Daňové riaditeľstvo SR nepriamo potvrduje "perpetuum mobile" vo VÚB, a.s.! 17.12.2009

Dušan  Tomko,                                         , toho času na adrese: Dušan Tomko,                                                                                                                       

 

Do vlastných rúk

Ing. Igor Šulaj                                                                                    

generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Nová ulica 13

975 04 Banská Bystrica

                                                                                                             17. 12. 2009

Vec:

                             Opätovná žiadosť o informáciu

Vážený pán generálny riaditeľ!

   Dňa 16.11.2009 som Vám poslal Žiadosť o informáciu, v ktorej som priamo uviedol otázky, na ktoré som požadoval odpovede vzhľadom k tomu, že som v dlhoročnom súdnom spore s VÚB, a.s. Bratislava a to zásluhou aj Daňového riaditeľstva SR v Banskej Bystrici.

    V závere mojej Žiadosti o informáciu som Vás upozornil, že navrhujem výsluch pred súdom Vás a Vašich milých spolupracovníkov z Daňového riaditeľstva. Z mojej strany išlo, podľa mňa, o priateľský čin, pretože ak si nacvičíte odpovede už teraz, nebudete sa musieť, a to ani Vy osobne, ani Vaši milý spolupracovníci pred súdom tak potiť a koktať. Zároveň som Vás priateľsky upozornil, aby ste zabudli na všetky chytráctva a lišiactva, pretože Vám nepomôžu. 

    Žiaľ, musím konštatovať, že ste si moje dobré mienené a priateľské rady nezobrali k srdcu, a to ani Vy osobne, ani Vaši milý spolupracovníci. Vidím v tom zdroj  budúcich horkostí a nešťastí Vás, ako aj Vašich milých spolupracovníkov. Tento súd je len občiansko-právny a ja neviem, ako ďaleko chce zájsť žalovaná strana VÚB, a.s. Bratislava a jej vedľajší účastníci súdu, ako napr. Ministerstvo financií SR a ostatní.

   No v každom prípade chápem, že ak sa záležitosť dostane do bodu, odkiaľ už niet návratu, že tak či tak, záležitosť sa objaví aj pred trestným senátom. Zatiaľ sme však len u občiansko-právneho sporu, v ktorom chcem súdu, okrem iného, dokázať, že:

1, Pracovníci daňových úradov a Daňového riaditeľstva nevykonávajú účtovné kontroly vo VÚB, a.s. Bratislava a jej pobočkách podľa platných zákonov, ale len také fiktívne kontroly, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi.

2, Cieľom týchto fiktívnych kontrol je zakryť skutočnosť, že VÚB, a.s. Bratislava nevydáva svojim klientom, ktorí nie sú podnikateľmi, účtovné doklady v zmysle zákona o účtovníctve, čím sa obohacuje na ich úkor bez právneho dôvodu. Zároveň tým dokazuje, že nerešpektuje ich základné ľudské, ústavné a občianske práva.

3, Ďalším cieľom týchto fiktívnych kontrol je zakryť skutočnosť, že VÚB, a.s. Bratislava vydáva svojim klientom, ktorí sú podnikateľmi namiesto účtovných dokladov zhodnými so zákonom o účtovníctve len debetné avíza a výpisy z účtov, pričom výpisy z účtov je potrebné pokladať za dokumenty -  obojživelníky, ktoré sú v rozpore so zákonom o účtovníctve. Aj pomocou týchto dokumentov – obojživelníkov sa za priateľského súhlasu daňových úradov a Daňového riaditeľstva SR obohacuje  VÚB, a.s. Bratislava bez právneho dôvodu na úkor svojich klientov – podnikateľov a zároveň nerešpektuje ich základné ľudské, ústavné a občianske práva.

4, Dokumenty – obojživelníky umožňujú VÚB, a.s. Bratislava sťahovať klientom peniaze z účtov bez akéhokoľvek dôvodu a to aj za služby, ktoré preukázateľne nikdy nevykonala, stačí len fantázia činovníkov VÚB, a.s. Bratislava, ktorá je vynaliezavá a v podstate neobmedzená.

