Oznámenie Krajskému súdu v Bratislave 8.3.2010

Dušan  Tomko,                                         , toho času na adrese: Dušan Tomko,                                                                                                                       

Krajský súd v Bratislave

Záhradnícka 10

813 66 Bratislava                                             Č.k. 28 Cb 2/2002-706

 -          88  -                                                        08.03.2010


Vec :

Oznámenie Krajskému súdu v Bratislave

 Krajský súd v Bratislave nariadil súdne pojednávanie na deň 01.04.2010. Oznamujem súdu, že na tomto pojednávaní, ako aj na všetkých ďalších pojednávaniach sa chcem osobne zúčastniť. Nesúhlasím s tým, aby súd rozhodol vo veci bez nariadenia pojednávania.

Tak isto navrhujem súdu, aby v prípade, že Krajský súd nariadi výsluch svedkov pred inými súdmi, aby ma včas informoval o takýchto nariadeniach, aby som sa mohol týchto výsluchov osobne zúčastniť a aby som mohol svedkom klásť otázky pred inými súdmi.

Zároveň oznamujem súdu, že vzhľadom na dobu predvolania som mal čas a v snahe zjednodušiť a urýchliť súdne konanie som sa pokúsil pomocou opätovných sťažnosti a žiadosti o slobodný prístup k informáciám vyjasniť problém dokladov  - obojživelníkov, ktoré vydáva VÚB,a.s. svojim klientom.

Sťažnosti som poslal na Ministerstvo financií Slovenskej republiky a na Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, žiadosť informáciu som poslal okrem týchto dvoch inštitúcií aj do Národnej banky Slovenska, odkiaľ som nedostal žiadnu odpoveď.

Národná banka Slovenska zákon o slobodnom prístupe k informáciám vôbec nerešpektuje.

Dôkaz: Dňa 24.11.2009 som poslal do Národnej banky Slovenska Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Do dnešného dňa som nedostal žiadnu odpoveď.

Dňa 20.04.2009 som poslal sťažnosť na Ministerstvo financií SR, v ktorej som sa sťažoval na dokumenty – obojživelníky, ktorými VÚB, a.s. uvádza do omylu svojich klientov, aby sa mohla bezdôvodne obohacovať na ich úkor, pričom nerešpektuje zákon o účtovníctve. Ďalej som si sťažoval, že Ministerstvo financií SR ma celé roky zavádzalo tým, že mi zatajovalo zmluvu, ktorú malo podpísanú s VÚB,  a.s., že v prípade prehry súdneho sporu, straty VÚB, a.s. nahradí zo štátnej pokladne. Čiže, Ministerstvo financií mi celé roky tajilo, že v tomto súdnom spore je stranou zainteresovanou a jeho pracovník Marián Kudlej, riaditeľ odboru peňažníctva,  ma navádzal, aby som vec riešil súdnou cestou, nakoľko Ministerstvu financií SR neprináleží vstupovať do  zmluvných vzťahov podnikateľských subjektov. V skutočnosti Ministerstvo financií v tom čase už vstúpilo do zmluvných vzťahov podnikateľských subjektov

Dôkaz: Odpoveď Ministerstva financií SR z 25.11.1998. Nachádza sa už v súdnom spise.    

 Na moju sťažnosť, že Ministerstvo financií SR neprešetrovalo moje sťažnosti zákonom stanoveným spôsobom, mi generálna riaditeľka na Ministerstve financií SR, Ing. Iveta Turčanová, poslala dňa 16.06.2009 túto odpoveď:

 „Predmetné podania neboli zo strany MF SR posúdené, ako sťažnosti v zmysle zákona o sťažnostiach a neboli vybavované podľa ustanovení o sťažnostiach.“

 Dôkaz: Odpoveď Ing. Ivety Turčanovej zo dňa 16.06.2009

 Dňa 17.12.2009 na moju žiadosť o informáciu odpovedá riaditeľka kancelárie ministra financií, Ing. Tatiana Schnorrerová:

 „Nie je pravda, že Ministerstvo financií SR nerešpektovaním § 18 zákona o sťažnostiach chcelo utajiť pred Vami a pred verejnosťou škandálne pomery vo VÚB, a.s. Ministerstvo Financií SR prešetrovalo dve Vaše sťažnosti, ktoré boli Ministerstvu financií SR doručené priamo, prípadne postúpené Daňovým riaditeľstvom SR. Ministerstvo financií SR vybavovalo dve Vaše sťažnosti, na ktoré Vám bola Ministerstvom financií SR v zákonom stanovenej lehote zaslaná odpoveď – oznámenie o vybavení sťažnosti. Súčasťou oboch sťažností sú aj zápisnice z prešetrenia sťažnosti vyhotovené podľa § 18 zákona o sťažnostiach.“

 Dôkaz: Odpoveď Ing. Tatiany Schnorrerovej zo dňa 17. 12.2009

Z uvedeného jasne vyplýva, že pracovníci Ministerstva financií ma sústavne zavádzajú. Ako ďalší dôkaz uvádzam: na moju otázku, prečo mi pracovníci Ministerstva financií SR zatajovali, že majú aj s dvoma ďalšími štátnymi inštitúciami podpísanú zmluvu s VÚB, a.s. Bratislava, že vstupujú do súdneho konania na strane VÚB, a.s. ako vedľajší účastníci a v zmluve sa zaviazali, že ak VÚB, a.s. súdne konanie prehrá, že jej zo Štátnej pokladnice nahradia všetky straty. Pracovníci Ministerstva financií mi tak dlhé roky zatajovali, že ministerstvo je vo veci stranou zainteresovanou. V tej istej odpovedí mi Ing.

Tatiana Schnorrerová tvrdí, že:

„K otázke č. 4:

Ministerstvo financií SR nemalo a nemá podpísanú s VÚB, a.s. žiadnu zmluvu, ktorá by sa týkala záležitostí, na ktorú sa sťažujete.

