Na Slovensku hľadaj za všetkým Gorilu!  22.02.2013

 

   Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka č. 10, nariadil súdne pojednávanie, vedené pod spis. zn. 28 Cb 2/2002-961 na 27.02.2013. Súdne pojednávanie sa začne o 09:00 hodine v súdnej miestnosti č.  60, v prízemí Justičného paláca. Dušan Tomko, živnostník, žaluje Všeobecnú úverovú banku a.s. Bratislava, o náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 50.000.000 korún za poškodenie obchodného mena a neoprávnený zásah do dobrej povesti. Zároveň žiada ospravedlnenie VÚB a. s v médiách. 

   Stručne k vzniku súdneho sporu:

    Dňa 20.10.1997 som dal platobný príkaz v pobočke VÚB a.s. v Košiciach na prevedenie 7.500,- USD môjmu obchodnému partnerovi v zahraničí, ako platbu vopred, na zmluvne dohodnuté dodávky tovaru.  VÚB a.s. peniaze nikdy nedoručila a moje reklamácie a sťažnosti vždy odmietla. Následkom tohto postupu banky dodávateľ aj odberateľ zrušili so mnou zmluvu, uvalili na mňa zmluvné penále a zabavili mi môj majetok, ktorý som mal v zahraničí. Pretože VÚB a.s. aj naďalej odmietala niesť zodpovednosť, bol som nútený podať súdnu žalobu o náhradu ušlého  zisku a skutočnej škody.

   VÚB a.s. sa vyhýbala súdnym konaniam, bezdôvodne napádala miestnu aj vecnú príslušnosť súdov, snažila sa vyhnúť zodpovednosti za svoje konanie. Napriek tomu prehrala a bola nútená mi vyplatiť ušlý zisk a nahradiť skutočnú škodu. Pozri rozsudky z: 27.03.2000, 02.02.2001, 19.12.2002 a rozsudok Okresného súdu Košice I zo dňa 26.10.2007.

   Počas súdnych konaní vyšlo najavo, že VÚB a.s. nerešpektuje vlastné Obchodné podmienky  VÚB a.s.Zmluvu o bežnom účte z 20.10.1997, ani Zákon 563/1993 o vedení účtovníctva. Namiesto Obchodných podmienok VÚB a.s., ktoré sú neoddeliteľnou časťou Zmluvy o bežnom účte, používa nejaké Jednotné pravidla pre inkasá z r. 1997, ktoré sú v hrubom rozpore s platným právnym stavom na Slovensku, a ktoré nesmierne poškodzujú klientov VÚB a.s., pretože ich voči banke zbavujú prakticky všetkých práv.

  

Obchodné podmienky VÚB a.s. z 01.01.1997

Jednotné pravidla pre inkasa z r. 1997

Strana 8, článok X, odsek 2:

Strana 13, článok 11, odsek a:

VÚB a.s. zodpovedá za škody, ktoré boli zavinené  bankou nesprávnym smerovaním úhrady, resp.  inkasa  do inej banky.

Banky, využívajúce služby inej banky alebo iných bánk za účelom splnenia inštrukcii príkazcu robia tak na účet  a riziko príkazcu

 

odsek b:

 

Banky nepreberajú žiadne ručenie ani zodpovednosť za to, že príkazy, ktoré odovzdávajú nie sú zrealizované, aj keď samotné prevzali iniciatívu pri výbere inej banky.

Strana 8, článok IX, odsek 2:          

Strana 14, článok 14, odsek a:

Maximálna lehota pri úhradových operáciách sú 3 pracovné dni od času odpísania sumy z účtu banky platiteľa v prospech účtu banky prijímateľa a pri inkasách 5 pracovných dní.        

Banky nepreberajú žiadne ručenie ani zodpovednosť za následky spôsobené oneskorením alebo stratou  pri prenose akejkoľvek správy, listu alebo dokladu, ani za zdržanie, skomolenie alebo inú chybu, ktorá vznikne pri prenose akýchkoľvek telekomunikačných správ.

