Bude hovoriť Daňové riaditeľstvo SR niekedy pravdu?! 16.11.2009

Dušan  Tomko,                                         , toho času na adrese: Dušan Tomko,                                                                                                                       

 

Do vlastných rúk

Ing. Igor Šulaj                                                                                    

generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Nová ulica 13

975 04 Banská Bystrica

                                                                                                             16.11.2009

Vec:   Žiadosť o informáciu

Vážený pán generálny riaditeľ!

Ako už iste viete, som v súdnom spore so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. Bratislava. Dňa 12.11.2009 sa uskutočnilo prvé súdne konanie pred Krajským súdom v Bratislave. Pre ďalšie súdne konania potrebujem niekoľko informácií práve od Vás.

Zrejme tak isto viete, že existuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Z tohto dôvodu sa obraciam na Vás so žiadosťou o poskytnutie týchto  informácií“

Z Vaším dovolením, pán generálny riaditeľ, začnem so slávnym rozhovorom, ktorý poskytol hovorca Daňového riaditeľstva SR v Banskej Bystrici, Miroslav Veselovský rádiu Východ. Citujem časť rozhovoru:

08:38   redaktor   To znamená, že raz za rok dostane podnikateľ klasické daňové doklady?

08:43   Veselovský Záleží od zmluvy klienta s bankovým ústavom. Každá banka má špecifické podmienky, niektorí klienti bánk sú podnikatelia, potrebujú bankové výpisy, ako daňové doklady pre svoje účtovníctvo do zaradenia do svojej firmy. Klienti, ktorí nie sú podnikateľmi,  takéto výpisy nepotrebujú, čiže stačia im len také debetné avíza, respektíve, len prístup k účtu alebo informácie o stave na účte prostredníctvom ja neviem, internet - bankingu, mobilného telefónu,  mailu, a tak ďalej.

Zaujíma ma práve tá časť, kde pán Veselovský verejne(!) tvrdí, že klienti, ktorí nie sú podnikatelia takéto výpisy nepotrebujú, čiže stačia im len debetné avíza a tak ďalej. Je to určite zaujímavé tvrdenie, pretože v inej časti rozhovoru pán Veselovský tvrdí, že výpisy z účtu sú účtovnými dokladmi.

To isté, že výpisy z účtu sú účtovnými dokladmi, tvrdí aj Ing. Beáta Uhrínová, riaditeľka odboru služieb pre verejnosť, na Daňovom riaditeľstve SR vo svojom Stanovisku z 11.10.2001.

Že výpisy z účtu sú účtovnými dokladmi, potvrdzuje aj bývalý generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR Ing. Ondrej Mráz vo svojom Oznámení zo dňa 14.08.2002.

To isté opäť potvrdzuje aj Ing. Katarína Mrázová, riaditeľka sekcie daňového práva a služieb na Daňovom riaditeľstve SR v liste z 09.12.2002.

Ak toľké a také kapacity Slovenska v oblasti daňový dokladov tvrdia to isté, že výpisy z účtu sú účtovnými dokladmi, potom sa zdá, že záležitosť je jasná. O to zarážajúcejšie je tvrdenie hovorcu Daňového riaditeľstva SR, pána Veselovského, že „klienti, ktorí nie sú podnikateľmi takéto výpisy nepotrebujú...“  

   Lenže zákon o účtovníctve hovorí, že daňový subjekt je povinný vydávať účtovné (daňové doklady) vždy. Ja osobne nepoznám zákon o účtovníctve, ktorý by rozdeľoval klientov na podnikateľov a na nepodnikateľov, a ktorý by teda umožňoval nedávať nepodnikateľom účtovné, či daňové doklady.

Otázka 1.: O ktorý zákon o účtovníctve, alebo o ktoré ustanovenie zákona o účtovníctve sa opieral pán Veselovský, keď verejne tvrdil, že „klienti, ktorí nie sú podnikateľmi takéto výpisy (čiže podľa odborníkov z Daňového riaditeľstva SR - účtovné doklady ) nepotrebujú...“ ?

Otázka 2.:  Mám tomu rozumieť tak, že vo VÚB, a.s. Bratislava nie sú účtovné doklady na miliardy korún ročne?

Otázka 3.: Mám tomu rozumieť tak, že daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR tolerujú tento stav vo VÚB, a.s.?

Otázka 4.:  Z akého dôvodu tolerujú daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR  tento stav vo VÚB, keď podľa informácií, ktoré som dostal, daňoví kontrolóri neváhajú vyrubiť  pokutu vo výške 100.000,- Sk zmrzlinárovi, ktorý nevydal zákazníkovi bloček na 5 korún?   Prečo taká, až do neba volajúca nespravodlivosť ?

Podľa zákona č. 21/1992 Zb. z. o bankách  znení neskorších predpisov je VÚB, a.s. povinná viesť účtovníctvo v zmysle zákona č.563/1992 Zb. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Otázka 5.: Ako môže viesť  VÚB, a.s. účtovníctvo, keď jej chýbajú účtovné doklady na miliardy korún ročne?