 K otázke č. 5:

Odpoveď vyplýva z informácie k otázke č. 4. Ministerstvo financií SR Vám žiadnu skutočnosť nezatajovalo a ani Vás nezavádzalo, pretože žiadnu takúto zmluvu s VÚB, a.s. nemá podpísanú.“

Lenže Ministerstvo financií SR zaslalo Krajskému súdu v Bratislave dňa 02.09.2005 Oznámenie, v ktorom oznamuje súdu, že:

  „vstupujeme ako vedľajší účastníci na strane odporcu do konania vedeného na Krajskom súde v Bratislave pod č.k. 28 Cbs 2/02.

  Svoj právny záujem na výsledku predmetného konania odôvodňujeme

 nasledovne:

 „Vedľajší účastníci a odporca sú spolu účastníkmi zmluvného vzťahu, predmetom ktorého je o. i. ich dohoda, že ak vyššie uvedené súdne konanie  bude mať nimi dohodnuté následky vedúce k vzniku strát na strane odporcu a súčasne budú splnené ďalšie nimi dohodnuté podmienky, vedľajší účastníci odporcu odškodnia.“

Z uvedených informácií nie je jasné, či oznámenie Ministerstva financií SR o vstupe do súdneho sporu na strane žalovanej, ktoré sa už nachádza v súdnom spise, je falzifikátom, alebo Ministerstvo financií SR ma zavádza ďalej. Sťažnosťami a žiadosťami o informáciu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa nemožno dopátrať pravdy o účtovných dokladoch - obojživelníkoch, ktoré vydáva VÚB, a.s. svojím klientom. Pokladám za nevyhnutné výsluch pred súdom pracovníkov uvedených inštitúcií.

Okrem už uvedených pracovníkov, navrhujem aj výsluch Ing. Tatiany Schnorrerovej a Ing. Ivety Turčanovej z Ministerstva financií SR.

Z tohto dôvodu opäť upozorňujem súd na môj Návrh na zrušenie vedľajšieho účastníctva vo veci, zo dňa 27.07.2009, nakoľko vedľajší účastníci doteraz nepreukázali súdu, že majú právny záujem na výsledku predmetného konania. Návrh súdu som zaslal ešte skôr, než súd začal konať vo veci. Z tohto dôvodu navrhujem súdu, aby právnych zástupcov vedľajších účastníkov súdneho konania vypovedal zo súdnej siene, a to až do právoplatného vyslovenia sa súdu o prípustnosti vedľajšieho účastníctva. Podľa môjho názoru, bez právoplatného vyslovenia sa súdu o prípustnosti vedľajšieho účastníctva, prítomnosť právnych zástupcov na súdnom pojednávaní nie je ničím odôvodnená.

Ďalej navrhujem súdu, aby okrem už uvedených dokumentov, aby si súd zapožičal z Ministerstva financií SR, Daňového riaditeľstva SR a Národnej banky Slovenska všetky zápisnice ohľadom prešetrovania mojich sťažnosti a podnetov. Zároveň navrhujem súdu, aby si pre potreby tohto súdneho konania zapožičal privatizačnú zmluvu, ktorou sa stala väčšinovým akcionárom VÚB, a.s. Bratislava banka Intessa Bci z Milána z Ministerstva financií SR, prípadne z VÚB,a s. Bratislava.

Ďalej chcem súdu objasniť, čo som zistil mojimi sťažnosťami a žiadosťami o informáciu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám ohľadom vydávania účtovných dokladov a vedenia účtovníctva vo VÚB, a.s.:

-   Podľa listu z VÚB, a.s. zo dňa 20.04.2001 sú účtovnými dokladmi výpisy z účtu.

-   Podľa ďalšieho listu z VÚB, a.s. zo dňa 10.05.2001 sú účtovnými dokladmi debetné avíza.

-   Podľa vyjadrenia hovorcu VÚB, a.s. pre rádio Východ sú účtovnými dokladmi debetné avíza, proti ktorým údajne ani daňové úrady nevzniesli žiadne námietky!

-   Podľa Stanoviska k podaniu zo dňa 11.10.2001, riaditeľky odboru služieb pre verejnosť, Ing. Beáty Uhrínovej z Daňového riaditeľstva SR, sú jedinými účtovnými dokladmi vo VÚB, a.s. výpisy z účtu. Ing. Beáta Uhrínová kategoricky popiera, žeby debetné avíza boli účtovnými dokladmi, nakoľko nesplňujú požiadavky, ktoré od vierohodných účtovných dokladov vyžaduje zákon o účtovníctve.

-   Podobné presvedčenie vyjadril aj bývalý generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR, Ing. Ondrej Mráz listom zo dňa 14.08.2002

-   Tak isto sa vyjadrila aj riaditeľka sekcie práva a služieb Daňového riaditeľstva SR, Ing. Katarína Mrázová listom zo dňa 09.12.2002

-   Hovorca Daňového riaditeľstva SR sa vyjadril pre rádio Východ, že účtovnými dokladmi pre podnikateľov sú výpisy z účtov, ale pre nepodnikateľov VÚB, a.s. nedáva žiadne výpisy z účtov, nakoľko údajne klienti – nepodnikatelia výpisy z účtov nepotrebujú. Tým vlastne priznal, že vo VÚB, a.s. chýbajú vierohodné účtovné doklady na miliardy korún ročne.

Dôkaz: prepis rozhovorov pre rádio Východ, uvedené odpovede sa už nachádzajú v súdnom spise

-  Aby túto šokujúcu skutočnosť zamaskovala, oznamuje mi riaditeľka odboru služieb pre verejnosť, Ing. Beáta Uhrínová :

„ Osoba, ktorá nie je účtovnou jednotkou o výpise z účtu nebude účtovať a z uvedeného dôvodu takýto doklad pre takúto osobu nie je účtovným dokladom. „

-Čiže výpis z účtu klienta tu už nie je účtovným dokladom. Ing. Beáta Uhrínová tu popiera svoje vlastné tvrdenia, ako aj tvrdenia ostatných pracovníkov Daňového riaditeľstva SR. V ďalšej časti listu opäť popiera samu seba, ako aj tvrdenia svojich spolupracovníkov z Daňového riaditeľstva SR. :

„ Bankové výpisy nie sú účtovným dokladom pre banku, sú produktom, ktorý si klient dohodol v rámci svojej zmluvy s bankou. Banka účtuje na účtoch klientov na základe príkazov klienta v súlade so zmluvou o vedení bankového účtu. Pre banku je účtovným dokladom v tomto prípade napr. príkaz klienta, resp. iné doklady a nie až výpis z účtu.

