Ministerstvo ne/spravodlivosti SR

 

Dušan Tomko, Petzvalova 59, 040 11 Košice

 

Amnesty  Intermational  Slovensko

Karpatská 11

811 05 Bratislava

 

K vlastným rukám:                                                                                                16.11.2011

JUDr. Lucia Žitňanská

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Župné námestie 445/13

811 03 Bratislava

 

Vec:

          Žiadosť o informáciu

   Odvolávajúc sa na zákon o slobodnom prístupe k informáciám, žiadam, aby mi pani ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky, JUDr. Lucia Žitňanská, odpovedala na moje otázky a to v takom poradí, ako sú položené:

   Už dňa 28.06.2011 priznala zástupkyňa Slovenskej republiky pri Európskom súde pre ľudské práva, Marica Pirošíková, že moje ľudské práva boli porušené prieťahmi v súdnom konaní, vedenom na Krajskom súde v Bratislave a Najvyššom súde Slovenskej republiky pod spi. značkou 28Cb 2/2002 – 849. Aj keď moje odvolanie  proti nespravodlivému a triednemu  rozsudku Krajského súdu v Bratislave sa nachádza na Najvyššom súde SR už od septembra 2010, dodnes o ňom Najvyšší súd SR nerozhodol. Je teda jasné, že moje ľudské práva sú aj naďalej porušované súdnymi prieťahmi, a to aj napriek priznaniu zástupkyne vlády Slovenskej republiky pri Európskom súde pre ľudské práva.

1, Vážená pani ministerka spravodlivosti, čo ste ochotná a schopná urobiť pre to, aby moje ľudské práva už ďalej neporušoval Najvyšší súd SR, prípadne Krajský súd v Bratislave? Čo ste ochotná a schopná urobiť pre to, aby Najvyšší súd SR už konečne rozhodol o mojom odvolaní?

   Od 07.07.2010 sa nachádza na Najvyššom súde SR moja žiadosť o oslobodenie od súdneho poplatku a pridelenie právneho zástupcu ex offo. Najvyšší súd SR doteraz nerozhodol o tejto mojej žiadosti, čím aj naďalej porušuje moje ľudské práva prieťahmi v súdnom konaní. Záležitosť je o to trápnejšia, že vedľajší účastníci majú právne zastúpenie za štátne peniaze, hoci Krajský súd ani doteraz nerozhodol o vedľajšom účastníctve, hoci bol z mojej strany podaný návrh na rozhodnutie súdu o vedľajšom účastníctve.  

2, Vážená pani ministerka spravodlivosti, čo ste ochotná a schopná urobiť pre to, aby moje ľudské práva už ďalej neporušoval Najvyšší súd SR, prípadne Krajský súd v Bratislave?

   Príčinou, prečo Krajský súd v Bratislave a Najvyšší súd SR robia prieťahy v súdnom konaní a porušujú tým moje ľudské práva, je snaha zatajiť, že žalovaná strana VÚB a.s., Bratislava poškodzuje svojich klientov pomocou účtovných dokladov – obojživelníkov o miliardy korún ročne. Porušuje tak tým ľudské práva stá tisícov svojich klientov, ktorí nepochybne majú právo vlastniť majetok a slobodne s ním nakladať. Toto masívne porušovanie ľudských práv kryjú orgány činné v trestnom konaní, Daňové riaditeľstvo SR, Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií SR.

3, Vážená pani ministerka spravodlivosti, prečo neskúma Ministerstvo spravodlivosti SR, kto konkrétne, a z akého dôvodu porušuje ľudské práva v prípade, že tak rozhodol Európsky súd, alebo v prípade, že zástupkyňa slovenskej vlády pri Európskom súde prizná, že boli porušené ľudské práva?

4, Prečo je Európsky súd pre ľudské práva zaťažovaný nekonečnými sťažnosťami na porušovanie ľudských práv na Slovensku, prečo je Ministerstvo spravodlivosti SR nečinné v prípadoch porušovania ľudských práv na Slovensku?  Prečo sa ministerstvo nesnaží zabrániť, aby v budúcnosti ubudlo prípadov porušovania ľudských práv na Slovensku?

5, Prečo nie sú vyvodzované žiadne trestne – právne následky pre sudkyne Krajského súdu v Bratislave a Najvyššieho súdu SR, ktoré porušujú ľudské práva?

6, Ako je možné, že súdy môžu beztrestne porušovať ľudské práva na Slovensku?

7, Prečo majú platiť nevinní daňoví poplatníci odškodné za porušovanie ľudských práv, keď zavinenie úmyselne spôsobili sudkyne Krajského súdu v Bratislave a Najvyššieho súdu SR? Prečo nemôžu zaplatiť odškodné vinné sudkyne?

8, Prečo nedostanú ľudia od Ministerstva spravodlivosti SR, ktorých ľudské práva sú dlhodobo porušované, odškodné bez zbytočných prieťahov? Ako je možné, že nikto na ministerstve nevie, kedy dostanem odškodné, hoci už dňa 28.06.2011 zástupkyňa pri Európskom súde pre ľudské práva priznala, že moje práva boli porušované a súhlasila s odškodnením?

9, Prečo poškodení musia znášať bezcitné a ľahostajné zaobchádzanie zo strany byrokratov ministerstva? Prečo nikto na ministerstve nevie, prípadne nechce povedať, kedy dostanem odškodné?

10, Prečo sa ministerstvo, prípadne slovenská vláda neospravedlní ľuďom, ktorých ľudské práva boli dlhodobým a hrubým spôsobom porušované?   

11, Vážená pani ministerka spravodlivosti, kedy dostanem odškodné, ktoré mi priznal Európsky súd pre ľudské práva, a ktoré priznala aj zástupkyňa slovenskej vlády pri Európskom súde pre ľudské práva?

Táto žiadosť o informácie bude zverejnená na internetovej stránke www.skandalna-vub.sk, práve tak, ako aj Vaša odpoveď. Zároveň posielam túto žiadosť Amnesty International na Slovensku, aby som túto medzinárodnú organizáciu upozornil na neuveriteľne rozsiahle porušovanie ľudských práv na Slovensku.

Jedinou skutočnou obranou proti VÚB, a.s. Bratislava je okamžité zrušenie účtu!

Dušan Tomko