Žiadosť o oslobodenie od súdneho poplatku a pridelenie právneho zástupcu ex offo 07.07.2010

Krajský súd v Bratislave

Záhradnícka 10

813 66 Bratislava                                                                          Sp. zn. 28Cb 2/2009-849

-          127 –

Slovensko

                                                                                                                        07.07.2010.

Vec:

 Žiadosť o oslobodenie od súdneho poplatku a pridelenie právneho zástupcu ex offo

    Dňa 01.07.2010 som prevzal uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 09.06.2010, v ktorom mi súd ukladá povinnosť, zaplatiť súdny poplatok vo výške 33.193,50 EUR.

    Žiadosť o oslobodenie od súdneho poplatku odôvodňujem tým, že nevlastním žiaden hnuteľný, ani nehnuteľný majetok.

   Sumy, ktoré mi predchádzajúce súdy priznali ako náhradu ušlého zisku a náhradu skutočných škôd, ktoré mi spôsobila žalovaná strana svojim konaním, som použil na zaplatenie zmluvných pokút bývalým obchodným partnerom a na zaplatenie advokátskych poplatkov.

   Neobstojí ani prípadné tvrdenie súdu, že som podnikateľom, a že teda oslobodenie od súdneho poplatku by znamenalo prenášanie rizika podnikania na štát. Ako dôkazy uvádzam:

    Do platobnej neschopnosti som sa nedostal vlastnou vinou, napr. tak, že som nesprávne odhadol riziko investície, prípadne, že úspešný obchod bol zmarený následkom vyššej moci. Zmarenie obchodu zapríčinila výlučne žalovaná strana tak, že nerešpektovala Zmluvu o bežnom účte, ktorú so mnou uzatvorila, nerešpektovala  vlastné Obchodné podmienky VÚB, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o bežnom účte a nerešpektovala ani môj platobný príkaz zo dňa 20.10.1997.

   Žalovaná strana nerešpektovala ani §13, ods. 3, zákona č. 21/1997 Zb. z. o bankách, ktorý jej prikazoval:

„Banka, alebo pobočka zahraničnej banky , ktorá nepostupovala v súlade s písomným príkazom svojho klienta, a spôsobila tým chybu pri vykonávaní zúčtovania, alebo platobného styku, je povinná na svoje náklady, a bez zbytočného odkladu zabezpečiť nápravu.“

   Aby žalovaná strana zamaskovala nerešpektovanie uvedeného zákona, vydala  mi  nepravdivé debetné avíza a výpisy z môjho účtu, čo je opäť v rozpore s ustanoveniami  zákona o vedení účtovníctva.  Všetky moje reklamácie a sťažnosti zamietala, ako neopodstatnené, čím znovu dokázala, že nerešpektuje ani svoje vlastné Obchodné podmienky VÚB.

   Pretože bezočivosť žalovanej strany je neobmedzená, vydávala a stále ešte vydáva tieto výpisy z účtu a debetné avíza podľa svojej okamžitej potreby, raz za účtovné doklady podľa zákona o vedení účtovníctva a inokedy, opäť  podľa vlastnej potreby, za produkty VÚB, a.s.  podľa Zmluvy o bežnom účte.

   Ide tu teda jednoznačne o doklady – obojživelníky, ktoré sú tiež v príkrom rozpore s ustanoveniami zákona o vedení účtovníctva. Týmito dokladmi – obojživelníkmi ma žalovaná strana uvádzala do omylu, aby mi znemožnila domôcť sa svojich práv, pričom nerešpektovala moje ľudské, občianske a ústavné práva a vystavovala ma riziku miliónovej pokuty zo strany daňových úradov.

   Takto nečestne sa žalovaná strana správala nielen voči mne, ale aj voči všetkým svojim klientom. Pomocou dokladov – obojživelníkov ich uvádzala do omylu tak, že ich ročne pripravila o miliardy korún, pričom tak isto nerešpektovala ich ľudské, občianske a ústavné práva a vystavovala ich nebezpečenstvu miliónových pokút zo strany daňových úradov.

   Už pri podpisovaní zmluvy o Bežnom účte ma žalovaná strana oklamala tak, že mi zatajila skutočnosť, že sama sa neriadi vlastnými Obchodnými podmienkami VÚB, ale „Jednotnými pravidlami pre inkasá“,  ktoré sú priamo v rozpore s jej vlastnými Obchodnými podmienkami VÚB, s právnym stavom platným v Slovenskej republike, ako aj so zdravým rozumom. Väčšina klientov VÚB, a.s. a podľa mojich skúseností, ani väčšina pracovníkov VÚB, a.s. nemá ani najmenšie tušenie o existencií  týchto  „Jednotných pravidiel pre inkasá“.

   Pokladal som si za svoju ľudskú a občiansku povinnosť, informovať o týchto praktikách VÚB, a.s. širokú verejnosť a klientov VÚB, a.s. prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie a vlastnej internetovej stránky   

   www.skandalna-vub.sk

    Žalovaná strana dlhodobo tvrdila v médiách, že o doteraz uvedených skutočnostiach  šírim „nepravdivé a hlboko skresľujúce informácie o VÚB“   a tak isto v médiách podávala nepravdivé informácie o príčinách a priebehu súdnych sporov medzi mnou a žalovanou stranou, čím dlhodobo a cieľavedome poškodzovala moje obchodné meno a neprípustným spôsobom zasahovala do mojej občianskej  cti.

