Minister financií sa teraz schováva za sukňu riaditeľky kancelárie 4.1.2010

Dušan  Tomko,                                         , toho času na adrese: Dušan Tomko,                                                                                                                       

 

K vlastným rukám

Ing. Ján Počiatok

Minister financií Slovenskej republiky                         04.01.2010

Kancelária ministra

Štefanovičová 5

817 82 Bratislava 15

 

Vec:   Opätovná  žiadosť o informáciu

 

   Vážený pán minister!

   V minulej Žiadosti o informáciu zo dňa 03.12.2009 som Vás žiadal, aby ste sa neschovávali za ženské sukne, pretože ste už veľký chlapček. Teraz ste už tribúnom ľudu, politikom, verejným činiteľom, ministrom financií, členom vlády a miliardárom so (stopovým) sociálnym cítením!

 a, Neexistencia účtovný ch dokladov vo VÚB, a.s. Bratislava na mnoho miliárd korún ročne, b, pochybné účtovné závierky a pochybné konsolidované účtovné závierky, ktoré VÚB, a.s. posiela pravidelne Ministerstvu financií SR,

c, nepravdivé audity o neexistujúcom účtovníctve vo VÚB, a.s., ktoré posielajú pochybné audítorské firmy Národnej banke Slovenska, u ktorých si pravdepodobne VÚB, a.s. necháva preplácať zo Štátnej pokladnice údajne nevyhnutné náklady na vyhotovenie týchto nepravdivých auditov,

d, bezprácne obohacovanie sa VÚB, a.s. na úkor svojich klientov bez právneho dôvodu o miliardy korún ročne,

d, nerešpektovanie zákonov vo VÚB, a.s.,

e, nerešpektovanie základných ľudských, ústavných a občianskych práv tisícov  klientov VÚB, a.s.,

f, spolu s nečinnosťou štátnych inštitúcií vrátane Ministerstva financií SR si priamo vyžaduje Váš osobný zásah, ako člena vlády!

    A čo robíte Vy? Schovávate sa za ženské sukne, pričom sa vôbec nestaráte o to, či ide o čistú sukňu alebo nie veľmi, hlavne, aby bola široká, lebo len za takouto širokou ženskou sukňou sa cítite bezpečne. Teraz ste sa schovali za sukňu riaditeľky kancelárie ministra financií, Ing. Tatiany Shnorrerovej, v mylnom presvedčení, že sa nachádzate v bezpečí. No, nie je to tak. Ale k veci.  

    Vo Vašej odpovedi zo dňa 17.12.2009 na moju 1. otázku:

 Otázka 1.: Prečo pri mojich nespočetných sťažnostiach a podaniach počas mnohých rokov neurobilo so mnou Ministerstvo financií SR žiadnu zápisnicu, hoci to zákon č. 152/1998 o sťažnostiach vyžaduje?

  Vaša odpoveď po odcitovaní celého § 18 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach:

   „ Na základe uvedeného uvádzame, že v zmysle zákon a o sťažnostiach sa so sťažovateľom nevyhovuje zápisnica, ani sa sťažovateľ neoboznamuje s obsahom zápisnice z prešetrenia sťažnosti. Sťažovateľ je o výsledku sťažnosti informovaný prostredníctvom § 19 o zákona o sťažnostiach.“

    Lenže práve Vami citovaný § 18 obsahuje vetu:

    „Zápisnica obsahuje miesto a čas prešetrenia predmetu sťažnosti, preukázané zistenia, dátum vyhotovenia zápisnice, označenie orgánu verejnej správy, mená a vlastnoručné podpisy osôb, ktoré sťažnosť prešetrovali, ako aj mená a podpisy osôb, ktorých sa zistenia priamo týkajú a ktoré boli oboznámené s obsahom zápisnice.“

    VÚB, a.s. Bratislava mi preukázateľne spôsobila miliónové škody, porušila Zmluvu o bežnom účte, vlastné Obchodné podmienky VÚB, ustanovenia Občianskeho zákonníku, nerešpektovala ani zákon o bankách, nerešpektovala moje základné ľudské, ústavné a občianske práva, uvádzala v médiách nepravdivé tvrdenia o príčinách a priebehu súdnych sporov so mnou, čím mi poškodzovala moje obchodné meno a spochybňovala moju občiansku česť!  Ja som bol sťažovateľom. Z týchto dôvodov som patril medzi osoby

 ktorých zistenia sa priamo týkajú!  Čiže mal som byť oboznámený s obsahom zápisnice!

Otázka 2.: Nerešpektovaním § 18 chcelo ministerstvo utajiť predo mnou a verejnosťou škandálne pomery vo VÚB, a.s.?

  Vaša odpoveď:

    „Nie je pravda, že Ministerstvo financií SR nerešpektovaním § 18 zákona o sťažnostiach chcelo utajiť pred Vami a pred verejnosťou škandálne pomery vo VÚB, a.s. Ministerstvo Financií SR prešetrovalo dve Vaše sťažnosti, ktoré boli Ministerstvu financií SR doručené priamo, prípadne postúpené Daňovým riaditeľstvom SR. Ministerstvo financií SR vybavovalo dve Vaše sťažnosti, na ktoré Vám bola Ministerstvom financií SR v zákonom stanovenej lehote zaslaná odpoveď – oznámenie o vybavení sťažnosti. Súčasťou oboch sťažností sú aj zápisnice z prešetrenia sťažnosti vyhotovené podľa § 18 zákona o sťažnostiach.“

 Teda pán minister, Vy ma viete dojať až k slzám. Toto som nečakal. Ešte raz Vám pripomínam, že toto mi poslala riaditeľka kancelárie ministra Ing. Tatiana Schorrerová dňa 17.12.2009.

