Ako plače pravda v Národnej banke Slovenska 24.11.2009

Dušan  Tomko,                                         , toho času na adrese: Dušan Tomko,                                                                                                                       

 

Do vlastných rúk:

Ing. Ivan Šrámko

Guvernér Národnej banky Slovenska                                     24.11.2009

Národná banka Slovenska

Štúrova 2, 813 25 Bratislava

 

Vec:  Žiadosť o informáciu

Vážený pán guvernér!

Ako už iste viete, som v súdnom spore so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. Bratislava. Dňa 12.11.2009 sa uskutočnilo prvé súdne konanie pred Krajským súdom v Bratislave. Pre ďalšie súdne konania potrebujem niekoľko informácií práve aj od Vás.

Zrejme tak isto viete, že existuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Z tohto dôvodu sa obraciam na Vás so žiadosťou o poskytnutie týchto  informácií.

Z Vaším dovolením, pán guvernér, začnem so slávnym rozhovorom, ktorý poskytol hovorca Národnej banky Slovenska Ján Onda rádiu Východ. Citujem časť rozhovoru:

05:38   redaktor   Kto má pravdu?

05:40   redaktor   Ide naozaj zo strany Všeobecnej úverovej banky o porušovanie zákona? Má pravdu náš poslucháč Dušan Tomko? O vyjadrenie som požiadal hovorcu Národnej Banky Slovenska Jána Ondu.

05:51   Onda       Úlohou Národnej banky Slovenska, respektíve bankového dohľadu Národnej banky Slovenska je to, aby kontroloval obozretné podnikanie bánk a úsek bankového dohľadu nerieši individuálne prípady medzi komerčnou bankou a príslušným klientom, či už fyzickou alebo právnickou osobou. Nechcem hovoriť nejaký recept na riešenie takéhoto prípadu, ale spravidla je to možné riešiť na úrovni banka, klient, respektíve, klient, orgán činný v trestnom konaní. Okrem iného Národná banka samozrejme nie je ani orgánom činným v trestnom konaní, takže neprislúcha jej aj z tohto pohľadu riešiť takýto prípad.

06:30   redaktor   Národná banka Slovenska má okrem toho, že vykonáva bankový dohľad má ochraňovať svojich klientov, nedá sa nejakým spôsobom, vy do toho teda nemôžete zasiahnuť?

06:40   Onda       Národná banka má jedného jediného klienta a tým je štát, a pokiaľ myslíte na klientov komerčných bánk tak tá odpoveď je presne tá istá, čo som povedal v predchádzajúcej otázke.

06:49   redaktor   Je tu všeobecné pravidlo, že banky nevydávajú daňové doklady, ale len debetné avíza, alebo máte to potvrdené aj z iných bánk?

06:57   Onda       To je otázka pre komerčné banky.

   Vážený pán guvernér!

Vo svojich sťažnostiach, podnetoch, ktoré zasielam VÚB, a.s. Bratislava, Ministerstvu financií Slovenskej republiky, Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska poukazujem na nerešpektovanie mnohých zákonov vo VÚB, a.s. Bratislava, na klamanie a zavádzanie klientov, na ich poškodzovanie  a poškodzovanie ich účtov, na nerešpektovanie  ľudských, ústavných a občianskych práv klientov vo VÚB, a.s., na ohrozovanie klientov miliónovými pokutami zo strany daňových úradov za neexistenciu účtovných dokladov z VÚB, a.s., na nemožnosť skontrolovania pravdivosti debetných avíz    a výpisov z účtu klientov, na nerešpektovanie mnohých zákonov zo strany VÚB, a.s. a tak ďalej.