 

VÚB a.s. nerešpektuje zákon o vedení účtovníctva tak, že svojim klientom nevydáva účtovné doklady, čo jej umožňuje:

-          poškodzovať svojich klientov asi o miliardu korún ročne

-          poškodzovať Štátnu pokladňu asi o sto miliónov ročne

V tejto činnosti VÚB a.s. kryjú a podporujú:

-          Ministerstvo financií SR

-          Národná banka Slovenska

-          Daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR

-          Slovenská konsolidačná a.s.

-          Fond národného majetku SR

-          Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave II.

-          Okresná prokuratúra Bratislava II. 

   Aby som znemožnil, alebo aspoň sťažil pokračovanie VÚB a.s. v uvedených praktikách, obrátil som sa na médiá a aj sám som otvoril webovú stránku www.skandalna-vub.sk.

   VÚB a.s. ale vo svojich špinavých praktikách chcela pokračovať aj naďalej a preto podala na mňa, a na môjho bývalého právneho zástupcu JUDr. Staška, trestné oznámenie, že banku ohovárame a vydierame. Vyšetrovateľ polície trestné oznámenie založil, nakoľko šetrením zistil, že sa svojich práv domáham výlučne zákonnou cestou. Na ohováranie inštitúcie dokonca ani nie je na Slovensku zákon, podľa ktorého by sme mali byť stíhaní.

   Tak isto dala podnet súdu, v ktorom žiadala, aby súd vydal predbežné opatrenie, v ktorom nám zakáže zverejňovať články v médiách, písať listy tretím osobám(!) a pod. Súdy podnet zamietli s poukazom, že VÚB a.s. sa vlastne domáha cenzúry, ktorá je zákonom zakázaná.

   Tiež podala súdnu žalobu na mňa a JUDr. Staška, v ktorej sa domáha zaplatenia 100.000.000,- korún, ako náhradu za nemajetkovú ujmu, nakoľko ja  a môj právny zástupca neoprávnene zasahujeme do dobrej povesti vedúcich predstaviteľov VÚB a.s.

   Žaloba – 08.08.2001 bola podpísaná vtedajším predsedom Predstavenstva VÚB a.s. Ing. Ladislavom Vaškovičom, CSc, ktorý bol v tom čase trestne stíhaný za tunelovanie VÚB a.s. Spolu so svojimi kumpánmi mal vytunelovať z VÚB a. s. 97 miliárd(!) korún. Za VÚB a.s. žalobu podpísal aj Ing. Bohuslav Šolta, člen Predstavenstva VÚB a.s., ktorý pre podozrenie z tunelovania VÚB a.s. sa musel vzdať členstva v Predstavenstve VÚB a.s. Práve títo vedúci sa súdnou žalobou domáhali ochrany svojej dobrej povesti! Pozri články:

-          Bývalí šéfovia VÚB: Robili sme to, čo chcela vláda – Pravda 13.05.2003

-          Vyšetrovateľ obvinil bývalého šéfa VÚB, Vaškovič sa bráni – Pravda 13.05.2003

-          Tunel pod bankou? – Plus 7 dní 15.09.2003

   Žaloba VÚB a.s. skončila fiaskom. Obaja podpísaní žalobcovia si zjavne uvedomili, že na súd vlastne nemôžu prísť, pretože im hrozí, že ich polícia odvedie zo súdnej siene rovno do vyšetrovacej väzby a preto radšej žalobu stiahli. Radšej zaplatili právnej kancelárii, zastupujúcej JUDr. Staška, takmer 500.000 korún za právne zastúpenie. Pozri rozsudky: Uznesenie okresného súdu v Košiciach – 25.02.2005Uznesenie Krajského súdu spis. zn.: 6 Co 99/2005-127.