Otázka 6.: Daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR tento stav vo VÚB, a.s. tolerujú?

  Zákon  č. 21/1992 Zb. z. o bankách v znení neskorších predpisov ukladá VÚB, a.s., aby vystavovala pre Ministerstvo financií SR účtovné závierky a konsolidované účtovné závierky, pre Národnú banku Slovenska audity o účtovníctve.

Otázka 7.: Ako môže zostavovať  VÚB, a.s. účtovné závierky,  konsolidované účtovné závierky a audity o účtovníctve, keď vo VÚB, a.s. chýbajú doklady na miliardy korún ročne?

Otázka 8.: Tolerujú tento stav daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR?

Účtovné doklady predstavujú právny dôvod k platbe. Listina základných práv a slobôd človeka zaručujú každému človekovi právo vlastniť majetok. To isté zaručuje aj Ústava Slovenskej republiky. Tieto práva nemožno obísť žiadnou zmluvou, obchodom a pod. Bez právneho dôvodu nemožno v žiadnom prípade odobrať nejakému človekovi jeho majetok.

Otázka 9.: Ak VÚB, a.s. zráža peniaze z účtov svojich klientov bez účtovných dokladov, ide o zabratie majetku klientov bez právneho dôvodu?

Otázka 10.: Tolerujú tento stav daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR?

Otázka 11.: Na klientov  VÚB, a.s. sa nevzťahujú základné ľudské práva? Nie sú to ľudia? Nevzťahuje sa na nich ani Ústava Slovenskej republiky? Sú úplne bezprávni?

Pri prípadných reklamáciách, pri prípadných pohľadávkach za vzniknuté škody zavinené bankou, sú účtovné doklady hlavnými dokumentmi pri občianskoprávnych a súdnych  konaniach.  Bez týchto základných dokumentov sú možnosti klientov VÚB, a.s. domôcť sa svojich práv pri občianskoprávnych a súdnych konaniach buď úplne znemožnené, alebo aspoň veľmi sťažené.

Otázka 12.: Klienti  VÚB, a.s. boli zbavení občianskych práv?

Otázka 13.: Daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR tolerujú tento stav vo VÚB, a.s.?

Aj keď niektorí klienti VÚB, a.s. nie sú podnikateľmi, môžu za určitých okolnosti dosiahnuť príjem, či zisk, ktorý sú povinní zdaniť.

Otázka 14.: Ako si môžu vypočítať daňový základ u tohto príjmu, či zisku, ak peniaze išli cez VÚB, a.s. a oni nevlastnia z tejto banky žiadne účtovné, či daňové doklady?

Otázka 15.: Znemožňuje VÚB, a.s. svojim klientom - nepodnikateľom, aby si plnili svoje povinnosti, ktoré pre nich prípadne vyplývajú zo zákona o účtovníctve?

Otázka 16.: Tolerujú tento stav vo VÚB, a.s. daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR? 

Pre klientov VÚB, a.s., ktorí sú podnikatelia má pán Veselovský takúto radu ohľadom účtovných dokladov:

10:57   Veselovský   je to určite v zmluve Vášho poslucháča, voči bankovému klientovi.:)  Podľa mojich vedomostí, každý bankový ústav na požiadanie klienta vystaví takéto položkovité výpisy z peňažných účtov, ktoré spĺňajú náležitosti daňového dokladu. Niektoré banky ich spoplatňujú iné nie, a Váš poslucháč si myslel teda, že mu stačia tie nespoplatňované, teda tie debetné avíza, ktoré však nie sú daňovým dokladom, ak si zmluvne nevyžiadal a nezaplatil poplatok za tieto výpisy, tak môže tak podľa môjho názoru urobiť aj dodatočne, lebo podľa mojich znalostí banky robia výpisy z účtov aj niekoľko rokov dozadu. Avšak pravdepodobne aj vo Všeobecnej úverovej banke, ide o spoplatňovanú službu.

Ja nepoznám zákon o účtovníctve, ktorý by prikazoval klientovi žiadať od banky účtovné doklady. Naopak, zákon o účtovníctve prikazuje každému daňovému subjektu, teda aj VÚB, a.s.,  vydávať účtovné (daňové doklady).

Otázka 17.: O ktorý zákon o účtovníctve, alebo o ktoré jeho ustanovenie sa opieral pán Veselovský, keď verejne tvrdil, že klient  je povinný, či má možnosť,  žiadať o vystavenie účtovného dokladu vo VÚB, a.s.?

Otázka 19.: Znamená to, že VÚB, a.s. môže vystavovať účtovné doklady bez účasti, prípadne bez súhlasu, alebo dokonca bez vedomia klienta, účtovné doklady?

Otázka 20.: Ako potom môže niesť klient zodpovednosť za účtovný doklad pred daňovou kontrolou alebo pred súdom, keď nebolo v jeho ľudských možnostiach vplývať na formu a obsah účtovného dokladu?