   Celé toto konanie žalovanej strany viedlo k znemožneniu mojej ďalšej podnikateľskej činnosti.

  Že  neobstojí ani prípadné tvrdenie súdu, že som podnikateľom, a že teda oslobodenie od súdneho poplatku, by znamenalo prenášanie rizika podnikania na štát dokazujú aj tieto skutočností:

   Dňa 02.09.2005 oznámilo  Ministerstvo Financií SR, Fond národného majetku SR a Slovenská konsolidačná, a.s., že vstupujú do súdneho procesu na strane odporcu, ako vedľajší účastníci, nakoľko vedľajší účastníci a odporcu sú spolu účastníkmi zmluvného vzťahu, predmetom ktorého  je o.i.  dohoda, že ak vyššie uvedené súdne  konanie bude mať nimi dohodnuté následky vedúce k vzniku strát na strane odporcu a súčasne budú splnené ďalšie nimi dohodnuté podmienky, vedľajší účastníci odporcu odškodnia.

   Z uvedeného vyplýva, že Slovenskej vláde, Slovenskému štátu a Štátnej pokladni vyhovuje, ak sa VÚB, a.s.  správa nemorálne, nerešpektuje mnohé zákony, uvádza do omylu svojich klientov aj širokú verejnosť , verejne klame, podvádza za bieleho dňa  a  poškodzuje svojich klientov  o miliardy korún ročne. Aby si bola VÚB, a.s. istá, že práve takto má postupovať, uvedené ministerstvá jej budú hradiť straty, ak by VÚB, a.s. mala niesť právnu zodpovednosť za svoje nemorálne konanie!

   Zároveň vedľajší účastníci splnomocňujú advokátsku kanceláriu  Bohm and Partners , platenú zo Štátnej pokladnice, aby žalovaná strana mala kvalifikované právne zastúpenie pred súdom pri obhajobe svojich nemorálnych a krajne pochybných praktík!

   O mojej predchádzajúcej žiadosti o pridelenie právneho zástupcu ex offo však Krajský súd v Bratislave doteraz nerozhodol!

   Krajský súd sa nesnaží vytvoriť svojimi uzneseniami aspoň približne rovnaké podmienky pre obidve strany konania. Naopak svojim konaním, prípadne nekonaním, ma ťažko poškodzuje, čím vytvára nerovnosť strán pred súdom.

    Súd si nezapožičal privatizačnú zmluvu z VÚB, a.s. ani z Ministerstva financií SR, hoci som mu to navrhoval. Tak isto, súd nerozhodol  o mojom návrhu zo dňa 27.07.2009 na vyslovenie sa o neprípustností vedľajšieho účastníctva.

   Že ide o štátnu politiku a nie o spravodlivosť, dokazuje aj to, že aj iné štátne orgány sa správajú podobne, ako Krajský súd v Bratislave:

   Oddelenie PZ  Bratislava II a Okresná prokuratúra Bratislava II  založili moje trestné oznámenie na nedodržiavanie zákonov vo VÚB, a.s. , pričom mi zaslali nepravdivé a nezmyslené uznesenia.

   Daňové riaditeľstvo SR, Národná banka SR a Ministerstvo financií SR v podstate ignorovali moje podnety a sťažnosti na nerešpektovanie zákonov  vo VÚB,  a.s., pričom ich odpovede boli vždy nepravdivé, s cieľom oklamať ma.

   Za takýchto okolností je súdna cesta  jediný spôsob, ako sa domôcť svojich práv. Krajský súd v Bratislave sa nezaoberal žiadnym z množstva dôkazov, ktoré som uviedol v žalobe, čím mi znemožnil konanie pred súdom. Napriek tomu v rozsudku cynický tvrdí, že som svoje nároky nepreukázal!  Rozsudok samozrejme vykazuje aj ďalšie vady, ktoré uvádzam vo svojom odvolaní.

   Som presvedčený, že ak by mi bol Krajský súd v Bratislave  umožnil konanie pred súdom a sudkyne JUDr. Beáta Tranžíková, JUDr. Anna Savková a predsedníčka senátu JUDr. Jarmila Glončáková  by viedli spravodlivý súdny proces, že by som nemusel písať vôbec odvolanie a teda by mi nebol vyrubený  ani žiaden súdny poplatok. Pokladám za nespravodlivé, že ja mám platiť súdny poplatok za to, že uvedené sudkyne súdne konanie nezvládli!

   Tieto skutočnosti, ako aj rozsudky o vyhratých súdnych sporoch, nachádzajúce sa už v súdnom spise dokazujú, že z mojej strany nejde o svojvoľné alebo bezúspešné uplatňovanie si práva , ale že moja žiadosť o oslobodenie od súdneho poplatku  a pridelenie právneho zástupcu ex offo je oprávnená a zdôvodnená.

Z uvedených dôvodov žiadam, aby ma súd oslobodil od platenia súdneho poplatku a aby mi pridelil právneho zástupcu ex offo.

Dušan Tomko

  .

 Jedinou skutočnou obranou proti VÚB, a.s. Bratislava je okamžité zrušenie účtu!

Dušan Tomko