-  Tu sa Ing. Beáta Uhrínová tvári tajnostkársky a nepíše, čo sú to konkrétne iné doklady. V ďalšej časti hmlisto naznačuje, že :

   „ Riadne uzatvorená zmluva o vedení bankového účtu spĺňa náležitosti účtovného dokladu pre banky, v prípade účtovania poplatkov.

Dôkaz: Sprístupnenie informácie Ing. Beáty Uhrínovej zo dňa 01.12.2009

Všetky doteraz uvedené tvrdenia o účtovných dokladoch vo VÚB, a.s. nemajú žiadnu oporu v zákone o účtovníctve, naopak sú v priamom rozpore so zákonom o účtovníctve. Všetci uvedení aktéri sa tu horúčkovite snažia zatajiť skutočnosť, že VÚB, a. s v masovom meradle nerešpektuje zákon o účtovníctve. Ak zoberieme do úvahy, že vierohodný účtovný doklad je právnym dôvodom k akejkoľvek  platbe, uvedené citáty dokazujú, že :

a, všetky audity o účtovníctve vo VÚB, a.s. sú auditmi na neexistujúce účtovné doklady a neexistujúce účtovníctvo vo VÚB, a.s.

b, s najväčšou pravdepodobnosťou prepláca Národná banka Slovenska všetky náklady, ktoré má údajne VÚB, a.s. s týmito pochybnými auditmi, ktoré sú v hrubom rozpore s ods. (1) 11a § 26 zákona č. 21/1992 o bankách

c, táto morová nákaza sa šíri nielen po celom Slovensku, ale aj za jeho hranicami. Množstvo firiem, klientov VÚB, a.s. sú pravidelne auditované renovovanými medzinárodnými auditorskými spoločnosťami, ako sú : KPMG, Deloitte, Ernst and Young, Pricewaterhouse Coopers a podobne.

d, že VÚB, a.s. Bratislava sa obohacuje bez právneho dôvodu na úkor svojich klientov o mnoho miliárd korún ročne,

e, citáty ďalej dokazujú, že vo VÚB, a.s. sa nekonajú daňové kontroly. Niektoré pracovníčky Daňového úradu v Košiciach mi tvrdili, že medzi Daňovým riaditeľstvom SR je uzatvorená „ tichá dohoda „, podľa ktorej, daňová kontrola nerobí skutočné daňové kontroly v zmysle platných zákonov, ale vo VÚB, a.s. robí len fiktívne kontroly, ktoré sú v priamom rozpore so zákonom o účtovníctve.

Túto šokujúcu skutočnosť potvrdzujú jednak uvedené citáty, z ktorých jasne vyplýva, že ani jedna zo zúčastnených strán nevie, ako vyzerajú účtovné doklady.

Ďalším dôkazom tejto neuveriteľnej skutočnosti je už uvedený list Ing. Beáty Uhrínovej z Daňového riaditeľstva, zo dňa 01.12.2009, v ktorom tvrdí, že :

„ Daňová správa vykonáva daňové kontroly na základe vlastného výberu subjektov na kontrolu, ako aj na základe žiadosti a podnetov iných orgánov.“

Čiže „tichá zmluva“ medzi Daňovým riaditeľstvom SR a VÚB, a.s. nemusí byť až tak veľmi „tichá“. Podľa uvedeného citátu záleží len od svojvôle Daňovej  správy, kedy a komu urobia daňovú kontrolu. Pracovníci Daňovej správy sú tu v podstate feudálmi platení z republikovej pokladne. Závisí len od ich nálady, kedy a kde budú pracovať, pričom dôsledne dodržujú triedne hľadisko. U veľkokapitálu a bankách vykonávajú len fiktívne kontroly v rozpore s platným zákonom o  účtovníctve, malých podnikateľov a živnostníkov môžu šikanovať a trápiť neustálymi nájazdmi daňových kontrol. Uplatňuje sa tu zásada – veľké ryby hodiť naspäť do vody, malé ryby na pekáč!

Z Daňového riaditeľstva SR, podobne ako ani z Ministerstva financií SR a Slovenskej národnej banky v žiadnom prípade pomocou sťažnosti a žiadosti o informáciu nemožno získať pravdivé informácie o účtovníctve vo VÚB, a.s. Uvedené inštitúcie zásadne nerešpektujú ods. (1) Čl. 36  Listiny základných práv a slobôd, ani ods. (1) Čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré zaručujú každému právo na sťažnosť podľa príslušných zákonov. Tieto inštitúcie nerešpektujú ani zákon o sťažnostiach a zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Z tohto dôvodu navrhujem výsluch pred súdom ministra financií SR, Ing. Jána Počiatka, guvernéra národnej banky Slovenska Ing. Ivana Šramka a generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva SR, Ing. Igora Šulaja. Dovoľujem si upozorniť súd, že na Slovensku sú nerešpektované základné ľudské práva a slobody, ústavné ako aj občianske práva u značnej časti obyvateľstva Slovenskej republiky. Len títo, vysoko postavení činitelia Slovenskej republiky, dokážu spoľahlivo objasniť súdu tieto neuveriteľné skutočnosti.

Dňa 04.01.2010 mi riaditeľka odboru služieb pre verejnosť, Ing. Beáta Uhrinová oznamuje, že :

„ Informácie k jednotlivým bodom považuje DR SR za konečné a z uvedeného dôvodu sprístupnené informácie nebude meniť ani dopĺňať.“

Dôkaz: List Ing. Beáty Uhrínovej zo dňa 04.01.2010

Podľa môjho názoru sa Ing. Beáta Uhrinová mýli. Ďalšie informácie bude nútená poskytnúť u výsluchu pred súdom a následne u výsluchu pred orgánmi, činnými v trestnom konaní. Či sú informácie k jednotlivým bodom konečné alebo nie, rozhodnem ja a nie Ing. Beáta Uhrínová!