5, Dokumenty – obojživelníky umožňujú vznik efektu „perpetuum mobile“, kde klienti banky platia sústavne a za nič.

6, Pretože pracovníci daňových úradov a Daňového riaditeľstva SR kolaborujú s VÚB, a.s. Bratislava pri nerešpektovaní zákona o účtovníctve vzniká tak svojvôľa týchto pracovníkov, kde len oni podľa vlastnej okamžitej potreby a nálady a nie podľa platného zákona o účtovníctve rozhodujú, ktorý doklad – obojživelník je účtovným dokladom, a ktorý nie. Klienti sú tak vystavovaní riziku miliónových pokút zo strany daňovej kontroly – za nič!

7, VÚB, a.s. Bratislava klientov klame a zavádza už pri podpise Zmluvy o účte, pretože už vtedy vie, že túto Zmluvu o účte, ako ani vlastné Obchodné podmienky VÚB, a.s., či platné zákony nebude rešpektovať.

   A teraz, pán generálny riaditeľ, budem Vám  citovať zo slávnej odpovede Vašej podriadenej Ing. Beáty Uhrínovej, riaditeľky odboru služieb pre verejnosť na Daňovom riaditeľstve SR, ktorú mi zaslala dňa 01.12.2009. Odpoveď začala  rozhovorom, ktorý poskytol hovorca Daňového riaditeľstva  Miroslav Veselovský rádiu Východ, pričom začala naozaj veľkolepo:

    „Na úvod je potrebné uviesť, že predmetom žiadosti sú otázky na základe vytrhnutej časti rozhovoru bez poznania celej problematiky, ktorej sa rozhovor týkal. Dá sa preto len predpokladať, že sa žiadateľ zaujímal o účtovné povinnosti, ktoré má on ako účtovná jednotka (a takto boli smerované aj odpovede) a nie o účtovné povinnosti, ktoré má účtovná jednotka VÚB, pretože by sa informoval o tom, na základe akých účtovných dokladov účtuje banka o stave a pohybe svojho majetku, záväzkov, výnosoch, nákladoch príjmoch a výdavkoch. Podobne boli smerované aj odpovede zamestnancov DR SR o tom, že výpisy z účtu účtovnej jednotky (ktorej?!)sú pre účtovnú jednotku (ktorú?!) účtovnými dokladmi.“

 

    Na úvod mojej Opätovnej žiadosti o informáciu Vás musím s poľutovaním upozorniť, pán generálny riaditeľ, že Vaša podriadená, Ing. Beáta Uhrínová nepíše pravdu. Stačí, ak si ešte raz prečítate prepis rozhovoru, alebo ak si ešte raz vypočujete nahrávku rozhovoru na mojej milej webovej stránke www.skandalna-vub.sk

Ide o tú časť rozhovoru, kde sa pýtam:

 „Čo kontroluje daňová kontrola, keď príde do Všeobecnej úverovej banky, pretože daňové doklady jednoducho neexistujú?“

   Čiže zaujímal som sa o účtovné povinnosti, ktoré má účtovná jednotka VÚB! Ing. Beáta Uhrínová nepíše pravdu! A hovorca tak Daňového riaditeľstva SR, ako aj hovorca VÚB, a.s. Bratislava na túto otázku dokonca aj odpovedali! Len nejako divne. Hovorca VÚB, a.s. Bratislava, Marián Horváth:

 04:30 Horváth     Všeobecná úverová banka vydáva doklady, takzvané debetné avíza, ktoré sú daňovými dokladmi (!). Môže to dokumentovať aj fakt, že dosiaľ nikto z našich aj väčších klientov napríklad Slovnaft, Istrochem a tak ďalej, a tak isto ani  daňový úrad(!) nevzniesli žiadnu požiadavku, žeby tieto doklady neboli v súlade, a že by teda nemohli byť podkladom pre podnikateľov v účtovníctve(!)