   Trestné stíhanie tunelárov VÚB bolo zo záhadného dôvodu zastavené a na návrh Ministerstva financií SR vymenovala slovenská vláda Vaškoviča za prezidenta štátnej Eximbanky, pretože ide údajne o odborníka. Asi na tunelovanie bánk! Toľko teda k histórií môjho sporu. A teraz k sporu samotnému:

Ministerstvo financií SR, Fond národného majetku SR a Slovenská konsolidačná a.s. poslali Krajskému súdu Oznámenie – 02.09.2005, v ktorom oznamujú súdu, že vstupujú do súdneho konania ako vedľajší účastníci na strane žalovanej, čiže VÚB a.s. Ako dôvod uvádzajú, že:

„Vedľajší účastníci a odporca sú spolu účastníkmi zmluvného vzťahu, predmetom ktorého je o.i. ich dohoda, že ak vyššie uvedené konanie bude mať nimi dohodnuté následky vedúce k vzniku strát na strane odporcu a súčasne budú splnené ďalšie nimi dohodnuté podmienky, vedľajší účastníci odporcu odškodnia.“

Zrejme táto dohoda vznikla pri predaji VÚB a.s. talianskej banke IntesBci, ktorá má sídlo v Miláne.

   Podľa médií mala banka v čase predaja hodnotu asi 180 miliárd korún, no bola predaná asi za 30 miliárd korún. A tu sa už dostávame priamo ku Gorile. Spis Gorila – 28.01.2012, ktorý koluje po internete, dokazuje, že národný majetok Slovenskej republiky v biliónových hodnotách bol privatizovaný, či predávaný za bagov.  V podstate majetok ľudu bol rozkradnutý. Pre Gorilu je charakteristické:

-          rozkradnutý obrovský majetok ľudu

-          politické krytie tohto rozkrádania politickými stranami

-          štátne a verejné inštitúcie nečinné, prípadne činné na strane Gorily

  Ak VÚB a.s. mala hodnotu asi 180 miliárd a bola predaná za 30 miliárd, potom môžeme smelo predpokladať úplatok pre Gorilu v hodnote niekoľkých desiatok miliárd korún. Pravda, bol tu háčik – súdna pohľadávka istého pána Tomka vo výške 50 miliónov korún, ako aj jeho tvrdenie, že VÚB nerešpektuje zákon o vedení účtovníctva a obohacuje sa na úkor svojich klientov a Štátnej pokladnice o viac, ako jednu miliardu korún ročne. Logické by bolo, vyrovnať sa pred predajom banky so všetkými pohľadávkami. Lenže uslintaná Gorila bola zjavne netrpezlivá a chcela svoje úplatky ihneď na labu! Zrejme preto dala do zmluvy klauzulu, že v prípade súdnej prehry so mnou, zaplatí Slovensko novému majiteľovi banky všetky prípadné škody. Gorile to nebolo ľúto, pretože škody nebude platiť ona, ale daňoví poplatníci. Gorila, aj keď je primitívna, vie, že z cudzieho krv netečie.

   Zjavne sa zmluvne dohodli aj na tom, že ani pre nového zahraničného majiteľa banky nebudú platiť žiadne zákony, zvlášť nie ten o vedení účtovníctva. Čiže aj nový zahraničný vlastník bude môcť poškodzovať klientov VÚB a Štátnu pokladňu o miliardy korún. O to sa postarajú štátne a verejné inštitúcie.

   Z tohto dôvodu Gorila vybrala banky z pod právomoci Slovenskej obchodnej inšpekcie a Národného kontrolného úradu pod sprostou zámienkou, že tieto inštitúcie bankám aj tak nerozumejú. Od teraz bankám rozumie na Slovensku len Gorila. Dokonca daňové úrady a Daňové riaditeľstvo nemusia urobiť u daňovníka daňovú kontrolu, hoci o ňu sám žiada. Tak isto daňovú kontrolu nemôže nariadiť ani súd! Tak ďaleko išla Gorila v ústrety zahraničným bankám na škodu Slovenska, aby nikto si nemohol overiť dodržiavanie zákona o vedení účtovníctva vo VÚB a.s.!

   Predajná zmluva medzi Gorilou a IntessaBci v Taliansku je zrejme takého charakteru, že neznesie denné svetlo, preto je aj tak silne utajovaná. Žaloba bola na Krajskom súde zaregistrovaná dňa 01.02.2002, ale vedľajší účastníci sa súdu prihlásili až dňa 02.09.2005. Celé roky hralo Ministerstvo financií SR so mnou neuveriteľne špinavú hru – ak som ho upozorňoval a sťažoval si, že VÚB nerešpektuje platné zákony, Ministerstvo financií SR vždy moje sťažnosti zamietalo ako neopodstatnené. Ministerstvo nikdy nepriznalo, že je vo veci zainteresované, že o nerešpektovaní zákonov vo VÚB a.s. vie, lebo VÚB a.s. koná v rozpore so zákonmi s vedomím Ministerstva, a že preto Ministerstvo nemôže objektívne riešiť moje sťažnosti na VÚB.