Lenže iná riaditeľka,  pre zmenu generálna riaditeľka na Ministerstve financií SR, Ing. Iveta Turčanová, mi poslala dňa 16.06.2009  Oznámenie o sťažnosti, v ktorom tvrdí:

    „Predmetné podania neboli zo strany MF SR posúdené, ako sťažnosti v zmysle zákona o sťažnostiach a neboli vybavované podľa ustanovení o sťažnostiach.“

    Čiže po tom, čo ma generálna riaditeľka Ing. Iveta Turčánová presvedčila, že som žiadnu sťažnosť na Ministerstvo financií nepodal a preto logicky ani žiadna moja sťažnosť nemohla byť vybavená podľa ustanovení o sťažnostiach, celých šesť mesiacov som veril, že som ministerstvu žiadnu sťažnosť nepodal!

   Lenže teraz mi oznamuje riaditeľka kancelárie ministra, Ing. Tatiana Schnorrerová, že moje údajne neexistujúce sťažnosti boli ministerstvom vybavené, a že k nim existujú aj zápisnice z prešetrenia sťažnosti vyhotovené podľa § 18 zákona o sťažnostiach! Pán minister, som z toho celý paf! V každom prípade navrhnem súdu, aby si zapožičal všetky zápisnice z Ministerstva financií SR, týkajúce sa mojich podaní a sťažností.

    Ani Vám nemusím hovoriť, že z korešpondencie z Vašim ministerstvom som získal dojem, že občan získa z Ministerstva financií SR skôr pohlavnú nemoc, než slobodný prístup k (pravdivým) informáciám. To všetko je preto, že nepíšete odpovede sám, ale že sa schovávate za ženské sukne, pričom jedná sukňa sa nestará o to, čo píše druhá sukňa, no a takto to potom vyzerá – umelecký dojem na 5!  A s týmto chcete ísť na súd?! No, nech sa páči!

 V ďalšej časti, je vymenované, čo všetko urobilo Ministerstvo financií SR pre to, aby prešetrilo moje sťažnosti. V podobnom duchu pokračuje aj v nasledujúcom bode  K otázke č. 3.

   Z uvedených bodov by mohol príjemný vzniknúť dojem, že pracovníci Ministerstva financií SR sa išli roztrhať, len aby vyšetrili skutočný stav veci. No tento príjemný dojem kazí len tá skutočnosť, že v odpovediach ministerstva na moje sťažnosti sa nenachádza ani jedna zmenka o skutočnostiach, ktoré vyššie uvádzam pod bodmi  a až f! Tak isto tam niet ani zmienka o preukázateľných škodách, ktoré VÚB,a s. spôsobila mne. Všetky moje sťažnosti zamietlo, ako neopodstatnené. Tak že Ministerstvo financií SR nielen že nerešpektovalo § 18 zákona o sťažnostiach, ale ani § 17 toho istého zákona, ktorý v ods. 1 hovorí:

    „Prešetrovanie sťažnosti je činnosť, pri ktorej orgán verejnej správy postupuje tak, aby zistil skutočný stav vecí a jeho súlad alebo rozpor  s právnymi predpismi, účelnosťou a hospodárnosťou plnenia úloh, osobu, ktorá zodpovedá za zistené nedostatky, ako aj príčiny ich vzniku a škodlivé následky.“

    Je jasné, že Ministerstvo financií SR pri prešetrovaní mojich sťažností postupovalo tak, aby mne a verejnosti zatajilo skutočný stav vecí, príčiny a vznik škodlivých následkov, ako aj škandálne  pomery vo VÚB, a.s.!

 Otázka 3.: Prečo moje sťažnosti a podnety posielali úradníci ministerstva na prešetrenie do VÚB, a.s., čo je v priamom rozpore so zákonom o sťažnostiach a zdravým rozumom?

Vaša odpoveď:

    „V prípadoch, kedy Ministerstvo financií nebolo príslušné riešiť Vaše podnety prípadne Vaše sťažnosti, tieto boli postúpené na vybavenie VÚB, a.s. Bratislava.“

 A ďalej:

    „- podanie  doručené Ministerstvu financií SR dňa 02.01.1998 bolo sekciou finančného trhu MF SR postúpené na vybavenie vnútornej kontroly VÚB, a.s., Bratislava a Dozornej rade VÚB, a.s., Bratislava,“     

 Len pre informáciu činovníkov ministerstva citujem § 9, zákona o sťažnostiach:

    „Všetky orgány verejnej správy sú povinné prijímať sťažnosti. Prijaté sťažnosti, na ktorých vybavenie alebo prešetrenie nie sú príslušné, sú povinné bezodkladne postúpiť orgánu príslušnému na ich vybavenie a zároveň o tom upozorniť sťažovateľa.“

  Je jasné, že Ministerstvo financií SR sa neriadilo zákonom o sťažnostiach ani zdravým rozumom, keď posielalo moje sťažnosti proti VÚB, a.s. na vybavenie  do VÚB, a.s.! No, pán minister má teraz možnosť prísť aspoň trochu k zdravému rozumu a pritom úplne zadarmo!

  Stačí keď pôjde na moju webovú stránku www.skandalna-vub.sk  a tam si klikne na prepínač Sťažnosti. Nájde tam množstvo odpovedí  z VÚB , a.s., že moje sťažnosti zamieta, pretože sú neopodstatnené! Potom nech ide na prepínač Žiadosti, kde mi VÚB, a.s. oznamuje, že mi neposkytne žiadnu informáciu. A nakoniec, nech si pán minister klikne na prepínač Rozsudky. Bez problémov tam nájde desať rozsudkov, ktoré VÚB, a.s. Bratislava so mnou hladko prehrala, napriek tomu, že mi neposkytla požadované informácie a moje sťažnosti vždy zamietala ako neopodstatnené.