A teraz hovorca Daňového riaditeľstva SR, Miroslav Veselovský:

    09:22   Veselovský     No nemožno povedať, že by išlo zo strany bankového ústavu o porušovanie zákona. Nakoľko každý klient banky má možnosť vyžiadať si položkovitý výpis zo svojho peňažného účtu, to nám potvrdili aj vo Všeobecnej úverovej banke, ktorý obsahuje tiež začiatočný a konečný stav na účte a tento jediný je účtovaným dokladom a spĺňa požiadavky paragrafu desať zákona 563 o účtovníctve. Tento však zašle peňažný ústav klientovi len v dohodnutých zmluvných termínoch, a niektoré banky to robia zdarma, niektoré za úhradu.

A teraz zase pre zmenu Ing. Beáta Uhrínová, riaditeľka odboru služieb pre verejnosť:

„k otázke č. 2

   Bankové výpisy nie sú účtovným dokladom pre banku, sú produktom, ktorý si klient dohodol v rámci svojej zmluvy s bankou. Banka účtuje na účtoch klientov na základe príkazov klienta v súlade so zmluvou o vedení bankového účtu. Pre banku je účtovným dokladom v tomto prípade napr. príkaz klienta, resp. iné doklady a nie až výpis z účtu.“

Ktoré iné doklady okrem napr. príkazu klienta sú pre banku v tomto prípade tu Ing. Beáta Uhrínová neuvádza, pretože ide zjavne o hrozné daňové tajomstvo, ktoré sa taký smrteľník, ako som ja, nesmie nikdy dozvedieť. No už v ďalšej časti odpovede, k otázke č 9 Ing Uhrínová zabudla na strašné daňové tajomstvo a píše:

„Riadne uzatvorená zmluva o vedení bankového účtu spĺňa náležitosti účtovného dokladu pre banky, v prípade účtovania poplatkov.“ 

Tak! A strašné daňové tajomstvo je teraz vonku!

Takže si môžeme vybrať:

Hovorca VÚB, a.s. Bratislava – účtovnými dokladmi vo VÚB, a.s. sú debetné avíza, proti ktorým, ani daňový úrad(!) nevzniesol žiadnu požiadavku!

Hovorca Daňového riaditeľstva SR – kdeže, debetné avíza nie sú účtovnými dokladmi, účtovnými dokladmi sú jedine výpisy z účtu!

Riaditeľka odboru služieb pre verejnosť, Ing. Beáta Uhrínová – kdeže, pre banku je účtovným dokladom v tomto prípade napr. príkaz klienta, resp. iné doklady a nie až výpis z účtu.

A ešte raz Ing. Beáta Uhrínová – kdeže, pre banku je účtovným dokladom riadne uzatvorená zmluva!

   Podarený trojlístok, čo, pán generálny riaditeľ? Najviac sa mi z nich páči Ing. Beáta Uhrínová, riaditeľka odboru služieb pre verejnosť – verejnosť sa z jej služieb môže načisto scvoknuť! Napr. na otázku č. 28.:

Otázka 28.: Obsahujú účtovné závierky, konsolidované účtovné závierky a audity o účtovníctve, ktoré je VÚB, a.s. povinná poskytovať Ministerstvu financií SR a Národnej banke Slovenska dokumenty – obojživelníky s ich efektom „perpetuum mobile“?

 Ing. Beáta Uhrínová odpovedá takto:

   „ K účtovným závierkam VÚB a.s. a auditom vykonávaným v tejto spoločnosti DR SR nie je oprávnené poskytovať informácie, nakoľko tieto podliehajú daňovému tajomstvu v zmysle § 23 ods. 1 zákona o správe daní.“