Že VÚB,a .s. vydáva namiesto hodnoverných účtovných dokladov doklady – obojživelníky, ktoré nemajú žiadnu oporu v zákone o účtovníctve, dokazuje to aj list riaditeľky kancelárie ministra financií Ing. Tatiany Schnorrerovej :

„ Nie je vylúčené, aby za vystavenie časti účtovného dokladu požadovala iná účtovná jednotka poplatok, ak sa tak účtovné jednotky dohodnú.“

Dôkaz: List Ing. Tatiany Schnorerovej z 19.01.2010

Tento citát jasne dokazuje, že Ministerstvo financií SR, podobne ako aj Daňové riaditeľstvo SR, kryje a dokonca podporuje vydávanie dokladov – obojživelníkov vo VÚB, a.s., ktoré sú v príkrom rozpore so zákonom o účtovníctve. Účtovná jednotka nemôže platiť za vydanie účtovného dokladu, ani jeho časti z týchto dôvodov :

a, Listina základných práv a slobôd ods. (5) Čl. 11, ako aj Ústava Slovenskej republiky v Čl. 59 prikazujú :

„ Dane a poplatky je možné vyberať len v súlade zo zákonom.“

Žiaden zákon o účtovníctve nestanovuje poplatok za vydanie účtovného dokladu, alebo jeho časti a preto vyberanie poplatkov za vystavenie účtovného dokladu, alebo jeho časti je v priamom rozpore s  Listinou základných práv a slobôd , ako aj  Ústavou Slovenskej republiky.

b, Na tejto veci nemôže nič zmeniť ani prípadná dohoda VÚB, a.s. s klientom o spoplatňovaní vydávania účtovných dokladov alebo ich časti. Takáto dohoda by bola prinajmenšom v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, Listinou základných práv a slobôd, ako aj s dobrými mravmi.

c, Dva podnikateľské subjekty v žiadnom prípade nemôžu zmluvou zrušiť platný zákon, či dokonca Ústavu Slovenskej republiky alebo Listinu základných práv a slobôd, ani nemôžu postupovať v rozpore s dobrými mravmi.

d, Naopak, každá zmluva medzi dvoma podnikateľskými subjektmi musí rešpektovať právny stav, platný v Slovenskej republike. Už návrh takejto zmluvy, ktorá by nerešpektovala platné zákony, prípadne jej vyhotovenie a podpísanie je možné pokladať za určitých okolnosti za trestný čin. Takáto zmluva, alebo jej časť, ktorá odporuje platným zákonom je od samého začiatku neplatná.

e, Okrem toho, že takáto zmluva odporuje právnemu stavu, platnému v Slovenskej republike, odporuje aj zdravému rozumu. Podľa ods. 3 § 11 zákona č. 563/1991 :

„(3) Účtovné doklady vyhotovujú účtovné jednotky bez zbytočného odkladu, ktoré sa nimi dokladujú.“

To znamená, že ak klient vo VÚB, a.s. zaplatí za vystavenie účtovného dokladu alebo jeho časti sumu väčšiu ako nula, VÚB, a.s. je povinná  bez zbytočného odkladu vystaviť na túto sumu účtovný doklad. V tom momente klient musí zaplatiť ďalšiu sumu väčšiu ako nula, na ktorú mu banka musí vystaviť bez zbytočného odkladu ďalší účtovný doklad. Za tento účtovný doklad zaplatí klient ďalšiu sumu, väčšiu ako nula, na ktorú mu banka musí vydať bez zbytočného odkladu ďalší účtovný doklad. Tento proces sa neustále opakuje, vzniká tak efekt „perpetum mobile.“ Nech by mal klient akúkoľvek veľkú sumu na účte, po čase príde do nuly a nakoniec do mínusu. Pretože mínus je nekonečné, klient z banky už živý neodíde. Zomierať sa mu bude ťažko, pretože bude zomierať s vedomím, že ešte stále banke nezaplatil celú sumu za vydanie účtovného dokladu, prípadne jeho časti.

f, Tým, že za účtovné doklady  alebo ich časť je potrebné zaplatiť sumu väčšiu, ako nula, vzniká doklad – obojživelník!

g, Pretože doklad – obojživelník vznikol na základe zmluvného vzťahu, nemôžu ho kontrolovať daňové úrady ani Daňové riaditeľstvo SR, nakoľko tieto inštitúcie nemôžu vstupovať do zmluvného vzťahu podnikateľských subjektov.

h, Pretože doklady – obojživelníky sú nekontrolovateľné, môže VÚB, a.s. v podstate beztrestne poškodzovať svojich klientov. Do dokladov – obojživelníkov môže vpisovať sumy, ktoré nie sú ničím zdôvodnené!

Túto skutočnosť samozrejme pozná Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska. Všetci sú presvedčení, že všetci klienti VÚB, a.s. zomierajú túžbou zaplatiť banke za vydanie účtovného dokladu, prípadne jeho časti, ktorú je banka povinná vydať klientovi úplne zadarmo v zmysle platného zákona o účtovníctve.

f, Žiaden z tisícov klientov VÚB, a.s. Bratislava nemá podpísanú zmluvu o spoplatňovaní vydávania účtovných dokladov, ani ich jednotlivých  časti!

Aby VÚB, a.s. sa mohla obohacovať bez právneho dôvodu na úkor svojich klientov, uvádza ich už pri podpise Zmluvy o bežnom účte do omylu takto :

Neoddeliteľnou časťou Zmluvy o bežnom účte sú Obchodné podmienky VÚB, a.s. z 1.1.1997.

Podľa bodu VIII.ods.1  Správy o zúčtovaní a chyby v zúčtovaní :

VÚB, a.s. informuje klienta v dohodnutých lehotách, uvedených v „ Zmluve o bežnom účte“, o stave peňažných prostriedkov na účte a o vykonaní platieb formou správy o zúčtovaní, spravidla výpisom z účtu.