  Ako je niečo také možné? Je to tým, že VÚB, a.s. má obrovské a pritom bezprácne príjmy, ktoré dosahuje tak, že sťahuje svojim klientom peniaze z ich účtov bez právneho dôvodu. Z tohto dôvodu VÚB, a.s. nikdy neprešetrovala moje sťažnosti a podnety vážne. Nebolo to v jej záujme!

Ale ako je možné, že na VÚB, a.s. neprejde žiadna sťažnosť ani na inštitúcie, ktoré majú zo zákona dohľad nad bankami a nad dodržiavaním zákonnosti?!

     Je to spôsobené (bez)právnym stavom v Slovenskej republike, kde sú diskriminovaní občania rešpektujúci zákony a naopak zvýhodňovaní občania, ktorí nerešpektujú platné zákony. Zatiaľ, čo obvinený má možnosť vidieť všetky protokoly, expertízy, svedecké výpovede, môže klamať, zavádzať, navrhovať ďalšie posudky, výsluchy, dôkazy  a podobne, občan rešpektujúci zákon nič podobné robiť nemôže. Môže podať nanajvýš trestné oznámenie, alebo sťažnosť. Ďalej je bezmocný. Záleží potom už len od činovníka, ktorý sa bude trestným oznámením alebo sťažnosťou zaoberať, čo sa bude diať ďalej.

    Ak je činovník skorumpovaný, alebo hlúpy a veci nerozumie, prípadne ak je to leňoch, ktorému sa nechce pracovať, oznamovateľ, či sťažovateľ dostane odpoveď, že jeho trestné oznámenie, prípadne sťažnosť je neopodstatnená. Tým to končí. Občan rešpektujúci zákony ďalšie možnosti nemá. Takto skončili aj moje trestné oznámenie, sťažnosti a žiadosti o informáciu ohľadom VÚB, a.s. Bratislava na rôznych inštitúciách, teda aj na Ministerstve financií SR !

   Trocha viac možnosti má občan pri súdnej žalobe. Aj tu síce súd môže byť zaujatý a žalobcu vážne poškodiť, no predsa len žalobca môže súdu navrhnúť zapožičanie si dokladov, výsluchy svedkov a pod., aj keď súd nie je povinný mu vyhovieť. No, aj môže vyhovieť. Potom  niekedy zdanlivo nevinný doklad, zdanlivo nevinná otázka či zdanlivo nevinná odpoveď, zdanlivo nevinné tvrdenie, môže spustiť lavínu, ktorá, pán Počiatok, môže byť počiatkom konca Vašej politickej kariéry a zároveň počiatkom Vašej kariéry kriminálnika, čo platí aj ďalších fajnových pánoch! Stále totiž ide, pán minister, o miliardy korún zisku bez právneho dôvodu a o nerešpektovanie základných ľudských, ústavných a občianskych práv tisícov ľudí!

 A máme tu 4. a 5. otázku:

 Otázka 4.: Prečo ma úradníci ministerstva nabádali, aby som sa obrátil so svojim problémom na súd, keď ministerstvo malo podpísanú zmluvu s VÚB, a.s. a bolo teda stranou zainteresovanou?

Otázka 5.: Prečo mi ministerstvo túto rozhodujúcu skutočnosť roky zatajovalo a prečo ma jeho úradníci roky zavádzali?

Odpoveď ministerstva:

„K otázke č. 4:

Ministerstvo financií SR nemalo a nemá podpísanú s VÚB, a.s. žiadnu zmluvu, ktorá by sa týkala záležitostí, na ktorú sa sťažujete.

 K otázke č. 5:

Odpoveď vyplýva z informácie k otázke č. 4. Ministerstvo financií SR Vám žiadnu skutočnosť nezatajovalo a ani Vás nezavádzalo, pretože žiadnu takúto zmluvu s VÚB, a.s. nemá podpísanú.“

 Už vidím, že súdny proces bude veľmi zaujímavý: v súdnom spise sa totiž nachádza Oznámenie zo dňa 02.09.2005, v ktorom Ministerstvo financií SR spolu s ďalšími dvoma inštitúciami oznamujú Krajskému súdu v Bratislave, že:

 „vstupujeme ako vedľajší účastníci na strane odporcu do konania vedeného na Krajskom súde v Bratislave pod č.k. 28 Cbs 2/02.

    Svoj právny záujem na výsledku predmetného konania odôvodňujeme

   nasledovne:

     „Vedľajší účastníci a odporca sú spolu účastníkmi zmluvného vzťahu, predmetom ktorého je o.i. ich dohoda, že ak vyššie uvedené súdne konanie  bude mať nimi dohodnuté následky vedúce k vzniku strát na strane odporcu a súčasne budú splnené ďalšie nimi dohodnuté podmienky, vedľajší účastníci odporcu odškodnia.“

    Mám tomu rozumieť tak, pán minister, že Oznámenie o vstupe Ministerstva financií SR do súdneho konania na strane odporcu, ktoré sa nachádza v súdnom spise, je falzifikátom, alebo že ma pracovníci ministerstva klamú a zavádzajú ďalej?!

Otázka 6.: Bolo cieľom ministerstva vyvolať čo najdrahší a najkomplikovanejší súdny proces?

Otázka 7.: Načo je potrebné ministerstvu drahý a nákladný súdny proces, keď celú vec mohlo a ešte stále môže riešiť jednaním?


Otázka 8.: Chce ministerstvo ešte dlho takýmto spôsobom poškodzovať štátnu pokladňu a zbytočne tak mrhať peniazmi daňových poplatníkov na úplne zhumpľovanú banku?