Pozri: Oznámenie MF SR – pre D.Tomku – 15.01.2001 , Postúpenie sťažnosti z MF SR na VÚB a.s. – 23.01.2001, Oznámenie MF SR – 02.03.2001, Oznámenie o vybavení sťažností – 16.06.2009, Zaslanie stanoviska – 20.10.2009.

   Degenerácia byrokratov Ministerstva financií SR dosiahla pod vedením smradľavej Gorily vrchol, keď nejaký Kudlej mi radí, aby som sa obrátil na súd ohľadom oneskorenej platby cez VÚB, pretože Ministerstvu financií SR neprináleží vstupovať do zmluvných vzťahov podnikateľských subjektov! Pozri: Odpoveď Ministerstva financií SR – 25.11.1998. Ministerstvo financií SR tu zatajuje, že do zmluvných vzťahov dvoch podnikateľských subjektov už vstúpilo!

   Ministerstvo financií SR sa dokonca rozhodlo, že bude klamať. Pozri MF SR: Odpoveď na žiadosť – 17.12.2009.V bode 4. a 5. Ministerstvo zúrivo popiera, že by medzi ním a VÚB a.s. bola podpísaná nejaká zmluva!

   Zmluva musí byť zrejme veľmi hanebná a pre Slovensko krajne nevýhodná, preto je potrebné o nej mlčať a zatĺkať.

   No ani Ohlásenie o vstupe  do súdneho sporu nie je veľmi šťastné vzhľadom k tomu, kto ho popísal:

-          Za Ministerstvo financií SR Ing. Ivan Mikloš, známy zo spisu Gorila

-          Za Fond národného majetku SR Ing. Róbert Prikryl a Ing. Daniel Végh, obaja sú známi zo spisu Gorila. Na strane 12 tohto spisu je dokonca Ing. Daniel Végh uvedený ako Világiho otrok. Zjavne ako otrok podpísal aj Oznámenie súdu.

-          Za Slovenskú konsolidačnú Oznámenie podpísal Ing. Viliam Vaškovič, CSc. Nie je jasné či ide len o menovca alebo brata, či nejakého príbuzného tunelára Ing. Ladislava Vaškoviča, CSc, ktorý so svojimi kumpánmi vytuneloval z VÚB a.s. 97 miliárd korún!

   Je zaujímavé, že právne zastúpenie vedľajších účastníkov prevzala advokátska kancelária JUDr. Allana Bohma. Pôvodne som si myslel, že výber advokátskej kancelárie bol náhodný a na vec nemá žiaden vplyv. Bývalý zamestnanec Fondu národného majetku, ktorý býva v Košiciach, ma však upozornil, že advokátska kancelária Allana Bohma je mu dobre známa, nakoľko Fond národného majetku často používal jej služby. Išlo údajne o to, že privatizačným zverstvám a predajom majetku ľudu Slovenska  za hranice pod cenu bolo potrebné dať nejaký právny háv, čo údajne robila práve táto advokátska kancelária.

  Tento bývalý zamestnanec Fondu národného majetku mi tvrdil, že môj prípad dobre pozná, pretože ho aj s inými zamestnancami Fondu sledovali na webovej stránke www.skandalna-vub.sk. Podľa jeho názoru bolo chybou, že som žalobu poslal Krajskému súdu do Bratislavy. Chápe, že som chcel predísť sústavnému napadaniu miestnej a vecnej príslušnosti žalovanej strany a tak ušetriť čas.

Pozri Uznesenie Najvyššieho súdu SR – 08.12.1998 Uznesenie Najvyššieho súdu SR – 07.10.2002.

   Podľa jeho názoru však nemôžem v Bratislave vyhrať žiaden súd, nakoľko Gorila ovláda mesto Bratislavu tak, ako kedysi ovládal Al Capone mesto Chikago. Gorila v Bratislave ovláda nielen políciu ministerstvá, prokuratúru, vládu, politické strany, parlament, ale aj súdy!

