Minister financií sa schováva za sukňu generálnej riaditeľky 03.12.2009

Dušan  Tomko,                                         , toho času na adrese: Dušan Tomko,                                                                                                                       

 

K vlastným rukám

Ing. Ján Počiatok

Minister financií Slovenskej republiky                         03.12.2009

Kancelária ministra

Štefanovičová 5

817 82 Bratislava 15

 

Vec:    Žiadosť o informáciu

    Vážený pán minister! 

Ako už iste viete, som asi 12 rokov v súdnom spore so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. Bratislava. Pri mojich súdnych žalobách uznali nezávislé súdy  banku vinnú z porušenia Zmluvy o bežnom účte, vlastných obchodných podmienok VÚB, a.s., ako aj z porušenia ustanovení Občianskeho zákonníka.

   Okrem toho, pri štúdiu dokumentov, ktoré zhromažďujem o VÚB, a.s. na mojej webovej stránke www.skandalna-vub.sk , som prišiel na ďalšie ohromujúce skutočnosti.    VÚB, a.s.:

 

       -     Klame svojich klientov už pri podpisovaní Zmluvy o bežnom účte. Neoddeliteľnou                                                  časťou Zmluvy o bežnom účte sú jej vlastné Obchodné podmienky, v ktorých sú uvedené zásady, právne normy a predpisy, ktorými sa banka údajne riadi vo vzťahu k svojim klientom. VÚB, a.s. už vopred vie, že sa nebude riadiť ani Zmluvou o bežnom účte, ani jej vlastnými Obchodnými podmienkami, ani zásadami, právnymi normami, či predpismi, uvedenými v týchto dokladov. Tieto doklady majú slúžiť len na oklamanie budúceho klienta.

 

       -     V skutočnosti sa riadi „Jednotnými pravidlami pre inkasá“, vydávanie ktorých aj financuje pomocou nepravdivej reklamy, ale ktoré sa nenachádzajú v priestoroch banky a klienti o nich nemajú ani tušenia. Tieto „Jednotné pravidla pre inkasá“ zbavujú klientov VÚB, a.s. väčšiny ich práv a stavajú ich voči banke do úplne bezprávneho postavenia a to až tak, že klienta môžu okamžite zruinovať a dokonca ho ešte neuveriteľne zadlžiť.

 

-          Samotná skutočnosť, že tieto „Jednotné pravidlá pre inkasá“ sa nenachádzajú v priestoroch banky na viditeňom mieste dokazuje, že VÚB, a.s. ich pred klientmi zatajuje a zároveň dokazuje, že VÚB, a.s. nerešpektuje § 11 ods. (1) zákona o bankách č. 21/1992 Zb. z.

 

-          Klientom banky, ktorí nie sú podnikatelia, VÚB, a.s. nevydáva žiadne účtovné doklady, čím dokazuje, že nerešpektuje ich základné ľudské, ústavné a občianske práva. Klienti tak majú sťažené, alebo úplne znemožnené uplatňovanie si svojich práv pri súdnych, prípadne občiansko-právnych konaniach.

 

-          Klientom banky, ktorí sú podnikatelia vydáva namiesto účtovných dokladov len debetné avíza a výpisy z účtov. Výpisy z účtov vydáva, podľa svojej okamžitej potreby, raz za produkt banky, ktoré aj spoplatňuje podľa svojho Sadzobníka poplatkov, a inokedy, tak isto podľa svojej okamžitej potreby, za účtovné doklady, ktoré ale nemôže spoplatňovať, nakoľko vydávanie účtovných dokladov je povinnosť, ktorá banke vyplýva zo zákona. Výpisy z účtov sú tak vlastne doklady – obojživelníky, ktoré rozhodne  nemajú oporu v zákone o účtovníctve.

 

-          Doklady - obojživelníky majú zázračnú vlastnosť: umožňujú VÚB, a.s. brať peniaze svojim klientom z účtu za nič, jednoducho podľa zásady – zaplať, pretože si už raz zaplatil! A  opäť zaplať, pretože si už raz zaplatil! A znovu zaplať, pretože si už raz zaplatil! Ani tento efekt, ktorý som nazval „perpetuum mobile“ nemá oporu v zákone o účtovníctve.

 

-           VÚB, a.s. takto nerešpektuje základné ľudské, ústavné a občianske práva nielen u klientov, ktorí nie sú podnikateľmi, ale ani u tých klientov, ktorí sú podnikateľmi. Aj im sťažuje, alebo úplne znemožňuje uplatňovať si svoje práva pri súdnych, prípadne občiansko-právnych konaniach.

