Prepis rozhovorov z rádia Východ

00:02 redaktor     Vaše podnety

00:07 redaktor     Na našom telefónnom záznamníku s číslom  055 6822294 sme našli odkaz poslucháča Dušana Tomku z Košíc, ktorý nám svoj zaujímavý problém vyrozprával v kocke.

00:20 Tomko       Všeobecná Úverová Banka podľa mojich skúseností nevydáva svojím klientom daňové doklady. Klientom sťahuje poplatky za finančné operácie, ktoré vôbec neboli vykonané. Boli vykonané, ale nekvalitne, mal zaplatiť niekto úplne iný, napríklad príjemca, poplatky za tieto služby sú priamo zákonom zakázané, ako napríklad pri prešetrovaní sťažnosti, pri menení drobných peňazí

00:46 redaktor     Poďme teda na Váš konkrétny prípad.

00:48   Tomko     Keď som požadoval previesť sedem a pol tisíc dolárov zahraničnému partnerovi, banka túto finančnú operáciu nevykonala nikdy, napriek tomu si stiahla tridsať sedem a pol dolára akože vykonala túto operáciu.

01:02 Tomko       Ďalej si stiahla tridsať dolárov, hoci v platobnom príkaze, ktorý odo mna prijala bolo uvedené, že tých tridsať dolárov mal zaplatiť zahraničný príjemca. Pretože sa mi takéto účtovanie nevidelo, obrátil som sa na riaditeľa so sťažnosťou, riaditeľ vonkoncom neprešetroval moju sťažnosť, napriek tomu znovu mi stiahli sto slovenských korún, za prešetrenie sťažnosti, hoci zákon hovorí jasne, že voči sťažovateľovi sa nesmú vyvádzať žiadne dôsledky aj v tom prípade, ak je jeho sťažnosť neoprávnená. Moja sťažnosť bola oprávnená, pretože nakoniec o tom rozhodol súd a je právoplatný rozsudok a napriek tomu do dnešného dňa nemám daňový doklad o týchto platbách. Ani  o iných platbách, ani daňové  doklady o pohybe na mojom bežnom účte. Čo kontroluje daňová kontrola, keď príde do Všeobecnej úverovej banky, pretože daňové doklady jednoducho neexistujú.

01:57   Tomko     A na základe čoho je vyrubovaná napríklad daň. Ja viem, že banky boli oslobodené  od dane z pridanej hodnoty, ale od ostatných daní oslobodené neboli. Čiže pre tie ostatné dane, musia viesť riadne účtovnú evidenciu podľa zákona 563 z roku 1991 zbierky.

02:15   redaktor   Čo to pre Vás, ako podnikateľa znamená, že Vám banka nevydala daňové doklady, ale iba debetné avíza.

02:23   Tomko     Znamená veľmi veľa. Neexistuje žiadna nezávislá organizácia na Slovensku, ktorá by rozhodla o tom, že banka porušuje zákon. Obrátil som sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu, aj na Národný kontrolný úrad, avšak tieto inštitúcie boli zo zákona vyňaté. Banky nepatria pod nich.  Nemajú  právo urobiť kontrolu. Ďalej znamená to pre mňa to, že v prípade, že príde mne daňová kontrola, tak mi hrozí pokuta až do výšky jedného milióna korún, pretože mi chýbajú daňové doklady. Daňové riaditeľstvo v Banskej Bystrici, priznalo síce, že, debetné avíza nie sú platným daňovým dokladom v prípade daňovej kontroly, ale nevyvádza z toho žiadne dôsledky.

03:06   redaktor   Hľadali ste odpoveď na svoje otázky aj u iných inštitúcií?

03:11   Tomko     Podal som niekoľko podnetov na Generálnu prokuratúru, na Krajskú prokuratúru, na políciu. Všetky tieto organizácie mi oznamujú, že Všeobecná úverová banka je súkromnou inštitúciou a oni nemajú údajne právo skontrolovať daňové doklady v tejto inštitúcii.

03:30   redaktor   To je teda podnet nášho poslucháča Dušana Tomku z Košíc. O chvíľu Vám prinesieme hneď niekoľko názorov na problém nášho poslucháča.

04:21   redaktor   Podľa pána Tomka nie sú debetné avíza dostačujúcimi daňovými dokladmi. Požiadal som teda o vyjadrenie hovorcu Všeobecnej úverovej banky Mariána Horvátha.

04:30 Horváth     Všeobecná úverová banka vydáva doklady, takzvané debetné avíza, ktoré sú daňovými dokladmi. Môže to dokumentovať aj fakt, že dosiaľ nikto z našich aj väčších klientov napríklad Slovnaft, Istrochem a tak ďalej, a tak isto ani  daňový úrad nevzniesli žiadnu požiadavku, žeby tieto doklady neboli v súlade, a že by teda nemohli byť podkladom pre podnikateľov v   účtovníctve.