Za tento výpis z účtu je podľa Obchodných podmienok VÚB, a.s. je klient povinný zaplatiť banke poplatok podľa jej platného Sadzobníka poplatkov. Z uvedeného vyplýva, že výpis z účtu je produktom VÚB, a.s. , ktorý vyplýva zo zmluvného vzťahu medzi bankou a klientom, a ktorý aj banka spoplatňuje podľa svojho Sadzobníka poplatkov. V žiadnom prípade sa teda nejedná o účtovný doklad, vydanie ktorého je povinnosťou banky v zmysle zákona č. 563/1991 Zb. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Vydanie takéhoto účtovného dokladu alebo jeho časti banka v žiadnom prípade nemôže spoplatňovať, nakoľko jeho vydanie je povinnosťou banky, ktorá jej vyplýva zo zákona o účtovníctve.

Klient v žiadnom prípade nemôže rozoznať, že tento výpis z účtu je účtovným dokladom, nakoľko sama banka vo svojich vlastných Obchodných podmienkach VÚB ho označuje len za informáciu.

Dovoľujem si pripomenúť súdu, že klient je povinný pri daňovej kontrole preukazovať spôsoby svojho hospodárenia vierohodnými účtovnými dokladmi zhodnými so zákonom o účtovníctve a nie preukazovať nezáväzné informácie, ktoré banka poskytuje klientovi za úplatu a ktoré ona samotná pokladá  len za informáciu a len za jej produkt!

Pracovníci Ministerstva financií SR, ako aj Daňového riaditeľstva SR zaujímajú k dokladom – obojživelníkom vždy obojaké stanovisko, tak, -  aj tak, účtovný doklad aj produkt banky, aby sa občan nemohol zorientovať a pochopiť skutočnú podstatu veci. Ako príklad uvádzam list riaditeľky sekcie daňového práva a služieb, Ing. Kataríny Mrázovej zo dňa 09.12.2002:

„Položkovitý výpis z peňažného účtu klienta, ktorý obsahuje tiež začiatočný a konečný stav na účte jediný spĺňa požiadavky § 10 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Tento však peňažný ústav zašle klientovi len v dohodnutých  do termínoch. Spôsob vedenia účtu klienta a prípadné spoplatňovanie vydania výpisu z peňažného účtu klienta je predmetom zmluvy, ktorú uzatvorí klient s peňažným ústavom. Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky nie je kompetentné do týchto vzťahov vstupovať.“  

1, „Položkovitý výpis z peňažného účtu klienta, ktorý obsahuje tiež začiatočný a konečný stav na účte jediný spĺňa požiadavky § 10 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“

a, riaditeľka sekcie daňového práva a služieb, Ing. Katarína Mrázová sa tu zjavne mýli. O účtovných dokladoch hovorí § 11 a nie § 10 zákona č.563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

b, Vierohodný účtovný doklad nemôže byť v súlade len s jedným paragrafom zákona o účtovníctve, ale musí byť v súlade s celým zákonom o účtovníctve, ako aj s celým právnym stavom, platným v Slovenskej republike.

c, V skutočnosti však tento výpis z účtu nezodpovedá ani § 11 zákona č.563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Podľa § 11 ods. (1), a :

„ účtovné doklady sú originálne písomnosti, ktoré musia mať tieto náležitosti :

a, označenie účtovného dokladu, ak z jeho obsahu nevypláva aspoň z obsahu, že ide o účtovný doklad,“

Podľa ods. 1. čl. VII. Obchodných podmienok VÚB, a.s. :

„ VÚB, a.s. informuje klienta v dohodnutých lehotách, uvedených  v „ Zmluve o bežnom účte,“ o stave peňažných prostriedkov na účte a o vykonaní platieb formou správy o zúčtovaní, spravidla výpisom z účtu.“  

Čiže samotná banka označuje výpis z účtu len za správu, prípadne informáciu a nie za vierohodný účtovný doklad. Klient teda nemá možnosť zistiť, že výpis z účtu je účtovným dokladom, vierohodným pre prípad daňovej kontroly. Výpis z účtu pokladá za produkt banky, ktorý vyplýva zo zmluvného vzťahu medzi ním a bankou.

2, „Tento však peňažný ústav zašle klientovi len v dohodnutých  do termínoch.“

 Tu je ďalší dôkaz, že výpis z účtu nerešpektuje ani ods. (3) § 11 zákona č.563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý prikazuje :

„ Účtovné doklady vyhotovujú účtovné jednotky bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktoré sa nimi dokladujú.“

a, Účtovné jednotky sa zmluvne nemôžu v žiadnom prípade dohodnúť, že nebudú rešpektovať ustanovenia platného zákona. Takáto zmluva alebo jej časť, je teda neplatná od samého začiatku.

Výpis z účtu  teda najmenej v dvoch prípadoch nerešpektuje ustanovenia § 11 zákona č. 53/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Výpis z účtu teda v žiadnom prípade nie je účtovným dokladom, vierohodným pre prípad daňovej kontroly.

3, Spôsob vedenia účtu klienta a prípadné spoplatňovanie vydania výpisu z peňažného účtu klienta je predmetom zmluvy, ktorú uzatvorí klient s peňažným ústavom. Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky nie je kompetentné do týchto vzťahov vstupovať.“  

 a, V tejto časti citátu už Ing. Katarína Mrázová otvorene priznáva, že výpis z účtu nie je účtovným dokladom, ale produktom banky, ktorý vyplýva zo zmluvného vzťahu medzi bankou a klientom, a ktorý preto nemôžu kontrolovať daňové úrady ani Daňové riaditeľstva SR, nakoľko zákon neumožňuje týmto inštitúciám vstupovať do zmluvných vzťahov.

   Podobne sa vyjadrili aj iní pracovníci Daňového riaditeľstva SR, napr. : bývalý generálny riaditeľ Ing. Ondrej Mráz, riaditeľka odboru služieb pre verejnosť, Ing. Beáta Uhrinová, hovorca Daňového  riaditeľstva v rozhovore pre rádio Východ. Dovoľujem si pripomenúť súdu, že Daňové riaditeľstvo SR je najvyššou autoritou, alebo by malo byť najvyššou autoritou v oblasti účtovných a daňových dokladov.