 

-          Aby to bolo dokonalé, daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR prehlasujú, že tieto údajné účtovné doklady - obojživelníky, čiže výpisy z účtov, nie sú oprávnení kontrolovať. To umožňuje VÚB, a.s. písať si do týchto dokladov – obojživelníkov sumy podľa vlastnej fantázie.

 

-          Klienti VÚB, a.s. sú tak vystavovaní svojvôli daňových kontrolórov: len oni, podľa vlastného uváženia a okamžitej nálady rozhodujú, ktorý doklad – obojživelník je účtovným dokladom, a ktorý nie. Klienti VÚB, a.s. sú tak sústavne vystavovaní riziku miliónových pokút zo strany daňových úradov.

 

-          Zo zákona o bankách je VÚB, a.s. povinná vydávať účtovné závierky, konsolidované účtovné závierky a audity o účtovníctve. Pretože vo VÚB, a.s. chýbajú účtovné doklady  na miliardy korún ročne (!) a na ďalšie miliardy korún ročne(!) sú vydané doklady – obojživelníky, musí Vám byť jasné, pán minister, že účtovné závierky, konsolidované účtovné závierky a audity o účtovníctve sú len veselou hrou fantázie činovníkov VÚB, a.s.!

 

-          Pretože už v minulosti vydávala VÚB, a.s. také veselé účtovné závierky, konsolidované účtovné závierky a audity o účtovníctve, bolo z banky vytunelovaných 97(môj Ty Bože) miliárd korún, ktoré sa dodnes nenašli! A opäť máme veselé účtovné závierky, veselé konsolidované účtovné závierky a veselé audity o účtovníctve. Ministerstvi financií SR zjavne opäť čaká, že z VÚB, a.s. budú opäť vytunelované miliardy korún!

 

-          VÚB, a.s. takto predstavuje jeden nekonečný zdroj morovej nákazy, z ktorého sa do všetkých strán šíria lži, klamstvá, zavádzanie, nerešpektovanie zákonov, nerešpektovanie práv, poškodzovanie klientov.  A tento štýl má masový úspech! Množstvo firemných klientov VÚB, a.s. sú údajne pravidelne auditované  renomovanými medzinárodnými audítorskými spoločnosťami, ako sú: KPMG, Deloitte, Ernst and Young, PricewaterhoseCoopers a pod. A údajne ani tieto renomované firmy nevidia nič nesprávneho na údajných účtovných dokladoch – obojživelníkoch! Údajne im nevadí ani  efekt „perpetuum mobile“! Údajne im nevadí, ani nemožnosť nechať skontrolovať nejakým štátnym orgánom Slovenskej republiky pravdivosť a správnosť údajných účtovných dokladov z VÚB, a.s.!

 

-          Každý klame každého, každý poškodzuje každého, nikto nerešpektuje platné zákony, každý šliape po ľudských, ústavných a občianskych právach iných ľudí! Tak ďaleko to dotiahla VÚB, a.s. za výdatnej pomoci a podpory Ministerstva financií SR, Národnej banky Slovenska, daňových úradov a Daňového riaditeľstva Slovenska!  Skvelý úspech, pán minister!     

 

   V súvislosti s absurdnosťami vo VÚB, a.s. Bratislava sa mi vynára v mysli mnoho otázok, na ktoré by som chcel od Vás rozumné odpovede, pán minister! No obmedzím sa len na tie, ktoré ma najviac ohromujú. Zo všetkého najviac ma šokuje odpoveď Ministerstva financií SR zo dňa 25.11.1998, v ktorej mi riaditeľ odboru peňažníctva Marián Kudlej radí, aby som sa so svojim problémom, ktorý mám s VÚB, a.s., obrátil na súd, pretože Ministerstvu financií SR údajne neprináleží vstupovať do zmluvných vzťahov podnikateľských subjektov!

 

   Pritom, ja som nikdy nežiadal, aby ministerstvo vstupovalo do zmluvného vzťahu medzi mnou a VÚB, a.s. Problémy s VÚB, a.s. si riešim súdnou cestou a to úspešne už niekoľko rokov! Ja som vo svojej sťažnosti ministerstvu len poukazoval na neprístojné pomery v škandálnej banke!

 

   Aké bolo moje ohromenie, keď som v súdnom spise našiel Plnomocenstvo z VÚB, a.s. zo dňa 16.02.2004  pre advokátsku kanceláriu Bohm and Partners, platenú zjavne zo štátnej pokladne!    

 

   A aby reč nestála, posiela Krajskému súdu v Bratislave  Oznámenie zo dňa 02.09.2005, v ktorom ministerstvo oznamuje súdu, že vstupuje aj s ďalšími dvoma inštitúciami do súdneho konania  o 50 000 000,- Sk s prísl. ako vedľajší účastníci na strane VÚB, a.s.!

