŠA“, v čase o 18.00 hodine na svoje náklady formou platenej inzercie uverejnenie ospravedlnenia, v ktorom žalovaný uvedie, že nie sú pravdivé jeho tvrdenia uverejnené vo vysielaní televízie „TV NAŠA“ dňa 30.08.2001 v relácii „Správy“, že žalobca šíri v médiách a na webovej stránke www.skandalna-vub.sk nepravdivé a hrubo skresľujúce informácie, predovšetkým, že:

Zároveň žalovaný uvedie, že ľutuje a ospravedlňuje sa za tento neoprávnený zásah do práva na ochranu obchodného mena a občianskej cti žalobcu.

Súd priznáva žalobcovi právo uverejniť tento rozsudok po nadobudnutí jeho právoplatnosti na trovy žalovaného v ľubovoľnom denníku s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky v troch po sebe nasledujúcich vydaniach. 

Žalovaný  je povinný zaplatiť žalobcovi nemajetkovú ujmu vo výške 1.659.695,90 EUR do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Jedinou skutočnou obranou proti VÚB, a.s. Bratislava je okamžité zrušenie účtu!

Dušan Tomko