Otázka 1.: Prečo hovorca NBS Ján Onda toto správanie sa VÚB, a.s. verejne prezentuje, ako súkromný spor medzi mnou a VÚB, a.s., pričom nepravdivo a verejne tvrdí, že  Národnej banke Slovenska neprislúcha riešiť takýto prípad? Veď si protirečí:  Ak „úlohou Národnej banky Slovenska, respektíve bankového dohľadu Národnej banky Slovenska je to, aby kontroloval obozretné podnikanie bánk a úsek bankového dohľadu“, potom nerešpektovanie zákonov vo VÚB, a.s., klamanie a zavádzanie klientov, nevydávanie im účtovných dokladov, vystavovanie ich riziku miliónových pokút zo strany daňových úradov, poškodzovanie ich účtov, nerešpektovanie ich základných ľudských, ústavných a občianskych práv, priamo volá po zásahu Národnej banky Slovenska! Ja som len jednou z tisícov obetí VÚB, a.s., je to aj súkromná záležitosť medzi mnou a bankou, no tá by nikdy nebola vznikla, keby si NBS plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona o Národnej banke Slovenska a hlavne zo zákona o bankách č. 21/1992 Zb. z. v znení neskorších predpisov.

   Ako príklad uvedeného zákona uvádzam § 11a:

(1)  Banka je povinná pri výkone svojej činnosti postupovať obozretne, najmä je povinná vykonávať bankové obchody

a)    spôsobom, ktorý nepoškodzuje záujmy jej vkladateľov z hľadiska návratnosti ich vkladov a ktorý neohrozuje bezpečnosť a stabilitu banky alebo bankového systému porušením všeobecne záväzných právnych predpisov, a

b)    za najvýhodnejších ekonomických a právnych podmienok pre banku a pre jej klienta pri ňou vykonávaných obchodoch na účet klienta, ktoré možno dosiahnuť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

(2)  Ustanovenie odseku 1 rovnako platí aj pre pobočku zahraničnej banky.

Toto je krátka ukážka z platného zákona. A tu je zase krátka ukážka zo skutočnosti:

Klient VÚB, a.s. dostane pri podpise zmluvy o bežnom účte aj Obchodné podmienky VÚB, a.s., v ktorých sú uvedené právne normy a zákony, ktorými sa banka údajne riadi. V skutočnosti VÚB, a.s. už pri podpise Zmluvy o bežnom účte vie, že sa nebude riadiť vo vzťahu ku klientovi ani Zmluvou o bežnom účte a vlastnými Obchodnými podmienkami, ani uvádzanými zákonmi, či právnymi normami, ale že sa  bude vo vzťahu ku klientovi riadiť „Jednotlivými pravidlami pre inkasá“. Klient banky je tak surovo oklamaný už pri podpise Zmluvy o bežnom účte. „Jednotné pravidla pre inkasá“ nie sú vystavené v priestoroch banky, klienti o nich nemajú ani tušenie,  zo strany VÚB, a.s. ide  o nerešpektovanie § 11 ods. (1) zákona o bankách č. 21/1992 Zb. z. v znení neskorších predpisov. Aký je rozdiel medzi vlastnými Obchodnými podmienkami VÚB, a.s. a „Jednotnými pravidlami pre inkasá“ ukazuje nasledovná tabuľka:     

Obchodné podmienky VÚB a.s. z 01.01.1997

Jednotné pravidla pre inkasa z r. 1997

Strana 8, článok X, odsek 2:

Strana 13, článok 11, odsek a:

VÚB a.s. zodpovedá za škody, ktoré boli zavinené  bankou nesprávnym smerovaním úhrady, resp.  inkasa  do inej banky.

Banky, využívajúce služby inej banky alebo iných bánk za účelom splnenia inštrukcii príkazcu robia tak na účet  a riziko príkazcu

 

odsek b:

 

Banky nepreberajú žiadne ručenie ani zodpovednosť za to, že príkazy, ktoré odovzdávajú nie sú zrealizované, aj keď samotné prevzali iniciatívu pri výbere inej banky.