Otázka 9.: Prečo nenavrhlo, a ani mi nenavrhuje  ministerstvo súdny zmier, prípadne mimosúdnu dohodu, ak sa pokladá za stránku vo veci zainteresovanou?

Odpoveď ministerstva:

 K otázke č. 6

Ministerstvo financií SR  nikdy nebolo a nikdy nebude  (za?) vyvolávanie drahých a komplikovaných súdnych sporov, preto Ministerstvo financií SR žiadny súdny proces neiniciovalo. Ak máte na mysli konanie č. 28 Cb 2/2002-421 vedené na Krajskom súde v Bratislave, navrhovateľom v predmetnom súdnom spore ste Vy, pričom odporcom nie je Ministerstvo financií SR.

K otázke č. 7: Odpoveď vyplýva z informácie k otázke č.6.

K otázke č. 8:

Odpoveď opätovne vyplýva z informácie k otázke č. 6. Ministerstvo financií SR nepoškodzovalo a nepoškodzuje Štátnu pokladnicu, pretože žiadne súdne konanie neiniciovalo.

 K otázke č. 9:

Ak máte na mysli už spomínané súdne konanie č. 28 Cb 2/2002-421 vedené na Krajskom súde v Bratislave, Ministerstvo financií SR nie je odporcom v predmetnom súdnom spore a preto Vám nemôže navrhnúť súdny zmier ani mimosúdnu dohodu.

 Môj komentár: 

 

-          Áno, áno, presne o toto súdne konanie, vedené na Krajskom súde mi ide. Práve k tomuto konaniu poslalo Ministerstvo financií SR už vyššie spomenuté Oznámenia, ktorým sa hlási ako vedľajší účastník sporu na strane VÚB, a.s.!

-          Nikdy som netvrdil, že Ministerstvo financií SR je žalovanou stranou, chcel som len vedieť, prečo mi činovníci ministerstva celé roky zatajovali, že Ministerstvo financií SR je vedľajším účastníkom uvedeného súdneho sporu, čiže je stranou zainteresovanou?!

-          Ministerstvo financií SR samozrejme bolo a je za vyvolávanie drahých a komplikovaných súdnych sporov, k tomu nemusí byť iniciátorom súdnej žaloby – stačí ak dobrovoľne oznámi súdu, že vstupuje ako vedľajší účastník do súdneho sporu, ktorý je ochotný nahradiť žalovanej strane v súdnom spore prípadné vzniknuté straty!

-          Ministerstvo financií SR samozrejme poškodzovalo a do budúcnosti mieni aj naďalej poškodzovať Štátnu pokladnicu. Dokazuje to už vyššie uvedené Oznámenie o vstupe do  súdneho konania na strane odporcu, kde deklaruje ochotu uhradiť odporcovi všetky straty, ktoré by pre neho vyplynuli z uvedeného súdneho konania. Okrem toho si myslím, že zo Štátnej pokladnice je platená aj prestížna advokátska kancelária Bohm and Partners, ktorá zastupuje aj záujmy VÚB, a.s.! Táto poslala súdu Plnomocenstvo dňa 16.02.2004 pre prestížnu advokátsku kanceláriu Bohm and Partnes! 

-          je zábavné, že ministerstvo nemôže navrhnúť mimosúdnu dohodu ani súdny zmier, ale rado a ochotne uhradí VÚB, a.s. 50 miliónov korún aj so súdnymi trovami a advokátskymi poplatkami v prípade, že VÚB, a.s. súdny spor prehrá! 

 

Otázka 10.: Ako je možné, že Ministerstvo financií SR nezaujíma nerešpektovanie zákona o účtovníctve vo VÚB, a.s. na mnoho miliárd korún ročne, hoci zo zákona mu vyplýva povinnosť dohľadu nad bankou?

Odpoveď ministerstva:

K otázke č. 10:

„Ministerstvu financií SR zo zákona nevyplýva dohľad nad bankami“  

 Ministerstvo sa tu ďalej vyhovára, že dohľad nad bankami má Národná banka Slovenska a daňové úrady.

 Nie je to tak celkom pravda. Zo zákona o bankách vyplýva pre VÚB, a.s. povinnosť, pravidelne posielať Ministerstvu financií SR účtovné závierky a konsolidované účtovné závierky. Už z tohto dôvodu Ministerstvo financií SR mnoho rokov bezpečne vie, že vo VÚB, a.s. neexistujú účtovné doklady na miliardy korún ročne. Na ďalšie miliardy korún ročne existujú vo VÚB, a.s. len výpisy z účtov, čiže doklady – obojživelníky, ktoré sú v rozpore so zákonom o účtovníctve!   

Otázka 11.: Ako je možné, že Ministerstvo financií SR nezaujímajú dokumenty – obojživelníky vo VÚB, a.., ani efekt „perpetuum mobile“, ktorý VÚB, a.s. používa voči svojim klientom, hoci zo zákona mu vyplýva povinnosť dohľadu nad bankou ?