04:52   redaktor   Vášmu bývalému dnes už klientovi pánovi Tomkovi však Daňové riaditeľstvo v Banskej Bystrici potvrdilo, že debetné avíza nie sú dostatočným daňovým dokladom.

05:01   Horváth   Naše skúsenosti su úplne, a je to po prvý krát, čo takéto niečo počujem.

05:06   redaktor   Ste ochotný, ak vás teda pán Tomko toľko vyzýva, aby ste mu teda daňový doklad  iný ako debetné avízo vystavili, že mu vyhoviete?

05:13   Horváth   ee je Možné samozrejme po konzultácii s daňovým úradom uviesť tam údaje, ktoré by tam oni chceli mať hovorím, súčasné doklady, ktoré VÚB vydáva sú v súlade s týmito daňovými zákonmi a mali by postačovať pre vedenie účtovníctva. Podľa mňa tam prišlo len k nejakému komunikačnému skratu, z hľadiska nejakého vysvetlenia, že čo v tom doklade sa nachádza, čož ho reprezentuje.

05:38   redaktor   Kto má pravdu?

05:40   redaktor   Ide naozaj zo strany Všeobecnej úverovej banky o porušovanie zákona? Má pravdu náš poslucháč Dušan Tomko? O vyjadrenie som požiadal hovorcu Národnej Banky Slovenska Jána Ondu.

05:51   Onda       Úlohou Národnej banky Slovenska, respektíve bankového dohľadu Národnej banky Slovenska je to, aby kontroloval obozretné podnikanie bánk a úsek bankového dohľadu nerieši individuálne prípady medzi komerčnou bankou a príslušným klientom, či už fyzickou alebo právnickou osobou. Nechcem hovoriť nejaký recept na riešenie takéhoto prípadu, ale spravidla je to možné riešiť na úrovni banka, klient, respektíve, klient, orgán činný v trestnom konaní. Okrem iného Národná banka samozrejme nie je ani orgánom činným v trestnom konaní, takže neprislúcha jej aj z tohto pohľadu riešiť takýto prípad.

06:30   redaktor   Národná banka Slovenska má okrem toho, že vykonáva bankový dohľad má ochraňovať svojich klientov, nedá sa nejakým spôsobom, vy do toho teda nemôžete zasiahnuť?

06:40   Onda       Národná banka má jedného jediného klienta a tým je štát, a pokiaľ myslíte na klientov komerčných bánk tak tá odpoveď je presne tá istá, čo som povedal v predchádzajúcej otázke.

06:49   redaktor   Je tu všeobecné pravidlo, že banky nevydávajú daňové doklady, ale len debetné avíza, alebo máte to potvrdené aj z iných bánk?

06:57   Onda       To je otázka pre komerčné banky.

07:40   redaktor   Zdá sa teda, že odpoveď by sme mohli dostať najskôr asi na Daňovom riaditeľstve v Banskej Bystrici, ktoré potvrdilo pánovi Tomkovi, že predmetné debetné avíza nie sú dostatočným daňovým dokladom. Hovorcu Miroslava Veselovského som sa teda opýtal, prečo je daňové riaditeľstvo nečinné voči tomuto porušovaniu zákona.

08:00   Veselovský     Pracovníci Daňového riaditeľstva overili v Bánsko Bystrickej pobočke Všeobecnej úverovej banky spôsob vyhotovovania výpisov z bežných účtov  podnikateľov. Zistili  že debetné avíza dostáva podnikateľ za medziobdobie, medzi jednotlivými bankovými výpismi, v závislosti od dohody, ktorú uzatvoril so Všeobecnou úverovou bankou. Takže napríklad, ak si klient žiadal vyhotovovať výpisy zo svojho účtu jedenkrát za štvrťrok, bude mať za ročné obdobie štyri bankové výpisy, na ktorých budú uvedené všetky uskutočnené finančné operácie. Medzi týmito zmluvnými výpismi za úhradu VÚB ohlasuje pohyby na účte klientovi len prostredníctvom takzvaných debetných avíz, ktoré však nie sú účtovným dokladom.

08:38   redaktor   To znamená, že raz za rok dostane podnikateľ klasické daňové doklady?