   Skutočne som tým nič nezískal, že som žalobu adresoval Krajskému súdu v Bratislave, o žalobe z 01.02.2002 ani doteraz nie je právoplatne rozhodnuté, nepomohol ani rozsudok z Medzinárodného súdu pre ľudské práva Case of Tomko versus Slovakia – 28.06.2011.

   Ako ďalší dôkaz uviedol bývalý zamestnanec Fondu národného majetku dva rozsudky z Bratislavy: Rozsudok Okresného súdu Bratislava II. – 23.03.2006 Rozsudok Krajského súdu v Bratislave – 08.02.2007.

   Bratislavské súdy tu rozhodovali o vydaní účtovných dokladov z VÚB a došli k záveru, že žaloba je podaná po premlčanej lehote. Tým by mohli byť rozsudky zakončené, žaloba bola podaná neskoro a basta! Ďalšia práca súdu by bola nadbytočná. Lenže súdy si dali nadbytočnú prácu a pokračovali v konaní ďalej, čo je nepochybne pozoruhodné! Krajský súd v závere rozsudku tvrdí:

„I keby nebol nárok navrhovateľa na vydanie veci premlčaný, nebol by úspešný. Odvolací súd súd sa stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, že podľa čl. VIII. ods. 1 Obchodných podmienok odporcu sa odporca zaviazal informovať navrhovateľa o stave na jeho účte formou výpisov z účtu (čo i splnil), na iné povinnosti sa zmluvne nezaviazal a preto ich od neho nemožno spravodlivo požadovať“

Takže toľko „spravodlivé“ súdy v meste Bratislave ovládanej Gorilou!

   Jednoducho, vydávanie účtovných dokladov vo VÚB a .s. sa riadi nejakými debilnými Obchodnými podmienkami VÚB a.s. , ktorými VÚB a.s. klame svojich klientov, a nie zákonom č. 563/1991 o vedení účtovníctva. V prípade súdnych konaní v Bratislave proti Gorile neplatí zákon o vedení účtovníctva! Tak má Gorila vycvičených sudcov v Bratislave! Akú silu má Gorila na Slovensku, dokazujú stovky daňových kontrolórov, ktorí sa neopovážia pýtať účtovné doklady vo VÚB a.s.!

   Ja som živnostníkom už od roku 1993, no doteraz, to jest, do roku 2013, čiže za takmer dvadsať (!) rokov som nemal daňovú kontrolu! Napriek tomu, že od roku 1998 sa na Daňovom úrade Košice II. a na Daňovom riaditeľstve SR v Banskej Bystrici sústavne dožadujem daňovej kontroly. Dôvod prečo daňoví kontrolóri odmietajú vykonať daňovú kontrolu je jasný: Boja sa, že pri kontrole účtovných dokladov z VÚB a.s. na nich podám trestné oznámenie za zneužívanie právomoci úradnej osoby! A boja sa oprávnene, pretože výpisy z účtu a debetné oznámenia z VÚB a.s. nie sú žiadnymi účtovným dokladmi, čo daňoví kontrolóri dobre vedia! Tak isto vedia, že vydávanie účtovných dokladov vo VÚB sa neriadi ani škandálnymi rozsudkami, ktoré zariadila u zhumpľovaných sudcov Gorila, ale zákon o vedení účtovníctva!

   Advokáti zastupujúci Gorilu na Bratislavských súdoch majú veľmi ľahký život: nemusia predkladať súdom nezvratné dôkazy o pravdách Gorily, nemusia robiť právnu analýzu prípadu, nemusia prednášať plamenné záverečné reči pred súdmi, môžu ostať v úplnej tichosti, súdy riadené Gorilou im aj tak „rozumejú“. Advokáti Gorily nemusia poznať ani zákony, pretože na Bratislavských súdoch aj tak neplatia žiadne zákony, ak ide o záujmy Gorily!

   Ako dôkaz uvádzam protokoly zo súdnych pojednávaní:  Protokol z 1. zasadnutia Krajského súdu v Bratislave – 12.11.2009Protokol z 2. zasadnutia Krajského súdu v Bratislave – 01.04.2010.