K otázke 11:

Opätovne opakujeme, že Ministerstvu financií SR zo zákona nevyplýva povinnosť vykonávať dohľad nad bankami. Dohľad nad bankami (v súčasnosti dohľad nad celým finančným trhom) vykonáva Národná banka Slovenska. Nasleduje citát zo zákona o účtovníctve, kde sa uvádza, čo všetko má účtovný doklad obsahovať. Ale po tom nasleduje odsek, mimoriadne zaujímavý:

    „ Z uvedeného vyplýva, že výpis z účtu môže byť len súčasťou účtovného dokladu, a to tak u banky ako u účtovnej jednotky, ktorou sa preukazuje časť náležitosti, ale až po pripojení všetkých náležitostí podľa § 10 ods. zákona o účtovníctve tvorí spolu s týmito náležitosťami účtovný doklad.“

 Ťažko stráviteľný odsek, pre obyčajného smrteľníka nepochopiteľný. Zrozumiteľný je len začiatok:

      „ Z uvedeného vyplýva, že výpis z účtu môže byť len súčasťou účtovného dokladu, a to tak u banky ako u účtovnej jednotky, ....“

  Žiaľ, aj keď je tento začiatok jasný, je úplne nepravdivý. Riaditeľka kancelárie ministra Ing. Tatiana Schnorrerová tu sugeruje a na diaľku hypnotizuje, že klient VÚB, a.s. dostáva okrem výpisov z účtu ešte aj nejaké účtovné doklady. Ide samozrejme o lož. Vedúca kancelárie ministra vie príliš dobre, že VÚB, a.s. k výpisom z účtu nevydáva žiadne účtovné doklady. Keby VÚB, a.s. vydávala vierohodné účtovné doklady v zmysle zákona o účtovníctve, potom akékoľvek výpisy z účtu by boli zbytočné.

    Lenže bez výpisov z účtu by sa VÚB, a.s. nemohla bezprácne obohacovať bez právneho dôvodu na úkor svojich klientov. Preto vydáva len výpisy z účtov a žiadne účtovné doklady, pričom výpisy z účtov klientov vydáva vždy podľa svojej okamžitej potreby raz za svoj vlastný produkt banky, ktorý vyplýva zo zmluvného vzťahu s klientom, a ktorý aj spoplatňuje  a inokedy za účtovný doklad v zmysle zákona o účtovníctve, ktorý ale nemôže spoplatňovať!

    Výpis z účtu je teda jednoznačne doklad – obojživelník, ktorý vytvára efekt „perpetuum mobile“, pri ktorom klienti banky platia VÚB, a.s. peniaze za nič, a o ktorom Ing. Tatiana Schnorrerová zachováva hlboké mlčanie! Aby mi zabránila slobodnému prístupu k pravdivým informáciám, namiesto objasnenia skutočnosti dokumentu – obojživelníka a efektu „perpetuum mobile“, posiela mi na jasne položenú otázku odpoveď, ktorá je v podstate nesúvislým bľabotaním o náležitostiach! No, neviem, pán minister, či tak ľahko bude možno oklamať súd?!  

 Otázka 12.: Ako je možné, že Ministerstvo financií SR nezaujíma masové nerešpektovanie základných ľudských, ústavných a občianskych práv vo VÚB, a.s., hoci je súčasťou vlády Slovenskej republiky?

Odpoveď ministerstva:

„Nie je pravdou, že Ministerstvo financií SR nezaujíma nerešpektovanie základných ľudských, ústavných a občianskych práv, Ministerstvu financií však nie sú známe skutočnosti, žeby sa takéto konanie dialo vo VÚB, a.s. Zároveň uvádzame, že Ministerstvo financií SR po viac ročnej koncepčnej príprave, vytvorení a schválení legislatívneho zámeru vypracovalo nový zákon o ochrane spotrebiteľa na finančnom trhu, ktorého návrh bol dňa 8. decembra 2009 prerokovaný v Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky.“ 

   Bohužiaľ, Ministerstvu financií SR nezáleží na rešpektovaní základný ľudských, ústavných a občianskych práv, naopak podporuje zo všetkých síl toto nerešpektovanie práv občanov. Ministerstvu financií SR sú obzvlášť známe skutočnosti, že sa takto deje vo VÚB, a.s., nakoľko súdnu žalobu, obsahujúcu dôkazy o uvedených skutočnostiach som poslal samotnému ministrovi financií, Ing. Jánovi Počiatkovi, do vlastných rúk. Okrem toho, žaloba je zverejnená na webovej stránke www.skandalna-vub.sk , ktorú čítajú tisíce ľudí, len pán minister nie! Pripomínam, že Ministerstvo financií SR vstúpilo do súdneho konania na strane VÚB, a.s. a preto musí byť o nerešpektovaní základných ľudských, ústavných a občianskych právach klientov VÚB, a.s. informované viac ako dostatočne.

      Okrem toho VÚB, a.s. je povinná poskytovať Ministerstvu financií SR pravidelne účtovné závierky a konsolidované účtovné závierky. Už z tohto dôvodu musí byť Ministerstvu financií SR mnoho rokov známe, že VÚB, a.s. nevydáva svojim klientom, ktorí nie sú podnikateľmi žiadne účtovné doklady, pričom ide o miliardy korún ročne!

   Tak isto VÚB, a.s. nevydáva účtovné doklady ani svojim klientom, ktorí sú podnikateľmi, miesto účtovných dokladov im vydáva len výpisy z účtov, čo sú v podstate dokumenty – obojživelníky, ktoré nemajú oporu v zákone o účtovníctve, vytvárajú efekt „perpetuum mobile“, pričom tak isto ide o miliardy korún ročne. Čo iného by bolo nevydávanie účtovných dokladov klientom bank, ak nie nerešpektovanie ich základných ľudských, ústavných a občianskych práv?!

20.10.19997 som podpísal s VÚB, a.s. Zmluvu o bežnom účte a zároveň som dal platobný príkaz, ktorý banka prijala, no nikdy nesplnila. Mne, mojim dodávateľom  aj odberateľom vznikli preukázateľne miliónové škody. Od tej doby som v súdnych sporoch s VÚB, a.s.!

