Návrh na vydanie predbežného opatrenia vo veci zdržania sa neoprávneného zásahu do dobrej povesti právnickej osoby -rozšírenie petitu návrhu - 14.08.2001