   Čitatelia sa na vlastné oči môžu presvedčiť, že právna zástupkyňa vedľajších účastníkov na strane žalovaného (Gorily), Mgr. Majorošová, ani raz nenapadla môj Návrh na vyslovenie neprípustnosti vedľajšieho účastníctva vo veci -27.07.2009 a ani súd o tomto mojom Návrhu nejednal. Napriek tomu vydali náramne veselé sudkyne JUDr. Beáta Trandžíková, JUDr. Anna Savková a JUDr. Jarmila Glončáková  na 1. Apríla(!)   Rozsudok Krajského súdu v Bratislave  – 01.04.2010, podľa ktorého mám zaplatiť právnym zástupcom vedľajších účastníkov (Gorile) 3 x po 7 304,12 EUR!

   Krajský súd v Bratislave týmto rozsudkami  jasne deklaruje, že ak ide o záujmy Gorily, že mu nezáleží ani na zákone o vedení účtovníctva, ani na Občianskom súdnom poriadku, ani na žiadnych iných zákonoch! Zhumpľované a zjavne skorumpované sudkyne vynášajú rozsudky nie v súlade s platnými zákonmi, ale v súlade so záujmami Gorily!

   Na svete by bolo všetko dobre, len keby slovenská vláda nebola odvolala Annu Bubeníkovú z predsedníctva Fondu národného majetku SR, pretože túto dobrú ženu podozrieva, že prijala úplatok vo výške -  200(!) miliónov korún! Samozrejme Bubeníková sa má právo brániť a už si našla aj advokátsku kanceláriu. No tu vzniká malá záhada?:

   Pani Bubeníková si nenajala advokátsku kanceláriu Allan Bohm ans Partners, ktorá podľa slov bývalého pracovníka Fondu národného majetku z Košíc, často poskytovala Fondu svoje právnické služby a teda už bola riadne preverená a ktorá by  bezpochyby dokázala jej nevinu! Aká kvalita je Allan Bohm a jeho veselí Partners dokazuje práve konanie pred Krajským súdom v Bratislave, kde Mgr. Majorošová dokázala vyhrať 3 x po 7 304,12 EUR a ako vyplýva zo súdnych protokolov nemusela otvoriť na súde ani ústa o vedľajšom účastníctve,  nemusela ani pípnuť! Napriek tomu vyhrala! Niečo také nedokázal ani slávny Cicero v starovekom Ríme! Takúto elitu si nenajať na svoju obranu? Nechápem! Nemala snáď táto dobrá žena dosť peňazí na Allana Bohma a jeho geniálnych Partners?!

   Je možné, že Allan Bohm and Partners si sami chceli trošku odpočinúť a preto neprevzali obhajobu nešťastnej ženy: Podľa portálu Aktuálne. sk 11.08.2011 Fond národného majetku už vyplatil schránkovej firme Vansa 1,1 milióna EUR. A okrem toho ešte ďalších 7 miliónov EUR neexistujúcim firmám, čo začala prešetrovať polícia. Nie je mi jasné, či Allan Bohm and Partners majú niečo spoločné s týmito platbami, alebo nie, no ak tam nejaká súvislosť je, potom je výhodnejšie si zobrať nejaký „odpočinkový“ čas.  

   Nech už to je ako chce, Anna Bubeníková si najala istého JUDr. Milana Hrbka. A pretože sa zázračné veci okolo Bubeníkovej nikdy nekončia, priniesol portál Aktuálne. sk  – 04.04.2012 správu pod názvom "Bubeníková mala vyhrať pol milióna eur. Vraj len chránila rodinu.":, podľa ktorej Bubeníková mala vyhrať  pol milióna EUR. Ale v skutočnosti nevyhrala ona, ale len jej príbuzný, ona len chcela chrániť príbuzného, lebo je citlivá a dobrá duša, tá Bubeníková. A pred novinármi Sme tvrdil jej advokát , JUDr. Milan Hrbek, že „na tom nebolo  nič podozrivého ani v minulosti, ani teraz“.