Po dvoch rokoch vláda Slovenskej republiky zrušila platnosť § 11a ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb., ktorý znel:

„Banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá nepostupovala v súlade s písomným príkazom svojho klienta a spôsobila tým chybu pri vykonávaní zúčtovania alebo platobného styku, je povinná na svoje náklady a bez zbytočného odkladu zabezpečiť nápravu.“  

  VÚB, a.s. zákon nerešpektovala, dobrovoľne neuhradila ani jednu korunu, nikdy sa mi neospravedlnila, naopak v médiách ešte podávala nepravdivé vyjadrenia o príčinách a priebehu súdnych sporov so mnou. Zákon bol zrušený bleskovo, bez koncepčnej prípravy, Ministerstvo financií SR vstúpilo do súdneho sporu na strane VÚB, a.s., aj s dvoma ďalšími štátnymi inštitúciami, zrejme zo Štátnej pokladnice je platená prestížna advokátska kancelária Bohm and Partners, ktorá zastupuje záujmy VÚB, a.s. a v prípade, že VÚB, a.s. súdny spor prehrá, uvedené štátne inštitúcie jej vynahradia straty, ktoré utrpela pri nerešpektovaní platných zákonov, zmlúv a základných práv svojich klientov! Tak sa stará Ministerstvo financií SR spolu s vládou Slovenskej republiky o základné ľudské, ústavné a občianske práva svojich občanov, ako aj o ochrane spotrebiteľov na finančnom trhu! Z Ministerstva financií SR  namiesto slobodného prístupu k informáciám - len sprosté lži! 

Otázka 13.: Ako je možné, že Ministerstvo financií SR nezaujíma skutočnosť, že VÚB, a.s. bráni svojim klientom, aby si mohli plniť povinností, ktoré pre ne vyplývajú zo zákona o účtovníctve?

Odpoveď ministerstva:

 „Z predloženej žiadosti o informáciu nie je jasné, ako VÚB, a.s. bráni svojim klientom v plnení si povinnosti, ktoré pre nich vyplývajú zo zákona o účtovníctve. Ako už bolo zodpovedané pri otázke č. 11, výpis z účtu nie je sám o sebe účtovným dokladom, je len jeho súčasťou, a účtovným dokladom sa stáva, keď ho účtovná jednotka opatrí náležitosťami podľa § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve.“  

   Predovšetkým, nikdy som netvrdil, že výpis z účtu z VÚB, a.s. neobsahuje náležitosti, ktoré predpisuje zákon o účtovníctve. V tomto nie je medzi mnou a VÚB, a.s. spor. Nemám žiadne pochybnosti o tom, že výpis z účtu, ktorý obsahuje všetky náležitosti predpísané zákonom o účtovníctve je bezpochyby účtovným dokladom, ktorý má daňová kontrola a Daňové riaditeľstvo SR právo a dokonca povinnosť kontrolovať!

   Problémom VÚB, a.s. je však v tom, že jej výpisy z účtu nielenže obsahujú všetky náležitosti, ktoré predpisuje zákon o účtovníctve, ale obsahuje ešte aj niečo viac, čo zákon o účtovníctve neukladá, a čo výpis z účtu z VÚB, a.s. znehodnocuje, ako vierohodný účtovný doklad. To niečo je – cena za výpis z účtu!

   Tak sa z výpisu stáva doklad – obojživelník, ktorý spôsobuje efekt „perpetuum mobile“! VÚB, a.s., daňové úrady,  ale aj Daňové riaditeľstvo SR, či Ministerstvo financií SR ho podľa vlastnej a okamžitej potreby pokladajú raz za účtovný doklad a raz za produkt banky.

   Okrem toho výpis z účtu diskvalifikuje ako účtovný doklad aj tá skutočnosť, že VÚB, a.s. vyhotovuje výpisy z účtu – údajné účtovné doklady bez súhlasu, či dokonca bez vedomia klienta. Tento však má zodpovedať za správnosť výpisu pred daňovou kontrolou, prípadne pred súdmi, hoci nebolo v jeho ľudských silách vplývať na formu a obsah výpisu z účtu – údajného účtovného dokladu.

   A pretože v rozprávkach zlá bývajú vždy tri, do tretice, daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR hrajú spolu s VÚB, a.s. zábavnú hru, že výpis z účtu pokladajú raz za účtovný doklad, vydanie ktorého banke prikazuje zákon o účtovníctve, a ktorý banka nemôže spoplatňovať a inokedy za produkt banky, ktorý vyplýva zo zmluvného vzťahu medzi klientom a bankou, a ktorý banka aj spoplatňuje podľa svojho Sadzobníka poplatkov, Daňové riaditeľstvo SR, ani daňové úrady, kontrolovať tento produkt banky  údajne (ak nechcú) tak ani nemôžu!

   Samozrejme, výpis z účtu je buď účtovným dokladom, alebo je produktom banky, zákonným spôsobom nikdy nemôže byť dokladom – obojživelníkom! Ak klient banky zaplatí za výpis z účtu, pretože to vyplýva zo Zmluvy o bežnom účte, výpis z účtu sa stáva produktom banky, nech už by obsahoval akýkoľvek text. Je jedno, či takýto výpis má všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákon o účtovníctve, alebo nemá, ide vždy o produkt banky, vyplývajúci zo zmluvného vzťahu medzi bankou a klientom.