Strana 8, článok IX, odsek 2:          

Strana 14, článok 14, odsek a:

Maximálna lehota pri úhradových operáciách sú 3 pracovné dni od času odpísania sumy z účtu banky platiteľa v prospech účtu banky prijímateľa a pri inkasách 5 pracovných dní.        

Banky nepreberajú žiadne ručenie ani zodpovednosť za následky spôsobené oneskorením alebo stratou  pri prenose akejkoľvek správy, listu alebo dokladu, ani za zdržanie, skomolenie alebo inú chybu, ktorá vznikne pri prenose akýchkoľvek telekomunikačných správ.

 

Otázka 2.: Nepoškodzuje záujmy vkladateľov banky a neohrozuje bezpečnosť a stabilitu banky a bankového systému zatajovanie „Jednotných pravidiel pre inkasá“, ktoré sú v priamom rozpore s vlastnými Obchodnými podmienkami VÚB, zákonmi a právnymi normami, uvedenými v Obchodných podmienkach VÚB, a.s., ako aj so zdravým rozumom? Toleruje tento stav Národná banka Slovenska?

 Otázka 3.: Nepoškodzuje záujmy vkladateľov banky a neohrozuje bezpečnosť a stabilitu banky a bankového systému nerešpektovanie §11 ods. (1) zákona o bankách č. 21/1992 zo strany VÚB, a.s.? Toleruje tento stav Národná banka Slovenska?

„Jednotné pravidla pre inkasá“ používa VÚB, a.s. Bratislava na oklamanie poškodených klientov a na oklamanie súdov, aby sťažila, alebo úplne znemožnila poškodeným klientom domôcť sa svojich práv. „Jednotné pravidla pre inkasá“ sa stali súčasťou  rozsudkov: Rozsudku Okresného súdu č. 4.27 Cb 1030/97-98 zo dňa 27.03.2000, rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. 1 Cob 125/00-110 zo dňa 02.02.2001, ako aj rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 5 Obdo 11/01 zo dňa 19.12.2002.

   „Jednotné pravidla pre inkasá“ nie sú určené špeciálne len mne, VÚB, a.s. s nimi počíta aj pri zavádzaní ďalších poškodených klientov a ďalších súdov. Dokazuje to aj financovanie vydávania „Jednotných pravidiel pre inkasá“ pomocou nepravdivej reklamy.

Na poslednej stránke „Jednotných pravidiel pre inkasá“ je umiestnená klamná reklama s bombastickým názvom:

Všeobecná úverová banka, a.s. – Váš partner pri realizácii zahraničnoobchodných aktivít

Pri mojich zahraničnoobchodných aktivitách mi preukázateľne spôsobila miliónové škody, ani po dvanástich rokoch sa neospravedlnila, ani sa nepriznala k zodpovednosti.

Otázka 4.: Prečo Národná banka Slovenska nezakázala používať vo VÚB, a.s. „Jednotlivé pravidla pre inkasá“ a klamnú reklamu? Toleruje tento stav Národná banka Slovenska?

Otázka 5.: Prečo Národná banka Slovenska nepostupovala v zmysle zákona o bankách č. 21/1992, najmä § 26, písmena a, a neuložila VÚB, a.s. za používanie „Jednotných pravidiel pre inkasá“, ktoré sú v rozpore s platným právnym stavom v Slovenskej republike a za klamnú reklamu pokutu až do výšky 10.000.000,- Sk?

Otázka 6.: Prečo Národná banka Slovenska nepostupovala v zmysle § 26 uvedeného zákona, písmena b) a neuložila VÚB, a.s. opatrenie zamerané na nápravu zistených nedostatkov, najmä

  1. neprikázala obmedzenie alebo ukončenie niektorých činností?,
  2. neuložila skončenie nepovolených činností?  

Otázka 7.: Nepoškodzuje klamná reklama vo VÚB, a.s. záujmy jej vkladateľov a neohrozuje bezpečnosť a stabilitu bankového systému?

Vážený pán guvernér!