   Čiže takto si predstavuje Ing. Beáta Uhrínová slobodný prístup k informáciám! Vždy keď položím nepríjemnú otázku, vystraší ma až na smrť  daňovým - tajomstvom! Pritom vždy zabudne, že daňové tajomstvo už na verejnosti vybľabotal hovorca Marián Horváth, keď  tvrdil, že účtovnými dokladmi vo VÚB, a.s. sú debetné avíza! Alebo, žeby daňové tajomstvo vybľabotal už na verejnosti hovorca DR SR Miroslav Veselovský, keď tvrdil, že nie debetné avíza, ale výpisy z účtu sú účtovnými dokladmi? No možno toto strašné daňové tajomstvo vybľabotala práve Ing. Beáta Uhrínová, keď tvrdila v odpovedi, že účtovnými dokladmi sú vo VUB, a.s. príkazy klienta, resp. iné doklady (aké? Pozor! Daňové tajomstvo, nepriateľ naslúcha! Možnoho vybľabotala Ing. Uhrínová, keď tvrdila,  že účtovnými dokumentmi pre VÚB, a.s. je riadne(?) uzatvorená zmluva s VÚB, a.s. s klientom?!)

   Ale inak klobúk dole pred fantáziou Ing. Beáty Uhrínovej. Čo tá  dokáže navymýšľať, aby zakryla nerešpektovanie zákonov a práv vo VÚB, a.s.! Len posúďte sám, pán generálny riaditeľ:

-      Ihneď v úvode tvrdí, že výpisy z účtu účtovnej jednotky (asi tým mysli klienta banky) sú účtovnými dokladmi.

-      K otázke č. 1 to síce znovu opakuje, no už nie tak isto: Účtovným dokladom pre účtovnú jednotku (asi tým opäť myslí klienta banky) je napr. aj výpis z jeho ( z jej?) účtu v banke. Všimnite si, pán generálny riaditeľ, že zatiaľ čo v prvom prípade tvrdí rozhodne, že výpis z účtu je účtovným dokladom, v druhom len skromne pripúšťa možnosť, že napr. výpis z účtu môže byť  účtovným dokladom!

-      V tom istom odseku ale tvrdí, že pre: Osobu, ktorá nie je účtovnou jednotkou o výpise z účtu nebude účtovať a z uvedeného dôvodu takýto doklad pre takúto osobu nie je účtovným dokladom. Odkiaľ berie Ing. Beáta Uhrínová tieto tvrdenia je pre mňa záhadou, pretože zákon o účtovníctve hovorí jasne, kedy má byť účtovný doklad vydaný, pričom príjemcov účtovných dokladov nerozdeľuje na podnikateľov a nepodnikateľov.

-      Ing. Uhrínová horúčkovito fantazíruje: raz sú výpisy z účtu určite účtovnými dokladmi, raz sú výpisy z účtov možno účtovnými dokladmi a raz výpisy z účtov vôbec nie sú účtovnými dokladmi! Potom sú účtovným dokladmi pre banku príkazy klienta, ale nakoniec to vylepšuje tak, že účtovnými dokladmi pre banku sú riadne(?) uzatvorené zmluvy banky s klientom! Ale prečo vlastne Ing. Uhrínová tak horúčkovito fantazíruje?

-      Ide jej o to, aby zakryla zlý dojem, ktorý vyplýva z brutálneho vyhlásenia hovorcu DR SR  Miroslava Veselovského pre rádio Východ, že VÚB, a.s. klientom, ktorí nie sú podnikateľmi účtovné doklady nedáva, pretože ich nepotrebujú!

-      Lenže brutalita prehlásenia Veselovského ide oveľa ďalej: ak VÚB, a.s. nevydáva svojim klientom účtovné doklady, potom to dokazuje, že:

-      VÚB, a.s. sa obohacuje bez právneho dôvodu na úkor svojich klientov o mnoho miliárd korún ročne,

-       VÚB, a.s. nerešpektuje základné ľudské, ústavné a občianske práva svojich klientov! Klienti tak majú sťažené, alebo úplne znemožnené uplatňovanie si svojich práv pred súdmi, či pri iných občiansko-právnych konaniach.