   No nebolo to práve geniálne od JUDr. Hrbka. Keby mlčal, mohol ostať múdry! Pretože, ak jeho výrok mal oklamať novinárov, tak ich neoklamal - v ďalšom vydaní denníku Sme je na konci článku uvedené:

„Už za socializmu bol podľa vyšetrovateľov víťazný tiket príležitosťou, ako legalizovať príjem z trestnej činnosti, napísal ďalej denník.“

Aktuálne. sk, 23.04.2012: "Polícia preveruje Bubeníkovej príjmy. Odhalila podivnú výhru.“

   A vyzerá to už to už tak, že práve tohto advokáta si najala škandálna V ÚB a.s. proti mne! VÚB a.s. má spoločného advokáta s Gorilou! Bože, kto by to bol niekedy povedal?! Taká dobrá banka a Gorila! Bože, bože!

   Ale čitatelia si nesmú myslieť, že je to zlý advokát: Stačilo, aby na Krajskom súde v Bratislave prehlásil, že moja žaloba je premlčaná a vyhral trovy právneho zastúpenia vo výške 13 372,52 EUR! A veď ani nemusel súdu vysvetľovať, čo je premlčané, odkedy začala plynúť premlčacia doba, jednoducho nič! Ale celkom nič! Právna zástupkyňa vedľajších účastníkov len pípla, že sa pridáva k právnemu zástupcovi žalovanej a – vyhrali! Žiadny právny rozbor, žiadne nespochybniteľné dôkazy, žiadna plamenná záverečná reč, nič! Ale vonkoncom nič! Krajský súd v Bratislave verí právnikom Gorily na slovo! Neuveriteľné! Ešte, že je Cicero mŕtvy, inak by dostal z týchto právnikov a z tohto súdu komplexy menejcennosti!   Ešte, že Najvyšší súd SR zrušil škandálny, 1. Aprílový rozsudok Krajského súdu v Bratislave: Uznesenie Najvyššieho súdu SR – 28.11.2011.

   Lenže žalobu nie je možné zákonným spôsobom zamietnuť! A až bude vznešené panstvo z Ministerstva financií SR vypovedať pred súdom, chcem sa ho nenápadne spýtať, prečo aj mňa nenavrhlo na prezidenta štátnej Eximbanky, prečo so mnou roky slušne nejednalo, prečo nikdy, prečo ma roky klamalo, prečo nikdy nepriznalo, že je vo veci zainteresované, a že teda nie je schopné objektívne riešiť moje sťažnosti na nerešpektovanie platných zákonov vo VÚB, prečo ich sprosto zamietalo?!

   Prečo aj moju firmu neoddlžilo 72 miliardami korún a následne nepredalo do Talianska za 30 miliárd korún?! Veď ja som taký istý človek, ako je Ing. Ladislav Vaškovič, CSc,  len ja som nevytuneloval 97 miliárd korún z VÚB a.s.! Prečo Ministerstvo financií SR so mnou ani raz nejednalo a prečo mi hneď posiela na krk advokátov Gorily?!

  A ďalej sa chcem vznešeného panstva z Fondu národného majetku SR spýtať, prečo mi neposlalo 1,7 milióna EUR, hoci existujem ako firma a mám odôvodnené pohľadávky, keď ráčilo poslať neexistujúcim firmám za neexistujúce pohľadávky 8,1 milióna  EUR?! Prečo vznešené panstvo so mnou neráči aspoň jednať a namiesto toho na mňa posiela advokátov Gorily, ktorí tak smiešne ľahko vyhrávajú súdne konania na Krajskom súde v Bratislave?! Prečo neplatia žiadne zákony, ani morálka na Krajskom súde v Bratislave, ak ide o záujmy Gorily?!

„Nekupujte si týždenník Trend, ani neverte jeho elektronickej mutácií e- Trend! Zverejňuje úmyselne nepravdivé informácie o škandálnej VÚB a.s., aby uviedol do omylu svojich čitateľov, čím umožňuje škandálnej VÚB a.s., Bratislava, bezdôvodné obohacovanie sa na úkor klientov banky a na úkor Štátnej pokladnice!“

 „Jedinou skutočnou obranou voči VÚB a.s. je okamžité zrušenie účtu“.

                                                                                                        

Dušan Tomko