   Z mojich listov, ktoré Vám nechávam posielať do vlastných rúk a z mojej webovej stránky www.skandalna-vub.sk poznáte aj tieto skutočnosti:

-      VÚB, a.s. nevydáva svojim klientom, ktorí nie sú podnikatelia žiadne účtovné doklady, čo znamená, že nerešpektuje ich základné ľudské, ústavné a občianske práva,

-      nerešpektuje ani zákon o účtovníctve, ktorý nerozlišuje klientov na podnikateľov a nepodnikateľov,

-      bráni im v prípade dosiahnutia zdaniteľného príjmu alebo zisku, plniť si povinnosti, ktoré im ukladá zákon o účtovníctve,

-      vystavuje ich riziku miliónových pokút zo strany daňových úradov, ako aj svojvôli daňových úradníkov,

-      to isté platí aj o klientoch VÚB, a.s., ktorí sú podnikateľmi, len s tým rozdielom, že im vydáva namiesto účtovných dokladov debetné avíza a výpisy z účtov, o ktorých, podľa jej okamžitej potreby raz vyhlasuje, že ide o vlastné produkty banky, ktoré aj spoplatňuje podľa vlastného Sadzobníka poplatkov a inokedy, tak isto podľa jej okamžitej potreby, že ide o účtovné doklady v zmysle zákona o účtovníctve, ktoré ale nemôže spoplatňovať, nakoľko je to povinnosť, ktorá jej vyplýva zo zákona,

-      tieto doklady obojživelníky majú ešte tú zázračnú vlastnosť, že vzniká efekt „perpetuum mobile“, čo umožňuje banke zrážať peniaze z účtov klientov za nič.

-      ďalšou skvelou vlastnosťou dokladov – obojživelníkov je skutočnosť, že ju údajne nemôžu kontrolovať daňové úrady, ani Daňové riaditeľstvo SR, no klienti banky sú aj napriek tomu vystavovaní svojvôli daňových kontrolórov, lebo len oni môžu rozhodnúť, čo vlastne účtovný doklad je a čo nie. 

Otázka 8.: Nepoškodzujú tieto uvedené skutočnosti vo VÚB, a.s. záujmy jej vkladateľov a neohrozujú bezpečnosť a stabilitu bankového systému?

Z uvedeného vychádza, že vo VÚB, a.s. neexistujú účtovné doklady na miliardy korún ročne a na ďalšie miliardy korún ročne existujú len doklady – obojživelníky, čo je v rozpore so zákonom o účtovníctve.

Otázka 9.: Nepoškodzujú tieto skutočnosti vo VÚB, a.s. záujmy jej vkladateľov a neohrozujú bezpečnosť a stabilitu bankového systému?

VÚB, a.s., podobne ako iné  banky, je povinná vystavovať účtovné závierky, konsolidované účtovné závierky a audity o účtovníctve.

Otázka 10.: Keďže vo VÚB, a.s. vlastne žiadne účtovné doklady v zmysle platných zákonov nie sú, pričom ide o miliardy korún ročne, sú účtovné závierky, konsolidované účtovné závierky a audity účtovníctve len zábavnou hrou fantázie bankových činovníkov VÚB, a.s.?    

Otázka 11.: Platí Národná banka Slovenska za tieto veselé fantázie činovníkov VÚB, a.s. a spriatelených audítorských kancelárií peniaze zo štátnej pokladne podľa § 22, písmena f) zákona o bankách č. 21/1992, ako úhradu nevyhnutných vecných nákladov?        

Otázka 12.: Nepoškodzujú tieto skutočnosti vo VÚB, a.s. záujmy jej vkladateľov a neohrozujú bezpečnosť a stabilitu bankového systému?

