JUDr. Šulejová opäť napáda miestnu príslušnosť súdu - 07.01.2002