Dôvod? Ak VÚB, a.s. prehrá súd, (pre porušovanie Zmluvy o bežnom účte, vlastných Obchodných podmienok VÚB, nerešpektovaniu mnohých zákonov a práv svojich klientov, pre nepravdivé tvrdenia v médiách, pre klamanie a zavádzanie svojich klientov, verejnosti, štátnych inštitúcií) potom uvedené inštitúcie zaplatia zo štátnej pokladne všetky prehry a súdne náklady VÚB, a.s.! Neuveriteľné!

 

   VÚB, a.s. má údajne s Ministerstvom financií a s ďalšími dvoma inštitúciami takúto zmluvu! Musí ísť o mimoriadne špinavú zmluvu! Je to niečo tak špinavé, že ministerstvo ju dodnes nepreložilo súdu! Preto som dňa 27.07.2009  podal návrh, aby sa súd vyslovil za neprípustnosť vedľajšieho účastníctva vo veci. Krajský súd v Bratislave doteraz nevydal žiadne Uznesenie, ani ho vydať nemusel, pretože ani Krajský súd v Bratislave, ani  Najvyšší súd Slovenskej republiky doteraz vo veci nekonali. No začiatok konania vo veci sa už blíži a podľa mojej predstavy teraz vyzve Krajský súd vedľajších účastníkov, aby preukázali, že majú právny záujem na výsledku konania, čiže aby poslali nesmierne zaujímavú privatizačnú zmluvu, ktorú majú údajne s VÚB, a.s.! Nemôžem sa dočkať, kedy ten zázrak uvidím a kedy ho budem môcť zverejniť na mojej webovej stránke www.skandalna-vub.sk a rozposlať médiám!

 

   Ja osobne, po mojich mnohoročných skúsenostiach s VÚB, a.s., som už zvyknutý na to, že z VÚB, a.s. nemôže prísť nič iného len nejaká špinavosť. Preto mňa už hoci aká špinavosť z VÚB, a.s. neprekvapí, ani nedojme. No tá privatizačná zmluva bude predsa len niečo mimoriadne špinavého a to dokonca aj na pomery vo VÚB, a.s.!  Zrejme z tohto dôvodu  sa ministerstvo obáva predložiť ju súdu!  

 

   Dokonca, aj keby súd vedľajšie účastníctvo zamietol, aj tak navrhujem súdu, aby si túto zmluvu zapožičal z VÚB, a.s. pre potreby tohto súdneho konania. Túto privatizačnú zmluvu totiž pokladám za základný dokument, ktorý spolu s výsluchom pána ministra pred súdom objasní správanie sa Ministerstva financií SR a jeho úradníkov. Zatiaľ na moje priame a úprimné listy osobne neodpovedáte, pán minister, ale schovávate sa za širokorozchodnú sukňu generálnej riaditeľky Ing. Ivety Turčanovej, ktorá mi stereotypne posiela odpovede na moje sťažnosti, že sú údajne neopodstatnené!

 

   No, ale veď Vy, pán minister, ste už veľkým chlapčekom, Vy by ste sa už nemali schovávať za širokorozchodnú sukňu generálnej riaditeľky! Vzhľadom k tomu, že máme zákon o slobodnom prístupe k informáciám, dovoľujem si Vám položiť, pán minister, niekoľko otázok ešte pre Vaším výsluchom pred súdom:

 

Otázka 1.: Prečo pri mojich nespočetných sťažnostiach a podaniach počas mnohých rokov neurobilo so mnou Ministerstvo financií SR žiadnu zápisnicu, hoci to zákon č. 152/1998 o sťažnostiach vyžaduje?

Otázka 2.: Nerešpektovaním § 18 chcelo ministerstvo utajiť predo mnou a verejnosťou škandálne pomery vo VÚB, a.s.?

Otázka 3.: Prečo moje sťažnosti a podnety posielali úradníci ministerstva na prešetrenie do VÚB, a.s., čo je v priamom rozpore so zákonom o sťažnostiach a zdravým rozumom?

Otázka 4.: Prečo ma úradníci ministerstva nabádali, aby som sa obrátil so svojim problémom na súd, keď ministerstvo malo podpísanú zmluvu s VÚB, a.s. a bolo teda stranou zainteresovanou?

Otázka 5.: Prečo mi ministerstvo túto rozhodujúcu skutočnosť roky zatajovalo a prečo ma jeho úradníci roky zavádzali?

Otázka 6.: Bolo cieľom ministerstva vyvolať čo najdrahší a najkomplikovanejší súdny proces?

Otázka 7.: Načo je potrebné ministerstvu drahý a nákladný súdny proces, keď celú vec mohlo a ešte stále môže riešiť jednaním?
Otázka 8.: Chce ministerstvo ešte dlho takýmto spôsobom poškodzovať štátnu pokladňu a zbytočne tak mrhať peniazmi daňových poplatníkov na úplne zhumpľovanú banku?