   Z  dôvodu nevydávania účtovných dokladov klientom nepodnikateľom a z dôvodu vydávania dokladov – obojživelníkov, ktoré spôsobujú efekt „perpetuum mobile“ klientom – podnikateľom, nemôže mať VÚB, a.s. účtovné doklady, ani viesť žiadne účtovníctvo, čo platí rovnako aj pre jej klientov. Aby sa VÚB, a.s. mohla bezprávne obohacovať na úkor svojich klientov o miliardy korún, znemožňuje svojim klientom takisto viesť riadne účtovníctvo, ktoré im prikazuje zákon  o účtovníctve!   Žiaden klient VÚB, a.s., ktorý je podnikateľom, nemá od VÚB, a.s. účtovné doklady v zmysle zákona o účtovníctve, a preto ani nemôže viesť účtovnú evidenciu v zmysle zákona o účtovníctve. Každý klient VÚB, a.s., ktorý je podnikateľom má z VÚB, a.s. len spoplatňované výpisy z účtu, čiže doklady – obojživelníky, ktoré sú v rozpore so zákonom o účtovníctve, ako aj s právnym stavom Slovenskej republiky, v rozpore so zdravým rozumom, a  ktoré spôsobujú efekt „perpetuum mobile“! Ministerstvo financií SR je o týchto skutočnostiach informované viac ako dobre!

Otázka 14.: Ako je možné, že Ministerstvo financií SR nereaguje na moje podnety, že daňová kontrola a Daňové riaditeľstvo SR údajne nemôžu skontrolovať výpisy z účtov – údajné účtovné doklady z VÚB,a. s.?

Odpoveď ministerstva:

„Nie je pravdou, že Ministerstvo financií SR nereaguje na Vaše podnety, že daňová kontrola a Daňové riaditeľstvo SR údajne nemôžu skontrolovať výpisy z účtov – údajné doklady Z VÚB, a.s., Bratislava. Samostatnému oddeleniu sťažnosti a petícií Ministerstva financií SR nebol doručený žiaden Váš podnet na kontrolu výpisov z účtov a údajných účtovných dokladov.“

Ale, ale, pán minister! My predsa obaja poznáme § 9 zákona č. 152/1998 o sťažnostiach, ktorý hovorí, že aj keby som tomuto oddeleniu priamo neposlal sťažnosť, povinnosťou ministerstva bolo ju tam doručiť a upovedomiť ma o tom. A informácie, podnety, sťažnosti o tom, že daňová kontrola a Daňové riaditeľstvo SR nemôžu skontrolovať moje výpisy z účtu a debetné avíza, ktoré mi vydala VÚB, a.s. k Vám prichádzajú priam prúdom. Ak by ste naozaj chceli viac, použite § 16 zákona o sťažnostiach, Daňové riaditeľstvo Vám rado vyhovie. Len samotné Daňové riaditeľstvo SR  postúpilo vec na vybavenie najmenej tri krát na Ministerstvo financií SR, údajne z dôvodu príslušnosti. Od Ministerstva financií SR mám zase niekoľko písomnosti, že príslušné je Daňové riaditeľstvo SR! Já na bráchu............a brácha na mne! Veď sa aspoň raz pozrite na moju webovú stránku www.skandalna-vub.sk  pán minister, kde je uverejnený článok pod týmto názvom!

   Nepripadá Vám zábavné, pán minister, že Ministerstvo financií SR sa prihlásilo do súdneho sporu, ako vedľajší účastník na strane VÚB, a.s., je ochotné zaplatiť, zo Štátnej pokladnice (samozrejme, nie z „čestne“ zarobených miliárd pán a ministra) 50 miliónov korún, hradiť všetky súdne trovy, súdne a advokátske poplatky, pričom z odpovedí ministerstva sa mi zdá, že jeho činovníci nemajú ani tušenie, o čo v danom súdnom spore ide?!

   Ale k veci: na Daňovom riaditeľstve už roky majú moje debetné avíza a výpisy z účtu, ako aj právoplatné rozsudky, z ktorých jasne vyplýva, že finančné služby, za ktoré si VÚB, a.s. stiahla peniaze z môjho účtu sa nikdy neuskutočnili. Ak by debetné avíza, prípadne výpisy z účtu  boli účtovnými dokladmi, pre pracovníkov Daňového riaditeľstva by nebolo žiadnym problémom vydať potvrdenie, že uvedené účtovné doklady  nepopisujú verne skutočnosť, a že teda zhumpľovaná VÚB, a.s. nerešpektovala zákon o účtovníctve!

   Lenže to si žiaden úradník z Daňového riaditeľstva nemôže dovoliť. A prečo?

   Pretože by na neho mohla podať VÚB, a.s. trestné oznámenie a súdnu žalobu za zneužívanie právomoci verejného činiteľa a za porušenie zákona na ochranu osobných dát! Takýto úradník by sa mohol ísť rovno obesiť. VÚB, a.s. totiž podľa vlastnej potreby vydáva výpisy z účtu síce  niekedy za účtovné doklady, ale keď jej to momentálne vyhovuje, tak ide o jej vlastné produkty banky, ktoré vyplývajú z jej zmluvného vzťahu s klientom!  

   Preto v mnohých vyjadreniach, ktoré mám od Daňového riaditeľstva SR mi činovníci píšu, že im neprislúcha vstupovať do zmluvných vzťahov medzi bankou a klientom a preto nemôžu kontrolovať výpisy z účtu, o čom Vy, pán minister, samozrejme, veľmi dobre viete!

   Pričom od kolegov podnikateľov viem, že daňová kontrola u nich kontroluje výpisy z účtov. Vyzerá to tak, že na Slovensku dochádza k masovému zneužívaniu právomoci verejných činiteľov a masovému narúšaniu zákona na ochranu osobných dát zo strany daňových úradov a Daňového riaditeľstva SR!  A to všetko pre to, aby sa uchovali bezprácne zisky VÚB, a.s. a to bez právneho dôvodu a na úkor jej klientov!