Podľa zákona o bankách č. 21/1992, § 12,

(1) Banky sú povinné zachovávať ustanovený pomer kapitálu a rezerv k aktívam, prípadne záväzkom banky (§15)

(2) Banky sú povinné zachovávať pomer podľa odseku 1 vypočítaný aj na základe konsolidovanej účtovnej závierky 3b) bánk podľa opatrenia Národnej banky Slovenska, ktoré sa vyhlasuje uverejnením v Zbierke zákonov.  

Otázka 13.: Tento pomer kapitálu a rezerv k aktívam, prípadne záväzkom banky (15) je vypočítavaný podľa momentálnej veselej hry fantázie činovníkov VÚB, a.s. a spriatelených audítorských firiem?

Otázka 14.: Z VÚB, a.s. bolo vytunelovaných 97 miliárd korún. Umožnili to nepravdivé audity o účtovníctve, nepravdivé účtovné závierky a nepravdivé konsolidované účtovné závierky?

Otázka 15.: Čo robil dohľad Národnej banky Slovenska, keď bolo vytunelovaných 97 miliárd korún z VÚB, a.s.?

Otázka 16.: Čo robí dohľad Národnej banky Slovenska teraz? Čaká na opätovné vytunelovanie miliárd korún z VÚB, a.s.?

Otázka 17.: Prečo neodoberie Národná banka Slovenska povolenie VÚB, a.s. Bratislava pôsobiť ako banka podľa § 26, ods. 10 pre neustále a masové nerešpektovanie platných zákonov?

Otázka 18.: Kto dal podnet na zrušenie odseku (3) § 11a zákona o bankách č. 21/1992, ktorý ochraňoval klientov bánk?

Otázka 19.: Prečo som sa pri svojich sťažnostiach a podnetoch, ktoré som posielal do Národnej banky Slovenska nedozvedel nič o týchto skutočnostiach? Tajila Národná banka Slovenska, tolerovala, či dokonca podporovala uvedené skutočnosti vo VÚB, a.s.?

Otázka 20.: prečo posielala Národná banka Slovenska moje sťažnosti do VÚB, a.s., čo  bolo priamo v rozpore so zákonom o sťažnostiach a so zdravým rozumom? Aby som sa nedozvedel pravdu o neudržateľných pomeroch vo VÚB,a.s.?

   Vážený pán guvernér!

Takéto a podobné otázky by som chcel položiť Vám a Vašim milým spolupracovníkom pri Vašom výsluchu pred Krajským súdom v Bratislave. No do predvolania je ešte ďaleko a mňa napadlo, že máme  zákon o slobodnom prístupe k informáciám, takže podľa toho zákona mi môžete (a musíte) odpovedať už teraz. Má to pre Vás tú výhodu, že keď si odpovede nacvičíte už teraz, nebudete musieť pred súdom koktať a potiť sa.  

Ak by ste mi nechcel odpovedať (čo by bolo v rozpore s uvedeným zákonom) a keby sa Váš výsluch z akýkoľvek dôvodov neuskutočnil pred súdom, potom mi ostáva už len článok 32 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí:

„Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“

Musel by som prísť na Daňové riaditeľstvo SR a kameňom rozbiť dvere pred televíznymi kamerami a fotoaparátmi žurnalistov, pretože je napísané: klopte a bude Vám otvorené. Presvedčíte sa osobne, pán generálny riaditeľ, že ja viem veľmi dôrazne klopať. Potom budete musieť na tieto otázky odpovedať na polícií, prokuratúre, pred trestným senátom a nakoniec pred Posledným súdom. Takže sa uvidíme ešte mnoho krát, len sa prosím nemýľte, že mi nemusíte odpovedať. Zabudnite na všetky chytráctva a lišiactva, pretože Vám nepomôžu.

Dušan Tomko

Na vedomie, do vlastných rúk: Minister financií Slovenska, Ing. Ján Počiatok

Na vedomie, do vlastných rúk: Generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR, Ing. Igor Šulaj

Jedinou skutočnou obranou proti VÚB, a.s. Bratislava je okamžité zrušenie účtu!

Dušan Tomko