-      Aby túto hanebnú skutočnosť Ing, Beáta Uhrínová zamaskovala, v jej odpovedi v časti k otázke č. 1 nehanebne klame: „ Osoba, ktorá nie je účtovnou jednotkou o výpise z účtu nebude účtovať a z uvedeného dôvodu takýto doklad pre takúto osobu nie je účtovným dokladom.“ A basta! Lenže je tu nepríjemný pocit z brutality vyhlásenia Veselovského, preto Ing. Beáta Uhrínova jedným dychom dodáva: „Osobe, ktorá nie je účtovnou jednotkou môže výpis z účtu slúžiť ako prehľad o pohyboch vykonaných na účte, ale aj na iný účel, napr. preukázanie, že nejaká platba bola príjemcovi preukázaná prevodom z jej účtu a pod.

-      a, nejaké občianske práva klientov vo VÚB, a.s. predsa len existujú! Kto by to bol povedal?!

-      b, lenže ak výpis z účtu nie je účtovným dokladom, potom „osobe, ktorá nie je účtovnou jednotkou“ pomôže pri súdnych a iných občiansko-právnych konaniach asi tak, ako pomôže mŕtvemu zimník! Pretože nejde o účtovný doklad, je takýto doklad bezcenný zdrap papiera! Takže klienti VÚB, a.s., čiže „osoby, ktoré nie sú účtovnými jednotkami“, predsa len nemajú žiadne občianske práva! Kto by to bol povedal?!    

-      c, Ing. Beáta Uhrínová sa pretvaruje, že nemá ani tušenie o brutálnom prehlásení hovorcu DR SR, Veselovského, že VÚB, a.s. nevydáva „osobám, ktoré nie sú účtovné jednotky“ žiadne výpisy z účtov, pretože ich nepotrebujú! Tak isto dobrá žena nemá ani tušenie o ešte brutálnejšom vyhlásení hovorcu VÚB, a.s., Horvátha, že VÚB, a.s. nevydáva výpisy z účtu dokonca ani „osobám, ktoré sú účtovnými jednotkami“! Miesto výpisov z účtu im dáva len debetné avíza! Čiže preukazovanie výpisom z účtu, že „osoba, ktorá nie je účtovnou jednotkou“ zaplatila príjemcovi nejakú platbu prevodom z jej účtu, je len bohapustý výmysel Ing. Uhrínovej! Takže žiaden klient vo VÚB, a.s. nemá žiadne občianske práva! Kto by to bol povedal?!

Ing. Beáta Uhrínová vôbec nemá chuť priznať nejaké práva klientom VÚB, a.s. Na moje otázky č.11 a 12:

-      Otázka 11.: Na klientov  VÚB, a.s. sa nevzťahujú základné ľudské práva? Nie sú to ľudia? Nevzťahuje sa na nich ani Ústava Slovenskej republiky? Sú úplne bezprávni?

      -   Otázka 12.: Klienti  VÚB, a.s. boli zbavení občianskych práv?

Odpovedá takto:

„ K otázkam týkajúcich sa ľudských práv, občianskych práv, Ústavy SR nie je DR SR kompetentné zaujímať stanovisko.“ A basta!

Veď Daňové riaditeľstvo nie je štátnou inštitúciou, ale súkromným podnikom, ktorý je platený zo štátnej pokladne, tak prečo by ho mali zaujímať občianske, ľudské a ústavné práva občanov a platné zákony?! Nezaujímajú ho! Ani ich nerešpektuje! Uvádzam dôkazy:

Ústava mi zaručuje právo na sťažnosť. Je o tom aj osobitný zákon o sťažnostiach. Na všetky moje sťažnosti, že VÚB, a.s. nevydáva vierohodné účtovné doklady, prichádzajú z Daňového riaditeľstva SR len nepravdivé a nezmyselné odpovede. DR SR nerešpektuje zákon o sťažnostiach, ani Ústavu SR!

Existuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Ako Daňové riaditeľstvo rešpektuje tento zákon, predvádza práve Ing. Beáta Uhrínová. Konkrétny  príklad:

V časti: k otázke 27 píše:

„Prípadné nezrovnalosti vo výpisoch z účtu rieši klient v rámci zmluvného vzťahu uzatvoreného s príslušnou bankou.“

-      „Prípadné nezrovnalosti vo výpisoch z účtu“ je eufemizmus, ktorý vymyslela Ing. Beáta Uhrínová na to, aby zakryla nerešpektovanie zákona o účtovníctve zo strany VÚB, a.s.!