   Ak berieme vážne tvrdenie VÚB, a.s., že výpisy z účtov sú spoplatňovaným produktom VÚB, a.s., ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi bankou a klientom, potom musí byť zábavné  správanie sa daňových kontrolórov vo VÚB, a.s. Tam sa síce neopovážia spýtať sa na nejaké účtovné doklady, ale keby aj kontrolovali napríklad výpisy z účtov, išlo by tiež o zneužívanie právomoci verejného činiteľa a o nerešpektovaní zákona na ochranu osobných údajov. Zo strany VÚB, a.s. by išlo o nerešpektovanie bankového tajomstva!      

   Ostatne, ja si myslím, že k porušovaniu bankového tajomstva a nerešpektovaniu zákona na ochranu osobných údajov vo VÚB, a.s. aj tak dochádza, pretože sa tam nenachádzajú žiadne   účtovné doklady a VÚB, a.s. posiela Ministerstvu financií SR miesto účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok len závierky výpisov z účtov.

   Zo strany Ministerstva financií to pokladám tak isto za zneužívanie právomoci verejných činiteľov a nerešpektovania zákona o ochrane osobných údajov. Zákon hovorí  jasne, že VÚB, a.s. má posielať na Ministerstvo financií účtovné závierky a konsolidované účtovné závierky, nie výpisy z účtov! Veľký Brat Ťa vidí a sleduje!

Otázka 15.: Ako je možné, že Ministerstvo financií SR nezaujíma, že klienti VÚB, a.s. sú vystavovaní svojvôli daňových úradov a Daňového riaditeľstva SR ?

Odpoveď ministerstva:

„Nie je pravdou, Ministerstvo financií SR sa nezaujíma, ak sú občania vystavovaní svojvôli daňových úradov  a Daňového riaditeľstva SR. Z predloženej informácie však nie je jasné, akej svojvôli daňových úradov a Daňového riaditeľstva SR sú vystavovaní klienti VÚB, a.s..“

  Moja odpoveď:

   Len daňoví kontrolóri a Daňové riaditeľstvo SR svojvoľne a podľa vlastnej potreby rozhodne, ktorý výpis z účtu, či debetné avízo z VÚB, a.s. je účtovným dokladom v zmysle zákona o účtovníctve, ktorý výpis z účtu je spoplatňovaným produktom VÚB, a.s., vyplývajúci zo zmluvného vzťahu medzi bankou a klientom, a ktorý doklad je obojživelníkom! O týchto skutočnostiach som už mnoho krát informoval Ministerstvo financií SR. Ostatne táto skutočnosť je už ministerstvu roky známa z účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktoré neobsahujú žiadne skutočné účtovné doklady v zmysle platného zákona, ale len spoplatňované výpisy z účtov, čiže doklady – obojživelníky! Aby túto hanebnú skutočnosť Ministerstvo financií SR zakrylo, na moju priamu otázku odpovedá otázkou!

Otázka 16.: Ako je možné, že Ministerstvu financií nevadí, že účtovné závierky, konsolidované účtovné závierky a audity z VÚB, a.s. sú len veselou fantáziou činovníkov VÚB, a.s.?

Odpoveď ministerstva:     

   „Opätovne uvádzame, že kontrolu účtovníctva v súlade s § 38 zákona o účtovníctve vykonávajú daňové úrady. Zároveň uvádzame, že Ministerstvo financií SR – Sekcia daňová a colná nemá toho času vedomosť o tom, že by vo VÚB, a.s. bol porušovaný zákon o účtovníctve. V súlade s § 19 ods. 1 a § 22 ods. 12 zákona o účtovníctve (znenia platného do 31.12.2009) účtovná závierka akciových spoločností musí byť overená audítorom. Podľa § 19 ods. 2 audítora schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie, a preto Ministerstvo financií SR nemá dôvod spochybňovať správu nezávislého audítora. Ak je účtovnou jednotkou banka, táto je navyše povinná podľa §40 zákona č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámiť schváleného audítora Národnej banke Slovenska. V prípade, ak máte pochybnosť o správnosti postupu a profesionálnom prístupe audítora, môžete sa obrátiť na Slovenskú komoru audítorov so žiadosťou o vykonanie previerky zabezpečenia kvality auditu.“    

   Tak, a je to! Ministerstvo financií SR nemá dôvod spochybňovať správu nezávislého audítora! No, aký dôvod má nerešpektovať zákon o sťažnostiach a zákon o slobodnom prístupe k informáciám?! Aký dôvod má ignorovať dôkazy občana a nepreveriť ich správnosť?! A stále ma niekam posiela: mám sa obrátiť na súd, alebo na stavovskú organizáciu, alebo na Ministerstvo spravodlivosti SR, alebo na Národnú banku Slovenska, alebo na Daňové riaditeľstvo SR a teraz sa mám obrátiť dokonca na Slovenskú komoru audítorov! Samé dobré rady! Využil som tú prvú a najlepšiu – obrátil som sa na súd! Dúfam, že sa tam uvidíme, pán minister!

   Do tej doby Vás žiadam v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám, aby mi Ministerstvo financií SR jasne vysvetlilo princíp fungovania spoplatňovaných výpisov z účtu vo VÚB, a.s., čiže dokumentov – obojživelníkov a efekt „perpetuum mobile“, ktorý tieto dokumenty – obojživelníky spôsobujú! V doterajšej odpovedi ministerstva tieto informácie chýbajú, hoci som sa na ne pýtal!

Na vedomie, do vlastných rúk: generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR, Ing. Igor Šulaj

Na vedomie do vlastných rúk: guvernér Národnej banky Slovenska, Ing. Ivan Šramko, u ktorého urgujem moju žiadosť o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa 24.11.2009. Do dnešného dňa som na moju žiadosť nedostal z Národnej banky Slovenska žiadnu odpoveď.

Jedinou skutočnou obranou proti VÚB, a.s. Bratislava je okamžité zrušenie účtu!

Dušan Tomko