Že výpisy z účtu nie sú účtovnými dokladmi v zmysle  zákona o účtovníctve, dokazuje aj právoplatný rozsudok Okresného súdu Bratislava II č. 25 Cb 166/02-159 zo dňa 23.03.2006, ktorý jasne stanovuje, že výpis z účtu je produktom banky, ktorý vyplýva zo zmluvného vzťahu  medzi klientom a bankou.

„ Podľa čl. III. ods. 3 Obchodných podmienok VÚB, a.s., za vedenie účtu, uskutočňovanie platobného styku a poskytovanie ďalších služieb účtuje VÚB, a.s. klientovi poplatky podľa platného Sadzobníka poplatkov. VÚB, a.s. zabezpečí informovanie klientov o jednotlivých položkách v sadzobníku prostredníctvom  svojich pobočiek (pri zriadení účtu, resp. na požiadanie klienta).

Podľa čl. VIII. ods. 1 Obchodných podmienok VÚB, a.s., VÚB, a.s. informuje klienta v dohodnutých lehotách, uvedených v „Zmluve o bežnom účte,“ o stave peňažných prostriedkov na účte a o vykonaní platieb formou správy o zúčtovaní, spravidla výpisom z účtu.“

     Tento rozsudok potvrdil aj senát Krajského súdu v Bratislave, č.k. 08.02.2007 zo dňa 08.02.2007 ktorý uvádza :

„ Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, že podľa čl. VIII. ods.1 Obchodných podmienok odporcu sa odporca zaviazal informovať navrhovateľa o stave na jeho účte formou výpisov z účtu ( čo i splnil ), na iné povinnosti sa zmluvne nezaviazal a preto ich nemožno spravodlivo požadovať,“

Pretože obidva rozsudky nadobudli právoplatnosť, predkladám súdu podľa môjho názoru, právne nespochybniteľný dôkaz o tom, že výpisy z účtu nie sú účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve, ale sú len produktmi banky, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o bežnom účte medzi bankou a jej klientom.

     V ďalšej časti upresňujem súdu spôsoby klamania a zavádzania klientov už pri podpise Zmluvy o bežnom účte: 

   Neoddeliteľnou súčasťou o bežnom účte sú Obchodné podmienky VÚB. V Obchodných podmienkach VÚB zo dňa 01.01.1997 sú uvedené zákony, podľa ktorých sa riadi vzťah medzi VÚB, a.s. Ako prvý zákon je uvedený zákon č.21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov. Tento zákon v § č. 21 prikazuje banke viesť účtovníctvo podľa zákona 563/1991 Zb. o účtovníctve. Tieto zákony platia bez ohľadu na to, či ich banka uvádza, alebo nie vo svojich Obchodných podmienkach VÚB. Tento zdanlivo zbytočný text má za úlohu oklamať klienta. V klientovi sa má vytvoriť dojem, že z VÚB, a.s. bude dostávať účtovné doklady v súlade so zákonom o účtovníctve. V skutočnosti takýto doklad nedostal ani jeden z tisícov klientov VÚB, a.s.

   Miesto vierohodných účtovných dokladov, ktoré sú v súlade so zákonom o účtovníctve a v súlade s celkovým právnym stavom platným v Slovenskej republike vydáva len výpisy z účtov.

   Samotný pojem „ výpis z účtu „ je nejasný výraz, ktorý môže mať dva veľmi odlišné významy. Podľa ods. č.1 § 11 zákona č.563/1991 o účtovníctve v znení neskorších predpisov :

„ (1) Účtovné doklady sú originálne písomnosti, ktoré musia mať tieto náležitosti :

a, označenie účtovného dokladu, ak z jeho obsahu nevyplýva aspoň nepriamo, že ide o účtovný doklad, „

   To znamená, že zákon nepredpisuje, ako sa má účtovný doklad volať. Z tohto dôvodu sa účtovný doklad, pokiaľ nie je v rozpore so zákonom o účtovníctve a celkovým právnym stavom, platným v Slovenskej republike, môže nazývať aj výpis z účtu. Aby nedochádzalo k zámene, tento výpis z účtu budem nazývať „ výpis z účtu – účtovný doklad. „ Tým sa odlišuje od „výpisu z účtu – produktu banky“. Aby VÚB, a.s. , Daňové riaditeľstvo SR, Ministerstvo financií SR uviedlo klientov do omylu, používa len výraz „výpis z účtu“. To umožňuje uvedeným inštitúciám zavádzať klientov VÚB, a.s., ako aj verejnosť, orgány  činné v trestnom konaní, ako aj samotné súdy. V nasledujúcej časti ukážem, aký je priepastný rozdiel medzi „výpisom z účtu – účtovným dokladom“ a výpisom z účtu – produktom banky“.

 

Výpis z účtu – účtovný doklad

1a

Výpis z účtu - účtovný doklad je doklad, ktorého vydanie predpisuje zákon o účtovníctve každej účtovnej jednotke, teda aj VÚB, a.s. Bratislava.

Výpis z účtu – produkt banky

1b

Výpis z účtu – produkt banky, je informácia, ktorú predáva VÚB, a.s. Bratislava svojim klientom, a ktorý vyplýva zo zmluvného vzťahu medzi klientom a bankou.

   

2a

Výpis z účtu – účtovný doklad, musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré predpisuje zákon o vedení účtovníctva a nesmie byť v rozpore s právnym stavom platným v Slovenskej republike

 

2b

Výpis z účtu – produkt banky nemusí obsahovať všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákon o vedení účtovníctva, ani ich neobsahuje. Tak isto nesmie byť v rozpore s právnym stavom platným v SR, no v skutočnosti je v rozpore s právnym stavom platným v SR
 

   
3a

Výpisom z účtu – účtovným dokladom klient banky preukazuje, príp. dokazuje spôsob svojho hospodárenia pred daňovou kontrolou. Tieto výpisy z účtu – účtovné doklady už obsahujú nielen dôkazy, ale zároveň aj informácie o spôsobe hospodárenia klienta.
 