-       S bezpríkladnou bezočivosťou a neuveriteľnou sprostosťou tvrdí, že nerešpektovanie zákona o účtovníctve zo strany VÚB, a.s. mám riešiť ja v rámci zmluvy. Obchádza skutočnosť, že kontrolovanie dodržiavania zákona o účtovníctve má zo zákona povinnosť Daňové riaditeľstvo SR a daňové úrady. Zatajuje, že tieto inštitúcie sú vzhľadom k nerešpektovaniu zákona o účtovníctve vo VÚB, a.s. a k poškodzovaniu práv klientov úplne nečinné! Naopak poškodzovanie klientov, nerešpektovanie ich práv, nerešpektovanie zákonov, obohacovanie sa VÚB, a.s. bez právneho dôvodu na úkor jej klientov, Daňové riaditeľstvo a daňové úrady zjavne podporujú!

-      Ing. Uhrínová sa nenamáha uviesť, ako mám z „prípadné nezrovnalosti vo výpisoch účtu riešiť z VÚB, a.s. v rámci zmluvy“. Márne sa pokúšam o to už 12 rokov! Aby došlo k dohode v rámci zmluvy, či mimo rámec zmluvy, je bezpodmienečne potrebná vôľa z oboch strán! VÚB, a.s. samozrejme nemá záujem vydať mi účtovné doklady, pretože ak by ich vydala mne, musela by ich vydať všetkým klientom banky! Lenže tým by prišla o miliardy korún bezprácneho zisku ročne, čo vôbec nie je v jej záujme! Zrejme to nie je ani v záujme DR SR, preto tá sprostosť od Ing. Uhrínovej!

-      Moje tvrdenie, že vydávanie účtovných dokladov stanovuje zákon o účtovníctve, a že tento platný zákon nemožno v žiadnom prípade obísť, či porušovať žiadnou zmluvou, až do biela rozpálená Ing. Beáta Uhrínová neberie vôbec na vedomie a ani nechce brať na vedomie. Namiesto toho donekonečna opakuje svoje ničím nepodložené tvrdenia, že na obsahu a forme účtovného zákona sa mám dohodnúť z bankou!

Vážený pán generálny riaditeľ!

   O sprostostiach, nezmysloch, klamstvách, nehanebnostiach a podlostiach, ktorými ma už roky zásobujú pracovníci Daňového riaditeľstva SR, vrátane Ing. Beáty Uhrínovej by som mohol písať ešte dlho, no škoda papiera. Chcel by som sa predsa len rozlúčiť tak, že Vás upozorním na dve neuveriteľné sprostosti od Vašej podriadenej, Ing. Beáty Uhrínovej. V časti: k otázke č. 9 píše:

„Riadne uzatvorená zmluva o vedení bankového účtu spĺňa náležitosti účtovného dokladu pre banky, v prípade účtovania poplatkov.“

-      Neuveriteľné! Zmluva ako účtovný doklad! A takto sa vyjadruje vysokopostavená úradníčka Daňového riaditeľstva SR! Pri čítaní týchto múdrosti sa musí bežnému platcovi dane otáčať žalúdok až naopak!

-      Škoda, že rozvášnená Ing. Uhrínová nepíše, čo to je „riadne uzatvorená zmluva“!? Škoda, preškoda. Aspoň by sa právna veda poučila, čo to je „riadne uzatvorená zmluva“!

-      V utrápenej mysli Ing. Beáty Uhrínovej, ale aj v mysliach ďalších pracovníkov Daňového riaditeľstva SR, je akákoľvek zmluva medzi klientom a  VÚB, a.s. vlastne „bianco šekom“, na ktorý si VÚB, a.s. môže písať, čo chce!    

Na moje otázky č. 19,20 a 21:

-      Otázka 19.: Znamená to, že VÚB, a.s. môže vystavovať účtovné doklady bez účasti, prípadne bez súhlasu, alebo dokonca bez vedomia klienta?