Otázka 21.: tolerujú tento stav vo VÚB, a.s. daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR? Prečo tolerujú nerešpektovanie zákona o účtovníctve?

Z rozhovoru vyplýva, že výpis z účtu je vlastne dokument – obojživelník:

Podľa svojej okamžitej potreby  VÚB, a.s. vydáva výpis z účtu raz za svoj produkt, ktorý aj spoplatňuje podľa svojho Sadzobníku poplatkov.

Inokedy, zase podľa svojej okamžitej potreby, vydáva VÚB, a.s. výpis z účtu za účtovný doklad, vydanie ktorého jej prikazuje zákon o účtovníctve, ale ktorý nemôže spoplatňovať, nakoľko ide o povinnosť vyplývajúcu zo zákona.

Otázka 22.: Ktorému zákonu o účtovníctve, alebo ktorému jeho ustanoveniu zodpovedá dokument- obojživelník?

U dokumentu – obojživelníka vzniká efekt „perpetuum mobile“. Ak je potrebné za údajný účtovný doklad zaplatiť, potom na túto platbu je potrebné tiež vydať nový účtovný doklad. Lenže za účtovný doklad je potrebné znovu zaplatiť, a na túto platbu je potrebné opäť vydať nový účtovný doklad, za ktorý je zase potrebné zaplatiť a tak ďalej, a tak ďalej.

Otázka 23.: Ktorému zákonu o účtovníctve, alebo o ktorému ustanoveniu tohto zákona zodpovedá efekt „perpetuum mobile“?

Otázka 24.: Prečo daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR tolerujú skutočnosť, že VÚB, a.s. používa voči svojim klientom dokumenty – obojživelníky a efekt „perpetuum mobile“? Prečo tolerujú toto nerešpektovanie zákona o účtovníctve?

Otázka 25.: Čo rozhoduje pri daňovej kontrole, či výpis z účtu je účtovným dokladom, alebo produktom banky? Svojvôľa daňových kontrolórov?

Otázka 26.: Prečo nemôžu daňová kontrola a Daňové riaditeľstvo SR kontrolovať výpisy z účtov, ktoré ony sami prehlasujú účtovné doklady?

Otázka 27.: Prečo sa neopováži už mnoho rokov skontrolovať Daňové riaditeľstvo SR debetné avíza a výpisy z účtov, ktoré mi vydala VÚB, a.s., a ktoré sú preukázateľne nepravdivé?

Otázka 28.: Obsahujú účtovné závierky, konsolidované účtovné závierky a audity o účtovníctve, ktoré je VÚB, a.s. povinná poskytovať Ministerstvu financií SR a Národnej banke Slovenska dokumenty – obojživelníky s ich efektom „perpetuum mobile“?

Otázka 29.: Ako prebiehajú  daňové kontroly vo VÚB, a.s., keď vedenie VÚB, a.s. je presvedčené, že účtovnými dokladmi sú debetné avíza a vedenie Daňového riaditeľstva SR  je presvedčené, že účtovnými dokladmi sú výpisy z účtov? Ide len o fiktívne kontroly?

Otázka 30.: Prečo sa v odpovediach Daňového riaditeľstva SR na moje podnety a sťažnosti nevyskytuje žiadna zmienka o vyššie uvedených otázkach?

Vážený pán generálny riaditeľ! Takéto a podobné otázky by som chcel položiť Vám a Vašim milým spolupracovníkom pri Vašom výsluchu pred Krajským súdom v Bratislave. No do predvolania je ešte ďaleko a mňa napadlo, že máme  zákon o slobodnom prístupe k informáciám, takže podľa toho zákona mi môžete (a musíte) odpovedať už teraz. Má to pre Vás tú výhodu, že keď si odpovede nacvičíte už teraz, nebudete musieť pred súdom koktať a potiť sa.  

Ak by ste mi nechcel odpovedať (čo by bolo v rozpore s uvedeným zákonom) a keby sa Váš výsluch z akýkoľvek dôvodov neuskutočnil pred súdom, potom mi ostáva už len článok 32 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí:

„Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“

Musel by som prísť na Daňové riaditeľstvo SR a kameňom rozbiť dvere pred televíznymi kamerami a fotoaparátmi žurnalistov, pretože je napísané: klopte a bude Vám otvorené. Presvedčíte sa osobne, pán generálny riaditeľ, že ja viem veľmi dôrazne klopať. Potom budete musieť na tieto otázky odpovedať na polícií, prokuratúre, pred trestným senátom a nakoniec pred Posledným súdom. Takže sa uvidíme ešte mnoho krát, len sa prosím nemýľte, že mi nemusíte odpovedať. Zabudnite na všetky chytráctva a lišiactva, pretože Vám nepomôžu.

Dušan Tomko

Na vedomie, do vlastných rúk:  guvernér Národnej banky Slovenska, Ing. Ivan Šrámek

Na vedomie, do vlastných rúk: Minister financií Slovenska,  Ing. Ján Počiatok

Jedinou skutočnou obranou proti VÚB, a.s. Bratislava je okamžité zrušenie účtu!

Dušan Tomko