3b

Výpisy u účtu – produkty banky samotná VÚB, a.s. deklaruje len ako informácie, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi ňou a klientom. Tieto informácie v žiadnom prípade nemôžu slúžiť ako hodnoverné účtovné doklady pre daňovú kontrolu, nakoľko sú v rozpore so zákonom o účtovníctve. Pre klienta banky sú úplne zbytočné. Skutočné informácie už obsahuje vierohodný výpis z účtu – účtovný doklad. VÚB, a.s. tu zneužíva skutočnosť, že značná časť obyvateľstva musí mať otvorený účet v banke, aby si tak zabezpečila svoje základné životné potreby. Ide napr. o podnikateľov, zamestnancov, penzistov, invalidov a pod. VÚB, a s. núti svojich klientov, aby prijali jej, v podstate nemorálne, Obchodné podmienky VÚB, a.s., ktoré sú nielen v rozpore s dobrými mravmi, ale aj s Čl. 2, ods.(3) Listiny základných práv a slobôd, ako aj s Čl.2, ods.(3), č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky, ktoré prikazujú : „Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“ Táto nečestná prax VÚB, a.s. je v rozpore aj s Obchodným a Občianskym zákonníkom, aby klient platil za služby, ktoré si neželá. Z toho vyplýva, že klienti VÚB, a.s. pri podpisovaní zmluvy nekonajú slobodne, ale pod nátlakom banky.

   
4a

Výpis z účtu – účtovný doklad spoľahlivo preukazuje, dokazuje a informuje klienta, ako aj daňovú kontrolu, pričom nespôsobuje pohyb na účte, zhľadom k tomu, že vydanie účtovného dokladu je bezplatné.
 

4b

Výpis z účtu – produkt banky je nespoľahlivý zdroj informácií. VÚB, a.s. mi vystavila tri výpisy z účtu na tisíce korún za služby, ktoré nikdy nevykonala. Tento výpis z účtu – produkt banky je teda neseriózny zdroj informácií, ktorý nielenže nemusí pravdivo informovať klienta o hotovosti na jeho účte, ale zároveň odčerpáva peniaze z účtu klienta. Čiže samotný tento výpis z účtu – produkt banky spôsobuje pohyb peňazí na účte klienta.
 

   
5a,

Podľa ods.3 § 11 zákona o účtovníctve č.563/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov„ (3) Účtovné doklady vyhotovujú účtovné jednotky bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktoré sa nimi dokladujú.“

5b

Z listov niektorých pracovníkov Daňového riaditeľstva SR, ako aj Ministerstva financií SR vyplýva, že výpisy z účtu – produkt banky spĺňa všetky náležitosti, ktoré vyžaduje § 11 zákona č.563/1991 Zb. o účtovníctve. V skutočnosti nestačí, aby výpisy z účtov – účtovné doklady splňovali náležitosti len jedného paragrafu zákona o účtovníctve, ale musia spĺňať všetky požiadavky, ktoré od účtovných dokladov vyžaduje celý zákon o účtovníctve, ako aj celý právny stav, platný v Slovenskej republike.
Výpisy z účtu – produkty banky sú vydávané raz mesačne, alebo raz za tri mesiace, či raz za šesť mesiacov, alebo dokonca raz za rok. Výpisy z účtu – produkty banky sú teda v jasnom rozpore s ods. 3 § 11 zákona o účtovníctve č. 563/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov a aj z tohto dôvodu nemôžu byť vierohodnými účtovnými dokladmi pre prípad daňovej kontroly.

   
6a

Klient má právo a zároveň povinnosť skontrolovať správnosť vydaného výpisu z účtu – účtovného dokladu, nakoľko pred daňovou kontrolou, príp. pred súdmi nesie trestno-právnu zodpovednosť za správnosť účtovného dokladu. Napr. podľa § 37 ods.1 zákona o účtovníctve, mu môže daňová kontrola vyrubiť pokutu až do výšky 1 milióna korún. Klient, ak zisti nezrovnalosti u výpisu z účtu – účtovného dokladu, má povinnosť odmietnuť prijať takýto doklad, ktorý je v rozpore s platnými zákonmi. V takomto prípade môže banka vymáhať svoju pohľadávku voči klientovi súdnou cestou. V prípade, že vznikne právoplatný rozsudok, ktorý uzná výpis z účtu – účtovný doklad za vierohodný účtovný doklad, klient je povinný vyhovieť pohľadávke banky. V prípade, že právoplatný rozsudok neuzná výpis z účtu – účtovný doklad, je potrebné takýto účtovný doklad pokladať za bezcenný zdrap papiera.
 

6b

Výpisy z účtu – produkty banky vyhotovuje VÚB, a.s. bez účasti klienta. Nie je v ľudských silách klienta vplývať na formu a obsah výpisu z účtu – produktu banky. Z tohto dôvodu klient nemôže niesť trestne - právnu zodpovednosť za správnosť výpisu z účtu – produktu banky. Aj v tomto prípade ide o nerešpektovanie zákona o účtovníctve, nakoľko, ak by tento výpis u účtu bol účtovným dokladom, klient by musel niesť za tento výpis trestne – právnu zodpovednosť, čiže by mohol byť pokutovaný, prípadne súdne trestaný za činy, ktoré spôsobil niekto iný. V prípade, že zistí v tomto výpise nezrovnalosti, môže ich reklamovať v banke, ktorá mu výpis vydala. V prípade, že banka reklamáciu neuznala, môže sa klient obrátiť na príslušný súd. Čo sa stalo aj mne, VÚB, a.s. bola nútená vrátiť mi tisíce korún, ktoré stiahla z môjho účtu bez súhlasu, na základe nepravdivých výpisov z účtu – produktov banky.
 

   
7a

Výpis z účtu – účtovný doklad je jediným právnym dôvodom k platbe klienta vo VÚB, a.s. Každú platbu, ktorá sa uskutoční bez výpisu z účtu – vierohodného účtovného dokladu, je potrebné pokladať za platbu bez právneho dôvodu. Všetky platby vo VÚB, a.s. ktoré sa uskutočňujú bez výpisu z účtu – účtovného dokladu je potrebné pokladať za čiernu ekonomiku.