-      Otázka 20.: Ako potom môže niesť klient zodpovednosť za účtovný doklad pred daňovou kontrolou alebo pred súdom, keď nebolo v jeho ľudských možnostiach vplývať na formu a obsah  dokladu?

-      Otázka 21.: tolerujú tento stav vo VÚB, a.s. daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR? Prečo tolerujú nerešpektovanie zákona o účtovníctve?

Odpovedá Ing. Beáta Uhrínová takto:

   „k otázke č. 19

   Účtovné doklady nie je potrebné vystavovať s účasťou, prípadne ostatnými skutočnosťami, ktoré uvádza žiadateľ. Opäť dávame do pozornosti uzatvorený vzťah medzi bankou a klientom.“

 

Tak! To by stačilo! Aj z uvedeného je jasné, ako ďaleko pokročila mravná a rozumová degenerácia pracovníkov Daňového riaditeľstva SR!

Ani z odpovede Ing. Beáty Uhrínovej sa nedá nič vyčítať  o dokumentoch – obojživelníkoch, či o efektu „perpetuum mobile“! Chápem to ako potvrdenie toho, že tieto skutočnosti sú pracovníkom Daňového riaditeľstva a daňových úradov známe, a že ich nielen kryjú, ale aj otvorene podporujú!

Vážený pán generálny riaditeľ!

   Papier znesie všetko! Situácia sa zmení, keď sa Vy a Vaši naozaj milí spolupracovníci objavíte pred súdom! Prvá vec, ktorú súd urobí je, že Vás poučí, že máte vypovedať pravdu a nič iného len pravdu! Potom budete mať možnosť porozprávať všetky múdrosti, ktorými ma zásobuje Ing. Beáta Uhrínová a ďalší zamestnanci DR SR! V takom prípade už teraz môžem pokojne prehlásiť, že moja žaloba je plne dôvodná! Preto Vás žiadam o rešpektovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a v zmysle uvedeného zákona mi poskytli pravdivé odpovede na všetky otázky, ktoré som požadoval v prvej žiadosti o poskytnutie informácií! Odpoveď Ing. Beáty Uhrínovej pokladám za hrubé nerešpektovanie tohto zákona!

   No je možné, že sa neobjavíte pred súdom vôbec, pán generálny riaditeľ. V poslednom období som neustále sledovaný neznámymi autami, a ľuďmi, ktorí sledujú každý môj pohyb. Je možné, že zatiaľ je to len psychologická vojna, no nemôžem vylúčiť ani prípravu mojej vraždy. Pre VÚB, a.s. Bratislava ide predsa o obohatenie sa o miliardy korún ročne na úkor svojich klientov a to bez akéhokoľvek právneho dôvodu! Vy a Vaši kolegovia bezpochyby viete, pre koho pracujete. Mojou prípadnou vraždou sa uľaví Vám, Vašim kolegom, ale aj mnohým iným, napr. vo vedení VÚB, a.s. Bratislava, Ministerstve financií SR, Národnej banke Slovenska, Prokuratúre Bratislava II. a Policajného zboru Bratislava II.

Možno Vás poteší, pán generálny riaditeľ, že aj keď ste Vy a Vaši spolupracovníci z Daňového riaditeľstva SR upadli hlboko do morálneho bahna, predsa len stojíte o niečo vyššie ako Ministerstvo financií SR a Národná banka Slovenska. Tieto pochybné inštitúcie mi ani doteraz  neodpovedali na moju žiadosť o informáciu. Neposlali mi dokonca ani taký nezmysel, ako Daňové riaditeľstvo SR! Zákony pre nich zjavne neplatia a so súdom už zrejme nepočítajú. Skôr sami zdá, že počítajú s mojou násilnou smrťou.

Na vedomie, do vlastných rúk: ministrovi financií SR Ing. Jánovi Počiatkovi a guvernérovi Národnej banky Slovenska Ing. Ivanovi Šramkovi.   

Jedinou skutočnou obranou proti VÚB, a.s. Bratislava je okamžité zrušenie účtu!

Dušan Tomko