08:43   Veselovský     Záleží od zmluvy klienta s bankovým ústavom. Každá banka má špecifické podmienky, niektorý klienti bánk sú podnikatelia, potrebujú bankové výpisy, ako daňové doklady pre svoje účtovníctvo do zaradenia do svojej firmy. Klienti, ktorí nie sú podnikateľmi,  takéto výpisy nepotrebujú, čiže stačia im len také debetné avíza, respektíve, len prístup k účtu alebo informácie o stave na účte prostredníctvom ja neviem, internet-bankingu, mobilného telefónu,  mailu, a tak ďalej.

09:12   redaktor   Pán Tomko však je podnikateľ a dostal iba debetné avíza. Hrozí pánovi Tomkovi v prípade daňovej kontroly pokuta, keďže mu chýbajú tieto daňové doklady, hoci ich žiadal ?

09:22   Veselovský     No nemožno povedať, že by išlo zo strany bankového ústavu o porušovanie zákona. Nakoľko každý klient banky má možnosť vyžiadať si položkovitý výpis zo svojho peňažného účtu, to nám potvrdili aj vo Všeobecnej úverovej banke, ktorý obsahuje tiež začiatočný a konečný stav na účte a tento jediný je účtovaným dokladom a spĺňa požiadavky paragrafu desať zákona 563 o účtovníctve. Tento však zašle peňažný ústav klientovi len v dohodnutých zmluvných termínoch, a niektoré banky to robia zdarma, niektoré za úhradu.

09:51   redaktor   To znamená, že pán Tomko sa musí dohodnúť so Všeobecnou úverovou bankou, kedy mu tieto daňové doklady raz za určitý čas môžu vydať.

09:59   Veselovský     Samozrejme, každý daňový subjekt voči správcovi dane musí predložiť na daňovú kontrolu zo zákona vyplývajúce doklady. V tomto prípade sú to položkovité výpisy zo svojho účtu so všetkými uskutočnenými finančnými operáciami. Z  toho vyplýva, že ak si daňový subjekt potrebné daňové doklady nezabezpečí, a pri daňovej kontrole nepredloží, hrozí mu určite zo strany správcu dane pokuta.

10:21   redaktor   To znamená, že musíme upozorniť našich poslucháčov, že v prípade, ak majú iba tie debetné avíza k dispozícii, tak to nestačí. Musia požiadať banku, ktorá im musí vydať teda doklady, podľa dohodnutých podmienok.

10:33   Veselovský     Samozrejme, spôsob vedenia účtu je predmetom zmluvy, ktorú uzatvorí klient s peňažným ústavom. Daňové riaditeľstvo nie je kompetentné do týchto vzťahov vstupovať. Peňažné ústavy kontroluje správca dane tak, ako všetky iné daňové subjekty, iba v súvislosti s ich daňovými povinnosťami voči štátu.

10:47   redaktor   Kde urobil pán Tomko chybu, keďže tieto daňové doklady od Všeobecnej úverovej banky nedostal. Myslíte si, že je to v zmluve, ktorú s nimi podpísal?

10:57   Veselovský     je to určite v zmluve Vášho poslucháča, voči bankovému klientovi.:)  Podľa mojich vedomostí, každý bankový ústav na požiadanie klienta vystaví takéto položkovité výpisy z peňažných účtov, ktoré spĺňajú náležitosti daňového dokladu. Niektoré banky ich spoplatňujú iné nie, a Váš poslucháč si myslel teda, že mu stačia tie nespoplatňované, teda tie debetné avíza, ktoré však nie sú daňovým dokladom, ak si zmluvne nevyžiadal a nezaplatil poplatok za tieto výpisy, tak môže tak podľa môjho názoru urobiť aj dodatočne, lebo podľa mojich znalostí banky robia výpisy z účtov aj niekoľko rokov dozadu. Avšak pravdepodobne aj vo Všeobecnej úverovej banke, ide o spoplatňovanú službu.

11:36   redaktor   Záverečná otázka: Kto môže vykonať kontrolu v banke a rozhodnúť, že ide o porušovanie zákona v prípade, ak sú nejaké pochybnosti.

11:44 Veselovský Daňové riaditeľstvo určite nie.

11:44   redaktor   Neviete mi povedať kto?

11:46   Veselovský     Neviem Vám povedať.

11:47   redaktor   Počuli ste teda štyri rozličné názory na jeden problém. Zdá sa, že v prípade pochybností neexistuje žiadna inštitúcia, na ktorú by ste sa mohli obrátiť v prípade sťažností voči banke.  Náš poslucháč Dušan Tomko tvrdí, že dodnes nemá daňové doklady od VÚB za spoplatnené operácie, ktoré banka nikdy neuskutočnila. Využiť teda musel tú poslednú možnosť. Obrátil sa na súd.

Komentár prepisovateľky:

žlto vyznačené slová, resp. hlásky počuť ťažko

modro vyznačená veta, je holý nezmysel.