VÚB, a.s. sa tu správa ako pouličná prostitútka, ktorá svojim klientom tak isto poskytuje nejaké služby, za ktoré dostáva finančnú odmenu, no na túto finančnú odmenu nevydáva žiadne účtovné doklady. Platba bez právneho dôvodu odporuje Čl.11 ods.4 Listiny základných práv a slobôd, ktorý zaručuje :

„ vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné len vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za náhradu.“
Ods.5 toho istého článku :
„Dane a poplatky možno ukladať len na základe zákona. „
Žiaden zákon neprikazuje VÚB, a.s. vyberať poplatky za vydanie účtovných dokladov.
Platba bez právneho dôvodu odporuje aj Ústave Slovenskej republiky, ktorá zaručuje v Čl.20 ods.1 :
„ Každý má právo vlastniť majetok.“
 

7b

Výpis z účtu – produkt banky nie je v žiadnom prípade právnym dôvodom k platbe. Pokiaľ banka chce peniaze za výpis z účtu – produkt banky, musí vystaviť výpis z účtu – účtovný doklad. Len tento vierohodný účtovný doklad, ktorý splňuje všetky požiadavky celého zákona o účtovníctve a ktorý nie je v rozpore s právnym stavom platným v Slovenskej republike, je právnym dôvodom k platbe.
 

   
8a

Výpisy z účtov – účtovné doklady majú právo a dokonca povinnosť kontrolovať daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR. Zároveň majú právo udeľovať pokuty za nesprávne účtovné doklady, alebo účtovnú evidenciu, vzhľadom k tom, že tieto orgány verejnej správy nemajú len kontrolnú funkciu ale aj represívnu funkciu.
 

8b

Výpisy z účtov – produkty banky vyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi klientom a bankou. Daňové úrady, ani Daňové riaditeľstvo SR nemôžu v žiadnom prípade vstupovať do týchto zmluvných vzťahov. Dovoľujem si upozorniť súd, že tieto orgány verejnej správy sú nielen kontrolné , ale aj represívne. Ak by mali možnosť vstupovať do zmluvných vzťahov, nastala by všeobecná anarchia a chaos. Kontrola by mohla vyzerať takto : prečo ste si kúpili tento tovar a nie iný? Pokuta! Prečo ste si kúpili také množstvo a nie iné množstvo? Pokuta! Prečo ste zaplatili za tovar takú cenu a nie inú? Pokuta! U sobášnych zmlúv by sa mohli pýtať, prečo ste si zobrali ženu bez vena a nie s venom? Pokuta! Prečo bola svadobná noc v sobotu a nie v nedeľu? Pokuta! Hospodársky život by bol nemožný. Čl.2 ods.2 zaručuje :
„ Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“
Žiadny zákon neprikazuje daňovým úradom, ani Daňovému riaditeľstvu SR
vstupovať do zmluvných vzťahov. Pokiaľ takto robia, ide podľa mňa o masové zneužívanie právomoci verejných činiteľov a o nerešpektovanie zákona na ochranu osobných údajov. Pokiaľ tieto orgány kontrolujú vo VÚB, a.s. výpisy z účtov – produktov banky, ide zo strany VÚB, a.s. o nerešpektovanie zákona o bankovom tajomstve.

   
9a

Výpisy z účtov – účtovné doklady musia podľa zákona o účtovníctve verne zobrazovať skutočnosť. Pri dodržovaní zákona o účtovníctve je vylúčené, aby sa VÚB, a.s. mohla správať v rozpore s dobrými mravmi a platnými zákonmi.
Kontrolu tu už vykonávajú samotní klienti banky, ktorí nesú trestne – právnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť účtovných dokladov. V prípade, že doklady nezodpovedajú zákonu o účtovníctve, klienti VÚB, a.s. sú povinní tieto doklady odmietnuť.
 

9b

Výpisy z účtov – produkty banky umožňujú, aby sa VÚB, a.s. správala v rozpore s platnými zákonmi. Ako dôkaz uvádzam nepravdivé výpisy z účtu, ktoré mi banka vystavila za nikdy nevykonané služby. Tieto pochybné výpisy umožňujú ďalej, aby sa VÚB, a.s. správala v rozpore s dobrými mravmi. Ako príklad uvádzam : ak si klient banky požičia u VÚB, a s. peniaze je povinný banke platiť úroky z požičaných peňazí, čo pokladám za správne a spravodlivé. Ak si však klient v banke otvorí účet, na ktorý vloží svoje peniaze, čiže požičiava peniaze banke, banka mu strhne z účtu poplatok za otvorenie účtu. Takéto správanie banky pokladám za absurdné a nemorálne, klient tuplatí banke peniaze za to, že jej požičal peniaze! Banka to robí sústavne a u každého klienta. Každý klient síce ma možnosť využiť súdnu ochranu proti týmto praktikám. Ak však nemá právne vzdelanie, musí si najať advokáta. Tieto

advokátske poplatky sa klientovi nevracajú ani v tom prípade, ak je v súdnom konaní úspešný a spravidla nepokryjú ani sumu získanú v súdnom konaní! Čiže klient banky súdne konanie vlastne prehral, a to aj vtedy, ak ho podľa rozsudku vyhral. Podobne výpisy z účtov – produkty banky umožňujú banke, aby zrážala klientovi peniaze z jeho účtu aj za služby, ktoré preukázateľne nikdy nevykonala, prípadne vykonala nesprávne. Tak isto jej umožňujú zaberať peniaze z účtu za služby, za ktoré ma zaplatiť niekto iný a pod.

 

Uvedené skutočnosti dokazujú, že VÚB, a.s. Bratislava je nesolídnou inštitúciou, a že moje informácie o nej v tlači, rozhlase a televízií, ako aj na mojej webovej stránke www.skandalna-vub.sk sú jednoznačne pravdivé. Nepravdivé je verejne tvrdenie žalovanej strany  v televízií Nova , že ja prostredníctvom  médií šírim o VÚB, a.s. Bratislava zásadne nepravdivé a hrubo skresľujúce informácie.

 Jedinou skutočnou obranou proti VÚB, a.s. Bratislava je okamžité zrušenie účtu!

Dušan Tomko