Otázka 9.: Prečo nenavrhlo, a ani mi nenavrhuje  ministerstvo súdny zmier, prípadne mimosúdnu dohodu, ak sa pokladá za stránku vo veci zainteresovanou?

Otázka 10.: Ako je možné, že Ministerstvo financií SR nezaujíma nerešpektovanie zákona o účtovníctve vo VÚB, a.s. na mnoho miliárd korún ročne, hoci zo zákona mu vyplýva povinnosť dohľadu nad bankou?

Otázka 11.: Ako je možné, že Ministerstvo financií SR nezaujímajú dokumenty – obojživelníky vo VÚB, a.., ani efekt „perpetuum mobile“, ktorý VÚB, a.s. používa voči svojim klientom, hoci zo zákona mu vyplýva povinnosť dohľadu nad bankou ?

Otázka 12.: Ako je možné, že Ministerstvo financií SR nezaujíma masové nerešpektovanie základných ľudských, ústavných a občianskych práv vo VÚB, a.s., hoci je súčasťou vlády Slovenskej republiky?

Otázka 13.: Ako je možné, že Ministerstvo financií SR nezaujíma skutočnosť, že VÚB, a.s. bráni svojim klientom, aby si mohli plniť povinností, ktoré pre ne vyplývajú zo zákona o účtovníctve?

Otázka 14.: Ako je možné, že Ministerstvo financií SR nereaguje na moje podnety, že daňová kontrola a Daňové riaditeľstvo SR údajne nemôžu skontrolovať výpisy z účtov – údajné účtovné doklady z VÚB,a. s.?

Otázka 15.: Ako je možné, že Ministerstvo financií SR nezaujíma, že klienti VÚB, a.s. sú vystavovaní svojvôli daňových úradov a Daňového riaditeľstva SR ?

Otázka 16.: Ako je možné, že Ministerstvu financií nevadí, že účtovné závierky, konsolidované účtovné závierky a audity z VÚB, a.s. sú len veselou fantáziou činovníkov VÚB, a.s.?

 

Vážený pán minister!

 

Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám ste povinný mi odpovedať. Vaše odpovede budú mať pre Vás aj tú výhodu, že ich už budete mať natrénované a už Vám nebude tak ťažko pri výsluchu pred súdom.

  Ak by ste mi nechcel odpovedať (čo by bolo v rozpore s uvedeným zákonom) a keby sa Váš výsluch z akýkoľvek dôvodov neuskutočnil pred súdom, potom mi ostáva už len článok 32 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí:

„Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“

Musel by som prísť na Ministerstvo financií SR a kameňom rozbiť dvere pred televíznymi kamerami a fotoaparátmi žurnalistov, pretože je napísané: klopte a bude Vám otvorené. Presvedčíte sa osobne, pán minister, že ja viem veľmi dôrazne klopať. Potom budete musieť na tieto otázky odpovedať na polícií, prokuratúre, pred trestným senátom a nakoniec pred Posledným súdom. Takže sa uvidíme ešte mnoho krát, len sa prosím nemýľte, že mi nemusíte odpovedať. Zabudnite na všetky chytráctva a lišiactva, pretože Vám nepomôžu.

P.S.

Pán minister!

 Pusťte sa širokorozchodnej sukne generálnej riaditeľky Ing. Ivety Turčánovej! Už ste dospelý a chlap, minister, člen vlády a tribún ľudu! Pozrite sa pravde do očí a postavte sa k problému čelom, nie zadkom! Ja, verejnosť, Vaši voliči a najmä Krajský súd v Bratislave majú právo na Vaše pravdivé odpovede na uvedené otázky. Na tieto otázky nemôže odpovedať žiaden činovník ministerstva, nech by bol akokoľvek vysoko postavený, na tieto otázky môže odpovedať len minister financií, ktorý určuje celkovú činnosť ministerstva, a ktorý je zároveň členom vlády a tribúnom ľudu! Schovávať sa za širokú sukňu generálnej riaditeľky Ing. Ivety Turčánovej je pre Vás znevážením, a ani Vám nepomôže. Vytiahnem Vás na svetlo Božie hoci aj spoza širokej sukne generálnej riaditeľky Ing. Ivety Turčánovej.   

Dušan Tomko

Na vedomie, do vlastných rúk: Guvernér Národnej banky Slovenska, Ing. Ivan Šrámko

Na vedomie, do vlastných rúk: Generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR, Ing. Igor Šulaj

Jedinou skutočnou obranou proti VÚB, a.s. Bratislava je okamžité zrušenie účtu!

Dušan Tomko